Quyết định số 1082/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1082/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1082/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1082/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1082/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2006 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước năm 2006. Điều 2. 1. Thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Nhà nước năm 2006 gồm có: a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; c) Các Ủy viên Hội đồng: - TS. Đặng Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; - Nhà giáo ưu tú Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;
  2. - TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thầy thuốc ưu tú, Thứ trưởng Bộ Y tế; - Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng; - Ông Đỗ Xuân Thăng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 2. Hội đồng làm việc theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 3. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 3. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB
Đồng bộ tài khoản