Quyết định số 11/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Bê tông thuỷ công và các vật liệu dùng cho bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 11/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: BÊ TÔNG THU CÔNG VÀ CÁC V T LI U DÙNG CHO BÊ TÔNG THU CÔNG - YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH (T TIÊU CHU N 14TCN 63-2002 Đ N 14TCN 73-2002) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c vào Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c vào Quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành ban hành kèm theo quy t đ nh s 135/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999; Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này các tiêu chu n ngành: 14TCN 63-2002: Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 64-2002: H n h p Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 65-2002: H n h p bê tông thu công và Bê tông thu công - Phương pháp th . 14TCN 66-2002: Xi măng cho Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 67-2002: Xi măng cho Bê tông thu công - Phương pháp th . 14TCN 68-2002: Cát dùng cho Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 69-2002: Cát dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp th . 14TCN 70-2002: Đá dăm, s i và s i dăm dùng cho Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 71-2002: Đá dăm, s i và s i dăm dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp th . 14TCN 72-2002: Nư c dùng cho Bê tông thu công - Yêu c u k thu t. 14TCN 73-2002: Nư c dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp th . Đi u 2: Các tiêu chu n này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th cho các tiêu chu n cùng tên ký hi u t 14TCN 63-88 đ n 14TCN 73-88 ban hành theo quy t đ nh s 142 QĐ/KT ngày 14/3/1989 c a B trư ng B Thu l i. Đi u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG PH M H NG GIANG TIÊU CHU N NGÀNH 14 TCN 63 - 2001 BÊ TÔNG TH Y CÔNG - YÊU C U K THU T
 2. Hydraulic Concrete - Technical Requirements (Ban hành theo quy t đ nh s : 11/2001/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 01 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Qui đ nh chung 1.1. Tiêu chu n này qui đ nh các yêu c u k thu t đ i v i bê tông th y công (lo i bê tông n ng thông thư ng, không bao g m bê tông đ m cán), dùng đ xây d ng nh ng công trình th y l i, ho c nh ng b ph n c a các công trình đó n m thư ng xuyên, ho c không thư ng xuyên trong nư c. 1.2. Bê tông th y công là h n h p bê tông đã đông c ng. Vi c phân lo i bê tông thu công đư c quy đ nh như sau: 1. Theo v trí c a bê tông th y công so v i m c nư c: a. Bê tông thư ng xuyên n m trong nư c; b. Bê tông vùng m c nư c thay đ i; c. Bê tông trên khô (n m trên vùng m c nư c thay đ i). Bê tông c a các k t c u công trình th y l i n m dư i m t đ t đư c coi là bê tông thư ng xuyên n m dư i nư c. Bê tông n m trong đ t có m c nư c ng m thay đ i và bê tông đ nh kỳ có nư c tràn qua đư c coi như bê tông n m vùng có m c nư c thay đ i. 2. Theo hình kh i c a k t c u bê tông th y công: a. Bê tông kh i l n: kích thư c c nh nh nh t không dư i 2,5m và chi u dày l n hơn 0,8m (theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4453 - 93). b. Bê tông kh i không l n. 3. Theo v trí c a bê tông th y công trong k t c u đ i v i công trình kh i l n: a. Bê tông m t ngoài; b. Bê tông bên trong. 4. Theo tình tr ng ch u áp l c nư c c a bê tông th y công: a. Bê tông ch u áp l c nư c; b. Bê tông không ch u áp l c nư c. 1.3. Tuỳ theo lo i bê tông, mà đ ra yêu c u đ i v i các tính ch t k thu t c n thi t, đ bê tông đ m b o ch t lư ng và công trình đư c b n v ng. Các Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) đư c trích d n đây là tiêu chu n hi n hành, khi có tiêu chu n m i thay th thì áp d ng tiêu chu n m i. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Yêu c u v cư ng đ c a bê tông th y công. 2.1.1. Cư ng đ nén đư c xác đ nh trên m u chu n hình l p phương có kích thư c 150x150x150 mm đư c b o dư ng trong đi u ki n tiêu chu n, tính b ng MPa (N/mm2) ho c 2 2 daN/cm (kG/cm ). Khi dùng m u có kích thư c không chu n, k t qu th ph i nhân v i h s chuy n đ i a đư c ghi trong b ng 2.1. B ng 2.1. H s chuy n đ i a Kích thư c c a m u, mm Kích thư c cho phép l n nh t c a h t c t H s chuy n li u trong bê tông, mm đ ia
 3. M u l p phương (c nh x c nh x c nh) 10 và nh hơn 0,85 70,7 x 70,7 x 70,7 20 0,91 100 x 100 x 100 40 1,00 150 x 150 x 150 70 1,05 200 x 200 x 200 M u hình tr (đư ng kính x chi u 10 và nh hơn 1,16 cao) 20 1,17 71,4 x 143 40 1,20 100 x 200 70 1,24 150 x 300 200 x 400 2 Mác bê tông đư c xác đ nh theo cư ng đ nén tu i 28 ngày tính b ng MPa(N/mm ). Đ i v i k t c u công trình bê tông ch u l c tu i dài ngày hơn, có th xác đ nh mác tu i 60, 90 ngày theo yêu c u c a cơ quan thi t k và đư c c p có th m quy n phê duy t, đư c ghi trên b n v thi công ho c trong qui đ nh k thu t c a d án. Theo tiêu chu n TCVN 6025 - 95, qui đ nh các mác bê tông th y công như sau: M10, M15, M20, M25, M30, M40, M45 v.v... và sau mác ghi thêm tu i đ trong ngo c đơn, ví d M20(28). Cư ng đ bê tông tu i t ngày đư c qui đ i v cư ng đ 28 ngày theo công th c: R28 = Rt/kt ; Trong đó: R28, Rt - Cư ng đ bê tông tu i 28 và t ngày; kt - H s qui đ i đư c xác đ nh sơ b theo b ng 2.2. B ng 2.2: H s qui đ i cư ng đ nén c a bê tông các tu i v cư ng đ nén tu i 28 ngày, (kt). Tu i bê tông, ngày 3 7 14 21 28 60 90 180 kt 0,50 0,70 0,83 0,92 1,00 1,10 1,15 1,20 Ghi chú: H s kt c a b ng này áp d ng cho bê tông không pha ph gia trong đi u ki n nhi t đ không khí 0 T > 20 C. 0 kt tu i 3,7 ngày l y tương ng b ng 0,45 và 0,65 khi nhi t đ không khí T = 15 - 20 C. 0 kt tu i 3,7 ngày l y tương ng b ng 0,40 và 0,60 khi nhi t đ không khí T = 10 - 15 C. các tu i n m gi a các tu i đư c ghi trong b ng, thì kt đư c xác đ nh b ng phương pháp n i suy. Các h s trong b ng ch là sơ b ph c v cho tính toán c p ph i bê tông. Giá tr chính xác c n đư c xác đ nh thông qua thí nghi m. 2.1.2. Cư ng đ kéo khi u n (cư ng đ u n) đư c xác đ nh trên m u chu n hình d m có kích 2 2 2 thư c150x150x600 mm và đư c tính b ng MPa (N/mm ) ho c daN/cm (kG/cm ). Khi dùng các v t li u thông thư ng, tương quan gi a cư ng đ nén và cư ng đ u n như trong b ng 2.3. (ch đ tham kh o). Khi c n cư ng đ u n, ph i thí nghi m trên m u bê tông theo các phương pháp chu n. B ng 2.3. Tương quan gi a cư ng đ nén và cư ng đ nén. Cư ng đ nén, MPa / Cư ng đ u n, MPa 15 / 2,5 20 / 3,0 25 / 3,5 30 / 4,5 35 / 4,5 40 / 5,0 50 / 5,5 Khi dùng m u có kích thư c không chu n đ thí nghi m u n, k t qu th ph i nhân v i h s chuy n đ i b đư c qui đ nh trong b ng 2.4.
 4. B ng 2.4. H s chuy n đ i b . Kích thư c c a m u d m, Kích thư c cho phép l n nh t c a h t c t H s chuy n đ i b mm li u trong bê tông, mm 100 x 100 x 400 10 và 20 1,05 150 x 150 x 600 40 1,00 200 x 200 x 800 70 0,95 2.1.3. Cư ng đ kéo khi b a c a bê tông đư c xác đ nh trên m u hình tr ho c m u l p phương 150x150x150 mm. 2.2. Yêu c u v đ b n c a bê tông th y công khi ti p xúc v i nư c. 2.2.1. Bê tông dư i nư c, bê tông vùng m c nư c thay đ i, cũng như bê tông dư i đ t ch u tác d ng c a nư c ng m ph i có tính b n, ch ng đư c tác d ng ăn mòn c a môi trư ng nư c xung quanh. 2.2.2. Vi c xác đ nh tính ch t ăn mòn c a môi trư ng nư c đ i v i bê tông th y công, vi c l a ch n xi măng dùng cho bê tông cũng như vi c s d ng các bi n pháp ch ng ăn mòn cho bê tông khi c n thi t đư c ti n hành theo các tiêu chu n v ăn mòn bê tông và bê tông c t thép (tiêu chu n TCVN 3993 - 85 và TCVN 3994 - 85). 2.2.3. Đ i v i bê tông trong nư c bi n ph i tuân th các tiêu chu n riêng. 2.3. Yêu c u v đ ch ng th m nư c c a bê tông th y công. 2.3.1. Đ ch ng th m nư c c a bê tông th y công đư c xác đ nh b ng áp l c nư c t i đa khi m u còn chưa th m tu i 28 ngày. Khi công trình ho c k t c u công trình ph i ch u áp l c nư c thi t k tu i dài ngày có th xác đ nh tính ch ng th m c a bê tông tu i 60 ho c 90 ngày theo yêu c u c a cơ quan thi t k . 2.3.2. Căn c vào kh năng ch ng th m nư c, bê tông th y công đư c phân thành các mác ch ng th m như b ng 2.5. B ng 2.5. Quy đ nh mác ch ng th m c a bê tông thu công. Mác ch ng th mCh u áp l c nư c t i đa 2 B-2 không nh hơn 2 daN/cm 2 B-4 không nh hơn 4 daN/cm B-6 không nh hơn 6 daN/cm2 2 B-8 không nh hơn 8 daN/cm 2 B-10 không nh hơn 10 daN/cm 2 B-12 không nh hơn 12 daN/cm Ghi chú: Đ ch ng th m nư c c a bê tông cũng đư c qui đ nh theo h s th m Kt, cm/giây. Tuỳ theo qui đ nh v đ ch ng th m, ch n phương pháp thí nghi m tương ng. 2.3.3. Mác ch ng th m c a bê tông thu công dư i nư c và vùng m c nư c bi n đ i đư c xác đ nh theo đ c đi m c a k t c u và c t nư c tác d ng l n nh t lên k t c u công trình như trong b ng 2.6. B ng 2.6. Mác ch ng th m c a bê tông thu công dư i nư c và vùng m c nư c bi n đ i. T s gi a c t nư c tác d ng l n nh t và b dày k t c u ho c b Mác ch ng th m dày l p bên ngoài c a k t c u (gradien) Nh hơn 5 B-4 T 5 đ n 10 B-6
 5. L n hơn 10 B-8 Ghi chú: L p bên ngoài k t c u đư c qui đ nh là l p có chi u dày bé hơn ho c b ng 2m (tuỳ đi u ki n v yêu c u ch ng th m và công ngh thi công). Mác ch ng th m c a bê tông trong k t c u công trình th y l i đư c l a ch n theo qui ph m thi t k . Tương quan gi a cư ng đ nén và mác ch ng th m nư c c a bê tông theo áp l c nư c t i đa, như b ng 2.7. (ch đ tham kh o), khi thi t k c p ph i bê tông ch ng th m. Khi c n xác đ nh mác ch ng th m c a bê tông, ph i thông qua thí nghi m. B ng 2.7. Tương quan gi a cư ng đ nén và mác ch ng th m c a bê tông. Rn, MPa 15 20 25 30 35 40 50 á 60 B 2 4 6 8 10 12 > 12 3. Phương pháp th Các phương pháp th các tính ch t c a bê tông th y công đư c qui đ nh trong tiêu chu n 14TCN 65- 2001./. TIÊU CHU N NGÀNH 14 TCN 64 - 2001 H N H P BÊ TÔNG TH Y CÔNG - YÊU C U K THU T Hydraulic Concrete Mixture - Technical Requirements (Ban hành theo quy t đ nh s : /2001/QĐ-BNN ngày tháng năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Qui đ nh chung 1.1. Tiêu chu n này đư c dùng cho h n h p bê tông th y công ch t o b ng c t li u n ng, đư c s n xu t nhà máy bê tông tr n s n ho c công trư ng đ s n xu t các c u ki n bê tông và bê tông c t thép đúc s n ho c đ bê tông t i ch . 1.2. Các Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) đư c trích d n đây là tiêu chu n hi n hành, khi có tiêu chu n m i thay th , thì áp d ng tiêu chu n m i. 2. Yêu c u k thu t 2.1. H n h p bê tông th y công là h n h p m i tr n c a xi măng, cát, đá dăm (s i ho c s i dăm) và nư c (ho c có thêm ph gia) còn tr ng thái d o đư c dùng trong xây d ng th y l i. 2.2. Ngư i s d ng bê tông ph i nêu rõ trong b n yêu c u k thu t c a h n h p bê tông thu công, g m: a. Thi t k thành ph n bê tông theo cư ng đ nén, đi u ki n và th i gian đ t mác; b. Yêu c u v đ ch ng th m và các yêu c u khác; c. Kích thư c l n nh t c a c t li u; d. Đ d o ho c đ c ng yêu c u ( ch đ ); e. Đi u ki n v n chuy n; g. Lo i ph gia và t l pha tr n; h. Nhi t đ c a h n h p bê tông (khi đ bê tông kh i l n). 2.3. Theo đ d o và đ c ng, h n h p bê tông đư c phân ra các lo i như trong b ng 2.1. B ng 2.1. Phân lo i bê tông theo đ d o và đ c ng. Lo i h n h p bê tông Đ s t, cm Đ c ng, giây
 6. H n h p bê tông ch y l n hơn 15 0 H n h p bê tông d o t 4 đ n 15 0 H n h p bê tông kém d o t 1đ n3 t 15 đ n 25 H n h p bê tông khô 0 t 30 đ n 200 2.4. Thành ph n c a h n h p bê tông đư c xác đ nh sao cho h n h p bê tông b o đ m các tính ch t yêu c u v i lư ng dùng xi măng ít nh t. 2.5. Đ d o c a h n h p bê tông đư c xác đ nh b ng đ s t, tính b ng cm, c a kh i h n h p bê tông sau khi đ m trong khuôn hình nón c t. Đ c ng c a h n h p bê tông bi u th b ng th i gian ch n đ ng kh i h n h p bê tông hình nón c t, tính b ng giây, đ m t h n h p ngang b ng trong nh t k Vebe. 2.6. Đ d o (đ s t) và đ c ng c a h n h p bê tông t i nơi đ đư c l y theo b ng 2.2. B ng 2.2. Đ d o và đ c ng c a h n h p bê tông t i nơi đ . Lo i k t c u bê tông và bê tông Đ Đ s t, cm c t thép c ng, giây Cát trung bình và l n Cát nh (Mđl ³ 2) 1,5 Ê Mđl Ê 2 Không pha Có pha ph Không pha Có pha ph gia gia gi m ph gia ph gia gi m nư c nư c gi m nư c gi m nư c - Bê tông kh i l n và k t c u 7 á 11 2á4 1á3 1á3 1á2 bê tông c t thép có hàm lư ng 5á7 4á8 3á6 3á6 2á5 thép ít hơn 0,5%. - K t c u bê tông ít c t thép có hàm lư ng thép t 0,5 đ n 1%. 3á5 8 á 14 6 á 10 6 á 10 5á8 - K t c u bê tông c t thép có hàm lư ng thép l n hơn 1%. Ghi chú : Ph gia gi m nư c là ph gia hoá d o ho c siêu d o. 2.7. Sau khi v n chuy n đ n nơi đ , h n h p bê tông không đư c phân t ng. N u có hi n tư ng phân t ng, ph i tr n l i. 2.8. V t li u đ ch t o h n h p bê tông (xi măng, cát, đá, nư c, ph gia) ph i tho mãn các yêu c u nêu trong tiêu chu n 14TCN 66 - 2001, 14TCN 68 - 2001, 14TCN 70 - 2001, 14TCN 72 - 2001, 14TCN 104 - 1999, 14TCN 105 1999, 14TCN 106 - 1999 và các tiêu chu n, quy đ nh có liên quan khác. 2.9. Ch t lư ng c a v t li u dùng đ ch t o bê tông ph i đư c xác đ nh trong gi y ch ng nh n c a cơ s s n xu t; Khi c n thi t, ph i ki m tra b ng thí nghi m. 3. Qui t c nghi m thu và phương pháp ki m tra 3.1. H n h p bê tông ph i đư c b ph n ki m tra k thu t c a tr m tr n ho c công trư ng nghi m thu, vi c nghi m thu đư c ti n hành v i t ng lô. L y m u đ ki m tra ch t lư ng h n h p bê tông đư c ti n hành theo tiêu chu n TCVN 3105 - 1993. 3.2. Các d ng c cân đong ph i đư c cơ quan giám đ nh có th m quy n ki m tra đ nh kỳ trong các kho ng th i gian qui đ nh đư c ghi trong qui ph m thi công. 3.3. Vi c l y m u và ki m tra đ s t (ho c đ c ng), kh i lư ng th tích c a h n h p bê tông, cư ng đ bê tông đư c ti n hành theo tiêu chu n 14TCN 65 - 2001. 3.4. K t qu thí nghi m ki m tra ph i báo cho ngư i s d ng không quá 3 ngày sau khi ti n hành th . Riêng mác bê tông có th cho k t qu d báo theo cư ng đ tu i 3 ho c 7 ngày, khi nào có k t qu chính th c tu i qui đ nh mác s thông báo sau. 4. Phương pháp th
 7. Các phương pháp th các tính ch t c a h n h p bê tông th y công đư c qui đ nh trong tiêu chu n 14TCN 65 - 2001./. TIÊU CHU N NGÀNH 14 TCN 65 - 2001 H N H P BÊ TÔNG TH Y CÔNG VÀ BÊ TÔNG TH Y CÔNG - PHƯƠNG PHÁP TH Hydraulic Concrete Mixture and Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quy t đ nh s : /2001/QĐ-BNN ngày tháng năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Qui đ nh chung 1.1. Tiêu chu n này qui đ nh vi c l y m u và các phương pháp th h n h p bê tông th y công và bê tông th y công. 1.2. Các tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) đư c trích d n đây là tiêu chu n hi n hành, khi có tiêu chu n m i thay th , thì áp d ng tiêu chu n m i. 2. Các phương pháp thí nghi m 2.1. Phương pháp l y m u và chu n b m u th h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3105 - 1993. 2.2. Phương pháp xác đ nh đ s t c a h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3106 - 1993. 2.3. Phương pháp xác đ nh đ c ng Vebe c a h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3107 - 1993. 2.4. Phương pháp xác đ nh kh i lư ng th tích c a h n h p bê tông th y công Theo tiêu chu n TCVN 3108 - 1993. 2.5. Phương pháp xác đ nh đ tách v a và tách nư c c a h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3109 - 1993. 2.6. Phương pháp phân tích thành ph n h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3110 - 1979. 2.7. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng b t khí trong h n h p bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3111- 1993. 2.8. Phương pháp xác đ nh đ hút nư c c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3113 - 1993. 2.9. Phương pháp xác đ nh kh i lư ng th tích c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3115 - 1993. 2.10. Phương pháp xác đ nh kh i lư ng riêng, đ ch t và đ r ng c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3112 - 1997. 2.11. Phương pháp xác đ nh đ ch ng th m nư c c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3116 - 1993. 2.12. Phương pháp xác đ nh đ co c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3117 - 1993. 2.13. Phương pháp xác đ nh cư ng đ nén c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3118 - 1993.
 8. 2.14. Phương pháp xác đ nh cư ng đ kéo khi u n c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 3119 - 1993. 2.15. Phương pháp xác đ nh cư ng đ m u hình lăng tr và môđun đàn h i c a bê tông th y công. Theo tiêu chu n TCVN 5276 - 1993. 2.16. Xác đ nh cư ng đ bê tông b ng súng b t n y. Theo ph l c 2 c a tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5724-1993 ho c tiêu chu n 20TCN 162- 1987. 2.17. Xác đ nh cư ng đ bê tông b ng phương pháp siêu âm. Theo tiêu chu n TCXD 225 - 1998 (BS 1881: part 203 : 1986). 2.18. Xác đ nh cư ng đ bê tông b ng siêu âm k t h p v i súng b t n y. Theo tiêu chu n TCXD 171-1989. 2.19. Xác đ nh h s th m nư c c a bê tông th y công. H s th m nư c c a bê tông đư c xác đ nh trên các lo i m u sau đây, tuỳ thu c vào đi u ki n c a k t c u công trình: M u tr ng thái đ m cân b ng, khi k t c u làm vi c môi trư ng không khí m, cũng như khi khô m liên ti p. M u tr ng thái bão hoà nư c, khi k t c u ti p xúc v i nư c thư ng xuyên. 2.19.1. Thi t b th Thi t b thí nghi m th m chuyên d ng có các khoang th đư c l p khuôn và m u như hình 2.1. Hình 2.1. Sơ đ l p m u trong khuôn. A) G n m u b ng matit; B) L p các vòng cao su và kim lo i liên ti p nhau; C) L p vòng đ m cao su; D) G n b ng keo. 1- M u bê tông; 2- Khoang đ t m u; 3- Matit; 4- Vòng cao su ho c kim lo i; 5- Đ m cao su; 6- L p keo; 7- Áp l c nư c; 8- Đ u thu nư c. Yêu c u cơ b n đ i v i thi t b th như sau: Đ m b o thí nghi m ít nh t 6 m u cùng m t lúc; C u trúc c a khoang th và khuôn ph i đ m b o, sao cho có th ki m tra đư c đ g n kín và các khuy t t t c a m u b ng cách cho khí và hơi đi qua m u; Đ m b o thu đư c và đo đư c lư ng nư c th m qua m u và không đ nư c bay hơi; 2 Áp l c t i đa c a nư c khi thí nghi m không nh hơn 13 daN/cm ; Nư c dùng trong thi t b ph i đư c lo i b trư c ch t khí hoà tan b ng cách đun sôi và không ch a các ch t ăn mòn. 2.19.2. Ch t o m u.
 9. H s th m c a bê tông đ ơc thí nghi m trên m u đúc ho c m u khoan t k t c u công trình. Đúc m t s m u ng v i s khoang l p m u trên máy. M u đúc hình tr có đư ng kính b ng 150 mm, có chi u cao tuỳ thu c vào đ l n nh t c a h t c t li u như trong b ng 2.1. B ng 2.1. Chi u cao m u hình tr dùng thí nghi m th m. Kích thư c l n nh t c a h t c t li u, mm Chi u cao nh nh t c a m u, mm 10 50 20 100 40 150 M u khoan cũng hình tr có đư ng kính và chi u cao t 50 đ n 150mm, tuỳ thu c vào kích thư c k t c u và đ l n c a h t c t li u. Vi c đúc m u đư c ti n hành theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3105 - 1993. Sau khi đúc, m u trong khuôn đư c b o dư ng hai ngày đêm trong môi trư ng m ư t (ph bao t i ư t) và nhi t 0 đ 27 ± 2 C. Sau đó tháo khuôn và b o dư ng chu n cho đ n tu i thí nghi m qui đ nh trong thi t k . Sau khi tháo khuôn, ph i quan sát m u. N u trên m t m u xu t hi n các v t n t r ng hơn 0,1mm và nh ng v t r l n hơn 5mm ho c các hi n tư ng kém đ c ch c khác, thì ph i b m u đó đi. Khi có 2 m u trong m t nhóm có hi n tư ng nêu trên, thì ph i b nhóm m u đó và đúc nhóm m u khác. Khi thí nghi m m u bê tông tr ng thái đ m cân b ng (cân b ng v i đ m không khí), thì sau khi k t thúc giai đo n b o dư ng ph i gi m u trong không khí trong phòng thí nghi m. Khi thí nghi m m u tr ng thái bão hoà nư c, các m u đư c gi trong môi trư ng m u t. Trư c khi th ph i lo i b màng xi măng trên m t m u b ng bàn ch i s t ho c d ng c khác. 2.19.3. Ti n hành th theo trình t sau: 1. L p m u vào các khoang th và g n các khe ti p giáp b ng các cách sau đây: Chét matit; L p vòng cao su và vòng kim lo i liên ti p nhau; L p đ m cao su; G n b ng keo. 2. Ki m tra khe ti p giáp và khuy t t t c a m u b ng cách ép khí trơ ho c không khí qua m u v i 2 áp l c b ng (1 á 3) daN/cm . Khi m t bên c a m u đư c g n kín và không có khuy t t t, thì s th m hơi đư c bi u hi n b ng các b t khí riêng bi t phân tán đ u đi qua l p nư c. Khi m t bên c a m u không đư c g n kín và khi có các khuy t t t l n trong m u, thì khi th m hơi s xu t hi n s thoát hơi c c b m nh ch có khuy t t t. Khi có nh ng khuy t t t đó, ph i s a l i. Khi có các l th m riêng bi t trong các m u bê tông, thì ph i thay b ng các m u khác không có khuy t t t. Khi thí nghi m m u khoan l y t k t c u công trình, thì th t t c các m u khi đã đư c g n kín không xét đ n khuy t t t. 3. Sau khi m u đã đư c k p ch t và ki m tra đ g n kín, thì ép nư c lên m t m u b ng bơm, ho c b ng khí nén. áp l c c a khí lên nư c đư c tác đ ng thông qua màng đàn h i đ khí không hoà tan vào nư c. Dư i áp l c nư c th m vào m u và qua m t th i gian b t đ u th m qua m u. Nư c th m qua m t bên kia c a m u đư c cho ch y vào m t cái ng, không đư c đ nư c bay hơi. Khi dùng m u bê tông hình nón c t, thì cho áp l c nư c tác đ ng lên đáy l n c a m u.
 10. 2 4. Ti n hành ép nư c theo ch đ sau đây: M u ch u áp l c nư c ban đ u là 1daN/cm trong 1 gi . Sau đó, c sau m i gi tăng thêm m t áp l c như v y cho đ n khi xu t hi n nư c th m qua m u. T lúc đó không tăng thêm áp l c n a, mà ch xác đ nh lư ng nư c th m và h s th m áp l c đã đ t đư c. Trong trư ng h p thi t k qui đ nh áp l c th (pt) thì vi c tăng t i t i tr s đó ph i qua không ít hơn 5 b c tăng áp l c và tr s c a m i b c không l n hơn 0,2 pt. Sau khi đ t áp l c thí nghi m không tăng áp l c n a, mà ti n hành đo lư ng nư c th m. Lư ng nư c th m đư c xác đ nh theo kh i lư ng ho c th tích trên t ng m u. Đ i v i m u tr ng thái đ m cân b ng, c 30 phút đo lư ng nư c m t l n; Đ i v i m u tr ng thái bão hoà nư c, đo lư ng nư c sau các kho ng th i gian mà trong th i gian đó lư ng 3 nư c th m không ít hơn 1cm . Khi xác đ nh lư ng nư c th m trên các m u tr ng thái đ m cân b ng, l n đo đ u tiên đư c ti n hành không s m hơn 1 gi sau khi nư c b t đ u th m v i đi u ki n là gia s lư ng nư c th m trong 30 phút khi đo 3 l n liên ti p không vư t quá 20%. Khi xác đ nh lư ng nư c th m trên m u tr ng thái bão hoà nư c, vi c đo lư ng nư c th m đư c ti n hành sau khi xác l p đư c dòng n đ nh không s m hơn 4 ngày đêm sau khi b t đ u th . Dòng th m đư c coi là n đ nh, khi sai s c a 4 l n đo liên ti p trong th i gian b ng nhau không l n hơn 20%. Sau khi xác đ nh lư ng nư c th m đ i v i các m u riêng bi t, tính tr s trung bình c a 5 s đo riêng bi t l n nh t. 2 Khi không th y nư c th m qua sau 96 gi v i áp su t l n nh t (không nh hơn 13 daN/cm ) đ i v i m u cân b ng đ m và 240 gi đ i v i m u tr ng thái bão hoà nư c, thì ng ng thí nghi m. 2.19.4. Tính k t qu th : H s th m nư c c a t ng m u bê tông kt đư c xác đ nh b ng cm/giây theo công th c: Trong đó: 3 Q - Lư ng nư c th m, cm ; d - Chi u dày c a m u, cm; h - H s xét đ n đ nh t c a nư c (không th nguyên) nhi t đ khác nhau; 2 S - Di n tích m u, cm ; t - Th i gian thí nghi m m u, giây; D P = P1 - P2 là hi u s áp l c nư c ch vào P1 và ch ra P2 c a m u, bi u th b ng cm c t nư c. Tr s P1 đư c l y b ng áp su t dư thi t b , tr s P2 đư c coi b ng 0 khi nư c ch y ra m t cách t do kh i m t m u. Tuỳ thu c vào nhi t đ c a nư c, h s ph thu c vào đ nh t đư c l y theo b ng 2.2. B ng 2.2. H s h theo nhi t đ c a nư c. 0 Nhi t đ , C 5 10 15 20 25 30 H s h 1,5 1,30 1,13 1,00 0,89 0,8 Khi th m u bê tông khoan t k t c u ra có đư ng kính nh hơn 150 mm, thì h s th m tìm đư c ph i chuy n đ i v h s th m c a m u có đư ng kính 150 mm b ng cách nhân v i h s chuy n đ i qui đ nh trong b ng 2.19.3. B ng 2.3. H s chuy n đ i đ i v i các m u có đư ng kính nh hơn 150mm. Đư ng kính m u, mm 150 130 120 100 80 50 H s chuy n đ i 1,0 1,1 1,4 1,8 2,5 5,5
 11. H s th m c a bê tông là giá tr trung bình c ng c a các h s th m c a các m u bê tông thí nghi m. Khi dùng ki u máy thí nghi m th m khác đ thí nghi m đ ch ng th m c a bê tông, thì ph i tuân theo qui trình thí nghi m áp d ng cho máy th m đó./. Ph l c A (Tham kh o) A.1. Phương pháp tính đ tăng nhi t đ khi bê tông đông c ng Nhi t th y hoá c a xi măng làm tăng nhi t đ c a bê tông khi đông c ng. Đ tăng nhi t đ c a bê tông khi đông c ng đư c xác đ nh b ng công th c: Trong đó: qth : Nhi t th y hoá do 1 g xi măng sinh ra trong th i gian nh t đ nh, cal; c, d: Kh i lư ng cát, đá ng v i 1 g xi măng trong bê tông, g; 0 0,2: T nhi t c a xi măng, cát, đá, cal/g. C; N/X: T l Nu c: Xi măng theo trong lư ng. A.2. Phương pháp tính nhi t đ c a h n h p bê tông sau khi tr n (không k nhi t th y hoá). Khi tr n xi măng, cát, đá và nư c có nhi t đ khác nhau, do có s truy n nhi t gi a các lo i v t li u đó, nên h n h p bê tông có nhi t đ nh t đ nh, chưa k đ n nh hư ng c a nhi t th y hoá c a xi măng. Nhi t đ c a h n h p bê tông đư c tính theo công th c: Trong đó : 0 cx, cc, cd, cb : T nhi t c a xi măng, cát, đá và h n h p bê tông, cal/g. C; 0 tx, tc, td, tn, tb : Nhi t đ c a xi măng, cát, đá, nư c và h n h p bê tông, C; 3 X, C, Đ, N: Kh i lư ng xi măng, cát, đá và nư c trong 1 m h n h p bê tông hay trong m t m tr n, g. T nhi t c a h n h p bê tông đư c tính theo công th c: cx = cc = cd = 0,2 Ph l c B (Tham kh o) Phương pháp xác đ nh th i gian đông k t c a h n h p bê tông (ASTM C403 - 90) B.1. M c đích Phương pháp này xác đ nh tr c ti p th i gian đông k t c a h n h p bê tông có đ s t l n hơn 0 b ng cư ng đ xuyên vào v a đ ơc sàng t h n h p bê tông. Phương pháp này đư c nêu trong tiêu chu n M (ASTM C 403-90), đư c dùng trong phòng thí nghi m và hi n trư ng. B.2.Thi t b th Thùng hình tr có đư ng kính 152 mm và chi u cao t i thi u b ng 152 mm; D ng c xuyên đ đo cư ng đ d a trên ph n l c c a lò xo t 45 đ n 580 N có b ng chia đ v i m i kho ng chia b ng 9N ho c nh hơn v i các mũi xuyên thay đ i đư c l p đ u d ng c có 2 di n tích đ u xuyên b ng 645, 323, 161, 65, 32, và 16 mm . M i mũi xuyên có m c ch báo đ 2 c m ng p vào v a b ng 25 mm. Chi u dài c a mũi có di n tích đ u tì 16 mm không l n hơn 89 mm đ gi m thi u kh nămg b cong; Thanh đ m là m t thanh s t tròn có đư ng kính 16 mm, dài 610 mm, đ u khum tròn n a hình c u; Pipet đ hút nư c ti t ra trên m t m u th ;
 12. 0 Nhi t k đ đo nhi t đ c a v a m i tr n có đ chính xác ± 0,5 C có d i nhi t đ t 18 đ n 49 0 C. B.3. Chu n b m u th L y m t m u h n h p bê tông đ i di n cho m tr n ho c tr n m t m nh h n h p bê tông trong phòng thí nghi m đ đ th đ s t và cho đ v a đ đ vào thùng t i đ cao ít nh t b ng 140 mm. B.4. Ti n hành th Th đ s t c a h n h p bê tông, sau đó sàng h n h p qua sàng 4,75 mm (ho c dùng sàng tương đương 5 mm) lên trên m t cái khay đ lo i b các h t sót sàng. Tr n l i v a đã sàng đư c, đo nhi t đ , r i đ v a vào thùng thành m t l p. Đ m m u b ng que đ m phân b đ u 2 trên m t v a, m i l n đ m ng v i m t di n tích 645 mm . Sau khi đ m gõ nh vào thành thùng b ng que đ m đ l p đ y các l do que đ m t o nên và làm b ng m t v a. Sau khi đ m xong m t v a cách mép thùng ít nh t 13 mm đ t p trung nư c ti t ra đ ng trên m t r i đư c l y đi, tránh s ti p xúc gi a m t v a và n p đ y ho c bao t i ư t che ph đ tránh nư c b c hơi trong quá trình thí nghi m. Khi l y nư c đi, nên kê cao m t phía đáy thùng đ thùng nghiêng kho ng 0 0 10 và dùng pipet hút nư c đi d dàng hơn. M u đư c gi nhi t đ phòng kho ng 20-25 C ho c nhi t đ khác theo yêu c u. Ph i ghi l i nhi t đ phòng. L p mũi xuyên có kích c thích h p tuỳ theo m c đ đông k t c a v a vào d ng c xuyên và đưa đ u xuyên t i sát m t v a. n đ u đ n b ng m t l c th ng đ ng lên d ng c cho đ n khi mũi xuyên c m vào v a m t đ sâu 25 ± 1,5 mm theo v ch kh c trên mũi xuyên. Th i gian xuyên ph i b ng 10 ± 2 giây. Ghi l i l c tác d ng đư c ch báo trên d i chia đ trên thân d ng c và ghi th i gian tính t lúc tr n cho đ n khi xuyên xong. Tính cư ng đ xuyên b ng cách chia l c tác d ng cho di n tích đ u tì c a mũi xuyên, r i ghi l i cư ng đ đó. Ti p t c xuyên như v y v i các mũi xuyên bé d n ít nh t 5 l n n a v i kho ng gián cách th i gian đ u cho đ n khi đ t đư c cư ng đ ít nh t b ng 27,6 MPa. V a đ càng lâu càng đ c l i và xuyên càng khó ; n u dùng mũi xuyên nh , thì l c n cũng nh và d n hơn. Kho ng cách gi a các v t n và cách thành thùng không đư c nh hơn 25 mm. B.5. X lý s li u và tính th i gian đông k t c a bê tông V bi u đ quan h gi a cư ng đ xuyên (tung đ ) và th i gian (hoành đ ) v i kho ng chia c a tung đ là 3,5 MPa và kho ng chia c a hoành đ là 1 gi ng v i đ dài ít nh t 15 mm. Có th dùng gi y k logarit đ v đ th v i d i cư ng đ xuyên t 0,069 MPa đ n 69 MPa và d i th i gian t 10 đ n 1000 phút. N u h n h p đông k t ch m, thì d i th i gian có th t 100 đ n 10000 phút. T bi u đ đó xác đ nh th i gian b t đ u và k t thúc đông k t c a m u là th i gian tính b ng gi và phút ng v i cư ng đ xuyên b ng 3,5 MPa và 27,6 MPa. Ph i làm thí nghi m song song ba m u bê tông cùng lo i ho c nhi u hơn. Th i gian b t đ u và k t thúc đông k t c a bê tông là giá tr trung bình c ng c a các k t qu đ t đư c./. Ph l c C (Tham kh o) Xác đ nh cư ng đ nén c a bê tông trên m u hình tr Phương pháp này dùng đ xác đ nh cư ng đ nén m u bê tông hình tr theo các tiêu chu n M (ASTM C192, ASTM C 617, ASTM C39). C.1. Thi t b th . Khuôn hình tr có đư ng kính 150mm và chi u cao 300mm; Thanh đ m có đư ng kính 16mm, dài kho ng 600mm, đ u khum tròn; Búa cao xu n ng kho ng 0,57 ± 0,23 kg; Máy đ m trong (đ m dùi) có t n s rung b ng 7000 l n/phút ho c l n hơn, đư ng kính c a đ m rung b ng 19 - 38mm, ho c dùng bàn rung có t n s rung không nh hơn 3600 l n/phút; Các d ng c nh như x ng, bay, bàn xoa, thư c g t, môi, găng tay, khay tr n, và khay đ ng m u; D ng c th đ s t; Máy tr n bê tông nh dùng trong phòng thí nghi m dung tích kho ng 50 lit;
 13. D ng c t o mũ trên đ u m u. C.3. Chu n b v t li u và m u th . Sàng xi măng qua sàng 0,85mm ho c nh hơn đ lo i b c c vón, n u có. Đá nhi u c đư c tách riêng t ng c và cân riêng, r i h p l i theo t l đã xác đ nh. Cân đong v t li u cho m t m tr n có th tích đ đ sau khi đúc khuôn còn th a kho ng 10%. Đúc 3 khuôn cho m t t m u. Có th tr n bê tông b ng máy ho c b ng tay. Vi c tr n tay không đư c dùng cho h n h p bê tông khô, bê tông pha ph gia cu n khí và ch gi i h n cho m tr n h n h p bê tông không quá 7 lít. Cách tr n như sau: Trư c khi kh i đ ng máy, cho c t li u to, m t ph n nư c và dung d ch ph gia (ph gia đã hoà trư c vào nư c). Cho máy ch y và đ c t li u, xi măng và nư c vào thùng tr n. N u khó đ , thì cho máy d ng l i đ đ và ti p t c tr n 3 phút, cho máy d ng 3 phút, r i tr n thêm 2 phút n a. Khi máy d ng, ph i che mi ng máy đ tránh nư c bay hơi t h n h p bê tông. N u tr n máy l n đ u, thì ph i tráng máy b ng cách tr n m t ít v a xi măng - cát có t l Xi măng: Cát gi ng như trong bê tông, ho c thêm vào m tr n m t ít xi măng đ bù l i ph n v a bám vào thành thùng và cánh tr n không l y ra đư c. Sau đó đ h n h p bê tông vào m t cái khay và tr n l i b ng x ng ho c bay cho đ u. Khi tr n tay, h n h p bê tông đư c tr n b ng x ng ho c bay trong m t cái khay theo trình t sau: Đ u tiên tr n khô xi măng, ph gia b t và ít c t li u nh cho đ u, ti p đó đ c t li u l n vào h n h p và tr n cho đ n khi c t li u l n đư c phân b đ u. Đ nư c và dung d ch ph gia n u có, r i ti p t c tr n cho đ n khi bê tông có v ngoài đ ng nh t. Thí nghi m đ s t và xúc t ng môi h n h p bê tông đã tr n đ u, đ vào khuôn. N u th y có hi n tư ng phân t ng ti t nư c và không đ ng nh t, thì ph i tr n l i trư c khi xúc. Sau khi đ m t l p, g t m t h n h p bê tông cho đ u trư c khi đ m. Khi đ l p bê tông trên cùng ph i đ hơi cao hơn mi ng khuôn đ khi đ m xong, h n h p bê tông ngang m t khuôn. Cu i cùng g t b ng m t bê tông. S l p đ bê tông đư c qui đ nh như trong b ng C.2.1. B ng C.2.1. S l p đ theo phương pháp đ m. Lo i m u và chi u cao, mmChi u cao m i l p đ , mm Khuôn hình tr đ m ch c 3l pđ u nhau t i 300mm đ m ch c 100 theo yêu c u trên 300mm ch n đ ng kho ng 200 2l pđ u t i 460mm ch n đ ng nhau trên 460mm đ m ch c 100 3 ho c hơn 3 Khuôn hình lăng tr đ m ch c l p kho ng 200 t i 200mm ch n đ ng 2l pđ u nhau trên 200mm ch n đ ng 3 ho c hơn 3 t i 200mm l p trên 200mm 1l p 2 ho c hơn 2 l p Phương pháp đ m m u qui đ nh như sau: Đ m tay, khi đ s t c a h n h p bê tông l n hơn 75 mm; đ m tay ho c đ m máy (dùng đ m dùi ho c bàn rung), khi đ s t t 25 đ n 75mm và đ m máy, khi đ s t nh hơn 25mm. Không dùng đ m dùi đ i v i khuôn hình tr có đư ng kính nh hơn ho c b ng 100mm. Chú ý là khi đ m ch c l p dư i cùng, ph i ch c sâu đ n đáy và phân b đ u các v t đ m trên m t bê tông; Khi đ m l p trên, ch ch c sâu vào l p dư i kho ng 12mm khi chi u cao c a m i l p nh hơn 100mm và ch c sâu 25mm vào l p dư i khi chi u cao m i l p b ng ho c l n hơn 100mm. Sau khi đ m xong m i l p, gõ nh m t ngoài khuôn b ng búa cao su đ khép kín các l đ m và đ không khí thoát ra. Khi đ m máy, đ t ng l p bê tông, r i ch n đ ng cho đ n khi xu t hi n l p v a xi măng trên m t h n h p bê tông. Đ l p trên cùng sao cho, sau khi đ m h n h p bê tông không cao quá thành khuôn 6mm. Dùng bay g t bê tông th a và xoa b ng m t b ng bay ho c bàn xoa. Đ i v i khuôn hình tr , thì t l đư ng kính khuôn trên đư ng kính đ m dùi ph i
 14. b ng ho c l n hơn 4. Không đư c đ đ m dùi va ch m vào đáy ho c thành khuôn. Rút đ m dùi t t , sao cho không đ l i không khí các l đ m. Đ y m u đ tránh b c hơi nư c và b o dư ng m u trong th i gian 24 ± 8 gi . Sau đó tháo 0 khuôn, b o dư ng m u bê tông trong môi trư ng m có nhi t đ 23 ± 1,7 C ( Vi t Nam qui đ nh 0 27 ± 2 C) cho đ n khi thí nghi m. C.3. T o mũ trên b m t m u bê tông. Trư c khi ép m u ph i t o mũ ph ng trên đ u m u phía trên v i sai s v đ ph ng là 0,05mm. Đ i v i m u bê tông m i đ , t o mũ b ng h xi măng c ng. Đ i v i m u đã c ng hoá sau khi b o dư ng m, t o mũ b ng h n h p lưu huỳnh. Cách t o mũ như sau: T o mũ trên m t m u bê tông ư t b ng h xi măng: Sau khi đ khuôn, m t bê tông đư c g t b ng và hơi th p hơn thành khuôn m t chút, đ i h n h p bê tông đông k t xong (2 đ n 4 gi ) m i đ h xi măng lên m t m u sau khi đã l y nư c và v a xi măng ra. H xi măng dùng đ t o mũ tương đ i c ng đư c tr n trư c khi dùng 2đ n 4gi đ h đã co ngót ban đ u. T l N/X c a h xi măng vào kho ng 0,32 - 0,36. Sau khi đ h lên m t m u, ép nh m t t m ph ng đã bôi d u lên m t h cho đ n khi t m này ch m thành khuôn. Ph v i m lên t m ép vào khuôn cho đ n khi mũ xi măng c ng l i m i gõ ngang mép t m ép đ l y t m ép ra. L p mũ xi măng càng m ng càng t t. T o mũ trên m t bê tông đã c ng r n b ng h n h p lưu huỳnh: H n h p b t đá và lưu huỳnh khô đư c n u ch y và khu y đ u. Gia nhi t d ng c t o mũ. S y m t m u bê tông đã b o dư ng m cho đ khô và không đư c có d u m . Đ h n h p lưu huỳnh ch y l ng lên h c lõm đã đư c bôi d u c a d ng c t o mũ và đ t đ u m u c n đư c t o mũ lên h n h p lưu huỳnh. Khi đó m u ph i v trí th ng đ ng, vì đư c d a vào thanh đ ng c a d ng c . H n h p lưu huỳnh c ng r n ngay và khi đó nh c m u lên và d ng ngư c, lau khô d u trên mũ. Ch c n t o mũ m t trên c a m u, còn m t dư i áp sát v i đáy khuôn khi đúc m u, nên đã b ng ph ng và không c n ph i t o mũ. Chú ý là khi n u h n h p lưu huỳnh có khí đ c sunfurơ b c ra, vì v y thùng n u c n đ t dư i t h t đ d n khí đ c ra ngoài. C.4. Thí nghi m nén m u. Th cư ng đ nén c a m u đư c th c hi n sau khi l y m u ra t o mũ. Tu i m u thí nghi m đư c phép có dung sai quy đ nh như sau: Tu i m u Dung sai v th i gian 24 gi ± 0,5 gi ho c 2,1% 3 ngày 2 gi ho c 2,8% 7 ngày 6 gi ho c 3,6% 28 ngày 20 gi ho c 3,0% 90 ngày 2 ngày ho c 2,2% ép t ng m u trên máy ép th y l c. T c đ gia t i m u ph i n m trong kho ng 0,14 á 0,34 MPa/giây. T c đ gia t i đó ph i đư c gi ít nh t trong n a sau c a pha gia t i d đoán trư c c a chu trình gia t i. Trong n a trư c c a pha gia t i có th gia t i v i t c đ l n hơn. Không đư c đi u ch nh t c đ trong th i gian m u đang bi n hình nhanh ngay trư c khi v . Ghi l i l c khi m u b phá ho i và ghi l i c d ng phá ho i m u. Có th có nh ng d ng phá ho i m u như trong hình C.4.1. (a) (b) (c) (d) (e)
 15. Hình C.4.1: Các d ng phá ho i m u. Tính cư ng đ c a m u bê tông b ng cách chia l c phá ho i cho di n tích ch u l c th c t , tính 2 chính xác t i 69 KPa (0,69 daN/cm ). Tính tr s trung bình c ng c a k t qu thí nghi m 3 m u c a m t t m u. Đ tính đ i t cư ng đ m u hình tr sang cư ng đ m u l p phương, ph i nhân v i h s 1,20. C.5. Báo cáo k t qu thí nghi m cư ng đ nén c a bê tông v i n i dung như sau. Ký hi u m u; Hình d ng và kích thư c m u (đư ng kính, chi u cao c a m u tr ); Ti t di n ngang; Tu i m u khi nén; L c ép l n nh t; Cư ng đ đư c tính chính xác đ n 69 KPa c a t ng m u và giá tr trung bình c a 3 m u; D ng v t ng m u n u không ph i d ng hình côn (xem hình C.4.1); Khuy t t t c a m u (n u có)./. Tiêu chu n ngành 14 TCN 66 - 2001 xi măng dùng cho bê tông th y công - yêu c u k thu t Cement for Hydraulic Concrete - Technical Requirements (Ban hành theo quy t đ nh s : /2001/QĐ-BNN ngày tháng năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Qui đ nh chung 1.1. Tiêu chu n này nêu lên m t s qui đ nh c n thi t đ i v i xi măng dùng trong xây d ng các công trình th y l i. 1.2. Các Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) đư c trích d n đây là tiêu chu n hi n hành, khi có tiêu chu n m i thay th , thì áp d ng tiêu chu n m i. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Đ ch t o bê tông th y công có th dùng xi măng poóclăng, xi măng poóclăng h n h p, xi măng poóclăng puzơlan, xi măng poóclăng x h t lò cao, xi măng ít to nhi t, xi măng b n sunfat đư c phân lo i theo tiêu chu n TCVN 5439 - 91. 2.1.1. Xi măng poóclăng ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 2682 - 1999. 2.1.2. Xi măng poóclăng puzơlan ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 4033 - 1995. 2.1.3. Xi măng poóclăng h n h p ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 6260 - 1997. 2.1.4. Xi măng poóclăng ít to nhi t ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 6069 - 1995. 2.1.5. Xi măng poóclăng b n sunfat ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 6067 - 1995. 2.1.6. Xi măng poóclăng x h t lò cao ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN4310 - 1986. 2.2. Xi măng dùng cho bê tông v i c p ph i đã đư c xác đ nh ph i đ m b o đ b n, cư ng đ thi t k , tính n đ nh trong nư c, trong đ t, tính ch ng th m, ch ng n t n do hi n tư ng co n gây nên. 2.3. Lo i xi măng và mác xi măng ph i đư c l a ch n đ phù h p v i mác và đi u ki n c a bê tông trong công trình như trong b ng 2.1 và 2..2. B ng 2.1. Ch d n các lo i và mác xi măng dùng cho các k t c u và công trình.
 16. STT Lo i xi Công d ng chính Đư c phép s Không đư c phép s d ng măng d ng 1 2 3 4 5 1. Xi măng Mác 40 đ n 50 - Trong công tác - Trong các k t c u bê tông poóclăng, khôi ph c, s a đúc s n ho c toàn kh i - Trong các k t c u bê xi măng ch a các công thông thư ng không c n đ n tông c t thép có yêu poóclăng trình có yêu c u đ c đi m riêng c a l i xi c u cư ng đ bê tông h nh p mác bê tông cao măng này (không đông c ng cao có mác 30 tr lên, và cư ng đ bê nhanh, cư ng đ cao). đ c bi t cho các k t c u tông ban đ u l n bê tông c t thép ng - Trong các k t c u môi su t trư c. trư ng có đ xâm th c vư t quá các qui đ nh cho phép. - Trong các k t c u bê tông toàn kh i m ng. - Trong các k t c u bê tông có mác dư i 10 Mác 30 Cho các lo i v a - Cho các lo i v a xây có Trong các k t c u bê xây mác t 5 tr mác nh hơn 5. tông c t thép toàn kh i lên, v a láng n n thông thư ng có mác t và sàn, v a ch ng - Trong các k t c u môi 15 đ n 30 th m. trư ng xâm th c vư t quá qui đ nh đ i v i lo i xi măng này. - Trong các k t c u bê tông và bê tông c t thép và v a thông thư ng không c n đ n đ c đi m riêng c a lo i xi măng này. 2. Xi măng Trong các k t c u bê Trong các k t c u Trong các k t c u bê tông và poóclăng tông và bê tông c t thép bê tông và bê tông bê tông c t thép và v a b n c a các công trình c t thép nơi thông thư ng không c n đ n sunfat môi trư ng xâm th c nư c m m, nơi có đ c đi m riêng c a lo i xi sunfat ho c ti p xúc v i m c nư c thay đ i măng này. nư c bi n, nư c l và nư c chua phèn. 3. Xi măng Cho các k t c u kh i - Trong các k t c u Trong các k t c u bê tông và poóclăng l n trong xây d ng th y bê tông và bê tông bê tông c t thép thông ít to l i, th y đi n, đ c bi t c t thép làm móng thư ng ho c các lo i v a nhi t là l p bê tông bên ngoài ho c b máy l n xây trát không c n đ n đ c nh ng nơi khô ư t c a các công trình đi m riêng c a lo i xi măng thay đ i. công nghi p. này. - Trong các k t c u bê tông c t thép ch u tác d ng c a nư c khoáng khi n ng đ môi trư ng không vư t quá các qui đ nh cho phép. B ng 2.1. (Ti p theo). 1 2 3 4 5 4. Xi măng - Cho các k t c u bê Trong các k t c u - Trong các k t c u bê tông poóclăng tông và bê tông c t thép môi trư ng nư c và bê tông c t thép, bê tông x đúc s n ho c toàn kh i, m m ho c nư c m t ngoài các công trình c trên khô, dư i đ t khoáng m c đ nơi có m c nư c thay đ i xâm th c không
 17. và dư i nư c. vư t quá các qui thư ng xuyên. đ nh cho phép. - Cho ph n bên trong - Cho vi c s n xu t bê tông các k t c u bê tông kh i trong đi u ki n th i ti t nóng l n c a các công trình và thi u b o dư ng m. th y l i, th y đi n. - Cho vi c s n xu t bê tông lót móng ho c b máy l n c a các công trình công nghi p. 5. Xi măng - Cho các k t c u bê - Trong các k t c u - Trong các k t c u bê tông poóclăng tông và bê tông c t thép bê tông và bê tông và bê tông c t thép nơi khô puzơlan dư i đ t, dư i nư c c t thép dư i đ t ư t thay đ i thư ng xuyên. ch u tác d ng c a nư c m. - Cho vi c s n xu t bê tông m m. - Cho các lo i v a trong đi u ki n n ng nóng - Cho ph n bên trong xây nơi m ư t và thi u b o dư ng m. các k t c u bê tông kh i và dư i nư c. l n c a các công trình - Trong các k t c u th y l i, th y đi n, môi trư ng nư c móng ho c b máy các khoáng v i m c đ công trình công nghi p. xâm th c không vư t quá các qui đ nh cho phép. B ng 2.2. Ch d n mác xi măng ng v i mác bê tông. Mác xi măng Mác bê tông S d ng chính Cho phép s d ng Không cho phép s d ng 15 30 - 40 tr lên 20 30 40 50 25 30 40 50 30 40 30 50 40 50 40 dư i 40 50 50 40 dư i 40 Ghi chú: Khi làm sai khác v i ch d n trong các b ng đó, c n ph i có k t qu thí nghi m minh ch ng, lu n ch ng v k thu t và kinh t và đư c s đ ng ý c a cơ quan có th m quy n. 2.4. Trong trư ng h p môi trư ng nư c ti p xúc v i bê tông có tính ch t ăn mòn sunfat, c n ti n hành thí nghi m h s ch ng ăn mòn Kb đ đánh giá kh năng ch ng ăn mòn c a môi trư ng c a lo i xi măng đ nh dùng (xem tiêu chu n 14TCN 67-2001). N u h s ch ng ăn mòn l n hơn 0,8, thì xi măng đó đư c coi là ch ng ăn mòn. 2.5. Khi c t li u dùng trong bê tông có kh năng ph n ng ki m - silic như đá opan chanxeđôn, di p th ch silic v.v…, ph i dùng các lo i xi măng có t ng hàm lư ng ki m không vư t quá 0,6%, tính đ i ra Na2O theo công th c: S % Na2O = %Na2O + 0,658 % K2O Khi c t li u có kh năng ph n ng ki m cacbonat như đá g m các tinh th khoáng đôlomit trong thành ph n h t m n c a đ t sét và canxit, ph i dùng lo i xi măng có hàm lư ng ki m nh hơn ho c b ng 0,4%. Kh năng s d ng lo i xi măng nào v i c t li u có kh năng ph n ng ki m - silic ho c ki m - cacbonat ph i thông qua thí nghi m và trên cơ s đó cân nh c v k thu t và kinh t .
 18. 2.6. Đ ch t o bê tông có các k t c u kh i l n, nên dùng lo i xi măng có đ to nhi t khi th y hoá sau 3 ngày không l n hơn 50 cal/g và sau 7 ngày không l n hơn 60 cal/g tính t lúc đ bê tông. N u đ t a nhi t c a xi măng l n hơn các đ i lư ng đó, thì ph i dùng các bi n pháp x lý thích h p như gi m nhi t đ c t li u, gi m nhi t đ bê tông b ng cách tr n nư c đá, h th p nhi t trong kh i đ , dùng ph gia khoáng ho t tính v.v... đ gi m ng su t nhi t trong bê tông khi không dùng xi măng ít to nhi t. 2.7. Trong môi trư ng có tính ch t ăn mòn sunfat, nên dùng xi măng ch ng sunfat, ho c dùng xi măng poóclăng puzơlan, xi măng poóclăng x k t h p v i các bi n pháp tăng đ đ c ch c c a bê tông./. Tiêu chu n ngành 14 TCN 67 - 2001 xi măng dùng cho bê tông th y công - phương pháp th Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quy t đ nh s : /2001/QĐ-BNN ngày tháng năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Qui đ nh chung 1.1. Tiêu chu n này qui đ nh các phương pháp th các lo i xi măng dùng cho bê tông th y công. 1.2. Các tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) đư c trích d n đây là tiêu chu n hi n hành, khi có tiêu chu n m i thay th , thì áp d ng tiêu chu n m i. 2. Phương pháp l y m u Theo tiêu chu n TCVN 4787 - 1989. 3. Các phương pháp th 3.1. Xác đ nh đ d o tiêu chu n và th i gian đông k t c a h xi măng. Theo tiêu chu n TCVN 4031 - 1985 ho c TCVN 6017 - 1995 (ISO 9597: 1989 E). 3.2. Xác đ nh tính n đ nh th tich c a xi măng. Theo tiêu chu n TCVN 4031 - 1985 ho c TCVN 6017 - 1995 (ISO 9597: 1989 E). 3.3. Xác đ nh đ m n c a xi măng. Theo tiêu chu n TCVN 4030 - 1985. 3.4. Xác đ nh cư ng đ nén xi măng. Theo tiêu chu n TCVN 4032 - 1985 ho c TCVN 6016 - 1995 (ISO 679:1989 E). 3.5. Xác đ nh kh i lư ng riêng c a xi măng. Theo ph l c 2 c a tiêu chu n TCVN 4030 - 1985. 3.6. Xác đ nh thành ph n hoá h c c a xi măng. Theo tiêu chu n TCVN 141 - 1986. 3.7. Xác đ nh kh i lư ng th tích c a xi măng. 3.7.1. Thi t b th : g m có: Ph u tiêu chu n có n p đóng m đuôi ph u, ph u đ t trên giá (hình 3.1); 3 ng đong kim lo i, dung tích 1000 cm ; T s y; Cân k thu t chính xác t i 0,01 g; Thư c lá b ng thép. 3.7.2. Ti n hành th : Đ t ng đong (4) đã s y khô và cân kh i lư ng dư i ph u tiêu chu n (1), đ mi ng ng (2) cách n p đóng m (3) đuôi ph u 50 mm. Đ vào ph u xi măng đã s y khô trong t s y nhi t đ 0 105 á 110 C và đ ngu i b ng nhi t đ trong phòng, sau đó m n p đóng m đ xi măng ch y
 19. xu ng ng đong (4) đ y có ng n. Dùng thư c lá g t nh xi măng t gi a ng n sang hai bên cho ngang b ng mi ng ng, r i cân ng đ ng xi măng. 1 2 3 505 4 50 Hình 3.1. Ph u tiêu chu n và giá đ . 1. Ph u tiêu chu n; 2. Đuôi ph u; 3. N p đóng m ; 4. ng đong. 3.7.3. Tính k t qu th : Kh i lư ng th tích c a xi măng r x tính b ng kg/l chính xác t i 10 g/l theo công th c: Trong đó : G1- Kh i lư ng ng đong, kg; G2- Kh i lư ng ng đong đ ng đ y xi măng, kg; V - Th tích ng đong V = 1 lit. Thí nghi m ph i làm hai l n v i hai m u xi măng. Kh i lư ng th tích c a xi măng là giá tr trung bình c a hai k t qu th . 3.8. Xác đ nh nhi t th y hoá c a xi măng. Phương pháp chu n đư c làm theo tiêu chu n TCVN 6070 - 1995. Phương pháp xác đ nh g n đúng nhi t th y hoá theo thành ph n khoáng và hoá c a xi măng đư c ti n hành như dư i đây: Nhi t th y hoá c a xi măng đư c xác đ nh theo công th c: qx = anC3S + bnC2S + cnC3A + dnC4AF ; Trong đó: qx - Nhi t th y hoá c a xi măng tu i n ngày, cal/g; an, bn, cn,dn - H s phát nhi t c a các khoáng xi măng C3S, C2S ,C3A, C4AF ghi b ng 3.1; C3S, C2S ,C3A, C4AF - Hàm lư ng các thành ph n khoáng c a xi măng, %. Các thành ph n khoáng c a xi măng đư c xác đ nh b ng phương pháp th ch h c, bi u đ nhi t, bi u đ rơn gen ho c tính theo các thành ph n hoá c a xi măng như đã nêu trong Ph l c B c a tiêu chu n này.
 20. B ng 3.1. H s phát nhi t c a các khoáng xi măng. Th i gian H s phát nhi t c a các khoáng xi măng, cal/g đông c ng an bn cn dn 3 0,929 0,159 1,517 - 0,119 Ngày 7 1,093 0,231 2,099 - 0,414 28 1,142 0,153 2,299 0,140 3 1,183 0,231 2,453 0,332 Tháng 7 1,220 0,445 2,457 0,382 12 1,259 0,532 2,525 0,400 3.9. Xác đ nh tính ch ng ăn mòn c a xi măng. 3.9.1. Thi t b th : Máy u n m u (hình 3.2.); Khuôn và lõi (hình 3.3.); 2 Rây có 64 l /cm ; Cân chính xác t i 0,1 g; Bay ch o đ tr n v a. Hình 3.3. Khuôn và lõi. Hình 3.2. Máy u n m u. a) khuôn; b) lõi. 3.9.2. Ch t o m u và dung d ch ăn mòn. 3.9.2.1. Ch t o v a. Dùng m u lăng tr nh có kích thư c1x1x3 cm, ch t o b ng v a xi măng - cát tiêu chu n v i t 2 l 1: 3,5 theo kh i lư ng. H n h p v a đư c ch t o như sau: Rây xi măng qua rây có 64 l /cm , cân l y 20g xi măng và 70g cát có đ chính xác t i 0,1g, đ t t c vào ch o, tr n k h n h p xi 3 măng - cát b ng bay trong m t phút, sau đó g t thành h c tròn gi a, r i đ kho ng 8 á 10 cm 3 nư c vào (đong chính xác t i 0,05 cm ). Sau khi xi măng ng m nư c, tr n m nh trong 3 phút. Đ t khuôn lên hai thanh thép ti t di n 15x15 mm, đ t lõi vào khuôn, r i đ y lõi xu ng sát m t bàn, sau đó đ v a lên trên lõi (chi u cao c a v a b ng 15 mm) như hình 3.4. Hình 3.4. Khuôn ch t o m u v a. 1. Khuôn; 2. V a; 3. Lõi; 4. Thanh thép đ khuôn. G t v a bám trên m t khuôn và đ m t t m thép hình tròn trên m t khuôn, dùng tay áp ch t gi t m thép và l t ngư c khuôn lên, r i đ t toàn b khuôn dư i máy ép như hình 3.5. L c ép b ng 300 daN trong 5 giây. Sau khi ép, nh c khuôn ra kh i giá đ theo phương th ng đ ng, không v n v o. Quan sát v t còn l i trên m t t m lót. H n h p v a xi măng - cát ph i có đ d o, sao cho trên m t c a t m lót có v t ư t, nhưng không hình thành m t l p nư c. N u không có v t ư t như v y, ph i ch t o v a xi măng - cát có đ d o khác b ng cách tăng ho c gi m m t lư ng nư c b ng 0,45 g (0,5%). C làm như v y cho đ n khi có đư c v t ư t nói trên. 3.9.2.2. Đúc m u đ th .
Đồng bộ tài khoản