intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 11/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

60
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/2002/qð-bts về việc thành lập quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản việt nam do bộ trưởng bộ thủy sản ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P QU PHÁT TRI N TH TRƯ NG XU T KH U THU S N VI T NAM B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 c a Chính ph v m t s ch trương và chính sách v chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p; Căn c Quy t đ nh s 61/QÐ-TTg ngày 17/1/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr phát tri n th trư ng xu t kh u thu s n; Căn c công văn s 3268 TC/TCDN ngày 04/4/2002 c a B Tài chính v vi c thành l p qu phát tri n th trư ng xu t kh u th y s n. Xét đ ngh c a ông V trư ng V T ch c Cán b Lao đ ng, ông V trư ng V Tài chính K toán và Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam; QUY T Đ NH: Ði u 1. Thành l p Qu Phát tri n Th trư ng Xu t kh u Thu s n Vi t Nam. Tên ti ng Anh -Vietnam Seafood Export Market Development Fund- vi t t t là SMF. Qu đư c thành l p nh m m c đích h tr các ho t đ ng phát tri n th trư ng xu t kh u cho s n ph m thu s n Vi t Nam. Qu ch u s ki m tra, thanh tra c a các cơ quan nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng. Tr s c a Qu đ t t i tr s c a Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam, s 10 đư ng Nguy n Công Hoan, Phư ng Ng c Khánh, Qu n Ba Ðình, Hà N i. Ði u 2. Qu có nhi m v : H tr các ho t đ ng xúc ti n thương m i đ phát tri n th trư ng s n ph m thu s n Vi t Nam, g m:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Công tác nghiên c u th trư ng, quan h công chúng, khách hàng. - Tri n khai các văn phòng đ i di n nư c ngoài. - Công tác thông tin th trư ng và xây d ng cơ s d li u ph c v ho t đ ng xu t kh u c a các doanh nghi p. - Các ho t đ ng h p tác qu c t trong thương m i thu s n. H tr gi i quy t khó khăn và r i ro khi có bi n đ ng đ t xu t nh hư ng l n đ n vi c gi v ng th trư ng xu t kh u. H tr các ho t đ ng nghiên c u tri n khai tr c ti p ph c v cho vi c phát tri n s n xu t các s n ph m m i đ xu t kh u. Ðư c trích theo quy đ nh chi cho các ho t đ ng c a H i đ ng qu n lý Qu , Ban Ki m soát, Cơ quan Ði u hành Qu và chi cho ho t đ ng thu c a Qu . Ði u 3. Ngu n thu c a Qu Qu đư c hình thành ch y u b ng kho n thu t t t c các t ch c cá nhân tham gia ho t đ ng xu t kh u thu s n. M c thu do H i đ ng qu n lý Qu đ ngh , B Thu s n quy t đ nh sau khi có s tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính. Các kho n thu này đư c h ch toán vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. M c thu đư c quy đ nh hàng năm và đư c đi u ch nh khi có bi n đ ng đ t xu t c a th trư ng xu t kh u. H tr c a ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh c a Chính ph . Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. Các ngu n thu khác. Ði u 4. Qu n lý Qu Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c, qu n lý và s d ng Qu theo theo Ði u l t ch c ho t đ ng và qu n lý tài chính đư c B Thu s n phê duy t, sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính B máy t ch c c a Qu bao g m: H i đ ng Qu n lý Qu ; Ban Ki m soát; Cơ quan Ði u hành Qu . - H i đ ng Qu n lý Qu g m Ch t ch, phó Ch t ch và các u viên là đ i di n cho các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , kinh doanh các đ a bàn; đ i di n ban ch p hành hi p h i ch bi n xu t kh u th y s n Vi t Nam; đ i di n B Th y s n. - Ban Ki m soát g m Trư ng ban, Phó trư ng ban và các u viên. - H i đ ng qu n lý Qu , Ban ki m soát do Ban ch p hành hi p h i Ch bi n và xu t kh u th y s n Vi t Nam đ ngh , B trư ng B Thu s n quy t đ nh b nhi m.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cơ quan đi u hành Qu g m Giám đ c, Phó giám đ c, K toán trư ng và m t s nhân viên giúp vi c. Nhi m v Cơ quan đi u hành Qu do đi u l qu n lý Qu quy đ nh. Vi c t ch c công tác k toán và báo cáo tài chính đ nh kỳ c a Qu đư c th c hi n theo ch đ k toán đơn v hành chính s nghi p. Qu đư c s b o tr c a Chính ph và các B ngành h u quan. Ði u 5. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V T ch c Cán b Lao đ ng, V Tài chính K toán, V K ho ch Ð u tư và Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG B THU S N T Quang Ng c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2