intTypePromotion=3

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1087/2001/qđ-nhnn về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1087/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1087/2001/Q -NHNN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N C A NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10, Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th nh ng quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n trong "Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ki m soát viên, Ngư i i u hành Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n" ban hành theo Quy t nh 166/Q -NH5 ngày 10/8/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
 2. QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N C A NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN (Ban hành theo Quy t nh s 1087/2001/Q -NHNN ngày 27/8/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh c a Quy nh này là t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng Thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (g i t t là Ngân hàng thương m i c ph n) ư c phép ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 2. 1. H i ng qu n tr là cơ quan qu n tr Ngân hàng Thương m i c ph n, có toàn quy n nhân danh Ngân hàng Thương m i c ph n quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a Ngân hàng Thương m i c ph n, tr nh ng v n thu c thNm quy n c a i h i ng c ông. 2. Ban ki m soát là cơ quan ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng thương m i c ph n; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng Thương m i c ph n. 3. T ng Giám c (ho c Giám c i v i Ngân hàng Thương m i c ph n không có ch c danh T ng Giám c) là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày c a Ngân hàng thương m i c ph n. i u 3. Nh ng ngư i sau ây không ư c là thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ho c làm T ng Giám c, Phó T ng Giám c (ho c Phó Giám c i v i Ngân hàng thương m i c ph n không có ch c danh Phó T ng Giám c): 1. ang b truy c u trách nhi m hình s . 2. ã b k t án v các t i nghiêm tr ng xâm ph m an ninh qu c gia, các t i nghiêm tr ng xâm ph m s h u, các t i nghiêm tr ng v kinh t . 3. ã b k t án v các t i ph m khác mà chưa ư c xoá án. 4. ã t ng là thành viên H i ng qu n tr ho c T ng Giám c (Giám c) c a m t công ty ã b phá s n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 c a Lu t phá s n doanh nghi p.
 3. 5. ã t ng là i di n theo pháp lu t c a m t công ty b ình ch ho t ng do vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng. 6. Thu c i tư ng quy nh t i i u 9, i u 90 Lu t Doanh nghi p, i u 17 Pháp l nh Cán b , Công ch c và i u 13 Pháp l nh ch ng tham nhũng. 7. ang vay v n ho c ang là ngư i b o lãnh, tái b o lãnh kho n tín d ng c a chính Ngân hàng thương m i c ph n ó. 8. Có b , m , v , ch ng, con ang vay v n ho c ang là ngư i b o lãnh, tái b o lãnh kho n tín d ng c a chính Ngân hàng thương m i c ph n ó. 9. Là c ông s h u trên 10% v n i u l ho c có b , m , v , ch ng, con là c ông s h u trên 10% v n i u l c a Doanh nghi p ang ư c Ngân hàng thương m i c ph n ó c p tín d ng không có b o m, c p tín d ng v i nh ng i u ki n ưu ãi. 10. Không m b o tiêu chuNn v o c ngh nghi p, năng l c i u hành và trình chuyên môn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 11. Không m b o quy nh khác do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. i u 4. B , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c là thành viên Ban ki m soát, K toán trư ng c a cùng m t Ngân hàng thương m i c ph n. i u 5. 1. Các trư ng h p ương nhiên m t tư cách thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c : a. M t năng l c hành vi dân s , ch t. b. C ông pháp nhân ch m d t. c. Thu c i tư ng quy nh t i m t trong các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 i u 3 Quy nh này. d. M t tư cách i di n qu n lý ph n v n góp c a c ông pháp nhân. . Khi b Toà án tr c xu t kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. e. Ngân hàng thương m i c ph n b thu h i gi y phép thành l p và ho t ng. 2. Ch c danh ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y trư c ây c a nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này ương nhiên h t hi u l c. 3. Trư ng h p b ương nhiên m t tư cách thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c theo quy nh t i các i m a, b, c, d, c a kho n 1 i u này, H i ng qu n tr Ngân hàng thương m i c ph n ph i có ngay văn b n báo
 4. cáo kèm tài li u ch ng minh c th g i lên Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a báo cáo này trư c pháp lu t, ng th i x lý theo quy nh t i các i u 13, 14, 22, 23, 29 Quy nh này. i u 6. 1. Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n b mi n nhi m, bãi nhi m trong nh ng trư ng h p sau: a. Năng l c hành vi dân s b h n ch . b. Có ơn xin t ch c v i lý do h p lý. c. Thu c i tư ng vi ph m quy nh t i kho n 7, 8, 9, 10, 11 i u 3 và i u 4 Quy nh này. d. Không m b o s c ph n s h u t i thi u do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh ( i v i thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban ki m soát). . Vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Ngân hàng thương m i c ph n v mua bán, chuy n như ng c ph n. e. Vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Ngân hàng thương m i c ph n trong quá trình th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. g. Các trư ng h p khác do i h i ng c ông quy t nh và có ghi trong i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n sau khi b mi n nhi m, bãi nhi m ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian có tư cách m nhi m ch c danh ó. i u 7. 1. Trư ng h p Ngân hàng Thương m i c ph n b t vào tình tr ng ki m soát c bi t, Ban ki m soát c bi t t i Ngân hàng thương m i c ph n có quy n t m ình ch quy n qu n tr , ki m soát, i u hành c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c, Phó T ng Giám c n u xét th y c n thi t. 2. Trong th i gian b t m ình ch quy n qu n tr , ki m soát, i u hành ho c sau khi b mi n nhi m, bãi nhi m ch c danh do vi ph m i u 6 Quy nh này và ch làm th t c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y, các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ư c tham d h p nhưng không ư c quy n bi u quy t t i cu c h p H i d ng qu n tr , Ban ki m soát. i u 8. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng Giám c c a Ngân hàng thương m i c
 5. ph n ư c b u, b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. Chương 2 H I NG QU N TRN M C I. T CH C C A H I NG QU N TRN i u 9. 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên h i ng qu n tr v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. 2. H i ng qu n tr b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch H i ng qu n tr . Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. 3. Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i i di n theo pháp lu t c a Ngân hàng thương m i c ph n và ư c ghi trong i u l Ngân hàng thương m i c ph n. i u 10. 1. H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là 03 ngư i và không vư t quá 11 ngư i. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh và ghi vào i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr t 02 n 05 năm, do i h i ng c ông quy t nh và ghi trong i u l Ngân hàng thương m i c ph n. Các thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i. 3. Thành viên H i ng qu n tr ph i là c ông c a Ngân hàng thương m i c ph n. Thành viên H i ng qu n tr b t bu c ph i có s c ph n s h u ít nh t b ng m c do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. 4. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 5. Ch t ch H i ng qu n tr c a Ngân hàng thương m i c ph n này không ư c phép tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c c a Ngân hàng thương m i c ph n. 6. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i là T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c Ngân hàng thương m i c ph n. i v i Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Ch t ch H i ng qu n tr có th kiêm T ng Giám c theo quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn.
 6. 7. Ch t ch H i ng qu n tr ph i là ngư i có qu c t ch Vi t Nam và cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. 8. Trư ng h p c ông nư c ngoài (bao g m c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài) tham gia H i ng qu n tr ph i có thêm các i u ki n sau: a. T l s ngư i tham gia thành viên H i ng qu n tr ch ư c tương ng v i t l v n góp c a t t c các c ông nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i c ph n. b. Không làm thành viên H i ng qu n tr quá 02 t ch c tín d ng t i Vi t Nam. c. Không ư c gi ch c Ch t ch H i ng qu n tr c a Ngân hàng thương m i c ph n. i u 11. Cu c h p H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr ph i h p nh kỳ ít nh t m i quý m t l n và có th h p b t thư ng theo ngh c a: a. Ch t ch H i ng qu n tr ; b. Hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên; c. Trư ng Ban ki m soát; d. Hai ph n ba thành viên Ban ki m soát tr lên; . Nh ng ngư i khác do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh; e. Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính. 2. Cu c h p H i ng qu n tr ư c ti n hành khi có t hai ph n ba s thành viên H i ng qu n tr tr lên tham d . M i thành viên H i ng qu n tr có m t phi u bi u quy t. Quy t nh c a H i ng qu n tr ư c thông qua n u ư c a s thành viên d h p ch p thu n. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c thành viên H i ng qu n tr ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ch to cu c h p (trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t). 3. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p h p H i ng qu n tr . Th t c tri u t p và t ch c h p H i ng qu n tr do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. 4. Trư ng h p tri u t p h p H i ng qu n tr nh kỳ l n u nhưng không s thành viên tham d theo quy nh, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p ti p cu c h p H i ng qu n tr l n hai trong th i gian không quá 15 ngày ti p theo. Sau hai l n tri u t p h p H i ng qu n tr không s thành viên tham d , Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ông b t thư ng trong th i h n không quá 30 ngày ti p theo c ông xem xét tư cách c a các thành viên H i ng qu n tr .
 7. 5. Cu c h p H i ng qu n tr ph i ư c ghi y vào s biên b n. Ch to và thư ký ph i liên i ch u trách nhi m v tính chính xác và trung th c c a Biên b n h p H i ng qu n tr . i u 12. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng thương m i c ph n th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có các nhân viên giúp vi c chuyên trách. H i ng qu n tr quy nh s lư ng và nhi m v c a t ng thành viên giúp vi c. i u 13. 1. Trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày Ch t ch H i ng qu n tr b ương nhiên m t tư cách thành viên H i ng qu n tr , các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c h p H i ng qu n tr b u m t thành viên H i ng qu n tr ( tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh hi n hành) làm Ch t ch H i ng qu n tr . 2. Ch t ch H i ng qu n tr mu n t ch c Ch t ch ph i có ơn g i n H i ng qu n tr . Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ơn, H i ng qu n tr ph i t ch c h p xem xét quy t nh và ti n hành các th t c mi n nhi m, bãi nhi m, b u Ch t ch H i ng qu n tr theo quy nh hi n hành. 3. Thành viên H i ng qu n tr mu n t ch c ph i có ơn ho c văn b n g i H i ng qu n tr trình i h i ng c ông g n nh t quy t nh. i u 14. 1. Trư ng h p b gi m quá m t ph n ba s thành viên H i ng qu n tr ho c không s thành viên H i ng qu n tr t i thi u theo quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n, thì trong th i h n không quá 60 ngày k t ngày không s lư ng thành viên H i ng qu n tr theo quy nh, H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ông b u b sung thành viên H i ng qu n tr . 2. Trong các trư ng h p khác, cu c h p g n nh t c a i h i ng c ông s b u thành viên H i ng qu n tr m i thay th cho thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m, bãi nhi m ho c b sung nh ng thành viên còn thi u. i u 15. 1. Sau i h i ng c ông u tiên, nh ng ngư i ư c b u gi ch c Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c tri n khai và hoàn t t nh ng công vi c thành l p Ngân hàng thương m i c ph n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét, c p gi y phép thành l p và ho t ng và chuNn y các ch c danh qu n tr , ki m soát, i u hành, i u l Ngân hàng thương m i c ph n theo quy nh hi n hành. 2. Nh ng ngư i ư c b u gi ch c Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m ti p nh n và m nhi m ngay công vi c c a ch c danh ư c b u. Ch t ch và
 8. các thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m, bãi nhi m có trách nhi m bàn giao công vi c cho Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr m i ư c b u x lý; ng th i ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian có tư cách m nhi m ch c danh ó. M C II. NHI M V VÀ QUY N H N C A H I NG QU N TRN i u 16. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr : 1. Qu n tr Ngân hàng thương m i c ph n theo quy nh c a pháp lu t, c a Quy nh này và i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a Ngân hàng thương m i c ph n tr nh ng v n thu c thNm quy n c a i h i ng c ông. 3. H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c i h i ng c ông v k t qu ho t ng cũng như nh ng sai ph m trong qu n lý, vi ph m i u l , vi ph m pháp lu t gây thi t h i cho Ngân hàng thương m i c ph n . 4. Trình i h i ng c ông quy t nh các n i dung quy nh t i các i m a, b, d, , e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q kho n 2 i u 44 Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i. 5. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a. ChuNn y i u l Ngân hàng thương m i c ph n; b. Thành l p công ty tr c thu c; c. Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p c a Ngân hàng thương m i c ph n; d. Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài; . Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Ngân hàng thương m i c ph n và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng thương m i c ph n; e. Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; g. Phát hành c phi u m i; h. ChuNn y vi c b u, b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr ; Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c; i. Ch p thu n t ch c ki m toán c l p ki m toán ho t ng c a Ngân hàng thương m i c ph n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 9. 6. Quy t nh cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và công ty tr c thu c c a Ngân hàng thương m i c ph n. 7. Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh do T ng giám c ngh . 8. Quy nh v lãi su t, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Trích l p và s d ng các qu , chia l i t c c ph n theo ngh quy t c a ih i ng c ông. 10. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c, Phó T ng Giám c, K toán trư ng Ngân hàng thương m i c ph n, Giám c S Giao d ch, Giám c chi nhánh, Trư ng văn phòng i di n, Giám c Công ty tr c thu c, Giám c ơn v s nghi p. 11. Quy nh vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh qu n lý ngoài các ch c danh quy nh t i Kho n 10 i u này và ghi vào i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 12. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát (Ban ki m soát xây d ng Quy ch ho t ng trên cơ s các quy nh pháp lu t hi n hành H i ng qu n tr ký ban hành). 13. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ban hành Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 15. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng Ngân hàng thương m i c ph n. 16. Quy t nh ti n lương, ti n thư ng cho T ng giám c, Phó t ng giám c. 17. Xem xét sai ph m c a T ng giám c, Phó T ng giám c gây thi t h i cho Ngân hàng mình và th c hi n các bi n pháp c n thi t kh c ph c. 18. nh giá tài s n góp v n không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng theo quy nh t i i u 23 Lu t doanh nghi p. 19. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Ngân hàng thương m i c ph n. i u 17. Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v và quy n h n: 1. Thay m t H i ng qu n tr tri u t p và ch to h p ih i ng c ông. 2. Tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr .
 10. 3. ChuNn b n i dung, chương trình và i u khi n các phiên h p th o lu n và bi u quy t các v n thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr . 4. T ch c thông qua quy t nh c a H i ng qu n tr dư i các hình th c khác. 5. Theo dõi quá trình t ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr . 6. L p chương trình công tác và phân công nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr th c hi n qu n tr ho t ng c a Ngân hàng thương m i c ph n. 7. Ký các văn b n x lý công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr . 8. Ký văn b n u quy n cho m t trong s thành viên H i ng qu n tr m nhi m công vi c c a mình trong th i gian v ng m t. 9. Th c hi n các quy n h n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Ngân hàng thương m i c ph n. i u 18. Thành viên H i ng qu n tr có các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c, i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Thành viên H i ng qu n tr th c thi nhi m v theo s phân công c a Ch t ch H i ng qu n tr ; không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 3. B u, mi n nhi m, bãi nhi m ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr . 4. Nghiên c u, ánh giá tình hình, k t qu ho t ng và óng góp vào vi c xây d ng phương hư ng, k ho ch ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng thương m i c ph n trong t ng th i kỳ. 5. Tham d các phiên h p c a H i ng qu n tr ; th o lu n và bi u quy t các v n thu c n i dung phiên h p; ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t, trư c i h i ng c ông và trư c H i ng qu n tr v nh ng ý ki n c a mình. 6. Th c hi n các ngh quy t c a iH i ng c ông và c a H i ng qu n tr . 7. Hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên có quy n tri u t p h p ih i ng c ông b t thư ng ho c h p H i ng qu n tr phiên b t thư ng. 8. Ch p hành quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n v s c ph n b t bu c ph i có i v i thành viên H i ng qu n tr . 9. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Ngân hàng thương m i c ph n.
 11. i u 19. Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr không hư ng lương mà hư ng thù lao công v và ư c ài th các chi phí c n thi t khác trong quá trình th c hi n nhi m v . M c thù lao do i h i ng c ông quy t nh. Chương 3 BAN KI M SOÁT M C I. T CH C C A BAN KI M SOÁT i u 20. 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên Ban ki m soát v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c các c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. 2. Ban ki m soát b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban ki m soát. Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l Ngân hàng thương m i c ph n quy nh. i u 21. 1. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và ít nh t có m t n a s thành viên là chuyên trách. Trư ng Ban ki m soát ph i là c ông. S lư ng thành viên Ban ki m soát do i h i ng c ông quy nh và ghi vào i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát có cùng nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr . Thành viên Ban ki m soát có th ư c b u l i. i u 22. 1. Trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày Trư ng ban ki m soát b ương nhiên m t tư cách thành viên Ban ki m soát, các thành viên Ban ki m soát có trách nhi m t ch c h p Ban ki m soát b u m t thành viên Ban ki m soát ( tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh hi n hành) làm Trư ng ban ki m soát. Trư ng h p không có thành viên Ban ki m soát là c ông, các thành viên Ban ki m soát còn l i c m t thành viên m b o tiêu chuNn v o c ngh nghi p, năng l c i u hành và trình chuyên môn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c t m th i m nhi m công vi c c a Trư ng Ban ki m soát và ngh H i ng qu n tr trong th i h n 60 ngày (k t ngày Trư ng Ban ki m soát b ương nhiên m t tư cách) ti n hành tri u t p i h i ng c ông b u b sung thành viên Ban ki m soát trong s các c ông c a Ngân hàng thương m i c ph n thay th và ti n hành th t c b u Trư ng ban ki m soát. 2. Trư ng ban ki m soát mu n t ch c Trư ng ban, ph i có ơn g i n H i ng qu n tr và Ban ki m soát. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ơn, Ban ki m soát ph i t ch c h p xem xét quy t nh và ti n hành các th t c mi n nhi m, bãi nhi m và b u Trư ng ban ki m soát theo quy nh hi n hành. Trư ng h p các thành
 12. viên Ban ki m soát còn l i không ph i là c ông, trong th i h n 60 ngày (k t ngày nh n ơn xin t ch c Trư ng ban ki m soát), Ban ki m soát ph i ngh H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông quy t nh s thành viên Ban ki m soát phù h p v i quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n và b u thành viên Ban ki m soát trong s các c ông c a Ngân hàng thương m i c ph n, sau ó ti n hành th t c b u Trư ng ban ki m soát. 3. Thành viên Ban ki m soát mu n t ch c ph i có ơn g i n H i ng qu n tr và Ban ki m soát trình i h i ng c ông g n nh t quy t nh. i u 23. 1. Trư ng h p b gi m quá m t ph n ba s thành viên Ban ki m soát ho c không s thành viên Ban ki m soát t i thi u theo quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n, trong th i h n không quá 60 ngày k t ngày không s thành viên Ban ki m soát theo quy nh, Ban ki m soát ph i ngh H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông b u b sung thành viên Ban ki m soát. 2. Trong các trư ng h p khác, cu c h p g n nh t c a i h i ng c ông s b u thành viên Ban ki m soát m i thay th cho thành viên Ban ki m soát b mi n nhi m, bãi nhi m ho c b sung nh ng thành viên còn thi u. i u 24. 1. Sau i h i ng c ông u tiên, nh ng ngư i ư c b u làm Trư ng ban và thành viên Ban ki m soát ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c tri n khai ki m soát công vi c thành l p Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Nh ng ngư i ư c b u gi ch c Trư ng ban và thành viên Ban ki m soát có trách nhi m ti p nh n bàn giao và m nhi m công vi c c a ch c danh ư c b u. Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát b mi n nhi m, bãi nhi m có trách nhi m bàn giao công vi c cho Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát m i ư c b u x lý; ng th i ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian có tư cách m nhi m ch c danh ó. M C II. NHI M V QUY N H N C A BAN KI M SOÁT i u 25. Ban ki m soát có nhi m v và quy n h n như sau: 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng thương m i c ph n; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng thương m i c ph n. 2. ThNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a Ngân hàng thương m i c ph n; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a Ngân hàng thương m i c ph n khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i ng c ông ho c theo yêu c u c a c ông l n.
 13. 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng; tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trư c khi trình các báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i ng c ông. 4. Báo cáo i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng thương m i c ph n. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a Ngân hàng thương m i c ph n theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng thương m i c ph n th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Tri u t p h p i h i ng c ông b t thư ng trong trư ng h p H i ng qu n tr có quy t nh vi ph m nghiêm tr ng nghĩa v c a ngư i qu n lý quy nh t i i u 86 Lu t Doanh nghi p ho c vư t quá thNm quy n ư c giao và các trư ng h p khác theo quy nh t i i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 8. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Ngân hàng thương m i c ph n. i u 26. 1. Thành viên Ban ki m soát có nhi m v và quy n h n như sau: a. B u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban ki m soát; b. Ki m soát các ho t ng kinh doanh, ki m tra s sách k toán, tài s n, các báo cáo, b n quy t toán năm tài chính và ki n ngh kh c ph c các sai ph m (n u có); c. ư c quy n yêu c u cán b , nhân viên c a Ngân hàng thương m i c ph n cung c p tình hình, s li u và gi i trình các ho t ng kinh doanh; d. Báo cáo Trư ng ban ki m soát v nh ng s ki n tài chính b t thư ng, ch u trách nhi m cá nhân v nh ng ánh giá và k t lu n c a mình trư c i h i ng c ông; . Ít nh t m t tháng m t l n có văn b n báo cáo tình hình, k t qu ki m soát trong lĩnh v c ư c phân công cho Trư ng ban ki m soát; e. Tham d các cu c h p H i ng qu n tr , phát bi u ý ki n và có nh ng ki n ngh , nhưng không tham gia bi u quy t. N u có ý ki n khác v i nh ng quy t ngh c a H i ng qu n tr , ư c quy n ngh ghi ý ki n c a mình vào biên b n phiên h p và ư c tr c ti p báo cáo trư c i h i ng c ông; g. Hai ph n ba s thành viên Ban ki m soát tr lên cai phaHó quy n ngh H i ng qu n tr h p phiên b t thư ng và tri u t p i h i ng c ông b t thư ng trong trư ng h p H i ng qu n tr có sai ph m nghiêm trong theo quy nh t i kho n 7 i u 25 Quy nh này;
 14. h. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c c ông v vi c xác nh tính chính xác, trung th c c a các s li u, h sơ liên quan ho t ng ngân hàng. Trư ng h p che d u ho c không k p th i ki n ngh x lý i v i nh ng sai ph m s ph i ch u trách nhi m liên i khi th c thi nhi m v ; i. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a i u l Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Trư ng ban ki m soát có nhi m v và quy n h n: a. Thay m t Ban ki m soát tri u t p i h i ng c ông b t thư ng theo quy nh t i kho n 7 i u 25 và i m g kho n 1 i u này c a Quy nh này; b. Tri u t p h p Ban ki m soát; b. Phân công nhi m v c th cho t ng thành viên Ban ki m soát; c. Ch u trách nhi m ch o các thành viên Ban ki m soát tri n khai th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát; d. ngh H i ng qu n tr h p phiên b t thư ng x lý nh ng trư ng h p vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Quy nh này và i u l Ngân hàng thương m i c ph n; e. Ch p hành vi c s h u s c ph n t i thi u và các quy nh khác c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n. g. U quy n cho m t trong s thành viên Ban ki m soát m nhi m công vi c c a Trư ng ban trong th i gian v ng m t. 3. Thành viên chuyên trách c a Ban ki m soát, thành viên Ban ki m soát không ph i là c ông ư c hư ng lương theo quy t nh c a i h i ng c ông, các thành viên Ban ki m soát khác ư c hư ng thù lao. Chương 4 T NG GIÁM C NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N i u 27. 1. i u hành ho t ng Ngân hàng thương m i c ph n là T ng Giám c, giúp vi c T ng Giám c có m t s Phó T ng Giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn nghi p v . 2. T ng giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày Ngân hàng thương m i c ph n. 3. T ng Giám c không ư c kiêm nhi m b t c m t ch c v qu n tr , ki m soát, i u hành nào t i t ch c tín d ng khác ho c công ty khác, tr trư ng h p là công ty
 15. tr c thu c c a Ngân hàng thương m i c ph n và ch ư c gi ch c danh qu n tr , ki m soát t i công ty tr c thu c ó. 4. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng thương m i c ph n theo s phân công c a T ng Giám c và ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c T ng Giám c phân công. 5. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng thương m i c ph n, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. 1. H i ng qu n tr ch ư c ra quy t nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng Giám c, sau khi ã ư c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính có văn b n ch p thu n. 2. T ng giám c sau khi có quy t nh b nhi m c a H i ng qu n tr , ư c m nhi m ngay công vi c c a ch c danh m i ư c b nhi m; T ng Giám c cũ có trách nhi m bàn giao công vi c cho T ng Giám c m i x lý và ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian có tư cách m nhi m ch c danh ó. i u 29. 1. Trư ng h p T ng giám c b ương nhiên m t tư cách T ng giám c thì H i ng qu n tr ph i c ngay m t Phó T ng Giám c ho c m t Trư ng phòng nghi p v (trư ng h p không có Phó T ng Giám c) m b o các i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và không thu c i tư ng quy nh t i i u 3, i u 4 Quy nh này m nhi m công vi c c a T ng giám c và có ngay báo cáo b ng văn b n lên Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính. 2. Trong th i h n t i a 60 ngày k t ngày T ng giám c b ương nhiên m t tư cách T ng Giám c ho c H i ng qu n tr nh n ư c ơn xin t ch c c a T ng Giám c, H i ng qu n tr ph i tìm ngư i thay th và ti n hành các th t c xin b nhi m T ng giám c m i trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. 3. Trư ng h p T ng Giám c vi ph m nghiêm tr ng quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Ngân hàng thương m i c ph n, H i ng qu n tr có quy n t m ình ch quy n i u hành c a T ng Giám c, ng th i ph i c ngay m t Phó T ng Giám c ho c m t Trư ng phòng nghi p v (trư ng h p không có Phó T ng Giám c) m b o các i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c i tư ng quy nh t i i u 3, i u 4 Quy nh này m nhi m công vi c c a T ng giám c và có ngay văn b n báo cáo, xu t x lý i v i nh ng sai ph m, cũng như ch c danh T ng Giám c, g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính gi i quy t theo quy nh hi n hành.
 16. 4. Trong th i gian T ng Giám c chưa ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y, Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát và các thành viên Ban ki m soát hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c c ông v m i ho t ng c a Ngân hàng thương m i c ph n. i u 30. T ng giám c có nhi m v và quy n h n như sau: 1. Trình H i ng qu n tr : a. S a i, b sung i u l Ngân hàng thương m i c ph n; b. Thành l p công ty tr c thu c; c. M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; d. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; . B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Phó t ng giám c, K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p theo quy nh c a i u l ngân hàng; e. Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g. Quy t nh v lãi su t, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; h. Phát hành c phi u m i; i. Phương án ho t ng kinh doanh; k. Góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a t ch c tín d ng khác; l. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Ngân hàng thương m i c ph n và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p; m. Nh ng thay i quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; n. T ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng thương m i c ph n mình; o. Hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng Ngân hàng thương m i c ph n. 2. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh thu c thNm quy n ư c quy nh trong i u l ngân hàng. Tuy n d ng, k lu t và cho thôi vi c các nhân viên Ngân hàng thương m i c ph n; quy t nh lương và ph c p i v i ngư i lao ng k c cán b qu n lý thu c quy n b nhi m c a T ng giám c theo úng pháp lu t và Quy ch do H i ng qu n tr ban hành.
 17. 3. T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 4. i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng thương m i c ph n theo úng pháp lu t, i u l Ngân hàng thương m i c ph n và ngh quy t c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng thương m i c ph n. 5. i di n cho Ngân hàng thương m i c ph n trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n. 6. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n gi i quy t ti p. 7. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 8. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng thương m i c ph n. 9. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l ngân hàng và quy t nh c a H i ng qu n tr . Chương 5 TRÌNH T , TH T C, H SƠ THAY I VÀ CHU N Y VI C B U, MI N NHI M, BÃI NHI M, B NHI M THÀNH VIÊN H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C i u 31. 1. Trư c khi ti n hành i h i ng c ông t i thi u 30 ngày thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Ngân hàng thương m i c ph n ph i có văn b n thông báo và hư ng d n các tiêu chuNn, i u ki n ư c ng c vào ch c danh thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát cho các c ông có quy n d h p i h i ng c ông bi t chuNn b các th t c c n thi t tham gia c ho c t ng c và các ch c danh trên. 2. H sơ lý l ch (theo m u ính kèm Quy nh này) c a ngư i ư c c ho c t ng c vào ch c danh thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ph i ư c thông báo công khai toàn th các c ông tham d h p i h i ng c ông bi t trư c khi b u. 3. Ngư i ư c c ho c t ng c vào ch c danh thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ph i ch u trách nhi m trư c lu t pháp, trư c i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c v n i dung h sơ lý l ch c a mình.
 18. i u 32. 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét và có văn b n ch p thu n (ho c không ch p thu n) cho Ngân hàng thương m i c ph n có tr s chính t trên a bàn ư c ti n hành vi c thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c. 2. Ngân hàng thương m i c ph n ch ư c ti n hành thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c, sau khi ư c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính có văn b n ch p thu n. 3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có trách nhi m c cán b có thNm quy n tham d i h i ng c ông c a Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính a bàn và ph i có ý ki n ngay v tính h p l , h p pháp c a i h i ng c ông, vi c thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông và vi c mi n nhi m, bãi nhi m, b u thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát. i u 33. 1. H sơ xin ch p thu n trư c khi thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c, g m: a. T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng thương m i c ph n ngh thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (trong ó nêu rõ lý do thay i); b. Biên b n h p H i ng qu n tr xem xét vi c thay i này; c. B n chính ơn xin t ch c ho c ơn xin thay th ngư i i di n qu n lý ph n v n góp t i ngân hàng c a c ông pháp nhân (n u có); d. B n khai lý l ch (b n chính) c a ngư i ư c d ki n b nhi m làm T ng Giám c theo m u ính kèm; . B n sao văn b ng ã ư c công ch ng c a ngư i ư c d ki n b nhi m làm T ng Giám c; e. Các văn b n liên quan khác . 2. Trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính ch u trách nhi m xem xét, có văn b n tr l i ch p thu n (ho c không ch p thu n) thay i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. i u 34. Trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày thông qua vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m ch c danh Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát ho c H i ng qu n
 19. tr có quy t nh b nhi m ch c danh T ng Giám c, Ngân hàng thương m i c ph n ph i hoàn t t h sơ g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính. H sơ g m: 1. T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr ngh chuNn y vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u, b nhi m các ch c danh. T trình ph i xác nh n ngư i ư c ngh chuNn y không vi ph m i u 3, i u 4 Quy nh này và có năng l c, i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; 2. Biên b n và ngh quy t i H i ng c ông ch p thu n vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát; 3. Biên b n h p H i ng qu n tr v vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ho c bãi nhi m, mi n nhi m và b nhi m ch c danh T ng Giám c; 4. Biên b n h p Ban ki m soát v vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u ch c danh Trư ng Ban ki m soát; 5. B n khai lý l ch (b n chính) c a ngư i ư c ngh chuNn y ch c danh ư c b u ho c b nhi m (theo m u ính kèm); 6. B n sao văn b ng ã ư c công ch ng c a ngư i ư c ngh chuNn y ch c danh ư c b u ho c b nhi m; 7. B n chính ơn xin t ch c ho c ơn xin thay th ngư i i di n qu n lý ph n v n góp t i ngân hàng c a c ông pháp nhân (n u có); 8. Các văn b n liên quan khác. i u 35. 1. Trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ theo quy nh t i i u 34 Quy nh này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính có trách nhi m xem xét, thNm tra tư cách ngư i ư c ngh chuNn y ch c danh và có t trình kèm h sơ ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y (n u m b o quy nh) ho c có văn b n tr l i, hư ng d n Ngân hàng thương m i c ph n b sung h sơ theo quy nh hi n hành. 2. Trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ theo quy nh hi n hành, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s xem xét, quy t nh chuNn y ho c có văn b n yêu c u Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ch o ơn v b túc, gi i trình ti p h sơ. Trư ng h p quá 45 ngày k t ngày Ngân hàng nhà nư c có văn b n yêu c u b sung, gi i trình ti p h sơ mà H i ng qu n tr Ngân hàng thương m i c ph n không hoàn ch nh ư c h sơ theo yêu c u, thì Ngân hàng Nhà nư c s không xem xét i v i ch c danh ư c ngh chuNn y. 3. Nh ng ngư i ã ư c b u ho c b nhi m gi ch c danh t i Ngân hàng thương m i c ph n nhưng không ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y do không m b o các tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh hi n hành ho c không k p th i b sung,
 20. gi i trình h sơ theo úng th i h n quy nh, s không ư c ti p t c m nhi m công vi c c a ch c danh ư c b u, b nhi m. 4. Các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát còn l i c a Ngân hàng thương m i c ph n ch u trách nhi m trư c c ông, trư c pháp lu t và Ngân hàng Nhà nư c trong vi c qu n tr , ki m soát và i u hành (n u chưa có T ng Giám c) ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng thương m i c ph n; ng th i ph i khNn trương ti n hành ngay các th t c mi n nhi m, bãi nhi m, b u ho c b nhi m các ch c danh còn thi u ho c chưa theo quy nh t i Quy nh này và i u l Ngân hàng thương ma c ph n trình Ngân hàng Nhà nư c xem xét, quy t nh. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 36. Trong th i gian t i a 6 tháng k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành, các Ngân hàng thương m i c ph n ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép thành l p và ho t ng ph i i u ch nh theo nh ng quy nh c a Quy nh này. i u 37. Vi c s a i, b sung các i u kho n c a Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. nh 4 x 6 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( nh m u m i nh t có óng d u giáp lai c a SƠ Y U LÝ LNCH cơ quan xác nh n lý l ch) Các n i dung chính c a b n sơ y u lý l ch g m: 1. V b n thân: - H và tên khai sinh: - H và tên thư ng dùng: - Bí danh: - Nguyên quán: - Qu c t ch g c: - Qu c t ch hi n nay: - a ch thư ng trú theo h khNu, a ch theo ch ng minh nhân dân và a ch cư trú hi n nay:
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản