Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1097/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 28 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1 TCVN 6687 : 2000 Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng của ROSE - GOTTLIEB (Phương pháp chuẩn) (ISO 8381 : 1987) 2 TCVN 6265 : 1997 Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm men và/hoặc nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C (ISO 6611 : 1992) 3 TCVN 6688-1 : 2001 Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn) (ISO 8262-1 : 1987) Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ nhỏ 4 TCVN 6688-2 : 2000 Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn) (ISO 8262-2 : 1987) Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp 5 TCVN 6688-3 : 2000 Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn) (ISO 8262-3 : 1987) Phần 3: Các trường hợp đặc biệt 6 TCVN 6836 : 2001 Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat - Phương pháp enzym (ISO 8069 : 1986) 7 TCVN 7085 : 2002 Sữa - Xác định điểm đóng băng - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo
  2. nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt (ISO 5764 : 1987) 8 TCVN 6842 : 2001 Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định mật độ khối (ISO 8967 : 1992) 9 TCVN 6261 : 1997 Sữa - Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,50C (ISO 6730 : 1992) 10 TCVN 6510 : 1999 Bơ và sản phẩm chất béo của sữa - Xác định độ axit (Phương pháp chuẩn) (ISO 1740 : 1991) 11 TCVN 6511 : 1999 Sữa bột và các sản phẩm sữa bột - Xác định chỉ số không hòa tan (ISO 8156 : 1987) 12 TCVN 7086 : 2002 Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp chuẩn đo quang (ISO 5738 : 1980) 13 TCVN 6505-1 : 1999 Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng E.COLI giả định (ISO 11866-1 : 1997) Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) 14 TCVN 6505-2 : 1999 Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng E.COLI giả định (ISO 11866-2 : 1997) Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4- METYLUMBELLIFERYL-b-D-GLUCURONIT (MUG) 15 TCVN 6508 : 1999 Sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn) (ISO 1211 : 1984) 16 TCVN 6263 : 1997 Sữa và các sản phẩm sữa - Chuẩn bị mẫu thử và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh (ISO 8261 : 1989) 17 TCVN 6266 : 1997 Sữa và các sản phẩm sữa - Lấy mẫu - Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ (ISO 5538 : 1987) 18 TCVN 5860 : 1994 Sữa thanh trùng 19 TCVN 6402 : 1998 Sữa và các sản phẩm sữa - Phát hiện SALMONELLA (Phương pháp chuẩn) (ISO 6785 : 1985) 20 TCVN 6404 : 1998 Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc - Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật (ISO 7218 : 1996) 21 TCVN 5518 : 1991 Thực phẩm - Phương pháp phát hiện và xác định số vi khuẩn họ Enterobacteriaceace (ST SEV 6076-87) 22 TCVN 6262-1 : 1997 Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng Coliform.
  3. Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C (ISO 5541-1 : 1986) 23 TCVN 6846 : 2001 Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng E.coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (ISO 7251 : 1993) 24 TCVN 6847 : 2001 Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN (ISO 7402 : 1993) 25 TCVN 6848 : 2001 Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc (ISO 4832 : 1991) 26 TCVN 5084 : 1990 Chè - Xác định tro tan trong nước và tro không tan trong nước (ISO 1576 : 1975) 27 TCVN 5714 : 1993 Chè - Phương pháp xác định chất xơ 28 TCVN 5609 : 1991 Chè - Nguyên tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu (ST SEV 6250 : 1988) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản