Quyết định số 11/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành tạm thời Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư, tái bảo lãnh và nhận tái bảo lãnh cho các Quỹ đầu tư do Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2000/QĐ-HĐQL

  1. H I NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA H TR PHÁT TRI N VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/Q -H QL Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C AH I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 11/2000/Q -H QL NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH T M TH I QUY CH B O LÃNH TÍN D NG U TƯ, TÁI B O LÃNH VÀ NH N TÁI B O LÃNH CHO CÁC QU U TƯ H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 231/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Theo ngh c a T ng Giám c Qu h tr phát tri n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch b o lãnh tín d ng u tư, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư i v i các d án vay v n u tư phát tri n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát Qu h tr phát tri n, Giám c các Chi nhánh Qu h tr phát tri n và Trư ng ban các Ban thu c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Trương Công Phú ( ã ký) QUY CH
  2. B O LÃNH TÍN D NG U TƯ, TÁI B O LÃNH VÀ NH N TÁI B O LÃNH CHO CÁC QU U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2000/Q -H QL ngày 02/3/2000 c a H i ng Qu n lý Qu h tr phát tri n) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: B o lãnh tín d ng u tư là m t trong các hình th c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c i v i các d án u tư c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c, chương trình kinh t l n c a Nhà nư c và các vùng có khó khăn c n khuy n khích u tư. Quy ch này quy nh vi c th c hi n nghi p v b o lãnh tín d ng u tư, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các qu u tư c a Qu h tr phát tri n. i u 2. Gi i thích t ng : Trong quy ch này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. B o lãnh tín d ng u tư là cam k t b ng văn b n c a Qu h tr phát tri n v i t ch c tín d ng cho vay v n v vi c tr n y , úng h n c a bên i vay. Trong trư ng h p bên i vay không tr ư c toàn b hay m t ph n n vay (c g c và lãi) khi n h n, Qu h tr phát tri n s ch u trách nhi m tr n thay cho bên i vay. Bên i vay v n ph i nh n n b t bu c và hoàn tr cho Qu h tr phát tri n s ti n ã ư c tr n thay. 2. Tái b o lãnh cho các Qu u tư là vi c Qu h tr phát tri n chuy n nghĩa v b o lãnh c a mình cho các Qu u tư. 3. Nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư là vi c Qu h tr phát tri n nh n nghĩa v b o lãnh c a các Qu u tư. Vi c tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh có th ư c th c hi n cho m t ph n ho c toàn b v n vay c a ch u tư ã ư c b o lãnh theo tho thu n gi a các bên. 4. Bên ư c b o lãnh là các ch u tư vay v n u tư phát tri n. 5. Bên nh n b o lãnh là các t ch c tín d ng cho vay v n u tư phát tri n. 6. H p ng b o lãnh là h p ng kinh t ư c ký b ng văn b n v b o lãnh tín d ng u tư gi a Qu h tr phát tri n v i Bên ư c b o lãnh. 7. H p ng tái b o lãnh ho c nh n tái b o lãnh là H p ng kinh t ư c ký b ng văn b n v vi c tái b o lãnh ho c nh n tái b o lãnh c a Qu h tr phát tri n v i các Qu u tư.
  3. 8. Qu u tư nói Quy ch này là các t ch c tài chính c a các B , ngành, a phương có tư cách pháp nhân ư c thành l p và ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngu n v n b o lãnh tín d ng u tư, nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư c a Qu h tr phát tri n: 1. Hàng năm Qu h tr phát tri n ư c trích 5% t ng s v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (tr v n ODA cho vay l i) d phòng tr cho các t ch c tín d ng khi ch u tư ư c b o lãnh không tr n vay úng h n. N u cu i năm s v n d phòng trên không s d ng h t, thì ư c chuy n thành ngu n v n cho vay năm sau. Trư ng h p s v n d phòng không th c hi n nghĩa v b o lãnh, thì H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. T ng m c b o lãnh, nh n tái b o lãnh hàng năm c a Qu t i a b ng 5 l n ngu n d phòng b o lãnh ư c trích trong năm. Trư ng h p b o lãnh vư t m c trên, ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i u 4. N i dung b o lãnh tín d ng u tư, nh n tãi b o lãnh cho các Qu u tư c a Qu h tr phát tri n: Vi c b o lãnh tín d ng u tư, nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư c a Qu h tr phát tri n ư c th c hi n theo t ng d án ho c theo t ng kho n vay mà ch u tư ã ký v i t ch c tín d ng cho vay v n. N i dung b o lãnh, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh gi a các bên ph i ư c th hi n rõ trong h p ng b o lãnh, h p ng tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh. i u 5. T ng giám c Qu h tr phát tri n có trách nhi m t ch c th c hi n trong toàn h th ng vi c b o lãnh tín d ng u tư, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c v tín d ng u tư phát tri n và các quy nh t i Quy ch này. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 6. i tư ng ư c b o lãnh tín d ng u tư: Các ch u tư thu c m i thành ph n kinh t , có d án u tư thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); nhưng không ư c h tr lãi su t sau u tư, không ư c vay ho c m i ư c vay m t ph n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 7. i u ki n ư c b o lãnh tín d ng u tư i v i các Ch u tư:
  4. 1. ư c thành l p và ho t ng theo úng pháp lu t c a Vi t Nam; 2. ư c t ch c tín d ng cho vay v n thNm nh, có quy t nh cho vay và có văn b n yêu c u b o lãnh; 3. ư c Qu h tr phát tri n ch p thu n phương án tài chính c a d án và phương án tr n v n vay c a ch u tư; 4. Ph i có tài s n h p pháp b o m cho b o lãnh theo quy nh sau: a- i v i ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c: khi ư c b o lãnh, ch u tư ư c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m cho b o lãnh. b- i v i ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c: khi ư c b o lãnh, ngoài vi c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m cho b o lãnh, ph i có tài s n th ch p tr giá t i thi u b ng 50% m c v n ư c b o lãnh. Trư ng h p c bi t, không có tài s n th ch p theo m c quy nh trên do Th tư ng Chính ph quy t nh. c- Trong th i h n b o lãnh, ch u tư không ư c cho, t ng, chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n hình thành b ng v n vay và tài s n th ch p vay v n nơi khác. i u 8. Th i h n b o lãnh: Th i h n b o lãnh ư c xác nh phù h p v i th i h n vay v n ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng ký gi a ch u tư v i t ch c tín d ng cho vay v n th c hi n d án nhưng t i a không quá 10 năm. Trư ng h p c bi t trên 10 năm do H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n quy t nh. i u 9. M c b o lãnh: 1. M c v n b o lãnh i v i các d án nhóm A theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. M c v n b o lãnh i v i các d án thu c nhóm B, C theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i), c th như sau: a) D án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c b o lãnh n 70% kho n ti n vay u tư; b) D án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c b o lãnh n 80% kho n ti n vay u tư; c) D án u tư khác ư c b o lãnh n 50% kho n ti n vay u tư; a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn theo quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) c a Chính ph .
  5. i u 10. Trình t l p, thông báo k ho ch v n b o lãnh tín d ng u tư: K ho ch b o lãnh tín d ng u tư là m t b ph n c a k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph quy t nh giao hàng năm cho Qu v ngu n v n, t ng m c v n b o lãnh (trong ó có danh m c và m c v n b o lãnh các d án nhóm A) theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng kinh t . Trình t l p và thông báo k ho ch như sau: 1. L p k ho ch: a) Hàng năm vào th i gian l p d toán ngân sách Nhà nư c năm sau, theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; căn c ti n tri n khai th c hi n d án u tư b ng ngu n v n vay c a các t ch c tín d ng; văn b n hư ng d n l p k ho ch c a Nhà nư c, ch u tư l p k ho ch b o lãnh tín d ng u tư g i B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , các T ng Công ty Nhà nư c, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau y vi t t t là các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan). b) u tháng 9 hàng năm, các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan t ng h p k ho ch u tư XDCB b ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thu c ph m vi qu n lý, trong ó có k ho ch b o lãnh tín d ng u tư có chia theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Qu h tr phát tri n. c) Cu i tháng 9 hàng năm, căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, vùng, lãnh th ; ngh c a các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan; Qu h tr phát tri n l p và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i t ng h p trình Chính ph k ho ch t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n theo các hình th c h tr (trong ó có k ho ch b o lãnh tín d ng u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng. 2. Thông báo k ho ch: a) Trong th i h n 30 ngày k t ngày Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch tín d ng u tư phát tri n cho Qu , Qu ph i thông báo b ng văn b n k ho ch b o lãnh tín d ng u tư c a Nhà nư c cho các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan. b) Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n ư c thông báo c a Qu , các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan ph i ăng ký k ho ch b o lãnh tín d ng u tư v i Qu (danh m c d án và m c v n ngh b o lãnh c a t ng d án). Vi c b sung, i u ch nh k ho ch năm ư c th c hi n m t l n vào Quý III năm ó. Các d án ư c ghi vào k ho ch b o lãnh tín d ng u tư ph i có i u ki n theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph .
  6. i u 11. Phí b o lãnh tín d ng u tư: 1. Ch u tư ư c b o lãnh ph i tr cho Qu m t kho n phí b o lãnh là 0,5%/năm tính trên s ti n ang b o lãnh. N u ch u tư ư c b o lãnh ch m tr phí b o lãnh cho Qu thì s b ph t ch m tr v i m c ph t là 1%/tháng trên s ti n phí ch m thanh toán. Ch u tư ư c s d ng các ngu n sau ây tr phí b o lãnh: a) Các d án u tư m r ng s n xu t, i m i thi t b công ngh , ch u tư ư c s d ng các ngu n v n h p pháp c a doanh nghi p tr phí b o lãnh. b) Các d án u tư thành l p doanh nghi p m i, phí b o lãnh ư c tính trong t ng m c v n u tư c a d án. 2. Thu phí m t l n ho c m i năm 1 l n (tuỳ theo quy mô t ng d án) sau khi ký h p ng b o lãnh trên cơ s s ti n ư c b o lãnh và th i h n b o lãnh. i u 12. H sơ xin b o lãnh tín d ng u tư g m: 1. ơn xin b o lãnh c a ch u tư và văn b n c a t ch c tín d ng yêu c u b o lãnh; 2. Văn b n thNm nh cho vay c a t ch c tín d ng; 3. Phương án s n xu t kinh doanh và tr n v n vay c a ch u tư kèm theo b n tính toán hi u qu kinh t c a d án vay v n; 4. Riêng d án m r ng s n xu t, i m i thi t b công ngh , ch u tư ph i g i báo cáo tài chính c a doanh nghi p 2 năm liên t c trư c khi u tư; 5. Báo cáo nghiên c u kh thi, ho c báo cáo u tư ã ư c thông qua theo quy nh c a pháp lu t; 6. Quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 7. T ng d toán ho c d toán h ng m c công trình; 8. i v i các ch u tư không ph i doanh nghi p Nhà nư c ph i kèm theo danh m c, giá tr tài s n h p pháp xin th ch p cho b o lãnh theo quy nh; 9. Các gi i trình b sung (n u có). Các tài li u nêu trên ph i là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Ch u tư ph i có văn b n cam k t ch u trách nhi m v tính úng n, h p pháp, h p l c a các tài li u g i n Qu h tr phát tri n. i u 13. Trình t và th t c c p b o lãnh tín d ng u tư: 1. Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n h sơ xin b o lãnh, Qu h tr phát tri n ph i thông báo cho ch u tư bi t ý ki n ch p thu n hay t ch i b o lãnh. N u ch p thu n thì Qu ký k t h p ng b o lãnh và làm th t c phát hành thư b o lãnh.
  7. 2. Trư ng h p không ch p thu n b o lãnh, Qu h tr phát tri n ph i có văn b n g i ch u tư; ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có thNm quy n quy t nh u tư. 3. Trình t và n i dung thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c p b o lãnh tín d ng u tư c a Qu h tr phát tri n th c hi n theo Quy ch thNm nh do H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n ban hành. i u 14. Hình th c b o lãnh: Qu h tr phát tri n tr c ti p b o lãnh theo hình th c: phát hành thư b o lãnh. i u 15. H p ng b o lãnh tín d ng u tư: Qu h tr phát tri n và ch u tư ư c b o lãnh ký h p ng b o lãnh. H p ng b o lãnh có các n i dung cơ b n sau: 1. Tên, a ch Qu h tr phát tri n b o lãnh và ch u tư ư c b o lãnh; 2. T ng m c v n u tư c a d án; 3. T ng s v n vay u tư c a t ch c tín d ng; 4. S ti n ư c b o lãnh; 5. Th i h n b o lãnh; 6. M c phí b o lãnh và kỳ h n thu phí b o lãnh; 7. Các hình th c b o m cho kho n b o lãnh; 8. Quy n và nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 16. Th c hi n h p ng b o lãnh: n th i h n tr n , ch u tư không tr ư c m t ph n ho c toàn b s n vay mà không ư c t ch c tín d ng cho hoãn, giãn n , thì Qu h tr phát tri n ph i tr n thay ph n còn thi u cho t ch c tín d ng; ng th i ch u tư ph i ký kh ư c nh n n vay b t bu c v i Qu v s ti n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 130% lãi su t ang vay c a t ch c tín d ng. Qu ư c x lý tài s n b o m cho b o lãnh như i v i tài s n th ch p thu h i n ho c kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Quy n và nghĩa v c a Bên b o lãnh, Bên nh n b o lãnh (t ch c tín d ng cho vay v n) và Bên ư c b o lãnh (ch u tư): 1. Quy n và nghĩa v c a Bên b o lãnh (Qu h tr phát tri n): a) Yêu c u ch u tư cung c p các tài li u theo quy nh t i i u 12 Quy ch này;
  8. b) Yêu c u ch u tư ph i có tài s n b o m cho vi c b o lãnh theo quy nh t i kho n 4 i u 7 Quy ch này; c) Thu phí b o lãnh theo quy nh t i i u 11 Quy ch này; d) Ph i h p v i t ch c tín d ng cho vay v n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n ch u tư; ) T ch i b o lãnh n u không i u ki n b o lãnh; e) Th c hi n y cam k t trong thư b o lãnh và h p ng b o lãnh. 2. Quy n và nghĩa v c a Bên ư c b o lãnh (ch u tư): a) Yêu c u Qu h tr phát tri n th c hi n các cam k t trong h p ng b o lãnh; b) Cung c p y thông tin và tài li u liên quan n vi c b o lãnh theo yêu c u c a Qu h tr phát tri n và ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a các thông tin và tài li u nói trên; c) Tr phí b o lãnh y , k p th i cho Qu h tr phát tri n theo cam k t trong h p ng b o lãnh; d) Th c hi n y cam k t trong h p ng b o lãnh; ) Ch u s ki m tra, giám sát c a Qu h tr phát tri n i v i các ho t ng liên quan n b o lãnh. 3. Quy n và nghĩa v c a Bên nh n b o lãnh (t ch c tín d ng cho vay v n): a) Yêu c u ơn v vay v n th c hi n vi c vay, tr n y , úng h n theo h p ng tín d ng ã ký; b) Yêu c u Qu h tr phát tri n th c hi n các cam k t trong h p ng b o lãnh; c) Th c hi n vi c c p v n vay và thu n theo úng h p ng tín d ng ã ký; d) Ph i h p v i Qu h tr phát tri n thư ng xuyên ki m tra giám sát quá trình s d ng v n vay, tình hình s n xu t kinh doanh, xác nh chính xác kh năng tài chính c a ơn v th c hi n tr n (g c và lãi) cho t ch c tín d ng cho vay v n. Trư ng h p ơn v vay v n có kh năng tr n mà không th c hi n nghĩa v tr n thì Qu h tr phát tri n không th c hi n nghĩa v tr n thay. i u 18. Tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh: 1. Qu h tr phát tri n tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư i v i các d án ư c hư ng ưu ãi u tư c a Nhà nư c vay v n c a các t ch c tín d ng. 2. M c phí tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh do Qu h tr phát tri n và các Qu u tư tho thu n.
  9. 3. Ngu n v n nh n tái b o lãnh, t ng m c nh n tái b o lãnh c a Qu h tr phát tri n ư c tính trong ngu n v n b o lãnh, t ng m c b o lãnh c a Qu . i u 19. Nguyên t c tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh: Vi c tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh gi a Qu h tr phát tri n và các Qu u tư ư c th c hi n theo nguyên t c bình ng, t nguy n và tho thu n gi a các bên. N i dung c th c a văn b n tho thu n tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh do các bên quy nh. i u 20. M c v n, th i h n tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh: M c v n, th i h n tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho m t d án gi a Qu h tr phát tri n v i các Qu u tư do các Bên b o lãnh và Bên ư c b o lãnh, nhưng không ư c vư t quá các quy nh v b o lãnh tín d ng u tư t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 21. ThNm quy n b o lãnh, nh n tái b o lãnh: 1. T ng giám c Qu h tr phát tri n quy t nh ho c u quy n cho Giám c các Chi nhánh Qu quy t nh vi c b o lãnh, nh n tái b o lãnh các d án i u ki n ư c b o lãnh theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy nh t i Quy ch này. 2. Các d án vư t quá các quy nh c a Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy nh t i Quy ch này, thì H i ng qu n lý Qu trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh . i u 22. Ch m d t b o lãnh, nh n tái b o lãnh: Trách nhi m c a bên b o lãnh, nh n tái b o lãnh ch m d t khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: 1. Các nghĩa v b o lãnh, nh n tái b o lãnh c a Qu ư c th c hi n y ho c ư c ch m d t theo quy nh c a pháp lu t; 2. Bên ư c b o lãnh (ch u tư) th c hi n y nghĩa v c a mình i v i bên nh n b o lãnh (t ch c tín d ng cho vay v n); 3. Bên nh n b o lãnh ng ý hu b b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t; 4. Vi c b o lãnh ư c thay th b ng các bi n pháp b o m khác do các bên tho thu n; 5. Pháp nhân b o lãnh theo Quy ch này ch m d t ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Ch ki m tra, ki m soát i v i kho n b o lãnh, nh n tái b o lãnh:
  10. Ch u tư vay v n, các Qu u tư ph i ch u s ki m tra, giám sát c a Qu h tr phát tri n v vi c th c hi n h p ng b o lãnh, cam k t tái b o lãnh. Vi c ki m tra, giám sát c a Qu h tr phát tri n ư c th c hi n như i v i m t d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 24. Ch h ch toán và thông tin, báo cáo: 1. Vi c h ch toán và theo dõi các kho n b o lãnh, nh n tái b o lãnh c a Qu h tr phát tri n th c hi n theo quy nh hi n hành v công tác th ng kê - k toán. 2. Ch u tư ư c b o lãnh, ư c nh n tái b o lãnh có trách nhi m nh kỳ báo cáo cho Qu h tr phát tri n tình hình vay v n, vi c s d ng v n vay c a d án, tình hình s n xu t kinh doanh và tr n v n vay u tư và các v n khác có liên quan n b o lãnh, nh n tái b o lãnh theo yêu c u c a Qu h tr phát tri n. 3. Qu h tr phát tri n t ng h p báo cáo tình hình th c hi n b o lãnh, nh n tái b o lãnh c a Qu cho các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c theo ch báo cáo th ng kê, k toán hi n hành. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành: Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng ban ki m soát ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này trong toàn h th ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , UBND t nh thành ph và các t ch c có liên quan ph n ánh k p th i v Qu h tr phát tri n nghiên c u b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản