Quyết định số 109/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
1
download

Quyết định số 109/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 109/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph (T trình s 494/TTr- VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 136/TTr-BT KT ngày 22 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 12 t p th và 45 cá nhân thu c Văn phòng Chính ph (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 50 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 109/Q -TTg, ngày 22 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. T P TH : 1. C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 2. V a phương, Văn phòng Chính ph ; 3. V II, Văn phòng Chính ph ; 4. Nhà khách La Thành, Văn phòng Chính ph ; 5. Nhà khách 37 Hùng Vương, Văn phòng Chính ph ; 6. Trung tâm H i ngh Qu c t , Văn phòng Chính ph ; 7. Phòng Tài v , C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 8. H i trư ng Th ng nh t, C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 9. Nhà khách Tao àn, C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 10. V IV, Văn phòng Chính ph ; 11. Ban Xây d ng pháp lu t, Văn phòng Chính ph ; 12. V Hành chính, Văn phòng Chính ph ; II. CÁ NHÂN: 1. Ông H ình Chinh, Phó V trư ng V T ng h p, Văn phòng Chính ph ; 2. Ông C n ình Tài, Chuyên viên V T ng h p, Văn phòng Chính ph ; 3. Ông Ph m Tu n Anh, Chuyên viên chính V i m i doanh nghi p, Văn phòng Chính ph ; 4. Ông Nguy n Văn Nghĩa, Hàm V trư ng V i m i doanh nghi p, Văn phòng Chính ph ; 5. Bà Thành Th Tuy t, Hàm V Phó V i m i doanh nghi p, Văn phòng Chính ph ; 6. Ông Lê Thanh Bình, Phó V trư ng V III, Văn phòng Chính ph ; 7. Ông Nguy n Huy D p, oàn trư ng oàn xe C c Hành chính-QT II, Văn phòng Chính ph ;
  3. 8. Bà Bùi Th H ng, Phó Giám c H i trư ng Th ng nh t, C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 9. Ông Nguy n Văn Thanh, Ch nhi m Nhà khách 108 H i trư ng Th ng nh t, C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 10. Ông Lê Quang Trung, Phó V trư ng V Khoa giáo, Văn phòng Chính ph ; 11. Ông Nguy n Phư c Th , Phó V trư ng, Ban Xây d ng pháp lu t, Văn phòng Chính ph ; 12. Bà Lê Th Thanh Tân, Trư ng phòng Hành chính t ng h p, Ban Xây d ng pháp lu t, Văn phòng Chính ph ; 13. Ông Trương H ng Dương, Phó Trư ng phòng, Ban Xây d ng pháp lu t, Văn phòng Chính ph ; 14. Ông ào Tr ng Trư ng, Phó V trư ng V N i chính, Văn phòng Chính ph ; 15. Ông Ph m Qu c Doanh, Phó V trư ng V Nông nghi p, Văn phòng Chính ph ; 16. Ông Tr n Văn Tân, Phó V trư ng V Công nghi p, Văn phòng Chính ph ; 17. Ông Lê Tu n Dũng, Chuyên viên V Công nghi p kiêm giúp vi c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; 18. Ông Huỳnh Vũ Qu c Phương, Chuyên viên V Công nghi p, Văn phòng Chính ph ; 19. Ông Tr n Văn Sơn, Phó V trư ng V II, Văn phòng Chính ph ; 20. Ông Ph m Văn Lân, Chuyên viên chính V II, Văn phòng Chính ph ; 21. Ông Lê H ng Sơn, Chuyên viên chính V II, Văn phòng Chính ph ; 22. Ông Lê Th y Anh, Chuyên viên V II, Văn phòng Chính ph ; 23. Bà Ngô Th Bình, Chuyên viên Phòng ánh máy V Hành chính, Văn phòng Chính ph ; 24. Ông Vũ Tu n H i, Chuyên viên Phòng Văn thư, V Hành chính, Văn phòng Chính ph ; 25. Bà Nguy n Th Hoan, Phó trư ng phòng Lưu tr , Văn phòng Chính ph ; 26. Ông Nguy n ình Hào, Chuyên viên cao c p, V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph ; 27. Ông Tu n Dũng, Chuyên viên chính V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph ;
  4. 28. Ông Tr n Lê Hùng, Hàm V phó, Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph ; 29. Ông Bùi Văn Ánh, Hàm V phó V IV, Văn phòng Chính ph ; 30. Ông Nguy n Quang Thái, Chuyên viên V IV, Văn phòng Chính ph ; 31. Ông Nguy n Văn Hi p, Chuyên viên chính V IV, Văn phòng Chính ph ; 32. Ông Lưu Văn Sáu, Phó V trư ng V Kinh t t ng h p, Văn phòng Chính ph ; 33. Ông Tr nh Văn Dũng, Nhân viên lái xe C c Qu n tr -Tài v , Văn phòng Chính ph ; 34. Ông Tr n T t Th ng, Phó Trư ng phòng T ng h p, C c Qu n tr -Tài v , Văn phòng Chính ph ; 35. Ông Nguy n Văn S , Giám c Nhà khách La Thành, Văn phòng Chính ph ; 36. Bà Tr n Th Minh Thành, Phó trư ng Phòng Hành chính-T ch c-Qu n tr , Trung tâm H i ngh qu c t , Văn phòng Chính ph ; 37. Ông Nguy n La Thăng, i trư ng i An Ninh, Trung tâm H i ngh qu c t , Văn phòng Chính ph ; 38. Bà Tr n Th G ng, T trư ng b p Nhà khách 37 Hùng Vương, Văn phòng Chính ph ; 39. Bà Vũ Th Quý, Ph c v bàn Nhà khách 37 Hùng Vương, Văn phòng Chính ph ; 40. Ông Bùi ình Viên, Hàm V phó V Quan h Qu c t , Văn phòng Chính ph ; 41. Ông Thái Hi n Lương, C c trư ng C c Hành chính-Qu n tr II, Văn phòng Chính ph ; 42. Ông Nguy n Văn Bào, Chuyên viên chính V a phương, Văn phòng Chính ph ; 43. Ông Nguy n Quang Th ng, V trư ng V N i chính, kiêm V trư ng V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph ; 44. Ông Chu Ti n c, V trư ng V Văn xã, Văn phòng Chính ph ; 45. Ông Nguy n Chính Th ng, Hàm V phó V Quan h Qu c t , Văn phòng Chính ph ;
Đồng bộ tài khoản