Quyết định số 108/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
9
download

Quyết định số 108/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2001- 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/QĐ-UB

  1. UBND THÀNH PH HÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM N I c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 108/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P THÀNH PH HÀ N I, GIAI O N 2001- 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 và s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c ban hành và s a i, b sung quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 3417/Q -UB ngày 21/08/1999 v vi c phê duy t nhi m v thi t k quy ho ch d án quy ho ch phát tri n công nghi p Hà N i giai o n 2001 - 2010; Căn c k t qu ánh giá c a H i ng tư v n nghi m thu d án quy ho ch phát tri n công nghi p Hà N i giai o n 2001 - 2010; Xét t trình s 723/TTr-SCN ngày 18/12/2000 c a S Công nghi p Hà N i v vi c xin phê duy t d án quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph Hà N i giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i t i t trình s 258/TTr- KH& T ngày 28/12/2000, QUY T NNH i u 1: Phê duy t d án quy ho ch phát tri n công nghi p Hà N i giai o n 2001 - 2010 theo n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P THÀNH PH HÀ N I: - T n d ng ti m năng th m nh v n có làm cơ s phát tri n s n xu t c v s lư ng, ch t lư ng ch ng lo i, úng nh hư ng nh m tho mãn nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu, nâng d n kh năng c nh tranh v i các nư c. - Giúp cho công tác qu n lý Nhà nư c v phát tri n công nghi p thành ph Hà N i theo úng nh hư ng và i vào n n p. - Giúp cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c nh ra nh ng chính sách, nh ng gi i pháp vĩ mô v phát tri n công nghi p Hà N i. - Giúp các doanh nghi p, các nhà u tư quy t nh u tư phát tri n s n xu t kinh doanh các s n phNm công nghi p.
  2. II. QUAN I M, M C TIÊU PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN HÀ N I N NĂM 2010 VÀ 2020: A. QUAN I M: - Phát tri n nhanh, gi v trí, vai trò hàng u c a vùng B c B và c nư c. - Phát tri n lâu b n, chú tr ng b o v môi trư ng. - Phát tri n công nghi p có hi u qu . - Xây d ng, phát tri n cơ c u công nghi p a d ng, linh ho t, áp ng yêu c u th trư ng, có s c c nh tranh cao. B. M C TIÊU: - T c tăng bình quân hàng năm c a GDP công nghi p c th i kỳ 2001 - 2010 kho ng 12 - 14%/năm, trong ó th i kỳ 2001 - 2005 kho ng 12 - 13% và th i kỳ 2006 - 2010 kho ng 13 - 14%. - C th i kỳ 2001 - 2010 ngành công nghi p óng góp kho ng 38 - 40% vào tăng trư ng cung c a n n kinh t . - T c tăng kim ng ch xu t khNu c th i kỳ 2001 - 2010 c a s n phNm công nghi p kho ng 20%/năm, t kho ng 80% t ng giá tr kim ng ch xu t khNu c a thành ph . - Th i kỳ 2001 - 2010 thu hút thêm kho ng 160.000 - 170.000 lao ng, chi m kho ng 30% s lao ng thu hút thêm vào n n kinh t qu c dân c a thành ph . - Năng su t lao ng công nghi p (tính theo GDP) năm 2010 t g p 2,5 l n so v i hi n nay. - V môi trư ng : B o v môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, môi trư ng do ch t r n c a công nghi p gây ra. III. CƠ C U VÀ NNH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P: A. CƠ C U: - Cơ c u s n xu t công nghi p Hà N i theo 3 kh i phân ngành g m: + Công nghi p khai thác: năm 2005 chi m t tr ng kho ng 2,5%: năm 2010 chi m t tr ng kho ng 1,8%. + Công nghi p ch bi n: năm 2005 chi m t tr ng kho ng 87,6%; năm 2010 chi m t tr ng kho ng 88,1%. + Công nghi p i n, nư c, ga: năm 2005 chi m t tr ng kho ng 9,9%; năm 2010 chi m t tr ng kho ng 10,1%.
  3. + Cơ c u s n xu t công nghi p Hà N i theo nhóm ngành ch l c (g m i n - i n t -tin h c; Cơ kim khí; D t-may; Da-gi y; Ch bi n th c phNm; V t li u m i) năm 2005 chi m t tr ng kho ng 62,5%/GDP công nghi p; năm 2010 chi m t tr ng kho ng 73,9%/GDP công nghi p. - Cơ c u s n xu t công nghi p Hà N i theo các th nh ph n kinh t : + Khu v c kinh t trong nư c: năm 2005 chi m t tr ng 65%; năm 2010 chi m t tr ng 62%. + Khu v c có v n u tư nư c ngoài : năm 2005 chi m t tr ng 35%; năm 2010 chi m t tr ng 38%. B. NNH HƯ NG: + Phương hư ng phát tri n ngành công nghi p trên a bàn Hà N i theo nhóm ngành then ch t: 1. Nhóm ngành i n - i n t - tin h c: - Nh p tăng trư ng bình quân năm 2001 - 2005 là 20%; năm 2006 - 2010 là 25%. - T l óng góp vào giá tr công nghi p năm 2001 - 2005 là 14,8%; năm 2006 - 2010 là 22,9%. - T l thu hút lao ng so v i t ng s lao ng công nghi p năm 2001 -2005 là 12%; năm 2006 - 2010 là 14%. 2. Nhóm ngành cơ - kim khí: - Nh p tăng trư ng bình quân năm 2001 - 2005 là 13,9%; năm 2006 - 2010 là 15,7%. - T l óng góp vào giá tr công nghi p năm 2001 - 2005 là 20,8%; năm 2006 - 2010 là 21,8%. - T l thu hút lao ng so v i t ng s lao ng công nghi p năm 2001 -2005 là 28%; năm 2006 - 2010 là 30%. 3. Nhóm ngành d t - may, da - gi y: - Nh p tăng trư ng bình quân năm 2001 - 2005 là 14%; năm 2006 - 2010 là 15%. - T l óng góp vào giá tr công nghi p năm 2001 - 2005 là 11%; năm 2006 - 2010 là 11,3%. - T l thu hút lao ng so v i t ng s lao ng công nghi p năm 2001 -2005 là 32%; năm 2006 - 2010 là 35%. 4. Nhóm ngành ch bi n lương th c - th c phN m:
  4. - Nh p tăng trư ng bình quân năm 2001 - 2005 là 15%; năm 2006 - 2010 là 16%. - T l óng góp vào giá tr công nghi p năm 2001 - 2005 là 14,3%; năm 2006 - 2010 là 15,2%. - T l thu hút lao ng so v i t ng s lao ng công nghi p năm 2001 -2005 là 13%; năm 2006 - 2010 là 15% 5. Ngành v t li u xây d ng, c bi t là v t li u cao c p, v t li u m i: - S n phN m công nghi p v t li u xây d ng c a Hà N i không nh ng ph i áp ng nhu c u tiêu th t i ch mà còn phc v cho các t nh phía B c và xu t khN u. - C n chú tr ng nghiên c u ng d ng công ngh tiên ti n s n xu t các lo i v t li u m i, các lo i v t li u cao c p, các lo i v t li u ư c ch t o t nguyên li u t ng h p. ng th i t p trung vào s n xu t m t s lo i v t li u xây d ng như phát tri n các lo i t m l p, vách ngăn, v t li u trang trí tr n, sàn nhà, s n xu t các lo i v t li u xây d ng có l i th v lao ng và kh năng ti p thu công ngh hi n i, ch t lư ng cao. - Các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng c n h p tác ch t ch v i các Vi n nghiên c u, các trư ng i h c nghiên c u các lo i v t li u m i. + Phương hư ng phát tri n ngành công nghi p trên a bàn Hà N i theo lãnh th : 1. Khu công nghi p t p trung hi n có g m: - Khu công nghi p Minh Khai - Vĩnh Tuy - Khu công nghi p Trương nh - uôi Cá - Khu công nghi p Văn i n - Pháp Vân - Khu công nghi p Thư ng ình - Khu công nghi p ông Anh - Khu công nghi p C u Di n - Mai D ch - Khu công nghi p Gia Lâm - Yên Viên - Khu công nghi p Chèm - Khu công nghi p C u Bươu. Phương hư ng chính phát tri n các khu v c t p trung công nghi p hi n có là: * Công nghi p s ch, không ô nhi m * Gi i quy t nhi u vi c làm.
  5. * Công ngh cao. * Giá tr cao. * Xây d ng ph i tăng chi u cao không m r ng di n tích. 2. Khu công nghi p t p trung m i xây d ng g m: - Khu công nghi p B c Thăng Long: Quy mô kho ng 426 ha; Lo i hình công nghi p ưu tiên thu hút vào khu công nghi p là công nghi p s ch, công nghi p k thu t cao. - Khu công nghi p Nam Thăng Long: Quy mô kho ng 260 ha; Lo i hình công nghi p ưu tiên thu hút các ngành công nghi p có công ngh và k thu t cao, công nghi p s ch, ít ô nhi m. - Khu công nghi p ông Anh: Quy mô kho ng 155 ha; Lo i hình công nghi p ưu tiên thu hút là công nghi p cơ khí ch t o máy, ô tô, xe máy, i n t - Cơ khí l p ráp - Ch bi n kim lo i - Trung tâm úc - V t li u xây d ng - công nghi p in - Văn hoá phN m - Ch bi n lương th c th c phN m - Ti p nh n các ơn v s n xu t ư c di chuy n t n i thành ra. - Khu công nghi p Gia lâm: Quy mô kho ng 752 ha; Lo i hình công nghi p ưu tiên thu hút là nh ng ngành công nghi p u tư tr c ti p v i nư c ngoài và liên doanh. - Khu công nghi p Sóc Sơn: Quy mô kho ng 900 - 1000 ha; Lo i hình công nghi p ưu tiên thu hút là các s n phN m i n t ; các s n phN m c a máy vi tính; Các lo i i n tho i; máy tr l i; L p ráp máy tính; Các thi t b nghe nhìn; Ph tùng và linh ki n; s n phN m quang h c; chơi; ng h . + Phát tri n các khu công nghi p v a và nh : Hi n nay m t s d án các khu công nghi p v a và nh t i các Huy n ngo i thành ã và ang ư c tri n khai. Quy mô c a m i khu kho ng 20 - 25 ha. i u 2: y ban nhân dân thành ph giao S Công nghi p Hà N i căn c n i dung d án ư c nghi m thu và phê duy t qu n lý, l p k ho ch c th các chương trình phát tri n các nhóm ngành, duy trì i u tra cơ b n v phát tri n công nghi p c a thành ph Hà N i, ti n hành b sung, i u ch nh quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i cho phù h p v i tình hình th c t phát tri n kinh t xã h i c a thành ph . i u 3: Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n; Giám c các S K ho ch và u tư, Công nghi p, Tài chính v t giá, Xây d ng, a chính nhà t; Ki n trúc sư trư ng thành ph và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  6. T/M. UBND THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản