Quyết định số 109/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định số 109/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2001/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p . T do . H nh phúc *** ****** S : 109/2001/QĐ-UB Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH C P GI Y PHÉP XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND; Căn c Ngh đ nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành Đi u l qu n lý quy ho ch đô th ; Căn c Ngh đ nh s 88/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v qu n lý và s d ng đ t đô th ; Căn c các Ngh đ nh s 52/1999/NĐ.CP ngày 8/7/1999, s 12/2000/NĐ.CP c a Chính ph v vi c ban hành; s a đ i, b sung Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Thông tư liên t ch s 09/TTLT.BXD.TCĐC ngày 10/12/1999 c a B Xây d ng . T ng c c Đ a chính v hư ng d n c p phép xây d ng; Thông tư s 03/2000/TT.BXD ngày 25/5/2000 c a B Xây d ng v vi c s a đ i, b sung Thông tư liên t ch s 09/1999/TTLT.BXD.TCĐC; Xét đ ngh c a Giám đ c S Xây d ng t i t trình s : 662/TTr.SXD ngày 25 tháng 6 năm 2001; QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh c p gi y phép xây d ng các công trình trên đ a bàn Thành ph . Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, thay th các Quy t đ nh s 2863/QĐ.UB ngày 28/7/1997 và s 67/1998/QĐ.UB ngày 26/11/1998 c a UBND Thành ph . Đi u 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành ph ; Giám đ c S Xây d ng; Ki n trúc sư trư ng thành ph ; Giám đ c, Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n; Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Hoàng Văn Nghiên QUY Đ NH
 2. C P GI Y PHÉP XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 109/2001/QĐ.UB ngày 08 tháng 11 năm 2001 c a UBND Thành ph Hà n i) Chương 1: NGUYÊN T C CHUNG Đi u 1: M c đích và yêu c u c a vi c c p gi y phép xây d ng. 1.1. T o đi u ki n cho các t ch c, h gia đình, cá nhân (sau đây g i chung là Ch đ u tư) th c hi n xây d ng các công trình nhanh chóng, thu n ti n 1.2. Đ m b o qu n lý vi c xây d ng theo quy ho ch và tuân th các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan; B o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng, b o t n các di tích l ch s , văn hoá, danh lam th ng c nh và các công trình ki n trúc có giá tr ; Phát tri n ki n trúc m i, hi n đ i, đ m đà b n s c dân t c và s d ng hi u qu đ t đai xây d ng công trình. 1.3. Làm căn c đ ki m tra, giám sát thi công, x lý các vi ph m v tr t t xây d ng, l p h sơ hoàn công và đăng ký s h u ho c s d ng công trình Đi u 2: Công trình đư c mi n gi y phép xây d ng. Đư c quy đ nh t i Đi u 39: Ngh đ nh s 52/1999/NĐ.CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph g m: 2.1. Công trình do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư và các công trình tr c ti p b o v an ninh, qu c phòng. 2.2. Các công trình k thu t chuyên ngành không đi qua đô th đã có quy t đ nh đ u tư, đã có TKKT và TDT đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 2.3. Công trình khu b o t n thiên nhiên, công trình thu l i, c p nư c sinh ho t cho dân vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu; công trình ph c v tr ng r ng, phòng ch ng cháy r ng đã có quy t đ nh đ u tư xây d ng 2.4. Nhà t m dùng trong th i gian xây d ng công trình thu c ph m vi m t b ng c a công trình đã có th t c đ u tư và xây d ng. 2.5. Các trư ng h p c i t o, nâng c p, s a ch a l n, l p đ t thi t b k thu t bên trong khuôn viên c a công trình, không làm nh hư ng đ n ki n trúc, môi trư ng khu v c. 2.6. Công trình thu c d án s d ng v n đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI), công trình xây d ng trong khu công nghi p t p trung và công trình thu c d án BOT (xây d ng . kinh doanh . chuy n giao) 2.7. Các d án phát tri n k t c u h t ng, phát tri n khu đô th m i, các d án thành ph n trong khu đô th m i đã có thi t k k thu t và t ng d toán đư c duy t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t 2.8. Các d án đ u tư thu c nhóm B, C có quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, thi t k k thu t và t ng d toán đã đư c phê duy t sau khi có văn b n th m đ nh c a cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng (c a c p quy t đ nh đ u tư) ho c c a S Xây d ng, S có xây d ng chuyên ngành. 2.9. Đ i v i vi c xây d ng nhà c a nhân dân:
 3. a. Nhà xây d ng trên đ t th cư t 3 t ng tr xu ng có t ng di n tích sàn nh hơn 200m2 các vùng nông thôn, mi n núi ho c n m ngoài ranh gi i quy ho ch th tr n, Trung tâm xã, theo đ án quy ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t; Tr các nhà xây d ng ven các qu c l , đư ng đô th , huy n l . b. Nhà đô th đư c xây d ng trong khuôn viên c a các d án phát tri n nhà, đã có gi y s d ng đ t h p pháp, đã có quy ho ch chi ti t đư c c p có th m quy n phê duy t, đã có cơ s h t ng k thu t (đư ng n i b , ngu n đi n, h th ng c p, thoát nư c). c. Các trư ng h p s a ch a nh như trát, vá tư ng, quét vôi, đ o ngói, s a tr n, lát n n, thay c a, trang trí n i th t, c i t o, s a ch a l p đ t thi t b trong nhà không làm nh hư ng x u đ n k t c u công trình nhà lân c n. Đi u 3: Qu n lý xây d ng các công trình đư c mi n gi y phép xây d ng. 3.1. Ch đ u tư ph i th c hi n đ y đ th t c v đ u tư xây d ng và đi u ki n kh i công công trình quy đ nh t i đi u 45 c a Ngh đ nh 52/1999/NĐ.CP m i đư c ti n hành xây d ng. 3.2. Quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t các công trình đư c mi n gi y phép xây d ng c a c p có th m quy n t i các đi m a, b, c. m c 3.1. kho n 3.Đi u 38 c a Ngh đ nh s 52/1999/NĐ.CP đư c dùng đ ki m tra, giám sát quá trình thi công, x lý các vi ph m tr t t xây d ng. 3.3. Đ i v i các công trình đư c mi n gi y phép xây d ng t i các kho n 2.1, 2.6, 2.7, 2.8. Đi u 2 c a Quy đ nh này, trư c khi kh i công xây d ng Ch đ u tư ph i g i h sơ thi t k k thu t đã đư c phê duy t đ n cơ quan có th m quy n c p gi y phép xây d ng đ ki m tra, theo dõi thi công và lưu tr . Trư ng h p cơ quan c p phép xây d ng đ ng th i cũng là cơ quan phê duy t KTKT công trình đó, mà Ch đ u tư đã g i h sơ thi t k k thu t xin phê duy t r i thì không ph i g i các b n v theo quy đ nh t i kho n 3.3 đi u này 3.4. Đ i v i nhà c a h gia đình, cá nhân t xây d ng trong d án phát tri n nhà quy đ nh t i m c b kho n 2.9 Đi u 2 c a quy đ nh này, Ch đ u tư d án phát tri n nhà ch u trách nhi m hư ng d n xây d ng, t ch c nghi m thu, ki m tra v m t quy ho ch, ki n trúc và b o v môi trư ng, đ m b o phù h p v i d án đ u tư phát tri n nhà đã đư c phê duy t. Đi u 4: Đ i tư ng ph i xin c p gi y phép xây d ng. Là đ i tư ng không thu c di n đư c mi n gi y phép xây d ng (Quy đ nh t i Đi u 2 quy đ nh này), trong đó có: 4.1. Các công trình thu c các d án c a các t ch c, c a m i thành ph n kinh t không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; 4.2. Các công trình c a các cơ quan ngo i giao và t ch c qu c t , các công trình tôn giáo 4.3. Nhà riêng l c a nhân dân không thu c đ i tư ng đư c mi n gi y phép xây d ng quy đ nh t i kho n 2.9 . Đi u 2 quy đ nh này. Đi u 5: Căn c đ xét c p gi y phép xây d ng: 5.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng do Ch đ u tư l p 5.2. Quy ho ch xây d ng đã đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t
 4. 5.3. Thi t k xây d ng công trình đã đư c l p, th m đ nh và phê duy t theo quy đ nh t i Đi u 36 c a ngh đ nh s 52/1999/NĐ.CP và t i Chương 2 c a quy đ nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 17/2000/QĐ.BXD ngày 2/8/2000 c a B trư ng B Xây d ng. 5.4. Quy chu n, tiêu chu n, quy ph m v ki n trúc, quy ho ch, xây d ng, v sinh môi trư ng và các văn b n pháp lu t có liên quan. Đi u 6: Trách nhi m c a cơ quan c p gi y phép xây d ng và cán b , công ch c làm th t c c p gi y phép xây d ng và hoàn công công trình. 6.1. Đ i v i cơ quan c p gi y phép xây d ng: a. Ph i tuy n d ng đ cán b và công ch c theo quy đ nh c a pháp lu t b. Ph i thư ng xuyên ph bi n các quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên các phương ti n thông tin đ i chúng, đ ng th i niêm y t công khai các hư ng d n v đi u ki n, trình t và các th t c hành chính v c p gi y phép xây d ng và qu n lý th c hi n theo gi y phép xây d ng trên đ a bàn t i nơi ti p dân đ các đ i tư ng hi u rõ trách nhi m và ch p hành đ y đ c. Có l ch ti p dân và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a các t ch c và công dân v vi c c p gi y phép xây d ng theo đúng quy đ nh t i Ngh đ nh s 89/CP ngày 7/8/1997 c a Chính ph ban hành quy ch t ch c ti p công dân. d. Khi ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ph i c cán b , công ch c có năng l c và th m quy n ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng; N u có nh ng thành ph n h sơ chưa h p l thì ngư i ti p nh n h sơ ph i hư ng d n cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng bi t đ b sung, hoàn ch nh h sơ xin c p gi y phép xây d ng theo đúng quy đ nh, nghiêm c m gây khó khăn, b t ép ngư i xin c p gi y phép xây d ng ph i dùng b n v ho c thuê thi t k theo ý c a mình; Đ m b o th i gian quy đ nh v c p gi y phép xây d ng. e. Sau khi c p gi y phép xây d ng ph i t ch c ki m tra, theo dõi quá trình th c hi n xây d ng theo gi y phép đã c p, phát hi n và có bi n pháp x lý theo th m quy n ho c báo cáo cho c p có th m quy n x lý các trư ng h p vi ph m gi y phép xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t. f. Ch u trách nhi m v h u qu chuyên môn nghi p v do vi c c p gi y phép xây d ng gây ra. g. Thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép xây d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. h. Ch t ch UBND qu n, huy n báo cáo vi c c p gi y phép xây d ng và k t qu ki m tra theo dõi tình hình th c hi n xây d ng theo gi y phép xây d ng do UBND qu n, huy n c p v S Xây d ng (6 tháng; c năm) đ S Xây d ng t ng h p báo cáo UBND Thành ph và B Xây d ng. 6.2. Đ i v i cán b , công ch c làm th t c c p gi y phép xây d ng a. Cán b , công ch c đư c giao nhi m v làm các th t c c p phép xây d ng là ngư i có đ tiêu chu n chuyên môn, nghi p v đư c tuy n d ng theo quy đ nh c a pháp lu t và ph i qua l p t p hu n nghi p v v c p phép xây d ng do cơ quan có th m quy n t ch c. b. Ph i n m v ng pháp lu t v xây d ng và qu n lý đô th , trình t , th t c hành chính và có năng l c t ch c th c hi n, gi i quy t nhanh g n công vi c theo nhi m v đư c phân công; không đư c gây khó khăn, phi n hà cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng.
 5. c. Ph i ch u trách nhi m v ph n vi c c a mình đư c giao th c hi n trong vi c làm th t c c p gi y phép xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 7: Trách nhi m c a Ch đ u tư xin c p gi y phép xây d ng: 7.1. Ch p hành đúng, đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t và gi y phép xây d ng đư c c p. Báo cáo đúng và k p th i cho cơ quan Nhà nư c có th m quy n bi t v các hành vi gây phi n hà, sách nhi u ho c tiêu c c đ có bi n pháp x lý đ i v i các cán b , công ch c thu c cơ quan c p phép xây d ng. 7.2. Sau 25 ngày k t khi đã n p đ h sơ xin c p gi y phép xây d ng h p l (có biên nh n h sơ h p l c a cán b ti p nh n h sơ) nhưng không đư c cơ quan c p phép xây d ng tr l i lý do không c p gi y gi y phép xây d ng thì Ch đ u tư đư c kh i công xây d ng công trình sau khi đã báo cáo UBND Phư ng, xã, Th tr n s t i bi t v ngày kh i công b ng văn b n (cơ quan c p GPXD ch u trách nhi m) 7.3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu gây ra, do th c hi n không đúng gi y phép xây d ng đư c c p và m i thi t h i do vi c xây d ng công trình c a mình gây ra đ i v i các công trình ng m, trên m t đ t và trên không có liên quan. Trong khi xây d ng, Ch đ u tư ph i đ m b o tr t t , v sinh môi trư ng, che ch n công trình, đ m b o an toàn cho nhân dân và các công trình xung quanh theo các quy đ nh c a nhà nư c và c a UBND Thành ph , n u gây ra thi t h i t i quy n l i, nhà c a và các công trình khác c a t ch c và nhân dân thì ph i b i thư ng. N u có tranh ch p không hoà gi i đư c thì 2 bên (bên b thi t h i và Ch đ u tư) s gi i quy t theo quy đ nh c a UBND Thành ph và pháp lu t hi n hành. Chương 2: NH NG GI Y T V QUY N S D NG Đ T Đ XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG Đi u 8: Ch đ u tư có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t sau thì đư c xét c p gi y phép xây d ng. 8.1. Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p. Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t này do T ng c c qu n lý ru ng đ t trư c đây ho c T ng c c Đ a chính phát hành, k c gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đã c p cho h gia đình mà trong đó có ghi di n tích đo đ c t m th i ho c ghi n ti n s d ng đ t, thu chuy n quy n s d ng đ t, l phí trư c b . 8.2. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p theo quy đ nh c a Ngh đ nh 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t t i đô th 8.3. Quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t đ s d ng vào m c đích xây d ng nhà và các công trình khác c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. 8.4. Nh ng gi y t đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao đ t, cho thuê đ t đ s d ng vào m c đích làm nhà , chuyên dùng, trong quá trình th c hi n các chính sách v đ t đai qua t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hoà, Nhà nư c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam, mà ngư i đư c giao đ t, thuê đ t v n liên t c s d ng t đó đ n nay. 8.5. Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t m th i do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p ho c có tên trong s đ a chính mà không có tranh ch p, khi u ki n
 6. 8.6. Gi y t do cơ quan có th m quy n thu c ch đ cũ c p cho ngư i s d ng đ t mà ngư i đó v n s d ng liên t c t đó đ n nay và không có tranh ch p g m: B ng khoán đi n th ho c trích l c, trích sao, b n đ đi n th , b n đ phân chi t th a, ch ng thư đo n mãi đã th th c, đăng t ch sang tên t i Văn phòng Trư ng kh , Ty đi n đ a, Nha trư c b . 8.7. Gi y t th a k nhà, đ t đư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n v th a k , v đ t đó không có tranh ch p. 8.8. B n án ho c Quy t đ nh c a Toà án nhân dân đã có hi u l c pháp lu t ho c quy t đ nh gi i quy t tranh ch p đ t đai c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đã có hi u l c pháp lu t. 8.9. Gi y t chuy n như ng đ t đai, mua bán nhà kèm theo quy n s d ng đ t đư c UBND c p phư ng, xã, th tr n th m tra lô đ t đó không có tranh ch p và đư c UBND qu n, huy n xác nh n k t qu th m tra c a UBND c p phư ng, xã, th tr n; 8.10. Gi y t c a HTX s n xu t nông nghi p c p đ t cho gia đình xã viên c a HTX t trư c ngày 28/6/1971, ngày ban hành Ngh quy t s 125/CP c a H i đ ng Chính ph (nay là Chính ph ) v tăng cư ng công tác qu n lý ru ng đ t; 8.11. Gi y t v quy n s h u nhà theo hư ng d n t i Thông tư s 47/BXD.XDCBĐT ngày 5/8/1989 và Thông tư s 02/BXD.ĐT ngày 29/4/1992 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n ý ki n c a thư ng tr c H i đ ng B trư ng v vi c hoá giá nhà c p III, c p IV t i các đô th t trư c ngày 15/10/1993 ho c t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 5/7/1994 mà trong giá nhà đã tính đ n giá đ t c a nhà đó. Đi u 9: Trư ng h p không có các gi y t v quy n s d ng đ t đ đi u ki n đ c p gi y phép xây d ng Trong trư ng h p h gia đình không có các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i Đi u 8 c a quy đ nh này, nhưng đư c UBND c p phư ng, xã, th tr n th m tra là đ t đó đang s d ng không có tranh ch p (th i gian th m tra không quá 10 ngày) và đư c UBND qu n, huy n xác nh n k t qu th m tra c a UBND phư ng, xã, th tr n (Th i gian xác nh n không quá 7 ngày), thì cũng đư c xét c p gi y phép xây d ng. H gia đình ch u trách nhi m ti p t c th c hi n các th t c đ có quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10: Chuy n đ i m c đích s d ng đ t trư c khi xin c p gi y phép xây d ng. Trư ng h p Ch đ u tư xây d ng trên đ t c a mình đã có gi y t v quy n s d ng đ t đ đi u ki n đ xin c p gi y phép xây d ng, nhưng ph i thay đ i m c đích s d ng đ t t đ t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n...sang đ t xây d ng thì trư c khi xin c p gi y phép xây d ng ph i đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép chuy n đ i m c đích s d ng đ t đó theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. Chương 3: H SƠ C P GI Y PHÉP XÂY D NG Đi u 11: Nhà . 11.1 H sơ xin c p gi y phép xây d ng m i nhà g m có: a. Đơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u) do Ch đ u tư đ ng tên; b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ ho c trích đo trên th c đ a ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p)
 7. d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/200 . 1/500, kèm theo sơ đ v trí công trình. . M t b ng các t ng, các m t đ ng và m t c t công trình t l 1/100 . 1/200 . B n v m t b ng móng t l 1/100 . 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p đi n t l 1/100 . 1/200; Gi i pháp gia c , ch ng đ khi tháo d công trình cũ và xây d ng công trình m i nh m đ m b o an toàn cho công trình li n k và cam k t ch u trách nhi m (đ i v i công trình xây xen) 11.2. H sơ xin c p gi y phép c i t o, s a ch a, m r ng nhà hi n có g m: a. Đơn xin c p GPXD (theo m u) do Ch đ u tư đ ng tên b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t và quy n s h u nhà kèm theo trích l c b n đ ho c trích đo trên th c đ a ho c sơ đ ranh gi i lô đ t c. Gi y đăng kí kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/200 .1/500 kèm theo sơ đ v trí công trình và các công trình li n k . . M t b ng các t ng, các m t đ ng và m t c t công trình, t l 1/100 .1/200. . B n v m t b ng móng t l 1/100 .1/200 và các chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, nư c th i, c p nư c, c p đi n t l 1/100 .1/200. . H sơ kh o sát hi n tr ng xác đ nh kh năng nâng t ng, thay đ i sơ đ k t c u và bi n pháp gia c (trong trư ng h p có nâng t ng, có thay đ i sơ đ k t c u). e. nh ch p kh 9 x 12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o s a ch a và m r ng. 11.3. H sơ xin c p gi y phép c i t o, s a ch a, m r ng nhà thu c s h u Nhà nư c ho c nhà thu c s h u t p th g m có: a. Đơn xin c p GPXD (theo m u) do đ i di n h p pháp c a Ch s h u nhà đ ng tên. b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t và quy n s h u nhà kèm theo trích l c b n đ đ t, ho c trích đo trên th c đ a, ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t t l 1/200 . 1/500 kèm theo sơ đ v trí công trình . M t b ng các t ng, các m t đ ng và m t c t công trình t l 1/100 . 1/200 . B n v m t b ng móng t l 1/100 . 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50 kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p đi n, c p nư c t l 1/100 . 1/200
 8. . H sơ kh o sát hi n trang xác đ nh kh năng nâng t ng, thay đ i sơ đ k t c u và bi n pháp gia c (Trong trư ng h p có nâng t ng, có thay đ i sơ đ k t c u). e. nh ch p kh 9x12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o s a ch a và m r ng. Đi u 12: Công trình công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng không ph i nhà 12.1. H sơ xin c p GPXD công trình trên đ t m i đư c giao đ t ho c thuê đ t g m: a. Đơn xin c p GPXD (theo m u), do Ch đ u tư đ ng tên; b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ ; ho c trích đo trên th c đ a, ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . T ng m t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/500 .1/200, kèm theo sơ đ v trí công trình. . M t b ng các t ng, các m t đ ng và m t c t công trình, t l 1/100 .1/200 B n v m t b ng móng, t l 1/100.1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50 kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p đi n t l 1/100 . 1/200 12.2. H sơ xin c p GPXD m i, c i t o, s a ch a, trùng tu, tôn t o công trình trên khu đ t hi n có đang s d ng h p pháp g m: a. Đơn xin c p GPXD (theo m u), do Ch đ u tư đ ng tên b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t và s h u công trình, kèm theo trích l c b n đ ho c trích đo trên th c đ a, ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/200 .1/500, kèm theo sơ đ v trí công trình và các công trình li n k th hi n rõ ph n cũ và ph n b sung xây d ng m i (n u có). . M t b ng các t ng, m t đ ng và m t c t công trình, t l 1/100 .1/200 . M t b ng móng t l 1/100.1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, s lý nư c th i, c p nư c c p đi n t l 1/100.1/200. e. Đ i v i các công trình c i t o, s a ch a ph i có nh ch p kh 9x12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o, s a ch a. f. Đ i v i các công trình là di tích văn hoá, l ch s và danh lam th ng c nh đã đư c Nhà nư c công nh n, ph i có gi y phép c a B trư ng B Văn hoá thông tin và ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. Đi u 13: Các công trình c a cơ quan ngo i giao và t ch c Qu c t
 9. 13.1. Vi c c i t o xây d ng các công trình thu c d án c a cơ quan ngo i giao, t ch c Qu c t và cơ quan nư c ngoài khác đ u tư trên đ t Vi t Nam đư c qu n lý theo hi p đ nh ho c tho thu n đã đư c ký k t v i Chính ph Vi t Nam. 13.2. Khi có nhu c u c i t o xây d ng các công trình thu c các d án trên, Ch đ u tư ph i l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng g m: a. Đơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do Ch đ u tư đ ng tên. b. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ , ho c trích đo trên th c t ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Ba b h sơ thi t k (b ng ti ng Vi t Nam), m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/200.1/500, kèm theo sơ đ v trí công trình. . M t b ng các t ng, m t đ ng và m t c t công tình, t l 1/100 . 1/200. . B n v m t b ng móng t l 1/100.1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p đi n t l 1/100.1/200. Đi u 14: Công trình tôn giáo 14.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng m i ho c s a ch a l n các công trình tôn giáo g m: a. Đơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do Ch đ u tư đ ng tên. b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ , ho c trích đo trên th c đ a ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. c. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . M t b ng công trình trên lô đ t, t l 1/200.1/500 kèm theo sơ đ v trí công trình . M t b ng các t ng, các m t đ ng và m t c t công trình t l 1/100 . 1/200 . B n v m t b ng móng t l 1/100.1/200 và chi ti t m t móng t l 1/50, kèm theo sơ đ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p đi n t l 1/100 . 1/200. d. Văn b n ch p thu n c a Ban Tôn giáo Thành ph và c a UBND Thành ph đ i v i các công trình quy đ nh t i kho n 19.3 đi u 19 c a quy đ nh này. 14.2. Vi c qu n lý đ u tư, c i t o, xây d ng và th m quy n c p gi y phép xây d ng các công trình tôn giáo ph i tuân th các quy đ nh t i Đi u 12 c a Ngh đ nh s 26/1999/NĐ.CP ngày 19/4/1999 c a Chính ph v ho t đ ng tôn giáo. Đi u 15: Công trình h t ng cơ s k thu t: 15.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình cơ s h t ng k thu t n u là công trình ki n trúc như nhà ga, nhà máy nư c, tr m bi n th , bưu đi n, tháp truy n hình.v.v... thì đư c l p theo quy đ nh như đ i v i các công trình nhà , công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng. 15.2. Đ i v i các công trình cơ s h t ng xây d ng theo tuy n đư ng như đư ng xá, đư ng dây t i đi n, các tuy n c p thoát nư c, d n khí.v.v... thì h sơ xin c p gi y phép xây d ng g m:
 10. a. Đơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u) do ch đ u tư đ ng tên b. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ ; ho c trích đo trên th c đ a xác đ nh ranh gi i lô đ t (n u xây d ng trên đ t có công trình chuyên ngành thì ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành) c. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng công trình c a doanh nghi p) d. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . Sơ đ v trí tuy n công trình. . M t b ng t ng th công trình t l 1/500 .1/5000 . Các m t c t ngang ch y u th hi n b trí t ng h p đư ng dây, đư ng ng c a tuy n công trình t l 1/100 .1/200 Đi u 16: Công trình tư ng đài, tranh hoành tráng và qu ng cáo: 16.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng công trình qu ng cáo (bi n qu ng cáo có di n 2 tích m t m t t 15m tr lên) g m: a. Đơn xin phép xây d ng (theo m u) do Ch đ u tư đ ng tên. b. Gi y phép c a S Văn hóa . Thông tin Thành ph v n i dung qu ng cáo; c. ý ki n b ng văn b n c a Ch s h u nhà ho c ngư i có quy n s d ng đ t h p pháp cho phép Ch đ u tư xây d ng công trình qu ng cáo. d. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà ho c quy n s d ng đ t, kèm theo trích l c b n đ ; ho c trích đo trên th c đ a ho c sơ đ ranh gi i lô đ t. e. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . Sơ đ v trí công trình t l 1/200 . 1/500. . Các m t b ng, m t đ ng, m t c t t l 1/50 .1/100. Thi t k k t c u công trình qu ng cáo. f. Đ i v i bi n qu ng cáo có di n tích m t m t nh hơn 15m2 Ch đ u tư có th t thi t k (n u có chuyên môn phù h p), k c l p h sơ kh o sát hi n tr ng ho c thuê ngư i có chuyên môn, t ch c tư v n có tư cách pháp nhân thi t k . Ch đ u tư ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng thi t k , an toàn và b n v ng công trình c a mình. Vi c xin phép đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 10/2001/QĐ.UB ngày 9/3/2001 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy đ nh qu ng cáo b ng bi n, b ng và băng đrôn trên đ a bàn thành ph . 16.2. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình tư ng đài, tranh hoành tráng g m: a. Đơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do Ch đ u tư đ ng tên. b. Gi y phép c a S Văn hoá . Thông tin v n i dung tư ng đài, tranh hoành tráng. c. B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t và quy n s d ng đ t kèm theo trích l c b n đ , ho c trích đo trên th c đ a ho c sơ đ ranh gi i lô đ t, cao đ và t l đúng quy đ nh đ a chính.
 11. d. Gi y đăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). e. Ba b h sơ thi t k , m i b g m: . Sơ đ v trí công trình. . M t b ng công trình, t l 1/200 .1/5000 . M t đ ng, m t c t ch y u công trình, t l 1/100 .1/200. Chương 4: TH M QUY N VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG VI C GI I QUY T C P GI Y PHÉP XÂY D NG Đi u 17: Giám đ c S xây d ng. 17.1. Ch t ch UBND Thành ph u quy n cho Giám đ c S Xây d ng c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng sau khi c p gi y phép xây d ng t t c các công trình xây d ng m i, c i t o thu c th m quy n trên đ a bàn thành ph , tr các công trình đư c Ch t ch UBND Thành ph phân c p cho Ch t ch UBND qu n, huy n c p gi y phép xây d ng quy đ nh t i Đi u 18 c a quy đ nh này. 17.2. Giám đ c S xây d ng ch u trách nhi m t ch c và qu n lý c p gi y phép xây d ng; t ch c qu n lý xây d ng theo quy ho ch đã đư c duy t; ti n hành phân lo i và phân đ nh khu v c ph c v cho c p gi y phép xây d ng các công trình; th c hi n hư ng d n, ki m tra nghi p v chuyên môn cho UBND qu n huy n; đ nh kỳ báo cáo Ch t ch UBND Thành ph v tình hình c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn Thành ph . Đi u 18: Ch t ch UBND Qu n, Huy n. 18.1. Ch t ch UBND Thành ph phân c p cho Ch t ch UBND qu n, huy n c p gi y phép xây d ng m i và c i t o nhà riêng l thu c s h u tư nhân có quy mô t 5 t ng tr xu ng, không h n ch di n tích sàn xây d ng và c p gi y phép xây d ng các công trình có t ng di n tích sàn không quá 1000m2 thu c các d án đ u tư c a tư nhân, các t ch c kinh t không thu c doanh nghi p Nhà nư c xây d ng trên đ a bàn qu n, huy n (tr các công trình ti p giáp m t ph đư c quy đ nh t i ph l c kèm theo quy đ nh này). 18.2. Ch t ch UBND qu n, huy n ph i c p gi y phép xây d ng, qu n lý xây d ng theo gi y phép xây d ng đúng theo quy ho ch đư c duy t và quy đ nh c a pháp lu t, đ m b o qu n lý có hi u qu tr t t xây d ng trên đ a bàn và s ch đ o nghi p v , chuyên môn c a S Xây d ng. Đi u 19: Trách nhi m các S , Ngành liên quan: 19.1. Văn phòng ki n trúc sư trư ng Thành ph có trách nhi m: a. Cung c p đ y đ h sơ quy ho ch chi ti t đư c duy t, ki n trúc các khu v c cho S Xây d ng và UBND các qu n, huy n (g i chung là cơ quan c p gi y phép xây d ng). b. Tho thu n b ng văn b n v quy ho ch, ki n trúc các công trình c th t i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t ho c các khu v c có yêu c u cao, đ c bi t v quy ho ch . ki n trúc, các công trình di tích l ch s văn hoá, tư ng đài, tranh hoành tráng theo yêu c u c a Ch đ u tư ho c cơ quan c p gi y phép xây d ng.
 12. c. Xác đ nh, cung c p m c gi i, ch đư ng đ , c t cao đ cho các công trình c th theo yêu c u c a Ch đ u tư và cơ quan c p gi y phép xây d ng. 19.2. S Đ a chính . nhà đ t có trách nhi m: a. Có văn b n hư ng d n và ki m tra UBND các qu n, huy n th c hi n Đi u 9, Chương II c a quy đ nh này. b. Tr l i các cơ quan c p gi y phép xây d ng v các v n đ liên quan đ n m c gi i đ a chính khi có yêu c u. 19.3. Ban Tôn giáo Thành ph có trách nhi m: a. Tho thu n b ng văn b n cho Ch đ u tư đ i v i các công trình tôn giáo s a ch a l n có thay đ i k t c u, ki n trúc ho c khôi ph c công trình tôn giáo b hư h ng, xu ng c p. b. Có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n cho Ch đ u tư đ i v i các công trình tôn giáo xây d ng m i (Nhà, tư ng, bia, đài, tháp và các công trình nh m m c đích th t ). 19.4. S Văn hoá thông tin có trách nhi m: Có gi y phép v n i dung qu ng cáo, tư ng đài và tranh hoành tráng theo yêu c u c a Ch đ u tư ho c tho thu n b ng văn b n khi có yêu c u c a cơ quan c p gi y phép xây d ng. 19.5. Các t ch c liên quan khác: Đ th c hi n c p phép xây d ng cho các công trình, trong trư ng h p c n thi t cơ quan c p gi y phép xây d ng có th xin ý ki n các t ch c liên quan, các t ch c liên quan có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p phép xây d ng. Chương 5: TRÌNH T C P GI Y PHÉP XÂY D NG VÀ KI M TRA VI C TH C HI N GI Y PHÉP XÂY D NG Đi u 20: Ti p nh n, phân lo i h sơ và th i gian th lý c p gi y phép xây d ng. 20.1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng có nhi m v c cán b có đ th m quy n và năng l c ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ki m tra n i dung và quy cách h sơ, sau đó phân lo i ghi vào s theo dõi. 20.2. Khi nh n đ y đ h sơ h p l , ngư i ti p nh n h sơ ph i ghi mã s h sơ có ch ký c a bên giao, bên nh n h sơ, h n ngày gi i quy t vào gi y nh n h sơ và đư c l p thành 2 b n, m t b n giao cho Ch đ u tư và m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng. 20.3. Trư ng h p t ch i ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, thì ngư i ti p nh n h sơ ph i tr l i rõ lý do t ch i cho đương s bi t. 20.4. Trong th i gian t i đa là 7 ngày k t ngày nh n đư c h sơ, ngư i ti p nh n h sơ ph i tr c ti p thông báo b ng văn b n cho đương s bi t yêu c u c n b sung h sơ (n u h sơ chưa hoàn ch nh). Ch đ u tư có quy n đ ngh ngư i ti p nh n h sơ gi i thích rõ nh ng yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ h p l . Ngư i ti p nh n h sơ có trách nhi m đáp ng đ ngh đó c a đương s . Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i gian th lý h sơ
 13. 20.5. . Th i gian gi i quy t c p gi y phép xây d ng công trình không quá 25 ngày k t khi nh n đ h sơ h p l . Khuy n khích vi c th lý h sơ nhanh hơn th i gian quy đ nh và đ m b o đúng pháp lu t . Trư ng h p nhà có nguy cơ s p đ , k t khi nh n đư c đơn trình báo c a Ch nhà, UBND phư ng, xã, th tr n, phòng qu n lý đô th qu n, huy n ph i ki m tra và xác nh n ngay hi n tr ng nguy hi m c a công trình. Cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m c p gi y phép xây d ng trong vòng 7 ngày k t khi nh n đ h sơ h p l (có xác nh n c a phòng Qu n lý đô th qu n, huy n). Ch đ u tư ph i t t ch c th c hi n ch ng đ và có các bi n pháp phòng ng a đ đ m b o an toàn cho ngư i và môi trư ng xung quanh. . Đ i v i nhà riêng l thì th i gian gi i quy t c p gi y phép xây d ng không quá 20 ngày, k t khi nh n đ h sơ h p l . Đi u 21. Xin ý ki n các t ch c có liên quan. 21.1. Khi gi i quy t c p gi y phép xây d ng, trong trư ng h p c n thi t cơ quan c p gi y phép xây d ng có th g i văn b n cho các t ch c liên quan như: Ki n trúc, quy ho ch, đ a chính, văn hoá, Y t , công ngh môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, giao thông công chính, qu c phòng...và UBND các c p s t i đ xin ý ki n. 21.2. Sau 10 ngày k t khi nh n đư c công văn xin ý ki n, các t ch c và các nhân đư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép xây d ng. Quá th i h n nêu trên, n u các t ch c và cá nhân đư c h i ý ki n không tr l i thì đư c coi như là đ ng ý và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu x y ra do vi c không tr l i ho c tr l i ch m tr ; cơ quan c p gi y phép xây d ng ti p t c xem xét gi i quy t theo quy đ nh. Đi u 22. Gi i quy t khi u n i, t cáo. Khi nh n đư c khi u n i, t cáo v vi c c p gi y phép xây d ng thì cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i c cán b có th m quy n nh n đơn và tr l i cho Ch đ u tư. Trư ng h p Ch đ u tư v n không th ng nh t ý ki n tr l i c a ngư i đ i di n cơ quan c p gi y phép xây d ng, thì th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i tr c ti p g p và gi i quy t khi u n i, t cáo đó v i Ch đ u tư. N u Ch đ u tư v n không th ng nh t v i cách gi i quy t c a th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng thì khi u n i, t cáo lên cơ quan c p có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 23. Th m tra h sơ, quy t đ nh c p gi y phép xây d ng và thu l phí 23.1. Căn c vào h sơ xin c p gi y phép xây d ng, các ý ki n tho thu n, ch ng ch quy ho ch (n u có), quy chu n, tiêu chu n v xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, cơ quan có th m quy n c p gi y phép xây d ng th m tra h sơ, ki m tra t i th c đ a đ gi i quy t c p ho c t ch i c p gi y phép xây d ng. 23.2. Gi y phép xây d ng đư c l p thành 2 b n chính, m t b n c p cho Ch đ u tư và m t b n lưu cơ quan c p gi y phép xây dưng. Trư ng h p gi y phép xây d ng b m t, thì Ch đ u tư ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép xây d ng bi t đ xét c p l i. 23.3. Trư c khi giao gi y phép xây d ng cho Ch đ u tư, cơ quan c p gi y phép xây d ng thu l phí và ph thu xây d ng theo các quy đ nh c a B Tài chính và UBND Thành ph . Đi u 24. Gia h n gi y phép xây d ng 24.1. Trong th i h n 12 tháng k t khi nh n đư c gi y phép xây d ng mà công trình v n chưa có đi u ki n kh i công thì Ch đ u tư ph i xin phép gia h n. Th i gian gia h n thêm là 12 tháng, quá th i h n trên mà Ch đ u tư v n không kh i công xây d ng thì gi y phép xây d ng không còn giá tr pháp lý.
 14. 24.2. H sơ xin gia h n g m có: . Đơn xin gia h n gi y phép xây d ng . B n chính gi y phép xây d ng đã đư c c p 24.3. Th i gian xét c p gia h n gi y phép xây d ng là 10 ngày, k t ngày Ch đ u tư n p đ h sơ h p l . Đi u 25. C p l i gi y phép xây d ng. 25.1. H sơ xin c p l i gi y phép xây d ng: Đơn xin c p l i gi y phép xây d ng c a Ch đ u tư đư c chính quy n đ a phương (ho c cơ quan công an) xác nh n lý do xin c p l i. 25.2. Th i gian xét c p l i gi y phép xây d ng là 10 ngày, k t ngày Ch đ u tư n p đ h sơ h p l . Đi u 26. Ki m tra, theo dõi vi c xây d ng theo gi y phép xây d ng. 26.1. Các Ch đ u tư ph i ch p hành nghiêm ch nh các n i dung quy đ nh t i gi y phép xây d ng; đ c bi t các quy đ nh v qu n lý k thu t ch t lư ng, tr t t an toàn, v sinh môi trư ng cho ngư i và các công trình xung quanh. 26.2. Trư c khi kh i công xây d ng, Ch đ u tư ph i thông báo ngày kh i công cho cơ quan c p phép xây d ng, chính quy n phư ng, xã, th tr n s t i bi t. Niêm y t trên bi n báo công trình s gi y phép xây d ng, tên đơn v thi t k , đơn v thi công, ngày kh i công, ngày hoàn thành và ph i c nh công trình t i đ a đi m xây d ng công trình (Tr nhà riêng l thu c s h u tư nhân). Khi phát hi n chưa đ đi u ki n kh i công xây d ng công trình thì cơ quan c p phép xây d ng và chính quy n phư ng, xã, th tr n có trách nhi m yêu c u Ch đ u tư ph i hoàn ch nh các đi u ki n thì m i đư c kh i công xây d ng công trình. 26.3. Khi có nhu c u thay đ i, b xung nh ng n i dung quy đ nh trong GPXD thì Ch đ u tư ph i làm đơn xin phép cơ quan c p phép xây d ng, trong đó ph i gi i trình rõ lý do và n i dung c n thay đ i, b xung, kèm theo b n v m i h p l . Cơ quan c p GPXD xem xét và quy t đ nh thay đ i, b sung GPXD trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày nh n đư c đơn gi i trình c a Ch đ u tư kèm theo b n v m i h p l . 26.4. Khi ti n hành đ nh v công trình và thi công xong móng Ch đ u tư ph i báo b ng văn b n (có đ xu t ngày gi ki m tra) cho cơ quan c p GPXD bi t trư c 7 ngày đ c cán b đ n ki m tra t i hi n trư ng và xác nh n vi c thi công công trình đúng GPXD đã c p. N u quá 2 ngày so v i ngày h n trong gi y báo c a Ch đ u tư mà cơ quan c p GPXD không c ngư i đ n ki m tra, xác minh t i hi n trư ng, thì Ch đ u tư đư c ti p t c tri n khai thi công công trình. M i sai sót do vi c ki m tra ch m tr gây ra, cơ quan c p GPXD ph i ch u trách nhi m. 26.5. Đ i v i các giai đo n thi công còn l i, Ch đ u tư ph i thi công đúng GPXD đư c c p. Trư ng h p Ch đ u tư xây d ng sai v i quy đ nh c a GPXD thì ph i đư c x lý theo đúng quy đ nh pháp lu t, sau đó m i đư c ti p t c thi công. Trong quá trình thi công công trình Ch đ u tư ph i t ch c nghi m thu theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 26.6. Trư ng h p công trình có nh ng thay đ i so v i gi y phép xây d ng nhưng có lý do chính đáng và đã đư c cơ quan c p GPXD ch p thu n thì nh ng thay đ i đó ph i đư c th hi n trong h sơ hoàn công.
 15. Chương 6: HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ LƯU TR H SƠ Đi u 27: Th m quy n: 27.1. Cơ quan c p GPXD đ ng th i là cơ quan có th m quy n c p biên b n ki m tra hoàn công, lưu gi h sơ xin phép xây d ng và h sơ hoàn công. 27.2. Ch đ u tư ch u trách nhi m v các n i dung h sơ hoàn công, có trách nhi m n p h sơ hoàn công v cơ quan c p GPXD sau khi đã hoàn thành xây d ng công trình. Đi u 28: H sơ xin c p biên b n ki m tra hoàn công g m: . Gi y báo ki m tra công trình hoàn thành . B n sao gi y phép xây d ng . B n sao các biên b n nghi m thu quy đ nh t i Kho n 6.4 Đi u 26 c a quy đ nh này. Trư ng h p công trình xây d ng không đúng v i gi y phép xây d ng đã c p nhưng có lý do chính đáng và đư c cơ quan c p gi y phép ch p thu n cho phép đi u ch nh, thì h sơ ph i có thêm văn b n c a cơ quan c p GPXD ch p thu n cho thay đ i thi t k và các b n v th hi n s thay đ i so v i h sơ xin GPXD. Đi u 29: Th m tra h sơ, quy t đ nh c p biên b n h sơ hoàn công. 29.1. Cơ quan c p GPXD căn c Đi u 26 c a quy đ nh này đ quy t đ nh c p ho c t ch i c p biên b n ki m tra hoàn công trong th i h n t i đa 15 ngày, k t khi Ch đ u tư n p h sơ h p l . 29.2. GPXD có kèm theo biên b n ki m tra hoàn công là m t trong nh ng tài li u đ đăng ký quy n s h u công trình. Đi u 30: Đ i v i nh ng công trình đư c mi n GPXD: Ch đ u tư không ph i xin c p biên b n ki m tra hoàn công công trình. Nhưng ph i t ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, l p và n p lưu h sơ hoàn công công trình theo quy đ nh c a Nhà nư c đ ng th i đư c các cơ quan qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành) ki m tra xác nh n b ng văn b n thì Ch đ u tư m i đưa công trình vào khai thác s d ng ho c đăng ký quy n s h u công trình. Đi u 31: Lưu tr h sơ xin c p GPXD và h sơ hoàn công. 31.1. Cơ quan c p GPXD t ch c lưu tr h sơ c p GPXD và h sơ hoàn công đ qu n lý ch t ch vi c c i t o và xây d ng các công trình. Công tác t ch c lưu tr theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 31.2. Sau khi c p GPXD và biên b n ki m tra hoàn công, UBND qu n, huy n ph i g i b n sao GPXD và b n sao biên b n ki m tra hoàn công v S Xây d ng đ lưu tr . Chương 7: T CH C TH C HI N
 16. Đi u 32. Giám đ c S Xây d ng Ch trì, ph i h p v i Trư ng ban TCCQ Thành ph t ch c t p hu n v m t nghi p v nâng cao trình đ cán b , công ch c và hình thành b máy có năng l c đ giúp Ch t ch UBND qu n, huy n trong vi c c p GPXD theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 33. Trư ng ban TCCQ Thành ph , ch trì ph i h p v i Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c các S ngành liên quan và Ch t ch UBND qu n, huy n xây d ng quy đ nh, quy ch , c ng c ki n toàn l c lư ng qu n lý c p gi y phép xây d ng và qu n lý tr t t xây d ng đô th trên đ a bàn Thành ph . Đi u 34. Ki n trúc sư trư ng Thành ph Ch trì, ph i h p v i các c p, các ngành có liên quan tri n khai xây d ng các quy ho ch chi ti t và công b công khai quy ho ch chi ti t, c m m c gi i, bàn giao m c gi i quy ho ch cho chính quy n các c p, cơ quan c p GPXD đ qu n lý c p GPXD và hư ng d n m i t ch c và công dân có liên quan th c hi n công tác xây d ng đ m b o quy ho ch, c nh quan ki n trúc và môi trư ng c a Th đô. Đi u 35. Giám đ c S Đ a chính . Nhà đ t có trách nhi m hư ng d n, ki m tra đ nh kỳ các ch th s d ng đ t xây d ng đ m b o các quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai có liên quan trong quá trình xây d ng công trình. Đi u 36. Giám đ c các S : Giao thông công chính, Văn hoá . Thông tin, Khoa h c . công ngh . môi trư ng, Công an PCCC,...có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p GPXD theo lĩnh v c chuyên ngành do mình ph trách đ m b o th i gian quy đ nh. Đi u 37. Giám đ c S Tài chính.V t giá, C c trư ng C c thu Hà N i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra cơ quan c p GPXD v nghi p v thu và s d ng l phí đ th c hi n t t công tác c p GPXD và qu n lý tài chính theo quy đ nh hi n hành. Đi u 38. Giám đ c S Xây d ng, Ch t ch UBND các qu n, huy n có trách nhi m qu n lý và c p gi y phép xây d ng theo th m quy n, t ch c ki m tra đ nh kỳ công tác c p GPXD. Giám đ c S Xây d ng theo dõi n m v ng tình hình đ t ng h p, đ xu t bi n pháp báo cáo UBND Thành ph . Đi u 39. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các cơ quan c p GPXD ph n ánh k p th i v S Xây d ng đ xem xét gi i quy t ho c t ng h p, báo cáo UBND Thành ph gi i quy t./. PH L C DANH M C CÁC ĐƯ NG PH DO S XÂY D NG XEM XÉT C P GI Y PHÉP XÂY D NG CHO CÁC CÔNG TRÌNH TI P GIÁP M T PH . (Kèm theo Quy t đ nh s 109/2001/QĐ.UB ngày 08 tháng 11 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) 1. Qu n Hoàn Ki m: 4. Qu n Đ ng Đa 1 . Hàng Bài 2 . Ph Hu 1 . Chùa B c 3 . Hai Bà Trưng 2 . C2 Thái Hà 4 . Tr n Hưng Đ o 3 . Huỳnh Thúc Kháng 5 . Lý Thư ng Ki t 4 . Tôn Đ c Th ng
 17. 6 . Quang Trung 5 . Nguy n Lương B ng 7 . Bà Tri u 6 . Tây Sơn 8 . Tràng Ti n 7 . Nguy n Chí Thanh 9 . Hàng Khay 10 . Tràng Thi 11 . Lê Du n 5. Qu n Thanh Xuân: 2. Qu n Ba Đình 1 . Nguy n Trãi 1 . Đư ng Bư i 6. Qu n C u Gi y: 2.Đ iC n 3 . Kim Mã 1 . Hoàng Qu c Vi t 4 . Sơn Tây 2 . Đư ng C u Gi y 5 . Li u Giai 3 . Đư ng Xuân Thu 6 . Nguy n Thái H c 7 . Nguy n Chí Thanh 7. Qu n Tây H 8 . Gi ng Võ 9 . Đi n Biên Ph 1 . L c Long Quân 10 . Tr n Phú 2 . Đư ng d o ven H Tây 3 . Thu Khuê 8. Huy n Gia Lâm 3. Qu n Hai Bà Trưng: 1 . Đư ng Nguy n Văn C 1 . Gi i Phóng 2 . Đư ng Ngô Gia T 2 . Ph Hu 3 . Minh Khai 9. Huy n T Liêm: 4 . B ch Mai 5 . Tr n Khát Trân 1 . Đư ng H Tùng M u 6 . Đ i La 7 . Lê Du n 10. Huy n Thanh Trì 8 . Bà Tri u 9 . Đ i C Vi t 1 . Qu c L 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 18. Đ c l p . T do . H nh phúc ..........o0o......... ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (Công trình thu c s h u tư nhân) Xây dưng m i C it os a ch a Kính g i: ................................................................................... 1. Tên ch đ u tư: .................................................................................... S ch ng minh thư: .....................................Ngày c p:............................... Đ a ch thư ng trú: ..................................................................................... S nhà: ........................................................Đư ng (ph ) .......................... Phư ng (xã).....................Qu n (huy n):.......................Thành ph Hà n i S đi n tho i: .............................................................................................. 2. Đ a đi m xây d ng: Lô đ t s : .............................................. Di n tích .................m2.............. T i (s nhà): ...........................................Đư ng (ph ) .............................. Phư ng (xã) ....................Qu n (huy n): ........................Thành ph Hà n i Ngu n g c đ t: ........................................................................................... Ch ng ch quy ho ch s (n u có) ............................................................... 3. N i dung xin phép xây d ng: Lo i công trình............................................................................................ Di n tích xây d ng t ng tr t: ............................m2..................................... T ng di n tích sàn .................m2. Chi u cao: ................S t ng ............... 4. Đơn v ho c ngư i thi t k (n u có):.................................................... Đ a ch : .........................................Đi n tho i ............................................. Gi y phép hành ngh s : .....................C p ngày......................................... 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k : (n u có)....................................
 19. Đ a ch : ...............................................................Đi n tho i ....................... Gi y phép hành ngh s : .....................................C p ngày......................... 6. L i cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép xây d ng đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và ch u x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Hà n i, ngày tháng năm Xác nh n c a Ngư i làm đơn UBND phư ng (xã, th tr n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p . T do . H nh phúc ................... ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (Công trình thu c s h u toàn dân do Nhà nư c qu n lý ho c thu c s h u t p th ) Xây dưng m i C it os a ch a Kính g i: ................................................................................... 1. Tên ch đ u tư: ..................................................................................... Ngư i đ i di n: ................................................. Ch c v :.......................... Đ a ch thư ng trú: ..................................................................................... S nhà: ......................................... Đư ng (ph ) ........................................ Phư ng (xã).....................Qu n (huy n):.......................Thành ph Hà n i S đi n tho i: ............................................................................................. 2. Đ a đi m xây d ng: Lô đ t s : .................................................. Di n tích .............m2.............. T i: .......................................... Đư ng (ph ) ........................................... Phư ng (xã) ....................Qu n (huy n): .......................Thành ph Hà n i
 20. Ngu n g c đ t: .......................................................................................... Ch ng ch quy ho ch s (n u có) ............................................................. 3. N i dung xin phép xây d ng: Lo i công trình:.......................................................................................... Di n tích xây d ng t ng tr t: ............................m2.................................... T ng di n tích sàn .................m2. Chi u cao: ................S t ng .............. 4. Đơn v ho c ngư i thi t k (n u có):................................................... Đ a ch : .........................................Đi n tho i ........................................... 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k : (n u có).................................. Đ a ch : .........................................Đi n tho i ........................................... Gi y phép hành ngh s : .....................C p ngày...................................... 6. L i cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép xây d ng đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và ch u x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Hà n i, ngày tháng năm Ngư i làm đơn U ban nhân dân T.P Hà N i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p.T do . H nh phúc S XÂY D NG ...........o0o......... ........o0o........ GI Y PHÉP XÂY D NG S : /GPXD Xây dưng m i C it o s a ch a 1. C p cho: Đ a ch : 2. Đư c phép xây d ng công trình: Theo thi t k có ký hi u: do l p.
Đồng bộ tài khoản