Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
3
download

Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH về điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch và dự toán thực hiện đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 1095/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH M T S N I DUNG C A K HO CH VÀ D TOÁN TH C HI N ÁN “NGĂN NG A VÀ GI I QUY T TÌNH TR NG TR EM PH I LAO NG N NG NH C TRONG I U KI N C H I, NGUY HI M” NĂM 2009 B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 19/2004/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t “Chương trình ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm h i tình d c và tr em lao ng n ng nh c trong i u ki n c h i, nguy hi m” giai o n 2004 – 2010 và Thông tư s 86/2008/TTLT-BTC- BL TBXH ngày 06/10/2008 hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n Quy t nh s 19/2004/Q -TTg; Căn c Thông tư s 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 2614/Q -BTC ngày 20/11/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009 và Công văn s 210/BTC- HCSN ngày 07/1/2009 c a B Tài chính v vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 25/Q -L TBXH ngày 07/01/2009 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c thông báo d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 521/Q -L TBXH ngày 22/4/2009 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t K ho ch, d toán kinh phí th c hi n án “Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng Tr em ph i lao ng n ng nh c trong i u ki n c h i, nguy hi m” năm 2009; Theo ngh c a C c trư ng C c Vi c làm và V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m t s n i dung v Mô hình giáo d c hòa nh p i v i tr em ph i b h c do lao ng s m k t h p v i h tr h c ngh c a K ho ch d toán kinh phí th c hi n án “ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng Tr em ph i lao ng n ng nh c trong i u ki n c h i, nguy hi m” t ngu n kinh phí s nghi p b o v và chăm sóc tr em trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ư c thông báo c a C c Vi c làm như sau:
  2. 1. i u ch nh ch tiêu ào t o cho tr em ph i b h c do lao ng s m k t h p v i h tr h c ngh t i 3 t nh Hà Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình t i i m 3, m c I ph n II v Mô hình giáo d c hòa nh p t 240 em xu ng 82 em. 2. i u ch nh th i gian ào t o ngh cho tr em ph i b h c do lao ng s m k t h p v i h tr h c ngh t i 3 t nh Hà Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình t i Ti t 1, i m III, m c 2 ph n II v D toán kinh phí t 4 tháng xu ng 3 tháng. i u 2. Trách nhi m th c hi n c a các ơn v : 1. C c Vi c làm ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai k ho ch và phê duy t d toán chi ti t t ch c th c hi n theo K ho ch, d toán ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 521/Q -L TBXH ngày 22/4/2009 và các n i dung ư c i u ch nh t i Quy t nh này; qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí theo úng quy nh hi n hành; t ng h p, báo cáo B tình hình và k t qu th c hi n. 2. V K ho ch – Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng, thanh quy t toán kinh phí theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th các n i dung không phù h p t i Quy t nh s 521/Q -L TBXH ngày 22/4/2009. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Vi c làm, T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , V trư ng V K ho ch – Tài chính và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Lưu VP, V KHTC. Nguy n Thanh Hòa
Đồng bộ tài khoản