Quyết định số 1095/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1095/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1095/QĐ-BXD về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1095/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 1095/Q -BXD Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 06/2007/TT-BXD NGÀY 25/7/2007 C A B XÂY D NG HƯ NG D N H P NG TRONG HO T NG XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t xây d ng, QUY T NNH: i u 1. ính chính n i dung ph l c s 5 ban hành kèm theo Thông tư s 06/2007/TT-BXD như sau: ã ghi “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các ch s giá cơ b n ho c nh ng giá i u ch nh, ư c th hi n b ng ti n t thanh toán tương ng, m i ch s ho c giá ư c áp d ng cho m t lo i chi phí tương ng trong b ng s li u i u ch nh vào th i i m 28 ngày trư c ngày kh i công.”, s a l i là “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các ch s giá cơ b n ho c nh ng giá i u ch nh, ư c th hi n b ng ti n t thanh toán tương ng, m i ch s ho c giá ư c áp d ng cho m t lo i chi phí tương ng trong b ng s li u i u ch nh vào th i i m 28 ngày trư c ngày m th u.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Thanh Minh - H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c Trung ương; - S Xây d ng các t nh, TP. tr c thu c Trung ương; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp;
  2. - Công báo; - Lưu VP, V KTXD, Vi n KTXD, T400.
Đồng bộ tài khoản