Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1084/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH CHÍNH TH C NĂM 1996 . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p th 5 ; - Theo ngh c a Ch nhi m y ban K ho ch, C c trư ng C c Thu và Giám c S Tài chánh thành ph ; QUY T NNH i u 1 .- Giao cho các S , cơ quan ngang S , y ban nhân dân các qu n, huy n ch tiêu k ho ch chính th c năm 1996 (theo bi u ính kèm). Riêng v k ho ch u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n ngu n v n ngân sách, ngoài danh m c các công trình giao k ho ch chính th c, y ban nhân dân thành ph thông báo thêm danh m c các công trình c p thi t s b sung k ho ch khi ch u tư hoàn thành y các th t c theo quy nh và cân i ư c v n. Các s , ngành, qu n, huy n không ư c t ý thay i nh ng ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao. Trư ng h p có yêu c u thay i phát sinh thì ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 2 .- y quy n cho y ban K ho ch thành ph thông báo các ch tiêu hư ng d n năm 1996 nh m t o i u ki n cho các ngành, qu n, huy n tri n khai th c hi n k ho ch theo úng phương hư ng, m c tiêu k ho ch ã ra. i u 3.- Quy t nh này thay th Quy t nh s 8466/Q -UB-QL T ngày 30/12/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t m giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban K ho ch thành ph , Giám c các S , Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản