Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg về việc tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1081/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1081/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C TƯ V N C A H I CƠ KHÍ VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n ý ki n c a Thư ng tr c B Chính tr (văn b n thông báo s 928 CV/VPTW ngày 31 tháng 7 năm 1997 c a Văn phòng Trung ương ng) và tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph trong bu i làm vi c v i Ban Ch p hành H i Cơ khí Vi t Nam ngày 18 tháng 8 năm 1997 (thông báo s 104/TB ngày 26 tháng 8 năm 1997 c a Văn phòng Chính ph ); Theo ngh c a Ch t ch H i Cơ khí Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Giao H i Cơ khí Vi t Nam tham gia ý ki n tư v n v các d án, chính sách phát tri n lĩnh v c cơ khí. i u 2. N i dung, ph m vi tham gia ý ki n tư v n c a H i Cơ khí Vi t Nam c th như sau: 1. Các d án chi n lư c, quy ho ch, chương trình Qu c gia, chính sách l n v phát tri n cơ khí mà Chính ph trình Trung ương, B Chính tr ; 2. Các d án lu t, pháp l nh v qu n lý cơ khí, các d án u tư quan tr ng v cơ khí mà Chính ph , Th tư ng Chính ph trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; 3. Các chính sách, d án u tư phát tri n ngành cơ khí thu c thNm quy n Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; 4. Góp ý ki n v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét nh ng v n v cơ khí trư c khi trình Chính ph và Th tư ng Chính ph ; 5. i v i các t ch c kinh t , ào t o, nghiên c u khoa h c, công ngh thu c lĩnh v c cơ khí thì vi c tư v n theo tho thu n gi a các t ch c ó v i H i Cơ khí Vi t Nam. i u 3. B Công nghi p có trách nhi m giúp , hư ng d n, t o i u ki n cho H i Cơ khí Vi t Nam th c hi n t t vi c tư v n c a H i nói t i i u 1, i u 2 nêu trên.
  2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c kinh t , ào t o, nghiên c u khoa h c, công ngh v a s d ng vi c tư v n c a H i, v a t o i u ki n giúp H i Cơ khí Vi t Nam th c hi n vi c tư v n có hi u qu . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký văn b n. H i Cơ khí Vi t Nam, B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c có nhu c u tư v n v cơ khí có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản