Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 108/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Tờ trình số 495/TTr-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 136/TTr-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Văn phòng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Điều 2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Văn phòng Chính phủ; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 108/QĐ-TTg, ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trung tâm Thông tin báo chí, Văn phòng Chính phủ; 2. Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ; 3. Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; 4. Vụ địa phương, Văn phòng Chính phủ; 5. Cục Hành chính-Quản trị II, Văn phòng Chính phủ; 6. Vụ IV, Văn phòng Chính phủ; 7. Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ; 8. Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ; 9. Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ; 10. Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; 11. Website Chính phủ; 12. Phòng Văn thư Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; 13. Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ; 14. Vụ I, Văn phòng Chính phủ; 15. Vụ Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; 16. Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ; 17. Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ.
Đồng bộ tài khoản