Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
94
lượt xem
12
download

Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 109/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH QUÂN HI U, C P HI U, PHÙ HI U VÀ L PH C C A QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t S quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; ã s a i, b sung m t s i u ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 52/2002/N -CP ngày 29 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 53/1998/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH: Chương 1. QUÂN HI U, C P HI U, PHÙ HI U C A QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM i u 1. Quân hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam Quân hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam hình tròn, gi a có ngôi sao n i màu vàng, xung quanh có hai bông lúa màu vàng t trên n n tươi; phía dư i hai bông lúa có hình n a bánh xe răng màu vàng, vành ngoài quân hi u màu vàng. Riêng quân hi u c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam (sau ây g i t t là C nh sát bi n) có ph n n n hai bông lúa màu xanh dương. Quân hi u có 03 lo i: ư ng kính 36 mm, ư ng kính 33 mm và ư ng kính 28 mm. Quân hi u có ư ng kính 36 mm và 28 mm d p li n v i cành tùng kép màu vàng; riêng ph n dư i, chính gi a nơ cành tùng kép (lo i ư ng kính 36 mm và 28 mm), trên n a bánh xe răng (lo i ư ng kính 33 mm) c a C nh sát bi n có ch CSB màu . i u 2. C p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam
  2. 1. C p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam mang trên vai áo. C u t o cơ b n c a c p hi u g m: n n, ư ng vi n, cúc c p hi u, sao và g ch ( i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p), v ch ( i v i h sĩ quan, binh sĩ). 2. C p hi u c a sĩ quan. a) N n c p hi u màu vàng tươi; riêng B i Biên phòng màu xanh lá cây, C nh sát bi n màu xanh dương. b) ư ng vi n c a c p hi u: L c quân và B i Biên phòng màu tươi; Phòng không – Không quân màu xanh hòa bình; H i quân màu tím than; C nh sát bi n màu xanh. c) Trên c p hi u có sao, cúc c p hi u; c p hi u c a c p tư ng không có g ch ngang, c a c p tá có hai g ch ngang, c a c p úy có m t g ch ngang. S lư ng sao trên c p hi u: Thi u úy, Thi u tá, Thi u tư ng, ChuNn ô c H i quân: 01 sao Trung úy, Trung tá, Trung tư ng, Phó ô c H i quân: 02 sao; Thư ng úy, Thư ng tá, Thư ng tư ng, ô c H i quân: 03 sao; i úy, i tá, i tư ng: 04 sao. d) Sao, g ch và cúc c p hi u c a sĩ quan màu vàng. Cúc c p hi u hình tròn, d p n i hoa văn (c p tư ng hình Qu c huy; c p tá, c p úy hình hai bông lúa xung quanh và ngôi sao năm cánh gi a.) 3. C p hi u c a quân nhân chuyên nghi p cơ b n như c p hi u c a sĩ quan quy nh t i kho n 2 i u này; ch khác, trên n n c p hi u có m t ư ng màu h ng r ng 5 mm chính gi a theo chi u d c c p hi u. S lư ng sao trên c p hi u: ChuNn úy: ch có g ch, không có sao; Thi u úy, Thi u tá: 01 sao; Trung úy, Trung tá: 02 sao; Thư ng úy, Thư ng tá: 03 sao; i úy: 04 sao. 4. C p hi u c a h sĩ quan, binh sĩ.
  3. a) N n c p hi u màu xám nh t; riêng B i Biên phòng màu xanh lá cây, C nh sát bi u màu xanh dương. b) ư ng vi n c p hi u có màu s c như ư ng vi n c p hi u c a sĩ quan quy nh t i i m b kho n 2 i u này. c) Trên c p hi u có cúc c p hi u như c a sĩ quan c p tá, c p úy quy nh t i i m d kho n 2 i u này và v ch ngang ho c v ch hình ch V b ng tơ màu tươi th hi n c p b c: Binh nhì: m t v ch hình ch V; Binh nh t: hai v ch hình ch V; H sĩ: m t v ch ngang; Trung sĩ: hai v ch ngang; Thư ng sĩ: ba v ch ngang. d) H sĩ quan, binh sĩ H i quân khi m c quân ph c ki u áo có y m mang c p hi u b vai áo. N n c p hi u màu tím than, có hình phù hi u H i quân gi a và v ch ngang b ng tơ màu vàng tươi th hi n c p b c: Binh nhì: m t v ch u dư i c p hi u; Binh nh t: hai v ch hai u c p hi u; H sĩ: m t v ch gi a c p hi u; Trung sĩ: hai v ch cân i gi a c p hi u; Thư ng sĩ: ba v ch cân i gi a c p hi u. 5. C p hi u c a h c viên a) C p hi u c a h c viên là sĩ quan th c hi n như c p hi u c a sĩ quan quy nh t i kho n 2 i u này. b) C p hi u c a h c viên ào t o sĩ quan có cúc c p hi u như c a sĩ quan c p tá, c p úy quy nh t i i m d kho n 2 i u này và ư ng vi n b ng tơ màu vàng tươi r ng 6 mm n n c p hi u. Màu n n c p hi u: L c quân màu tươi; Phòng không – Không quân màu xanh hòa bình; H i quân màu tím than; B i Biên phòng màu xanh lá cây;
  4. C nh sát bi n màu xanh dương. c) C p hi u c a h c viên ào t o h sĩ quan, nhân viên chuyên môn k thu t có c u t o và màu s c như c p hi u c a h c viên ào t o sĩ quan quy nh t i i m b kho n này; ch khác, n n c p hi u không có ư ng vi n b ng tơ màu vàng tươi r ng 6 mm. i u 3. Phù hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam 1. Phù hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam mang trên ve c áo, g m n n phù hi u và hình phù hi u. a) Màu n n phù hi u: L c quân màu tươi; Phòng không – không quân màu xanh hòa bình; H i quân màu tím than; B i Biên phòng màu xanh lá cây; C nh sát bi n màu xanh dương. b) Trên n n phù hi u có hình phù hi u quân ch ng, binh ch ng, ngành ngh chuyên môn màu vàng. N n phù hi u c a c p tư ng có vi n màu vàng r ng 5 mm ba c nh. Phù hi u c a c p tư ng binh ch ng h p thành không có hình phù hi u. 2. Hình phù hi u quân ch ng, binh ch ng, ngành ngh chuyên môn. Binh ch ng h p thành – B binh: hình thanh ki m và khNu súng t chéo. B binh cơ gi i: hình xe b c thép t trên thanh ki m và khNu súng t chéo. c công: hình dao găm t trên kh i b c phá, dư i có mũi tên vòng. Tăng – Thi t giáp: hình xe tăng nhìn ngang. Pháo binh: hình hai nòng súng th n công t chéo. Hóa h c: hình tia phóng x trên hình nhân ben-zen. Công binh: hình cu c, x ng trên n a bánh xe răng. Thông tin: hình sóng i n B i Biên phòng: hình thanh ki m và khNu súng t chéo, trên vòng tròn không khép kín, dư i hình vòng cung có ký hi u ư ng biên gi i Qu c gia. Quân ch ng Phòng không – Không quân: hình sao trên ôi cánh chim.
  5. B i nh y dù: hình máy bay trên dù ang m . Tên l a: hình tên l a trên n n mây. Cao x : hình khNu pháo cao x . Ra- a: hình cánh ra- a trên b . Quân ch ng H i quân: hình m neo. H i quân ánh b : hình m neo trên thanh ki m và khNu súng t chéo. C nh sát bi n: hình tròn, xung quanh có hai bông lúa d p n i màu vàng, gi a có hình m neo màu xanh dương và ch CSB màu . Ngành H u c n – Tài chính: hình thanh ki m và khNu súng t chéo, dư i có bông lúa. Quân y, Thú y: hình ch th p trong hình tròn. Ngành K thu t: hình com-pa trên chi c búa. Lái xe: hình tay lái trên nhíp xe. Cơ quan ti n hành t t ng, ki m soát quân s : hình m c trên hai thanh ki m t chéo. Quân nh c: hình chi c kèn và sáo t chéo. Th d c th thao: hình cung tên. Văn hóa ngh thu t: hình bi u tư ng âm nh c và cây àn. i u 4. Phù hi u k t h p c p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam Phù hi u k t h p c p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam mang trên ve c áo quân ph c dã chi n có c u t o cơ b n g m: n n phù hi u, hình phù hi u (c p tư ng binh ch ng h p thành không g n hình phù hi u), sao, g ch ( i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p), v ch ( i v i h sĩ quan); riêng c p tư ng không có g ch và binh sĩ không có v ch. Màu n n phù hi u k t h p c p hi u và màu hình phù hi u th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh này. 1. Sĩ quan. a) S lư ng sao trên phù hi u k t h p c p hi u c a sĩ quan như s lư ng sao trên c p hi u c a sĩ quan quy nh t i i m c kho n 2 i u 2 Quy t nh này. b) Sao, g ch c a sĩ quan trên phù hi u k t h p c p hi u có màu vàng; c p tá có hai g ch d c, c p úy có m t g ch d c.
  6. 2. Quân nhân chuyên nghi p có phù hi u k t h p c p hi u như phù hi u k t h p c p hi u c a sĩ quan quy nh t i kho n 1 i u này, riêng chuNn úy không có sao. 3. H sĩ quan, binh sĩ. a) Phù hi u k t h p c p hi u c a h sĩ quan g m n n phù hi u, hình phù hi u, sao màu vàng và m t v ch d c b ng tơ màu vàng tươi r ng 3 mm. S lư ng sao trên phù hi u k t h p c p hi u: H sĩ: 1 sao; Trung sĩ: 2 sao; Thư ng sĩ: 3 sao. b) Phù hi u k t h p c p hi u c a binh sĩ g m n n phù hi u, hình phù hi u và sao màu vàng. S lư ng sao trên phù hi u k t h p c p hi u: Binh nhì: 1 sao; Binh nh t: 2 sao. 4. H c viên. a) Phù hi u k t h p c p hi u c a h c viên là sĩ quan như phù hi u k t h p c p hi u c a sĩ quan quy nh t i kho n 1 i u này. b) Phù hi u k t h p c p hi u c a h c viên ào t o sĩ quan g m n n phù hi u, m t v ch d c b ng tơ màu vàng tươi r ng 5 mm và hình phù hi u, không có sao. c) Phù hi u k t h p c p hi u c a h c viên ào t o h sĩ quan, nhân viên chuyên môn k thu t cơ b n như c a h c viên ào t o sĩ quan; ch khác, v ch d c b ng tơ màu vàng tươi r ng 3 mm. Chương 2. L PH C C A SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHI P QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM i u 5. L ph c mùa ông 1. Nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p a) Mũ kêpi. Ki u mũ kêpi K08 có nh hình ôvan. Trên mũ có g n quân hi u ư ng kính 36 mm. Vành và nh mũ: L c quân và B i Biên phòng màu olive s m: Phòng không – Không quân màu xanh m; H i quân màu tím than, xung quanh có vi n lé màu tr ng; C nh sát bi n màu xanh en.
  7. Thành mũ: L c quân màu , Biên phòng màu xanh lá cây, Phòng không – Không quân màu xanh hòa bình, H i quân màu tím than, C nh sát bi n màu xanh dương. Lư i trai mũ màu en, phía trư c thành mũ, trên lư i trai có dây coóc ông màu vàng, hai u dây coóc ông g n v i mũ b ng cúc ch t hình tròn, màu vàng. C th : - Sĩ quan c p tư ng: cúc ch t d p n i hình Qu c huy; ri m lư i trai d p n i hình hai bông lúa li n nhau màu vàng, gi a c hai bông lúa có th t nơ, u hai bông lúa quay v phía thành mũ. - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p c p tá, c p úy: cúc ch t d p n i hình ngôi sao năm cánh; ri m lư i trai như c a sĩ quan c p tư ng, nhưng có kích thư c nh hơn. b) Qu n áo l ph c sĩ quan nam mùa ông K08. Áo: thân trư c có 04 túi p n i, n p áo cài 04 cúc. Cúc áo hình tròn, b ng ng m màu vàng, m t trư c d p n i hoa văn (c p tư ng hình Qu c huy, c p tá, c p úy hình bông lúa xung quanh và ngôi sao năm cánh gi a). Cúc áo có 02 lo i: - Lo i ư ng kính 22 mm, ính trên n p áo và 02 túi áo dư i; - Lo i ư ng kính 18 mm, ính 02 túi áo trên. i v i H i quân, phía trên bác tay áo có các ư ng vi n màu vàng th hi n c p b c. i v i C nh sát bi n, trên tay áo bên trái có g n phù hi u ngành. Qu n: ki u qu n âu có 02 túi chéo, thân trư c m i bên x p 01 ly, thân sau m i bên chi t 01 ly, có 02 túi h u. Màu s c qu n áo: L c quân và B i Biên phòng màu olive s m, Phòng không – Không quân màu xanh m, H i quân màu tím than, C nh sát bi n màu xanh en. Áo sơ mi m c trong: ki u áo chít g u dài tay, c ng, màu tr ng. Caravát: màu s c cùng v i màu qu n áo. C p hi u mang trên vai áo: th c hi n theo quy nh t i i u 2 Quy t nh này. Phù hi u mang trên ve c áo: c p tư ng mang n n phù hi u có g n hình phù hi u quân ch ng, binh ch ng ho c ngành ngh chuyên môn (c p tư ng binh ch ng h p thành không g n hình phù hi u); c p tá, c p úy g n cành tùng ơn li n sao nh màu vàng. c) Gi y, bít t t. Gi y da th p c , màu en, có dây bu c. C p tư ng, mũi gi y không có bo ngang, bu c dây c nh, có chun co giãn; c p tá, mũi gi y có bo ngang, bu c dây c nh, có chun co giãn; c p úy, mũi giày có bo ngang, bu c dây.
  8. Bít t t: L c quân và B i Biên phòng màu olive s m: Phòng không – Không quân màu xanh m; H i quân, C nh sát bi n màu tím than. 2. N sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p. a) Mũ m m. Ki u mũ v i K08, li n vành, l t 2 bên tai và sau gáy. Dây coóc ông màu vàng; cúc ch t mũ, th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này. Trên mũ có g n quân hi u ư ng kính 28 mm. Màu s c: L c quân và Biên phòng màu olive s m; Phòng không - Không quân màu xanh m; H i quân màu tím than, có vi n lé màu tr ng xung quanh ư ng di u thành mũ; C nh sát bi n màu xanh en. b) Qu n áo l ph c sĩ quan n mùa ông K08. Áo: thân trư c, dư i có hai túi p n i, n p áo cài 04 cúc. Cúc áo, lo i ư ng kính 22 mm quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i v i H i quân và C nh sát bi n, trên tay áo có c i m riêng, theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. Qu n: ki u qu n âu có 02 túi d c, thân trư c m i bên x p 01 ly, thân sau m i bên chi t 01 ly, không có túi h u. Màu s c qu n áo: áo sơ mi m c trong; caravát; c p hi u mang trên vai áo và phù hi u mang trên ve c áo, th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. c) Gi y, bít t t. Gi y da th p c , màu en, bu c dây c nh, có chun co giãn. Bít t t, th c hi n theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này. i u 6. L ph c mùa hè 1. Nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p a) Mũ kêpi. Th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 Quy t nh này, riêng H i quân vành và nh mũ màu tr ng. b) Qu n áo l ph c sĩ quan nam mùa hè K08 Áo: ki u ký gi ng n tay; thân áo trư c có 04 túi p n i; n p áo cài 04 cúc; màu s c, hoa văn, ư ng kính và v trí ính cúc áo như áo l ph c sĩ quan nam mùa ông K08, quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Quy t nh này. i v i C nh sát bi n, trên tay áo bên trái có g n phù hi u ngành.
  9. Qu n; c p hi u mang trên vai áo và phù hi u mang trên ve c áo th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Quy t nh này. Màu s c qu n áo: L c quân và B i Biên phòng màu olive s m, Phòng không - Không quân màu xanh m, H i quân màu tr ng, C nh sát bi n màu xanh en. c) Gi y, bít t t. Th c hi n theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 5 Quy t nh này; riêng H i quân, gi y và bít t t màu tr ng. 2. N sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p. a) Mũ m m. Th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Quy t nh này; riêng H i quân nh và thành mũ màu tr ng, áp thành và vành mũ màu tím than. b) Váy áo l ph c sĩ quan n mùa hè K08. Áo: ki u áo ký gi ng n tay; hai túi p n i dư i thân áo trư c; n p áo cài 04 cúc; màu s c, hoa văn, ư ng kính và v trí ính cúc áo như áo l ph c sĩ quan nam mùa ông K08, quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Quy t nh này. i v i C nh sát bi n, trên tay áo bên trái có g n phù hi u ngành. Váy: ki u ba thân, dài qua u g i, phía dư i sau váy có x . Màu s c váy áo: th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. C p hi u mang trên vai áo, phù hi u mang trên ve c áo th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Quy t nh này. c) Gh t, qu n t t. Gh t da cao c có khóa kéo, màu en (riêng H i quân màu tr ng), mũi gh t không có bo ngang. Qu n t t màu da chân. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 10 năm 2009. Bãi b các các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 8. Trách nhi m hư ng d n và thi hành
  10. B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản