Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
68
lượt xem
11
download

Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 108/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C B SUNG S N PH M X LÝ, C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG TH Y S N Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh thú y năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh thú y; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Nuôi tr ng th y s n, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c b sung s n phNm x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng th y s n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam (Ph l c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , Th trư ng các V , C c thu c B , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý nhà nư c v th y s n, t ch c, cá nhân nh p khNu, xu t khNu hàng hóa chuyên ngành th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng PH L C
 2. DANH M C B SUNG S N PH M X LÝ, C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG TH Y S N Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2008/Q -BNN ngày 06/11/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. S N PH M S N XU T TRONG NƯ C TT Tên s n phNm Thành ph n Công d ng Công ty TNHH S n xu t - Thương m i - V n t i Trí Hu , 63/11 Nguy n Hu , Phư ng 5, Tp Tuy Hòa, t nh Phú Yên 1 Daimetin-TH SiO2, Al2O3, Fe2O3, H p th ion NH4(NH3) trong CaCO3 môi trư ng nư c ng t, B sung khoáng ch t kích thích t o phát 2 Zeolite-TH SiO2, Al2O3, Fe2O3, tri n trong nư c ao nuôi th y CaCO3, MgCO3 s n. L ng t các ch t lơ l ng 3 Oxy Zeo SiO2, Al2O3, CaCO3 trong ao nuôi. 4 Dolomite-TH CaCO3, MgCO3 Tăng ki m, n nh pH trong ao nuôi 5 Super Canxi- CaCO3, MgCO3 Tăng ki m, n nh pH trong TH ao nuôi Cơ s S n xu t Thành Phát, 168 Ph m H ng Thám - Khóm 2 - Phư ng 4 - Tp Cà Mau 6 Ch phNm sinh Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t h c EM.S Lactobacillus th i c a tôm, cá trong môi acidophillus, trư ng nư c nuôi th y s n Sacharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae Công ty TNHH VITAPHA, 16G/1 Khu ph 2, Phư ng Hi p Thành, Qu n 12, Tp H Chí Minh 7 Taoxy h t Sodium carbonate Cung c p nhanh oxy trong ao peroxide nuôi 8 Ta oscill Copper as Elemental Di t t o trong ao nuôi 9 BKC Tapha Alkylbenzyldimethylam- Di t các lo i vi khuNn, n m, 80% monium Chloride nguyên sinh ng v t trong nư c ao nuôi. Sát trùng d ng c dùng trong nuôi tr ng th y s n 10 Iodine 267 Povidone Iodine Sát trùng ngu n nư c dùng tr ng Tapha th y s n Công ty TNHH D ch v & Thương m i Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ Tân Quý - Phư ng Sơn Kỳ - Qu n Tân Phú - TP. H Chí Minh 11 Cals Power CaHPO4 B sung canxi và ph t pho, giúp tôm l t xác nhanh 12 Bio Vip Bacillus subtilis B, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t
 3. licheniformis B, th i c a tôm, cá megateriums B, amyloliquefaciens, Enzyme: Protease, Amylase, Esterase, Cellulase, Xylanase. 13 A-Z 123 Ch t chi t xu t t cây Gi m n ng khí c ammonia Yuccaschidigera, trong ao, khoáng hóa các ch t Bacillus subtilis, Bacillus bNn h u cơ trên n n áy và h n licheniformis ch ô nhi m môi trư ng Công ty TNHH Uyên Vi, 1848 T nh l 10, Tân T o, Bình Tân, Tp H Chí Minh 14 Iodine Iodine complex Di t khuNn, nguyên sinh ng v t trong nư c ao nuôi. Sát trùng d ng c nuôi tôm, cá 15 Tomi - Copper Chloramin T. Tác d ng sát trùng, tiêu c ngu n nư c nuôi tr ng th y s n; kh trùng d ng c , b ương. 16 Trifulan Trifluralinc. Di t n m Lagenidium sp và ng v t nguyên sinh trong b nuôi. Lưu ý khi s d ng: ch s d ng t i cơ s s n xu t, ương tôm gi ng. 17 U-V Kont Potassium Kh trùng nư c ao nuôi C i monopersulfate. thi n ch t lư ng nư c. Ngăn ng a và tiêu di t các b nh gây ra do vi khuNn. 18 YU-O Saponin (Ch t chi t xu t Gi m khí c NH3, l ng t các t cây Yucca schidigera) ch t h u cơ lơ l ng trong nư c ao nuôi. 19 BKC-80 Benzalkonium chloride Di t vi khuNn, nguyên sinh ng v t trong nư c ao nuôi. Sát trùng b ương và d ng c nuôi. 20 Complex Iodine complex. Di t các lo i vi khuNn, nguyên sinh ng v t trong môi trư ng nư c nuôi tôm cá. Sát trùng d ng c , b nuôi. 21 Oxygen Sodium carbonate Cung c p oxy trong nư c ao peroxyhydrate nuôi. 22 EDTA EDTA Làm l ng các ch t h u cơ và k t t a kim lo i n ng. 23 Goal C5H6O2N2Br2 Kh trùng, di t khuNn trong môi trư ng nư c ao nuôi Na2SO4
 4. Công ty TNHH S n xu t & Thương m i Trúc Anh, Công i n - Vĩnh Tr ch - B c Liêu 24 TA-Alga up Mono potassium Gây màu nư c ao nuôi, cung c p phosphate, Mono ch t dinh dư ng giúp th c v t amonium phosphate, phù du phát tri n, t o ngu n th c Potassium nitrate, ăn t nhiên cho tôm cá. Sodium silicate, MgSO4, ZnSO4, FeSO4, MnSO4, CuSO4, Vitamin B1, Vitamin B2, Folic acid 25 TA-Abolish Cypermethrin Di t các loài v t ch trung gian mang m m b nh có trong nư c như tép, tôm t p, cua, còng - dùng x lý nư c trư c khi th nuôi tôm 15 ngày. Trong ao ang nuôi tôm không s d ng s n phNm này. Công ty TNHH Gi ng Th y s n Vi t Nam, Kh i 5, th tr n c Ph , huy n c Ph , t nh Qu ng Ngãi 26 Super Propre Bacillus subtilis, Bacillus Tăng cư ng s phân h y các licheniformis, Aspergilus ch t h u cơ, th c ăn dư th a oryzae, Lactobacillus l ng t áy ao. Cung c p nhi u acidophillus, vi sinh v t có l i, nhi u lo i men Saccharomyces h u ích cho nuôi tr ng th y s n. cerevisiae, Protease, Amylase, Lactose Công ty TNHH VIDAVET, C11/31 Khu ph 3, Th tr n Tân Túc, Huy n Bình Chánh, Thành ph H Chí Minh 27 Copper 10% CuSO4.5H2O. Di t t o trong nư c ao nuôi 28 Ch phNm sinh Saccharomyces Phân h y mùn bã h u cơ, ch t h c EM.S cerevisiae, Enzyme th i c a tôm, cá. (Amylase) 29 Ch phNm sinh Saccharomyces Phân h y mùn bã h u cơ, ch t h c EM.S cerevisiae, Vi khuNn th i c a tôm, cá. lactic (Lactobacillus acidophilus), Protease. 30 Ch phNm sinh N m men Phân h y mùn bã h u cơ, ch t h c EM.T (Saccharomyces th i c a tôm, cá. cerevisiae), N m m c (Aspergillus oryzea), Bacillus subtilis. 31 Enzyme-Lacto Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Lactobacillus th i c a tôm, cá. acidophillus
 5. 32 Bio powser Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Lactobacillus th i c a tôm, cá. acidophillus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae. 33 B t gây t o t o Monopotassium B sung khoáng; Gây màu nư c màu Silic phosphate, Potassium ao nuôi th y s n, giúp t o phát nitrate, Mono ammonium tri n. phosphate, FeSO4, ZnSO4, MnSO4, Magiesium sulphat, Vitamin B1, B2, B6, B12 34 Clear Aqua Saccharomyces Phân h y mùn bã h u cơ, ch t cerevisiae, Lactobacillus th i c a tôm, cá. acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae. 35 BKC 80 Benzalkonium chloride Di t các lo i vi khuNn, nguyên sinh ng v t, n m trong nư c ao nuôi. 36 Gây t o 54 Monopotassium nitrate, Gây màu nư c ao nuôi, h tr Monoamonium cho ng v t phù du phát tri n. phosphate, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, MnSO4, Magiesium sulphat, Vitamin B1, B2, B12, Folic acid. Liên Hi p Khoa h c S n xu t Công ngh sinh h c và Môi trư ng - Vi n Công ngh Sinh h c, A15, 18 Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i. 37 Neo-Polymic Bacillus megaterium, Phân h y các ch t th i h u cơ t Bacillus licheniformis, th c ăn dư th a, phân tôm cá và Bacillus mensentericus, rong t o ch t. Nitrosomona, Nitrobacter. Gi m COD, BOD và các ch t c h i cho tôm cá như NH3, NO3, H2S. Công ty Liên doanh ANOVA, 36 i l c L p, Khu Công nghi p Vi t Nam- Singapore, Huy n Thu n An, T nh Bình Dương 38 NB25 Bacillus licheniformis, Gi m c nư c ao, n nh Bacillus megaterium, màu nư c. Bacillus mensentericus, Nitrosomonas, Phân h y th c ăn dư th a, t o Nitrobacter. môi trư ng nư c ao trong s ch. Gi m s hình thành các lo i khí
 6. c và các tác nhân có h i trong ngu n nư c ao nuôi. Công ty Liên doanh Bio - Pharmachemie, 2/3 Tăng Nhơn Phú, Qu n 9, Tp H Chí Minh 39 Bio Bacter for Bacillus licheniformis, Giúp phân h y ch t h u cơ t n Shrimp Bacillus megaterium, ng trong ao nuôi; Bacillus mensentericus, Nitrosomonas, n nh màu nư c. Nitrobacter, Lactose Công ty C ph n Chăn nuôi C.P. Vi t Nam, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Tr u, Huy n Tr ng Bom, T nh ng Nai 40 Super VS Rhodobacter Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Pseudomonas th i c a tôm, cá. Rhodococus Spirillum 41 PH Fixer Bacillus Laterosporus Có tác d ng phân h y ch t h u cơ l ng t áy ao do ch t th i và th c ăn dư th a, ngăn ch n quá trình s n sinh khí c h i. 42 D-100 (M-100) [CaMg(CO3)2] Tăng ki m, n nh pH trong ao nuôi 43 Super-Ca CaCO3 Tăng ki m, n nh pH trong (Waca) ao nuôi 44 Cleaner-80 Banzalkonium chloride Di t các lo i vi khuNn, nguyên (BKC) 80% sinh ng v t, n m trong nư c ao nuôi. Sát trùng d ng c nuôi, b ương. 45 O-Lan Trifluralin 48% Di t n m Lagenidium sp và m t s nguyên sinh ng v t trong b nuôi (Lưu ý: ch s d ng t i cơ s s n xu t, ương tôm gi ng). 46 Key Bloom Nitrogen 18,4%, Gây t o trong nư c ao nuôi Phosphorus (P2O5) 2,1% 47 C.P Aqua Safe Sodium Sát trùng, di t khuNn ngu n nư c Dichloroisocyanurate trong nuôi tr ng th y s n Công ty TNHH Th y s n C u Long T.L - 323B i n Biên Ph , Phư ng 4, Qu n 3, Tp. H Chí Minh 48 Premium Clean Bacillus subtilis Thúc Ny nhanh quá trình phân 24H Lactobacillus acidophilus h y mùn bã h u cơ, th c ăn dư Saccharomyces th a, phân, ch t l ng t dư i áy cerevisiae ch t m. ao. 49 Premium Bacillus subtilis Thúc Ny nhanh quá trình phân Biowater Lactobacillus acidophilus h y mùn bã h u cơ, th c ăn dư Saccharomyces th a, phân, ch t l ng t dư i áy
 7. cerevisiae ch t m. ao. 50 Zu-K NH3 Bacillus subtilis Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Lactobacillus acidophilus th i c a tôm, cá; Giúp gi m NH3. Nitrosomonas Nitrobacter ch t m 51 Aqua No.1 Trifluralin Di t n m Lagenidium sp và ng v t nguyên sinh trong b nuôi Dung môi. (Lưu ý: Ch s d ng t i cơ s s n xu t, ương tôm gi ng). 52 Glu-Max Glutaraldehyde Sát trùng ngu n nư c dùng trong nuôi tr ng th y s n. Dung môi 53 Algae CL CuSO4.5H2O Di t t o trong nư c ao nuôi; ngăn ng a s n hoa c a các loài ch t m t o trong ao nuôi. Công ty TNHH Th c ăn và Thu c thú y - Th y s n Phiên Tân - 183/1 Hi p Bình, phư ng Hi p Bình Chánh, qu n Th c, Tp H Chí Minh 54 Peta-Proyucca Chi t xu t t cây Yucca Gi m khí NH3, Phân h y mùn bã schidigera, Bacillus h u cơ, ch t th i c a tôm cá. subtilis, Bacillus licheniformid 55 Peta-Yuccazym Yucca schidigera extract, Gi m khí NH3, Phân h y mùn bã Amylase, Glucanase, h u cơ, ch t th i c a tôm cá Pectinase, Cellulase, trong ao nuôi. Protease. 56 Peta-NH3 Nitrosomonas sp, Gi m khí NH3 trong môi trư ng Nitrobacter sp. nư c ao nuôi th y s n. 57 Peta-Zeopro SiO2, Al2O3, Fe2O3, H p th ion NH4 (NH3) trong MgO, Bacillus subtilis môi trư ng nư c ng t. B sung khoáng kích thư c t o phát tri n trong nư c ao nuôi th y s n. L ng t các ch t lơ l ng trong nư c ao nuôi. 58 Peta-BKC Benzalkonium chloride Di t khuNn trong nư c, kh ng ch s phát tri n c a phiêu sinh ng v t. 59 Peta-Cide Glutaraldehyde, Sát trùng x lý nư c ao h nuôi Alkylbenzyldimethyl tr ng th y s n. ammonium chloride 60 Peta-Dita Cupric sulfate Di t t o trong nư c ao nuôi monohydrate (CuSO4) 61 Peta-Iodin Povidine Iodine Dùng sát trùng, x lý nư c ao h nuôi tr ng th y s n. Sát trùng
 8. d ng c tr i gi ng 62 Peta-Algae Mono potassium Cung c p ch t dinh dư ng giúp phosphate, Mono th c v t phù du phát tri n, t o amonium phosphate, ngu n th c ăn t nhiên cho tôm, Potassium nitrate, cá. Sodium silicate, MgSO4, Vitamin B1, B2 Folic acid 63 Peta-Oxy Sodium carbonate Cung c p oxy trong nư c ao Hydrogen peroxide nuôi 64 Peta-Bio Bacillus subtilis, Phân h y mùn, bã h u cơ, ch t Saccharomyces th i c a tôm, cá trong ao nuôi. bourlardii, Lactobacillus acidophilus, Amylase, Protease 65 Peta-DX 100 Cypermethrin Di t các loài v t ch trung gian mang m m b nh có trong nư c như: cua, còng, tép, tôm t p. Công ty TNHH Giái Pháp Chăn Nuôi Xanh, 18/6A p m i 1, xã Tân Xuân, huy n Hóc Môn, Tp. H Chí Minh 66 Biophor Poly vinyl pyrolidone Di t các lo i vi khuNn, n m và Iodine Nư c c t v a nguyên sinh ng v t trong nư c. 67 Super Quillaja Yucca Schidigera, H p th các khí c NH3 có Saponin, nư c c t v a trong ao nuôi, C i thi n môi trư ng nư c Công ty TNHH S n xu t và Thương m i H i Hưng, ư ng Võ Th Sáu, P. Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 68 Zeolite SiO2, Al2O3, Thành ph n H p th ion NH4(NH3) trong môi khác: Fe2O3, CaO. trư ng nư c ng t; B sung khoáng ch t kích thích t o phát tri n trong nư c ao nuôi th y s n; L ng t các ch t lơ l ng trong nư c ao nuôi. 69 Dolomite CaO, MgO, Thành ph n Tăng ki m trong nư c ao khác: Al2O3, Fe2O3, SiO2 nuôi, n nh pH. 70 Daimetin SiO2, Fe2O3, thành ph n Tăng ki m trong nư c ao khác: Al2O3, CaO, MgO nuôi, n nh pH. 71 Super-Calci CaCO3, MgO Tăng ki m trong nư c ao nuôi, n nh pH. Công ty TNHH Trư ng An Th nh, Kho E7, ư ng s 3, KCN Sóng Th n I, Huy n Dĩ An, T nh Bình Dương 72 Calci-Tap CaCO3 Tăng h m trong nư c, giúp n nh pH, tăng hàm lư ng canxi,
 9. ki m Phân vi n V c xin cơ s II à L t, 18 Lê H ng Phong, à L t 73 Bacillus BF2 Bacillus subtilis, bacillus Phân h y mùn bã h u cơ, ch t lichenifomis, Bacillus th i c a tôm, cá megaterim Công ty CP Hóa ch t & Cao su Cosevco, Khu Công nghi p Tây B c ng H i - Qu ng Bình 74 Zeolite SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, H p th ion NH4+, l ng ng các Na2O ch t h u cơ lơ l ng trong nư c và c i thi n ch t lư ng nư c ao nuôi 75 Daimetin SiO2, Al2O3, CaO, MgO Làm l ng t các ch t h u cơ lơ l ng trong ao nuôi, tăng ch t lư ng nư c 76 Vôi en CaCO3 n nh pH, tăng ki m Công ty TNHH Hi u Qu , 147G, Xuân H p, Phư ng An Phú, Qu n 2, Tp H Chí Minh 77 Iodine-EFF Iodine complex Di t các lo i vi khuNn, n m và nguyên sinh ng v t trong Dung môi (c n) và nư c nư c. Kh trùng d ng c , b c t ương 78 APP-EFF Trifluralin, nư c c t Lo i tr n m Lagenidium và m t s nguyên sinh ng v t trong b nuôi (lưu ý: ch s d ng t i cơ s s n xu t ương tôm gi ng). 79 Iodine 65%- Iodine complex Di t các lo i vi khuNn, n m và EFF nguyên sinh ng v t trong Dung môi (c n) và nư c nư c. Kh trùng d ng c , b c t ương 80 Oxygel-EFF Sodium carbonate Cung c p oxy cho nư c ao nuôi peroxydrate, tá dư c (CaCO3) v a 81 Biofish-EFF EDTA, tá dư c (b t Làm l ng các ch t h u cơ và kh dextrose) kim lo i n ng trong nư c 82 Yuca 50-EFF Saponin, tá dư c (b t Di t cá t p, gi m khí c, l ng t dextrose) các ch t h u cơ lơ l ng trong nư c ao nuôi 83 Antisep-EFF Potassium Kh trùng nư c ao nuôi tôm, cá. Monopersulfate, tá dư c (b t dextrose) 84 Supperbio-EFF Bacillus sublitis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân
 10. saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, tá dư c khí NH3, H2S, NO2 (dextrose) 85 Yuccamix-EFF Bacillus sublitis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân Saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, Saponin tá khí NH3, H2S, NO2 dư c (dextrose) 86 Biotech-EFF Bacillus sublitis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, tá dư c khí NH3, H2S, NO2 (dextrose) Công ty TNHH VIBO, 70/1, ư ng 11, Bình Trưng Tây, Qu n 2, Tp HCM 87 Free EDTA Làm l ng các ch t h u cơ và k t t a kim lo i n ng 88 Winbo C5H6O2N2Br2 Kh trùng, di t khuNn trong môi trư ng nư c ao nuôi Na2SO4 89 Eviro Iodine complex Di t khuNn, nguyên sinh ng v t trong nư c ao nuôi. Sát trùng d ng c nuôi tôm, cá 90 Vioka Sodium carbonate Cung c p oxy trong nư c ao peroxyhydrate nuôi 91 VB-Clear Saponin (Ch t chi t xu t Gi m khí c NH3, l ng t các t cây Yucca schidigera) ch t h u cơ lơ l ng trong nư c ao nuôi 92 VB-Complex Iodine complex Di t các lo i vi khuNn, nguyên sinh ng v t trong môi trư ng nư c nuôi tôm cá. Sát trùng d ng c , b nuôi 93 VBK Benzalkonium chloride Di t vi khuNn, nguyên sinh ng v t trong nư c ao nuôi. Sát trùng b ương và d ng c nuôi Trung tâm ng d ng ti n b khoa h c và công ngh Cà Mau, s 112 ư ng Quang Trung, phư ng 5, TP Cà Mau, t nh Cà Mau 94 EMOZEO Lactobacillus lactic, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Saccharomyces th i c a tôm, cá trong môi cerevisiae, bacillus trư ng nư c nuôi th y s n. subtilis Công ty TNHH Ki n Vương, Lô 22, ư ng s 7 Khu công nghi p Tân T o, phư ng Tân T o A, qu n Tân Bình
 11. 95 KV-BKC 80 Benzalkonium Chloride Tiêu di t vi khuNn trong nư c ao nuôi, Sát trùng ao, h , b ương 96 KV-Iodine Iodine Polyvinyl Sát khuNn ph r ng, tiêu di t vi pyrrolidone Complex khuNn, n m và nguyên sinh ng v t có h i trong môi trư ng nư c nuôi tôm. 97 KV-Alkaline Sodium bicarbonate Tăng ki m, n nh pH trong (NaHCO3) ao nuôi 98 KV- Sodium carbonate Cung c p oxy t c th i cho ao Percarbonate Peroxyhydrate nuôi tôm. c bi t khi tôm n i u do thi u oxy Công ty C ph n u tư S n xu t & Thương m i Minh Phát, 49 Hoàng Văn Thái, Phư ng Khương M i, qu n Thanh Xuân, Hà N i 99 MPE Bacillus Subtilis, Phân h y mùn bã h u cơ, làm Bacillus licheniformis, s ch môi trư ng nư c và áy ao, Bacillus megaterium, cung c p thêm ngu n vi khuNn Bacillus polymyxa, có l i cho ao nuôi tôm, cá Lactobacillus acidophilus Công ty TNHH DV-TM Lân Long 304/36/17/1D Tân Kỳ Tân Quý - Phư ng Sơn Kỳ - Qu n Tân Phú - Tp.HCM 100 Aqua 08 Bacillus Subtilis, Phân h y nhanh chóng xác bã Bacillus licheniformis, ng, th c v t. Phân h y th c ăn Lactobacillus th a trong ao. Làm s ch môi acidophilus, trư ng nư c. Saccharomyces cerevisiae 101 Bio 09 Bacillus Subtilis, Phân h y nhanh chóng xác bã Bacillus licheniformis, ng, th c v t. Phân h y th c ăn Lactobacillus th a trong ao. Làm s ch môi acidophilus, trư ng áy ao. Saccharomyces cerevisiae, Protease, Cellulase, Amylase 102 Bio Waster Bacillus Subtilis, Phân h y nhanh chóng xác bã Lactobacillus ng, th c v t. Phân h y th c ăn acidophilus, th a trong ao. Làm s ch môi Saccharomyces trư ng áy ao. Cung c p cho môi cerevisiae, Cellulase, trư ng m t s lư ng l n vi Amylase khuNn có l i trong ao. Công ty C phàn Công ngh Thiên Trư ng An, 6P8 Nguy n An Ninh, phư ng Tương Mai, qu n Hoàng Mai, Tp Hà N i 103 TTA-Bioclear Bacillus mensentrericus, Phân h y các ch t h u cơ lơ Bacillus subtilis, bacillus l ng, xác t o, th c v t ch t trong licheniformis, nư c. Cung c p nhi u lo i vi
 12. Lactobacillus sinh v t có l i, nhi u lo i men acidophilus, h u ích cho môi trư ng. Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp, Aspergilus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, ph li u Zeolite và Lactose 104 Solid Bacillus subtilis, Phân hu nhanh xác ng, th c Deodorise Lactobacillus v t, th c ăn dư th a trong ao, (Sose) acidophilus, làm môi trư ng nư c trong s ch. Lactobacillus Plantarum, Saccharomyces boulardii, Amylase, Protease, Lactose Công ty TNHH ng Tín, 635C Xuân H p, phư ng Phư c Long, qu n 9, Tp H Chí Minh 105 DT-Iodine 65% Iodien complex (650g/l) Di t các lo i vi khuNn, n m và Dung môi (c n) và nư c nguyên sinh ng v t trong c t nư c. Kh trùng d ng c , b ương 106 DT-Triflu Trifluralin, nư c c t Lo i tr n m Lagenidium và m t s nguyên sinh ng v t trong b nuôi (lưu ý: ch s d ng t i cơ s s n xu t ương tôm gi ng). 107 DT-AquaYuca Saponin (chi t xu t t Di t cá t p, gi m khí c, l ng t Yucca Schidigera), Tá các ch t h u cơ lơ l ng trong dư c (b t dextrose) nư c ao nuôi 108 DT-OxyFaster Sodium carbonate Cung c p oxy cho nư c ao nuôi peroxyhdrate, tá dư c (CaCO3) v a 109 DT-Panca Iodine complex Di t các lo i vi khuNn, n m và nguyên sinh ng v t trong Dung môi (c n) và nư c nư c. Kh trùng d ng c , b c t ương 110 DT-BioClear Bacillus subtilis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, tá dư c khí NH3, H2S, NO2 (dextrose) 111 DT-Yuca 500 Bacillus subtilis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân Saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, Saponin, tá khí NH3, H2S, NO2 dư c (dextrose)
 13. 112 DT-ProBioted Bacillus subtilis, Phân h y các ch t th i h u cơ Nitrosomonas, t n ng, th c ăn th a, phân saccharomyces n n áy ao và ngu n nư c. Gi m cerevisiae, tá dư c khí NH3, H2S, NO2 (dextrose) 113 DT-Iodine 25 Iodine complex (250g/l) Di t các lo i vi khuNn, n m và Dung môi (c n) và nư c nguyên sinh ng v t trong c t nư c. Kh trùng d ng c , b ương 114 DT-BKC 80 Benzalkonium chloride, Di t các lo i vi khuNn, nguyên Nư c c t v a sinh ng v t trong nư c Công ty TNHH s n xu t và thương m i H i Dương, 350 Huỳnh Văn Bánh, phư ng 14, qu n Phú Nhu n, Tp H Chí Minh 115 BioPlus Bacillus subtilis, Bacillus Phân hu các ch t th i trong ao lichenniformis, nuôi, c i t o môi trư ng, cân Lactobacillus b ng sinh thái ao nuôi acidophillus, Lactobacillus plantarum, Protease, Lipase, Amylase, Hemi-cellulase 116 Tri-Zoo Trifluoro-2,6dinitro-NN- Di t n m (ch y u là n m Dipropyl-2-Toluidine Lagenidium) trong môi trư ng ao nuôi tôm. Công ty TNHH ALT, 25/3 H u Giang, phư ng 4, qu n Tân Bình, Tp H Chí Minh 117 Altreat 5100 Nitrosomonas sp, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Nitrobacter sp, Bacillus th i tôm, cá. Gi m NH3 trong subtilis môi trư ng ao nuôi 118 Altreat 5200 Nitrosomonas sp, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Nitrobacter sp, Bacillus th i tôm, cá. Gi m NH3 trong subtilis môi trư ng ao nuôi 119 Altreat 5300 Nitrosomonas sp, Phân h y mùn bã h u cơ, ch t Nitrobacter sp, Bacillus th i tôm, cá. Gi m NH3 trong subtilis môi trư ng ao nuôi Công ty TNHH TM-DV-SX Th y Duy Th c, lô 8, dãy N1, ư ng 16/4, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thu n 120 Men vi sinh Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y th c ăn dư th a trong PC-1 Super lichenniformis, Bacillus b ương tôm gi ng; Gi m khí Probiotic mensentericus, Bacillus c, làm s ch và c i thi n môi circulans, Bacillus trư ng nư c b ương megaterium, Bacillus megaterium, saccharomyces boulardii, Protease, Amylase
 14. 121 Ch phNm sinh Saponin (chi t t Yucca C i thi n ch t lư ng nư c ao; h c Yucca-H- schidigera) 100% h p th các lo i khí c trong ao TDT nuôi như NH3, giúp cho môi trư ng ao nuôi luôn trong s ch Công ty TNHH s n xu t và thương m i th y s n Minh Châu, 196/3 Khu ph II, phư ng Th i An, Qu n 12, Tp. H Chí Minh 122 MC-Iodine Povidone Iodine Dùng x lý nư c ao nuôi, sát 99,9 trùng ngu n nư c nuôi tôm, b Tá dư c v a ương, d ng c nuôi. Thích h p cho h th ng ao nuôi khép kín, ít thay nư c 123 Tri-Zoo Trifluoro-2,6 dinitro-NN- Di t n m (ch y u là n m Dipropyl-2-Toluidine Lagenidium) trong môi trư ng ao nuôi tôm. II. S N PH M NH P KH U: TT Tên s n Thành ph n Công d ng Nhà s n xu t phNm Công ty TNHH K thu t Vi t Hàn, 38 Nguy n Bá Tuy n, P.12, Q. Tân Bình 120 ProBio Lactobacillus C i thi n môi trư ng Probionic Co., Aqua Clean reuteri nư c trong ao nuôi; Ltd, Hàn Qu c Lactobacillus Thúc Ny quá trình phân plantarum Bacillus gi i các ch t h u cơ subtilis trong áy ao. 121 CM-Aqua Bacillus Phân h y ch t th i, hi u CM Bio Co., lichenifomis, qu c trong nư c ng t Ltd Hàn Qu c. Bacillus subtilis, và nư c bi n Bacillus pumilus Công ty C ph n Chăn nuôi C.P Vi t Nam, KCN Bàu Xéo - Sông Tr u - Tr ng Bom - ng Nai 122 Aquasept Sodium Dichloro Sát trùng, di t khuNn Bayer Thai Co., isocyanurate ngu n nư c trong nuôi Ltd tr ng th y s n Công ty TNHH TM-DV Diên Khánh, 127 Ba Vân, Phư ng 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM 123 Superchage Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u Kaset Center Lactobacillus cơ, ch t th i c a tôm, cá Co., Ltd - plantarum, Thailand Saccharomyces cerevisiae. 124 Hybactzyme Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u Kaset Center Lactobacillus cơ, ch t th i c a tôm, cá Co., Ltd - plantarum, Thailand
 15. Saccharomyces cerevisiae. 125 Proboost Bacillus subtilis, Phân h y mùn bã h u Kaset Center Lactobacillus cơ, ch t th i c a tôm, cá Co., Ltd - plantarum, Thailand Saccharomyces cerevisiae. Công ty C ph n phát tri n VICATO, VP5 - Trung Hòa - ư ng Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà N i 126 VICATO TCCA (Cholorine Sát trùng, di t khuNn Nhà máy thu c kh trùng 52 - 59%) ngu n nư c trong nuôi thú y H ng Thái (TCCA) tr ng th y s n - Trung Qu c Công ty TNHH thương m i qu c t và d ch v hàng hóa Th ch Khang, 109 ư ng s 13, P. Tân Ki ng, qu n 7, Tp. H Chí Minh 127 Sodium Oxy ho t tính 11 - S n phNm dùng nâng Puyang Hongye Percacbonat 13% cao hàm lư ng oxy hoà Chemical Co., tan trong nư c ao. Duy LTD trì t t ch t lư ng nư c ao Công ty TNHH Thương m i và D ch v H i c, S 5 - Tân Canh, phư ng 1, qu n Tân Bình, Tp. H Chí Minh 128 HTS-Super Dibromohydantoin Kh trùng, di t khuNn Cty TNHH k Clean (C5H6Br2N2O2), trong môi trư ng nư c thu t sinh h c Sodium sulphate Trung Thu n, (Na2SO4) Vô Tích, Trung Qu c (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China 129 HTS- Iodine, Poly Vinyl Sát trùng ngu n nư c Cty TNHH k Povidone Pyrrolidone dùng trong nuôi tr ng thu t sinh h c Iodine (P.V.P) th y s n. Sát trùng d ng Trung Thu n, c , v t d ng trong s n Vô Tích, Trung xu t gi ng Qu c (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China 130 HTS-Oxy Sodium Carbonate, Cung c p oxy hòa tan Cty TNHH k Tagen Bean Peroxyhydrate trong nư c ao nuôi, gi i thu t sinh h c (Na2CO32H2O2), quy t hi u qu hi n Trung Thu n, Amylum (C5H6O5), tư ng tôm n i u do Vô Tích, Trung Dextrin thi u oxy Qu c (Wuxi (C5H5O5.xH2O) Sino-Future
 16. Bio- Technology Co., Ltd, China 131 HTS- Sodium Carbonate Tăng hàm lư ng oxy Cty TNHH k Desulhy Peroxyhydrate, hoà tan trong nư c dư i thu t sinh h c Polimeric Ferric áy ao nuôi. Gi m thi u Trung Thu n, sulphate, Zeolite hàm lư ng NH3, NO2 Vô Tích, Trung trong môi trư ng nư c Qu c (Wuxi ng t và tăng ki m Sino-Future trong nư c Bio- Technology Co., Ltd, China 132 HTS-Anti I Zinc Sulphate Di t ng v t nguyên Cty TNHH k (ZnSO4.H2O) sinh trong nư c ao nuôi thu t sinh h c Trung Thu n, Vô Tích, Trung Qu c (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China 133 HTS-PSB Rhodobacter H p th NH4-NH3, H2S Cty TNHH k Capsulate phân h y các ch t h u thu t sinh h c Rhodococcus cơ dư th a trong ao nuôi Trung Thu n, Maris Vô Tích, Trung Qu c (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China 134 HTS-SBT Bacillus subtilis, Phân h y ch t h u cơ dư Cty TNHH k Lactobacillus th a trong ao nuôi thu t sinh h c acidophilus, Trung Thu n, Bacillus subtilis Vô Tích, Trung natto Qu c (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China Công ty TNHH thương m i Nuôi tr ng Th y s n Hương Giang, 227 Thích Qu ng c, phư ng 4, qu n Phú Nhu n, Tp H Chí Minh 135 D-Flow Sodium Chloride, Gi m m t t o, ngăn Marine Biotech PotassiumChloride, c n s n hoa c a t o. Co., Ltd - Copper Sulfate, Thailand ph gia v a
 17. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản