Quyết định số 108-TĐC/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 108-TĐC/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108-TĐC/QĐ về ban hành Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108-TĐC/QĐ

  1. T NG C C TIÊU CHU N - O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LƯ NG - CH T LƯ NG VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108-T C/Q Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1991 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V VI C ĂNG KÝ KI M NNH NHÀ NƯ C PHƯƠNG TI N O" T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N - O LƯ NG - CH T LƯ NG. Căn c i u 13, 15, 18 Pháp l nh o lư ng ngày 06-7-1991; Căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng quy nh trong Ngh nh s 22-H BT ngày 8-2-1984 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a Giám c Trung tâm o lư ng, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n " Quy nh v vi c ăng ký ki m nh Nhà nư c phương ti n o". i u 2: T ch c, cá nhân s d ng, s n xu t, s a ch a, nh p khNu phương ti n o u ph i theo úng Quy nh này trong vi c th c hi n trách nhi m ki m nh Nhà nư c i v i phương ti n o. i u 3: Trung tâm o lư ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p ch u trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này. Nguy n Tr ng Hi p ( ã ký) QUY NNH
  2. V VI C ĂNG KÝ KI M NNH NHÀ NƯ C PHƯƠNG TI N O (Ban hành theo Quy t nh s 108-T C/Q , ngày 20-7-1991 c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng) 1. T ch c cá nhân (g i chung là cơ s ) s d ng, s n xu t, s a ch a, nh p khNu phương ti n o (PT ) trên lãnh th Vi t Nam u ph i ăng ký ki m nh úng kỳ h n các phương ti n o thu c di n ph i ư c ki m nh Nhà nư c t i cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p ho c các cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c (K NN) g i chung là cơ quan ki m nh theo quy nh sau: a) Cơ s s n xu t, s a ch a ho c nh p khNu PT ph i ăng ký ki m nh ban u trư c khi ưa vào lưu thông ho c s d ng. b) Cơ s s d ng ho c kinh doanh PT ph i ăng ký ki m nh nh kỳ trong quá trình s d ng, b o qu n phương ti n o; c) Cơ s cũng có th ăng ký xin ư c ki m nh Nhà nư c các phương ti n o không thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c. 2. Theo kh năng ki m nh ã ư c công nh n ho c ư c u quy n c a cơ quan ki m nh, các cơ s có th l a ch n nơi ăng ký ki m nh thu n ti n cho vi c kinh doanh và s n su t c a mình. 3. Cơ quan ki m nh có trách nhi m ti p nh n và áp ng các yêu c u v ki m nh Nhà nư c phương ti n o theo a bàn ã ư c phân c p và kh năng ki m nh ã ư c công nh n. Trư ng h p có nh ng phương ti n o vư t quá kh năng ki m nh c a mình, cơ quan ki m nh c n hư ng d n cơ s t i ăng ký m t cơ quan ki m nh g n nh t có kh năng ki m nh lo i PT này. i v i PT không thu c di n ph i qua K NN nhưng cơ s có nguy n v ng xin ư c ki m nh, cơ quan ki m nh căn c vào i u ki n và kh năng c th c a mình tho thu n v i cơ s v k ho ch áp ng nguy n v ng này. 4. Th th c ăng ký. 4.1. Trư ng h p cơ s có nhu c u ki m nh l n, trư c ngày 15 tháng 12 ho c 15 tháng 6 hàng năm, cơ s ph i g i b n ăng ký ki m nh phương ti n o c năm ho c n a năm t i cơ quan ki m nh. M u ăng ký ki m nh theo ph l c 1. Ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n ư c ăng ký c a cơ s , cơ quan ki m nh ph i thông báo cho cơ s bi t k ho ch c th th c hi n vi c ki m nh này và các công vi c mà cơ s xin ki m nh c n chuNn b . 4.2. Trư ng h p nhu c u ki m nh là ơn chi c, cơ s có th tr c ti p mang phương ti n o n cơ quan ki m nh mà không c n ăng ký trư c. Cơ quan ki m nh có trách nhi m áp ng yêu c u này theo chương trình và k ho ch ki m nh c a mình. 5. Trách nhi m c a cơ c :
  3. 5.1. Cơ s ph i n p l phí ki m nh theo i u 20 Ngh nh s 115-H BT ngày 13- 4-1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng. 5.2. Trư ng h p cơ s có các yêu c u khác như ki m nh t i ch , ki m nh nhanh, t xu t... cơ s ph i thanh toán các kho n chi phí tương ng theo s tho thu n v i cơ quan ki m nh. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N ĂNG KÝ KI M NNH NHÀ NƯ C PHƯƠNG TI N O Kính g i: 1. Tên cơ s ăng ký xin ki m nh a ch : S i n tho i: 2. Xin ăng ký ki m nh Nhà nư c các phương ti n o sau ây: Th Phương ti n o c n ki m nh Các yêu c u v ki m nh t Tên Ph m vi C p Ch S Th i gian Nơi ki m phương o chính ki m lư ng ki m nh ti n o xác nh nh Ghi chú: ... Ngày... tháng... năm 199 .. a) C t" Ch ki m nh" ghi rõ ki m TH TRƯ NG CƠ QUAN nh nh kỳ hay ban u sau s n xu t (Ký tên, óng d u) xu t, nh p khNu. b) C t "nơi ki m nh" ghi rõ xin ư c ki m nh t i cơ quan ki m nh hay t i cơ s c a mình (ki m nh t i ch ). PH L C 2 Tên cơ quan ki m nh
  4. i n tho i S :.../K PHI U NH N VÀ H N TR PHƯƠNG TI N O ã nh n c a: Các phương ti n o sau ây ti n hành ki m nh nhà nư c. Th Tên và s hi u Ph m vi C p Ph tùng Tình S lư ng Ngày h n t phương ti n o o chính kèm tr ng tr xác theo 1 2 3 4 5 6 7 8 ....ngày... tháng... năm 199... Ngư i nh n (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản