Quyết định số 108/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 108/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2008/QĐ-TTg về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 108/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A Y BAN BIÊN GI I QU C GIA TR C THU C B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. y ban Biên gi i qu c gia là cơ quan c p t ng c c tr c thu c B Ngo i giao, giúp B trư ng B Ngo i giao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v biên gi i, lãnh th qu c gia. 2. y ban Biên gi i qu c gia có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng B Ngo i giao các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các d án quan tr ng khác v biên gi i, lãnh th qu c gia B trư ng B Ngo i giao trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Trình B trư ng B Ngo i giao ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v biên gi i, lãnh th qu c gia thu c thNm quy n. 3. Giúp B trư ng B Ngo i giao ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy
  2. ho ch, chương trình, k ho ch v công tác biên gi i, lãnh th qu c gia sau khi ư c phê duy t. 4. Nghiên c u, t ng h p, ánh giá, ki m tra tình hình qu n lý biên gi i, lãnh th qu c gia, vùng tr i, các vùng bi n, các h i o và th m l c a c a Vi t Nam; d báo và xu t ch trương, chính sách và các bi n pháp qu n lý thích h p. 5. Nghiên c u, xu t B trư ng B Ngo i giao trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xác nh biên gi i qu c gia, các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam; xác nh ph m vi ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán qu c gia c a Vi t Nam i v i vùng tr i, các vùng bi n, các h i o, th m l c a và áy i dương. 6. Nghiên c u, xu t ch trương ký k t, phê chuNn và tham gia t ch c th c hi n các i u ư c qu c t liên quan n biên gi i, lãnh th . 7. Ch trì àm phán gi i quy t các v n biên gi i, lãnh th v i các nư c liên quan theo s y quy n c a B trư ng B Ngo i giao. 8. Ch trì so n th o các phương án ho ch nh biên gi i qu c gia, xác nh ranh gi i vùng tr i, các vùng bi n và th m l c a c a Vi t Nam v i các nư c láng gi ng liên quan trình c p có thNm quy n phê duy t. 9. Giúp B trư ng B Ngo i giao ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n, ki m tra vi c phân gi i c m m c qu c gi i trên cơ s các i u ư c qu c t v biên gi i qu c gia ư c ký k t gi a nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c láng gi ng. 10. Ch trì so n th o quy ch biên gi i v i các nư c láng gi ng và t ch c hư ng d n, theo dõi vi c th c hi n quy ch biên gi i ã ư c ký k t. 11. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là B , ngành, a phương) liên quan th c hi n ki m tra, theo dõi, t ng h p tình hình và x lý tranh ch p các khu v c biên gi i trên t li n, vùng tr i, trên các vùng bi n, các h i o và th m l c a c a Vi t Nam. 12. Ph i h p v i các B , ngành, a phương tham mưu cho Chính ph trong vi c xây d ng, th c hi n các án, d án v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh liên quan n biên gi i, lãnh th , ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán qu c gia. 13. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và x lý các vi ph m v công tác biên gi i, lãnh th qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. 14. X lý ho c hư ng d n x lý theo y quy n c a B trư ng B Ngo i giao i v i các v n phát sinh trong các ho t ng c a các B , ngành, a phương liên quan n ch quy n, quy n ch quy n và l i ích qu c gia trên t li n, vùng tr i, các vùng bi n, các h i o, th m l c a và áy i dương.
  3. 15. Th c hi n h p tác qu c t liên quan n biên gi i, lãnh th qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. 16. ThNm nh các b n và n phNm có liên quan n ư ng biên gi i qu c gia, các vùng bi n, các h i o và th m l c a c a Vi t Nam trư c khi xu t b n, phát hành. 17. ư c yêu c u các B , ngành, a phương có liên quan n biên gi i, bi n, o báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình qu n lý biên gi i, vùng tr i, các vùng bi n, các h i o và th m l c a; cung c p nh ng tài li u c n thi t t ng h p, báo cáo ho c gi i quy t theo y quy n c a B trư ng B Ngo i giao. 18. T ch c tuyên truy n, hư ng d n pháp lu t v qu n lý biên gi i, lãnh th qu c gia; hư ng d n chuyên môn nghi p v cho i ngũ cán b công tác biên gi i t i các B , ngành, a phương. 19. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Ngo i giao. 20. Th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c v Bi n ông và các h i o, Ban Ch o Nhà nư c v phân gi i c m m c biên gi i trên t li n và th c hi n các nhi m v khác theo s phân công ho c y quy n c a B trư ng B Ngo i giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. V Biên gi i Vi t – Trung. 2. V Biên gi i phía Tây. 3. V Bi n. 4. V Tuyên truy n, Thông tin và Tư li u 5. Văn phòng. Các t ch c trên là các t ch c hành chính giúp Ch nhi m y ban Biên gi i qu c gia th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c. Vi c ban hành quy ch làm vi c, quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, b nhi m, mi n nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v thu c y ban th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Ngo i giao. Biên ch c a y ban Biên gi i qu c gia do B trư ng B Ngo i giao quy t nh trong t ng s biên ch c a B Ngo i giao. i u 4. Lãnh o c a y ban 1. y ban Biên gi i qu c gia có Ch nhi m và không quá 03 Phó Ch nhi m.
  4. 2. Ch nhi m y ban do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Ngo i giao v toàn b ho t ng c a y ban. B trư ng B Ngo i giao c m t Th trư ng làm Ch nhi m y ban Biên gi i qu c gia. 3. Các Phó Ch nhi m y ban do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch nhi m y ban và ch u trách nhi m trư c Ch nhi m y ban v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c thi hành và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; thay th Quy t nh s 126/2007/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Biên gi i qu c gia tr c thu c B Ngo i giao. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch nhi m y ban Biên gi i qu c gia và các cơ quan, t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban nhân dân c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban Biên gi i qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản