Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN về việc giao kế họach năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 11/2002/QĐ-BCN Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH NĂM 2002 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p ; Căn c Quy t đ nh s 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 156/2001/QĐ-BKH ngày 28/12/2001 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2002; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH Đi u 1. Giao các ch tiêu k ho ch năm 2002 cho Nhà máy D u Hà B c như ph l c Quy t đ nh này. Đi u 2. Giám đ c Nhà máy D u Hà B c có trách nhi m t ch c và tìm m i bi n pháp th c hi n đ hoàn thành t t k ho ch đư c giao. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V ch c năng c a B theo ch c năng, nhi m v , có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, t o đi u ki n cho đơn v th c hi n t t k ho ch./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 1, - B Tài chính, - Ngân hàng NN Vi t Nam, - Như Đi u 3, - Lưu VP, KHĐT. Bùi Xuân Khu FILE KEM THEO VĂN B N Danhsach
Đồng bộ tài khoản