intTypePromotion=3

Quyết định số 1086/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 1086/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1086/QĐ-BKH về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1086/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1086/QĐ-BKH Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B K HO CH VÀ Đ U TƯ B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Ngh đ nh s 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và Đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai đo n 2007- 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b cơ s d li u qu c gia v th t c hành chính và t ch c vi c rà soát th t c hành chính t i b , ngành, đ a phương; Theo đ ngh c a T trư ng T công tác th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai đo n 2007-2010 (g i t t là T công tác th c hi n Đ án 30) c a B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B K ho ch và Đ u tư. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i đư c c p nh p đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i đư c c p nh t đ công b . Đi u 2. T công tác th c hi n Đ án 30 c a B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c c, v , vi n và các đơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c bãi b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, T công tác th c hi n Đ án 30 c a B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c c, v , vi n và các đơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, Th trư ng các c c, v , vi n và các đơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Th tư ng Chính ph (đ báo cáo); - T Công tác chuyên trách CCTTHC;
 2. - Lưu VT, TCT. Võ H ng Phúc
 3. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B K HO CH VÀ Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1086/QĐ-BKH ngày 10/8/2009 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) TT TÊN TH T C HÀNH CHÍNH CƠ QUAN TH C HI N GHI CHÚ C pB C p t nh C p C p Khác huy n xã UBND BQL I THÀNH L P VÀ HO T Đ NG C A DOANH NGHI P 1 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là cá nhân) 2 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là cá nhân) 3 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 4 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 5 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x x ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 6 Thông báo th i gian m c a t i tr s chính đ i v i công ty trách nhi m x x h u h n 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) 7 Thông báo thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 8 Đăng ký tăng v n đi u l đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành x x viên (ch s h u là cá nhân) 9 Đăng ký thay đ i ch s h u đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là cá nhân) 10 Thông báo thay đ i tr s chính đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là cá nhân)
 4. 11 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 12 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x x án đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 13 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u h n x x m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 14 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x x v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 15 Gi i th doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành x x viên (ch s h u là cá nhân) 16 Ch m d t ho t đ ng chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x x đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là cá nhân) 17 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là t ch c) 18 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là t ch c) 19 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 20 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 21 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x x ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 22 Thông báo th i gian m c a t i tr s chính đ i v i công ty trách nhi m x x h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 23 Thông báo thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 24 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo pháp lu t đ i v i công ty trách x x
 5. nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 25 Đăng ký tăng v n đi u l đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành x x viên (ch s h u là t ch c) 26 Đăng ký thay đ i ch s h u đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là t ch c) 27 Đăng ký thay đ i danh sách ngư i đ i di n theo y quy n đ i v i công ty x x trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 28 Đăng ký thay đ i tr s chính đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên (ch s h u là t ch c) 29 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 30 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x x án đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 31 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u h n x x m t thành viên (ch s h u là t ch c) 32 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x x v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 33 Gi i th doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành x x viên (ch s h u là t ch c) 34 Ch m d t ho t đ ng chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x x đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (ch s h u là t ch c) 35 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai x x thành viên tr lên. 36 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai x x thành viên tr lên 37 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n hai thành viên tr lên
 6. 38 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n hai thành viên tr lên 39 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x x ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 40 Thông báo thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n hai thành viên tr lên 41 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo pháp lu t đ i v i công ty trách x x nhi m h u h n hai thành viên tr lên 42 Đăng ký tăng v n đi u l đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành x x viên tr lên. 43 Đăng ký thay đ i thành viên đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai x x thành viên tr lên 44 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo y quy n c a thành viên đ i v i x x công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 45 Đăng ký thay đ i tr s chính đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai x x thành viên tr lên. 46 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u x x h n hai thành viên tr lên. 47 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x x án đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên 48 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i công ty trách nhi m h u h n x x hai thành viên tr lên. 49 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x x v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên 50 Gi i th doanh nghi p đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên x x tr lên. 51 Ch m d t ho t đ ng chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x x đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 52 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i công ty c ph n. x x
 7. 53 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty c ph n x x 54 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty c ph n. x x 55 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty c ph n. x x 56 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x x ty c ph n. 57 Thông báo c đông s h u t 5% t ng s c ph n tr lên đ i v i công ty x x c ph n. 58 Thông báo v ngư i đ i di n theo y quy n c a c đông là t ch c đ i x x v i công ty c ph n. 59 Đ ngh cơ quan ĐKKD giám sát vi c tri u t p và h p Đ i h i đ ng c x x đông đ i v i công ty c ph n. 60 Thông báo thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty c ph n. x x 61 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p đ i v i x x công ty c ph n. 62 Đăng ký tăng v n đi u l đ i v i công ty c ph n. x x 63 Đăng ký gi m v n đi u l đ i v i công ty c ph n. x x 64 Đăng ký thay đ i c đông sáng l p đ i v i công ty c ph n. x x 65 Đăng ký thay đ i tr s chính đ i v i công ty c ph n. x x 66 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty c ph n. x x 67 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x x án đ i v i công ty c ph n. 68 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i công ty c ph n. x x 69 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x x v i công ty c ph n. 70 Gi i th doanh nghi p đ i v i công ty c ph n. x x 71 Ch m d t ho t đ ng chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x x
 8. đ i v i công ty c ph n. 72 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i công ty h p danh. x x 73 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty h p danh x x 74 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty h p danh x x 75 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty h p danh x x 76 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x x ty h p danh 77 Thông báo th i gian m c a t i tr s chính đ i v i công ty h p danh x x 78 Đăng ký thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty h p danh x x 79 Đăng ký tăng, gi m v n đi u l đ i v i công ty h p danh. x x 80 Đăng ký thay đ i thành viên h p danh đ i v i công ty h p danh x x 81 Đăng ký thay đ i tr s chính đ i v i công ty h p danh x x 82 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty h p danh. x x 83 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x x án đ i v i công ty h p danh. 84 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i công ty h p danh. x x 85 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x x v i công ty h p danh 86 Gi i th doanh nghi p đ i v i công ty h p danh x x 87 Ch m d t ho t đ ng chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x x đ i v i công ty h p danh. 88 Đăng ký thành l p doanh nghi p đ i v i doanh nghi p tư nhân x 89 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i doanh nghi p tư nhân x 90 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i doanh nghi p tư nhân x 91 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i doanh nghi p tư nhân x
 9. 92 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i doanh x nghi p tư nhân. 93 Thông báo th i gian m c a t i tr s chính đ i v i doanh nghi p tư x nhân 94 Đăng ký thay đ i tên doanh nghi p đ i v i doanh nghi p tư nhân x 95 Đăng ký tăng, gi m v n đ u tư đ i v i doanh nghi p tư nhân x 96 Bán doanh nghi p tư nhân đ i v i doanh nghi p tư nhân x 97 Cho thuê doanh nghi p tư nhân đ i v i doanh nghi p tư nhân x 98 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty tư nhân x 99 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x án đ i v i công ty tư nhân 100 Thông báo t m ng ng kinh doanh đ i v i doanh nghi p tư nhân x 101 Đ ngh c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do m t, cháy … đ i x v i doanh nghi p tư nhân 102 Gi i th doanh nghi p đ i v i doanh nghi p tư nhân. x 103 Ch m d t ho t đ ng, chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ a đi m kinh doanh x đ i v i doanh nghi p tư nhân 104 Chia công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. x x 105 Tách công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. x x 106 Sáp nh p các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên x x 107 H p nh t các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. x x 108 Chuy n đ i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thành công ty x x trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên 109 Chuy n đ i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thành công ty c x x ph n. 110 Chia công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên x x
 10. 111 Tách công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. x x 112 Sáp nh p các công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên x x 113 H p nh t các công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên x x 114 Chuy n đ i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên thành x x công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. 115 Chuy n đ i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên thành x x công ty c ph n. 116 Chia công ty c ph n x x 117 Tách công ty c ph n x x 118 Sáp nh p các công ty c ph n x x 119 H p nh t các công ty c ph n. x x 120 Chuy n đ i công ty c ph n thành công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên. 121 Chuy n đ i doanh nghi p tư nhân thành công ty trách nhi m h u h n x x m t thành viên. 122 Chuy n đ i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t x x thành viên. 123 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i công ty nhà nư c. x 124 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i công ty nhà nư c. x 125 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i công ty nhà nư c. x 126 Thông báo l p chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài đ i v i công x ty nhà nư c 127 Đăng ký thay đ i tên doanh nghi p đ i v i công ty nhà nư c. x 128 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo pháp lu t đ i v i công ty nhà nư c. x 129 Đăng ký tăng v n đi u l đ i v i công ty nhà nư c. x 130 Đăng ký gi m v n đi u l đ i v i công ty nhà nư c. x
 11. 131 Đăng ký thay đ i tr s chính đ i v i công ty nhà nư c. x 132 Đăng ký thay đ i ngành ngh kinh doanh đ i v i công ty nhà nư c. x 133 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh theo quy t đ nh c a Tòa x án đ i v i công ty nhà nư c. 134 Đăng ký l p h kinh doanh x 135 Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký kinh doanh c a h kinh doanh. x 136 Th t c ch m d t ho t đ ng c a h kinh doanh. x 137 Đăng ký kinh doanh c a t ch c khoa h c, công ngh t trang tr i kinh x phí. 138 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i t ch c khoa h c và công ngh t x trang tr i kinh phí. 139 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i t ch c khoa h c và công x ngh t trang tr i kinh phí. 140 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i t ch c khoa h c và công x ngh t trang tr i kinh phí. 141 Đăng ký thay đ i n i dung đã đăng ký kinh doanh đ i v i t ch c khoa x h c và công ngh t trang tr i kinh phí. 142 Đăng ký l p ngân hàng trong nư c x 143 Đăng ký l p ngân hàng liên doanh x 144 Đăng ký l p ngân hàng 100% v n nư c ngoài. x 145 Đăng ký l p công ty tài chính. x 146 Đăng ký ho t đ ng chi nhánh đ i v i t ch c tín d ng nư c ngoài. x 147 Đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n đ i v i t ch c tín d ng nư c x ngoài. 148 Đăng ký ho t đ ng đ a đi m kinh doanh đ i v i t ch c tín d ng nư c x ngoài.
 12. 149 Đăng ký thay đ i n i dung đã đăng ký kinh doanh đ i v i t ch c tín d ng x nư c ngoài 150 Gi i th t ch c tín d ng có v n đ u tư nư c ngoài. x 151 Đăng ký kinh doanh c a t ch c tín d ng có v n đ u tư nư c ngoài. x II THÀNH L P VÀ HO T Đ NG C A H P TÁC XÃ 152 Đăng ký thành l p h p tác xã x x 153 Đăng ký thành l p liên hi p h p tác xã x 154 Đăng ký thành l p chi nhánh, văn phòng đ i di n tr c thu c h p tác xã x x 155 Đăng ký thành l p chi nhánh, văn phòng đ i di n tr c thu c h p tác xã x (Trư ng h p h p tác xã l p chi nhánh, văn phòng đ i di n t i huy n khác v i huy n đ t tr s chính nhưng trong đ a bàn t nh). 156 Đăng ký thành l p chi nhánh, văn phòng đ i di n tr c thu c h p tác xã x (Trư ng h p h p tác xã l p chi nhánh, văn phòng đ i di n t i t nh, thành ph khác v i nơi h p tác xã đ t tr s chính) 157 Đăng ký thay đ i, b sung ngành, ngh kinh doanh c a h p tác xã x x 158 Đăng ký thay đ i nơi đăng ký kinh doanh c a h p tác xã. x x 159 Đăng ký thay đ i đ a ch tr s chính c a h p tác xã khi chuy n đ a ch tr x x s chính đ n nơi khác trong ph m vi t nh 160 Đăng ký thay đ i đ a ch tr s chính c a h p tác xã khi chuy n đ a ch tr x x s chính c a h p tác xã sang t nh khác. 161 Đăng ký đ i tên h p tác xã x x 162 Đăng ký thay đ i s lư ng xã viên h p tác xã x x 163 Đăng ký thay đ i ngư i đ i di n theo pháp lu t c a h p tác xã x x 164 Đăng ký thay đ i danh sách Ban Qu n tr h p tác xã x x 165 Đăng ký thay đ i Ban Ki m soát h p tác xã x x 166 Đăng ký thay đ i v n đi u l h p tác xã x x
 13. 167 Đăng ký Đi u l h p tác xã s a đ i x x 168 Đăng ký kinh doanh khi h p tác xã chia x x 169 Đăng ký kinh doanh khi h p tác xã tách x x 170 Đăng kinh doanh h p tác xã h p nh t x x 171 Đăng ký kinh doanh h p tác xã sáp nh p x x 172 Thông báo t m ng ng ho t đ ng h p tác xã x x 173 Thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh h p tác xã (Đ i v i trư ng x x h p h p tác xã gi i th t nguy n) 174 C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh h p tác xã (Khi m t) x x 175 C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh h p tác xã (b hư h ng) x x 176 C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng c a chi nhánh, văn phòng x x đ i di n (Khi m t) 177 C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng c a chi nhánh, văn phòng x x đ i di n (b hư h ng) 178 Thành l p t h p tác x 179 Thay đ i t trư ng t h p tác x 180 Ch m d t t h p tác x III Đ U TƯ T I VI T NAM 181 Đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c không đ ngh c p Gi y x x ch ng nh n đ u tư (Áp d ng cho nhà đ u tư trong nư c có d án đ u tư t 15 t đ ng đ n dư i 300 t đ ng và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). 182 Đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c có đ ngh c p Gi y x x ch ng nh n đ u tư (Áp d ng cho nhà đ u tư trong nư c có d án đ u tư dư i 300 t đ ng và có đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư). 183 Đăng ký đ u tư đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài (áp d ng cho d x x án có quy mô đ u tư dư i 300 t đ ng và không thu c lĩnh v c đ u tư có
 14. đi u ki n). 184 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n. 185 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô x x dư i 300 t đ ng và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n. 186 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n. 187 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư cho d án đ u tư thu c th m x x x Th tư ng Chính quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph ph ch p thu n ch trương đ u tư 188 Đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c g n v i thành l p chi x x nhánh (Áp d ng cho nhà đ u tư trong nư c có d án đ u tư dư i 300 t đ ng, không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). 189 Đăng ký đ u tư đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài g n v i thành l p x x chi nhánh (áp d ng cho d án có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). 190 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p chi nhánh. 191 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô x x dư i 300 t đ ng và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p chi nhánh. 192 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p chi nhánh 193 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư cho d án đ u tư thu c th m x x x Th tư ng Chính quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph g n v i thành l p chi nhánh ph ch p thu n ch trương đ u tư 194 Đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c g n v i thành l p doanh x x nghi p (Áp d ng cho nhà đ u tư trong nư c có d án đ u tư dư i 300 t đ ng, không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n).
 15. 195 Đăng ký đ u tư đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài g n v i thành l p x x doanh nghi p (áp d ng cho d án có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). 196 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p doanh nghi p. 197 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô x x dư i 300 t đ ng và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p doanh nghi p 198 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án đ u tư có quy mô t x x 300 t đ ng tr lên và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n g n v i thành l p doanh nghi p. 199 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư cho d án đ u tư thu c th m x x x Th tư ng Chính quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph g n v i thành l p doanh ph ch p thu n nghi p. ch trương đ u tư 200 Đăng ký đi u ch nh d án đ u tư x x 201 Th m tra đi u ch nh d án đ u tư x x 202 Th m tra đi u ch nh d án đ u tư đ i v i d án sau khi đi u ch nh thu c x x x Th tư ng Chính th m quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph mà không có trong quy ph ch p thu n ho ch ho c thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n nhưng đi u ki n đ u tư ch trương đ u tư chưa đư c pháp lu t quy đ nh. 203 Đăng ký đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh trong Gi y ch ng nh n x x đ u tư. 204 T m ng ng th c hi n d án đ u tư x x 205 Giãn ti n đ th c hi n d án đ u tư x x 206 Chuy n như ng d án đ u tư x x 207 Thanh lý d án đ u tư x x 208 Báo cáo ho t đ ng c a d án đ u tư x x 209 Đăng ký l i c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo quy x x
 16. đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u tư 210 Đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Doanh x x nghi p và Lu t Đ u tư 211 Chuy n đ i doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n đ u tư x x nư c ngoài có t 2 ch s h u tr lên thành công ty TNHH m t thành viên 212 Chuy n đ i doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài do m t t ch c x x ho c cá nhân nư c ngoài đ u tư thành Công ty TNHH hai thành viên tr lên 213 Chuy n đ i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài thành Công ty c x x ph n 214 Đăng ký l i doanh nghi p trong trư ng h p có cam k t chuy n giao x x không b i hoàn 215 Chuy n đ i doanh nghi p trong trư ng h p có cam k t chuy n giao x x không b i hoàn 216 Ch p thu n đ xu t d án BOT, BTO, BT c a nhà đ u tư. x x 217 Th m tra, c p Ch ng nh n đ u tư cho d án BOT, BTO và BT x x IV Đ U TƯ T VI T NAM RA NƯ C NGOÀI 218 Đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư ra nư c ngoài x 219 Th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư ra nư c ngoài x 220 Đăng ký đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư ra nư c ngoài x 221 Th m tra đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư ra nư c ngoài x 222 Đăng ký l i Gi y phép đ u tư áp d ng đ i v i các d án đ u tư đã đư c x c p Gi y phép đ u tư nay đăng ký l i 223 Ch p thu n d án đ u tư ra nư c ngoài x 224 Ch p thu n đi u ch nh d án đ u tư ra nư c ngoài x 225 Ch m d t hi u l c Gi y ch ng nh n đ u tư ra nư c ngoài x
 17. 226 Thông báo th c hi n d án đ u tư t i nư c ngoài x 227 Báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư t i nư c ngoài x V Đ U TH U 228 Th m đ nh k ho ch đ u th u x x x x x B K ho ch và Đ u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đ u th u 229 Phê duy t k ho ch đ u th u x x x x 230 Th m đ nh h sơ m i th u Mua s m hàng hóa x x x x 231 Th m đ nh h sơ m i th u xây l p x x x x 232 Th m đ nh h sơ m i th u d ch v tư v n x x x x 233 Th m đ nh h sơ m i th u gói th u xây l p quy mô nh x x x x 234 Phê duy t h sơ m i th u x x x x 235 Phát hành h sơ m i th u x x x x 236 Làm rõ h sơ m i th u x x x x 237 S a đ i h sơ m i th u x x x x 238 Sơ tuy n đ i v i gói th u xây l p x x 239 Sơ tuy n đ i v i gói th u mua s m hàng hóa x x 240 L a ch n danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u d ch v tư v n x x x 241 L a ch n danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u h n ch gói th u x x x x xây l p, mua s m hàng hóa 242 G i thư m i th u gói th u d ch v tư v n, đ u th u h n ch gói th u mua x x x x s m hàng hóa, xây l p 243 Th m đ nh k t qu đ u th u x x x x 244 Th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u x x x x
 18. 245 Phê duy t k t qu đ u th u, k t qu l a ch n nhà th u x x x x 246 Cung c p và đăng t i thông tin trên Báo Đ u th u và trang thông tin đi n x x x x x B K ho ch và t v đ u th u quá trình l a ch n nhà th u Đ u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đ u th u 247 Cung c p và đăng t i thông tin trên Báo Đ u th u và trang thông tin đi n x x x x x B K ho ch và t v đ u th u thông tin x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u Đ u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đ u th u 248 Gi i quy t ki n ngh v các v n đ liên quan trong quá trình đ u th u x x x x 249 Gi i quy t ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u x x x x 250 X lý tình hu ng trong đ u th u x x x x 251 Th m đ nh phương án l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t x B K ho ch và Đ u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đ u th u 252 Báo cáo v thông tin nhà th u nư c ngoài trúng th u t i Vi t Nam x B K ho ch và Đ u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đ u th u VI Đ U TƯ B NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) 253 T ng h p danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i các d án h tr k thu t x 254 T ng h p danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i các d án đ u tư x 255 T ng h p danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i các chương trình x 256 T ng h p danh m c yêu c u tài tr ODA theo hình th c h tr ODA ti p x c n theo chương trình ho c ngành.
 19. 257 T ng h p danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i chương trình, d án ô. x 258 Th m đ nh, phê duy t n i dung d án h tr k thu t s d ng v n ODA x x x Th tư ng Chính ph (ho c cơ quan 259 Th m đ nh, phê duy t n i dung chương trình s d ng v n ODA x x x ch qu n) s xác 260 Th m đ nh, phê duy t n i dung chương trình, d án Ô s d ng v n ODA x x x đ nh cơ quan ch trì th m đ nh chương trình d án. Chú thích: - UBND: y ban nhân dân - BQL: Ban qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản