Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
410
lượt xem
94
download

Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 108/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A KHO B C NHÀ NƯ C TR C THU C B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Kho b c Nhà nư c là cơ quan tr c thu c B Tài chính, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài chính qu n lý nhà nư c v qu ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c và các qu khác c a Nhà nư c ư c giao qu n lý; qu n lý ngân qu ; t ng k toán nhà nư c; th c hi n vi c huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và cho u tư phát tri n thông qua hình th c phát hành trái phi u Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 2. Kho b c Nhà nư c có tư cách pháp nhân, con d u có hình Qu c huy, ư c m tài kho n t i ngân hàng nhà nư c và các ngân hàng thương m i theo quy nh c a pháp lu t, có tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Kho b c Nhà nư c th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài chính trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) Các d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph ; d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph v lĩnh v c qu n lý c a Kho b c Nhà nư c;
  2. b) Chi n lư c, quy ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình hành ng, án, d án quan tr ng v qu n lý qu ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c và các qu khác c a Nhà nư c. 2. Trình B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh: a) D th o thông tư và các văn b n khác v lĩnh v c qu n lý c a Kho b c Nhà nư c; b) K ho ch ho t ng hàng năm c a Kho b c Nhà nư c. 3. Ban hành văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v , văn b n quy ph m n i b , văn b n cá bi t thu c ph m vi qu n lý c a Kho b c Nhà nư c. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án thu c lĩnh v c qu n lý qu ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c và các qu khác c a Nhà nư c sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 5. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c qu n lý c a Kho b c Nhà nư c. 6. Qu n lý qu ngân sách nhà nư c, qu tài chính nhà nư c và các qu khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t: a) T p trung và ph n ánh y , k p th i các kho n thu ngân sách nhà nư c; t ch c th c hi n vi c thu n p vào qu ngân sách nhà nư c các kho n ti n do các t ch c và cá nhân n p t i h th ng Kho b c Nhà nư c; th c hi n h ch toán s thu ngân sách nhà nư c cho các c p ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Ki m soát, thanh toán, chi tr các kho n chi c a ngân sách nhà nư c và các ngu n v n khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý qu ngo i t t p trung c a ngân sách nhà nư c, nh kỳ công b t giá h ch toán ph c v cho vi c h ch toán các kho n thu chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t ; d) Qu n lý, ki m soát và th c hi n nh p, xu t các qu tài chính nhà nư c và các qu khác do Kho b c Nhà nư c qu n lý; qu n lý các kho n t m thu, t m gi , t ch thu, ký cư c, ký qu , th ch p theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; ) Qu n lý tài s n qu c gia quý hi m ư c giao theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; qu n lý ti n, tài s n, các lo i ch ng ch có giá c a Nhà nư c và c a các ơn v , cá nhân g i t i Kho b c Nhà nư c. 7. ư c trích tài kho n c a t ch c, cá nhân m t i Kho b c Nhà nư c n p ngân sách nhà nư c ho c áp d ng các bi n pháp hành chính khác thu cho ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; t ch i thanh toán, chi tr các kho n chi không úng, không các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 8. T ch c h ch toán k toán ngân sách nhà nư c, các qu và tài s n c a Nhà nư c ư c giao qu n lý, các kho n vay n , vi n tr , tr n c a Chính ph và chính quy n a phương theo quy nh c a pháp lu t; báo cáo tình hình th c hi n thu, chi ngân sách nhà nư c cho cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan nhà nư c liên quan theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. 9. T ch c th c hi n công tác th ng kê kho b c nhà nư c và ch báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 10. T ch c qu n lý, i u hành ngân qu kho b c nhà nư c t p trung, th ng nh t trong toàn h th ng: a) M tài kho n, ki m soát tài kho n ti n g i và th c hi n thanh toán b ng ti n m t, chuy n kho n i v i t ch c, cá nhân có quan h giao d ch v i Kho b c Nhà nư c; b) M tài kho n ti n g i ho c tài kho n thanh toán t i ngân hàng nhà nư c và các ngân hàng thương m i th c hi n các nghi p v thu, chi, thanh toán c a Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; c) ư c s d ng ngân qu kho b c nhà nư c t m ng cho ngân sách nhà nư c theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; d) Xây d ng và phát tri n h th ng các công c , nghi p v qu n lý hi n i theo nguyên t c m b o an toàn và hi u qu ngân qu kho b c nhà nư c. 11. T ch c huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và u tư phát tri n thông qua vi c phát hành trái phi u Chính ph . 12. T ch c qu n tr và v n hành h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c. 13. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a Kho b c Nhà nư c; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong vi c s d ng tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 14. Hi n i hóa ho t ng Kho b c Nhà nư c: a) Xây d ng cơ ch , chính sách và quy trình nghi p v phù h p v i thông l qu c t và th c ti n c a Vi t Nam; b) T ch c qu n lý, ng d ng công ngh thông tin, k thu t tiên ti n, hi n i hóa cơ s v t ch t c a h th ng Kho b c Nhà nư c. 15. Th c hi n nhi m v h p tác qu c t thu c lĩnh v c Kho b c Nhà nư c theo phân công, phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n công tác t ch c và cán b :
  4. a) Xây d ng t ch c b máy và phát tri n ngu n nhân l c b o m yêu c u c i cách v cơ ch , chính sách và hi n i hóa công ngh qu n lý; b) Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , thi ua khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Kho b c Nhà nư c theo phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 17. Qu n lý kinh phí do ngân sách nhà nư c c p và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; ư c s d ng các kho n thu phát sinh trong ho t ng nghi p v theo ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c. 18. Th c hi n c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. 19. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài chính giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c Kho b c Nhà nư c ư c t ch c thành h th ng d c t Trung ương n a phương theo ơn v hành chính, b o m nguyên t c t p trung, th ng nh t. 1. Cơ quan Kho b c Nhà nư c Trung ương: a) V T ng h p – Pháp ch ; b) V Ki m soát chi ngân sách nhà nư c; c) V Huy ng v n; d) V K toán nhà nư c; ) V Kho qu ; e) V H p tác qu c t ; g) V T ch c cán b ; h) V Tài v – Qu n tr ; i) Văn phòng; k) Thanh tra; l) S Giao d ch Kho b c Nhà nư c; m) C c Công ngh thông tin; n) Trư ng Nghi p v Kho b c;
  5. o) T p chí Qu n lý Ngân qu Qu c gia. Các t ch c quy nh t i m a n i m m kho n 1 i u này là t ch c hành chính giúp T ng Giám c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t i i m n và i m o là t ch c s nghi p. 2. Cơ quan Kho b c Nhà nư c a phương: a) Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là Kho b c Nhà nư c c p t nh) tr c thu c Kho b c Nhà nư c; b) Kho b c Nhà nư c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Kho b c Nhà nư c c p huy n) tr c thu c Kho b c Nhà nư c c p t nh. Kho b c Nhà nư c ư c t ch c i m giao d ch t i các a bàn có kh i lư ng giao d ch l n theo quy nh c a B Tài chính. Kho b c Nhà nư c c p t nh, Kho b c Nhà nư c c p huy n có tư cách pháp nhân, con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng nhà nư c và các ngân hàng thương m i theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v thu c Kho b c Nhà nư c. i u 4. Lãnh o 1. Kho b c Nhà nư c có T ng Giám c và không quá 03 Phó T ng giám c. 2. T ng giám c, Phó T ng giám c Kho b c Nhà nư c do B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng giám c là ngư i ng u Kho b c Nhà nư c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Kho b c Nhà nư c. Phó T ng giám c ch u trách nhi m trư c T ng giám c Kho b c Nhà nư c và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 10 năm 2009. 2. Bãi b Quy t nh s 235/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Kho b c Nhà nư c thu c B Tài chính. 3. S lư ng Phó T ng giám c c a Kho b c Nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph cho n khi Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. 4. B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
  6. ương và T ng Giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Kho b c Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản