Quyết định số 109-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 109-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ phố Lu thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 109-CP Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 1979 QUY T NNH V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L PH LU THU C HUY N B O TH NG, T NH HOÀNG LIÊN SƠN H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn, QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c thành l p th tr n huy n l c a huy n B o th ng, thu c t nh Hoàng Liên Sơn, l y tên là th tr n ph Lu a gi i c a th tr n ph Lu phía b c và ông b c giáp Ngòi M , nh i 325, phía ông và ông nam giáp su i á en, thôn á en (xã ph Lu), phía tây và tây nam giáp sông H ng. i u 2. y ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. VÀ TH A Y NHI M C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản