Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 11/2003/Q -BGD T NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH TUY N SINH H CHÍNH QUY TRUNG H C CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/01/2002 c a Chính ph v quy nh, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , các cơ quan ngang B , Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o, Theo ngh c a V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch tuy n sinh h chính quy trung h c chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 05/1999/Q -BGD T ngày 23/02/1999 và Quy t nh s 20/2000/Q -BGD T c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 3. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan qu n lý trư ng, Hi u trư ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, các cơ s ào t o trung h c chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn V ng ( ã ký) QUY CH
 2. TUY N SINH H CHÍNH QUY TRUNG H C CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2003/Q -BGD T ngày 18/3/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Hình th c tuy n sinh 1. Tuy n sinh trung h c chuyên nghi p bao g m các hình th c: - C tuy n - Tuy n th ng - Xét tuy n - Thi tuy n. 2. Hàng năm, các trư ng có ch tiêu ào t o ti n hành t ch c tuy n sinh tuy n ch n h c sinh vào h c h chính quy c a trư ng. a. Vi c c tuy n ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT-BGD T- BTCCBCP-UBDTMN ngày 26 tháng 02 năm 2001 v vi c hư ng d n c tuy n vào i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p theo ch c tuy n và nh ng văn b n hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o b. Vi c tuy n th ng ư c áp d ng cho nh ng i tư ng sau: b.1. Anh hùng lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang, Chi n sĩ thi ua toàn qu c ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s ho c tương ương tùy theo i tư ng tuy n sinh c a trư ng. b.2. Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào trung h c chuyên nghi p nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i nghĩa v quân s ho c i thanh niên xung phong t p trung, nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ mà chưa ư c nh n vào h c m t trư ng l p chính quy dài h n nào, ư c c p t trung oàn trong quân i ho c T ng i Thanh niên xung phong gi i thi u thì ư c nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã d thi. b.3. Thí sinh là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t (Toán, V t lý, Hóa h c, Tin h c,...) ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s ho c tương ương ư c nh n vào h c trung h c chuyên nghi p, n u chưa t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s s ư c b o lưu xem xét sau khi ã t t nghi p. Ngành h c c a nh ng thí sinh này ư c ưu tiên xem xét phù h p v i môn thí sinh ã d thi qu c t
 3. b.4. Các v n ng viên là thành viên c a i tuy n qu c gia ã tham gia thi u trong các gi i qu c t là v n ng viên c p 1 tr lên ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s ho c tương ương ư c nh n vào h c trung h c chuyên nghi p th d c th thao. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên i v i các thành viên i tuy n qu c gia ã thi u qu c t và nh ng v n ng viên ư c phong ng c p th d c th thao không quá 5 năm tính n ngày d thi vào trung h c chuyên nghi p th d c th thao. b.5. H c sinh năng khi u ngh thu t ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s ho c tương ương, t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c ho c qu c t ư c tuy n th ng vào trung h c chuyên nghi p h c các ngành tương ng t i các trư ng ngh thu t (n u nhà trư ng có ào t o ngành ó). Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên không quá 5 năm k t ngày t gi i thư ng n ngày d thi vào trung h c chuyên nghi p. b.6. H c sinh t gi i t khuy n khích tr lên trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i trung h c ph thông (theo chương trình l p 12) sau khi t t nghi p trung h c ph thông ư c xét tuy n th ng vào h c trung h c chuyên nghi p. K t qu thi qu c gia ch n h c sinh gi i theo chương trình l p 12 c a nh ng h c sinh ang h c l p 11 ư c b o lưu cho kỳ thi tuy n sinh trung h c chuyên nghi p năm k ti p. b.7. Nh ng h c sinh t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s có h nh ki m x p lo i khá tr lên và i m t ng k t c a 2 môn Toán và Văn năm cu i c p t t 6,5 i m tr lên, thu c m t trong các i tư ng sau ây: - H c sinh m côi c cha l n m mà m t trong hai ngư i là li t sĩ. - H c sinh có b và m là thương binh, b nh binh mà m t trong hai ngư i m t s c lao ng trên 81%. - H c sinh m côi c cha l n m có h khNu thư ng trú và hi n ang sinh s ng, h c t p t i khu v c 1, vùng c bi t khó khăn, ít nh t là 3 năm tính n ngày d thi. b.8. Vi c tuy n th ng theo m c b3, b5, b6 i m b kho n 2 i u 1 Quy ch này ti n hành theo nh ng nguyên t c sau ây: - Ch áp d ng m t l n úng năm h c sinh t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s . - H c sinh t m t hay nhi u gi i trong kỳ thi h c sinh gi i ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t c a mình. - H c sinh t gi i trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ư c xét tuy n th ng vào h c các ngành có môn thi tuy n sinh trùng v i môn t gi i.
 4. - i v i nh ng trư ng có yêu c u sơ tuy n (các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an...) ch nh ng ngư i t yêu c u sơ tuy n m i thu c di n xem xét tuy n th ng. - i v i các ngành năng khi u, thí sinh thu c di n tuy n th ng n u t các yêu c u sơ tuy n, ư c mi n thi các môn văn hóa, nhưng ph i d thi các môn năng khi u và ph i t i m năng khi u do trư ng quy nh m i thu c di n trúng tuy n. - T ng s thí sinh ư c tuy n th ng vào trung h c chuyên nghi p c a m t trư ng ho c m t ngành c a t ng trư ng quy nh t i i m b kho n 2 i u 1 Quy ch này không vư t quá 20% t ng ch tiêu tuy n sinh. N u s h sơ ăng ký tuy n th ng l n hơn 20% thì ưu tiên tuy n i tư ng quy nh t i m b1 n i m b6 c a kho n này. i tư ng ư c quy nh i m b7 kho n này s l y th t cho nh ng ai có t ng i m thi t t nghi p cao hơn. - H c sinh thu c di n tuy n th ng n u d thi vào trung h c chuyên nghi p ư c c ng thêm 02 i m. Hàng năm, các thí sinh thu c i tư ng tuy n th ng làm h sơ ăng ký tuy n th ng theo m u t i Ph l c 1 (kèm theo Quy ch này), n p cho S Giáo d c và ào t o nơi mình cư trú trư c ngày 15 tháng 7. S Giáo d c và ào t o t ng h p danh sách g i v B Giáo d c và ào t o (V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh ) trư c ngày 25 tháng 7. Sau ngày 10 tháng 8, thí sinh n S Giáo d c và ào t o nơi mình cư trú xem k t qu và liên h v i trư ng mà thí sinh ư c ch p nh n. c. Các trư ng có s thí sinh ăng ký d thi không vư t quá 150% ch tiêu ư c giao sau khi báo cáo B Giáo d c và ào t o và B ch qu n ( i v i các trư ng Trung ương) ho c S Giáo d c và ào t o ( i v i các trư ng a phương) ư c phép áp d ng hình th c xét tuy n. - Vi c xét tuy n ph i ư c ti n hành công khai, trên cơ s t ng i m hai môn thi t t nghi p trung h c ph thông ho c trung h c cơ s trùng v i môn thi tuy n sinh c a trư ng. N u vi c xét tuy n trên chưa xác nh ư c thì d a vào i m bình quân các môn trong h c b l p cu i c p tùy theo i tư ng tuy n c a t ng trư ng. - Trong trư ng h p v n chưa tuy n s lư ng thì ư c phép tuy n thêm s thí sinh không i h c, cao ng có nguy n v ng theo h c t i trư ng mà i m thi vào i h c, cao ng không có i m không (0) sau khi có s ng ý c a cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o. Th t tuy n ch n ư c l y trên cơ s t ng i m thi i h c, cao ng t cao xu ng th p theo kh i ngành tương ng. d. Vi c thi tuy n sinh do Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n c 4 khâu: t ch c kỳ thi; ra thi; ch m thi và phúc kh o; tuy n ch n và tri u t p thí sinh trúng tuy n n trư ng theo úng các quy nh c a Quy ch này. i u 2. Qu n lý và ch o công tác tuy n sinh B Giáo d c và ào t o là cơ quan qu n lý nhà nư c, ch o th ng nh t toàn di n i v i công tác tuy n sinh trung h c chuyên nghi p trong toàn qu c.
 5. B Giáo d c và ào t o Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, in và phát hành các tài li u, bi u m u th ng nh t ph c v công tác tuy n sinh. Hàng năm, ba tháng trư c ngày thi tuy n sinh, B Giáo d c và ào t o công b công khai các ch tiêu tuy n sinh c a t ng trư ng, vùng tuy n, i tư ng tuy n, môn thi, l ch thi. Các V ch c năng và Thanh tra B Giáo d c và ào t o, các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v Ch o, hư ng d n và ki m tra các trư ng th c hi n úng các quy nh v tuy n sinh. i u 3. Thanh tra tuy n sinh Thanh tra tuy n sinh th c hi n theo "Quy nh v t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o" ban hành theo Quy t nh s 20/1998/Q -BGD T ngày 04/5/1998 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. B trư ng các B , ngành, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p các oàn thanh tra tuy n sinh (ho c c cán b thanh tra tuy n sinh) ti n hành thanh tra vi c th c hi n Quy ch này. Khi có nh ng trư ng h p c bi t, B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét và quy t nh. i u 4. i u ki n ăng ký d thi 1. M i công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ( i v i ngư i nư c ngoài có quy nh riêng) n u có các i u ki n sau ây u ư c d thi vào trung h c chuyên nghi p: a. ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c cơ s ho c tương ương tùy theo i tư ng tuy n c a trư ng; b. Có s c kh e h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư liên B Y t - i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o; c. Trong tu i quy nh i v i nh ng ngành có quy nh h n ch tu i (các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an, Ki m sát, m t s ngành năng khi u); d. t ư c các yêu c u trong kỳ thi sơ tuy n, n u d thi vào các trư ng có quy nh sơ tuy n; e. Trư c khi d thi có h khNu thư ng trú thu c vùng tuy n quy nh, n u d thi vào các trư ng có quy nh vùng tuy n; f. N p , úng th i h n các gi y t và l phí ăng ký d thi theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o;
 6. g. Có m t t i trư ng ã ăng ký d thi úng th i gian quy nh ghi trong gi y báo d thi, n p y l phí d thi; h. Quân nhân và công an nhân dân t i ngũ ch ư c d thi vào nh ng trư ng do B Qu c phòng và B Công an quy nh sau khi ã ư c c p có thNm quy n cho phép i h c; Quân nhân t i ngũ s p h t h n nghĩa v quân s theo lu t nh, n u ư c Th trư ng t c p trung oàn tr lên cho phép, thì ư c d thi theo nguy n v ng cá nhân. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c m t trong các di n dư i ây không ư c d thi: a. Không ch p hành nghiêm ch nh Lu t nghĩa v quân s ; có hành vi ph m pháp ang b truy t ho c ang trong th i gian thi hành án. b. Nh ng ngư i b tư c quy n d thi ho c b k lu t bu c thôi h c chưa ư c 2 năm (tính t năm b tư c quy n d thi ho c ngày ký quy t nh k lu t n ngày d thi). c. H c sinh, sinh viên ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p chưa ư c Hi u trư ng cho phép d thi, cán b công ch c ang làm vi c t i các cơ quan nhà nư c chưa ư c Th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 5. i u ki n trúng tuy n Nh ng thí sinh có các i u ki n ã nêu i u 4 c a Quy ch này, n u thi t i m tuy n vào trư ng ã d thi quy nh cho t ng i tư ng, theo t ng khu v c c a t ng ngành (n u trư ng tuy n theo ngành), không có môn nào b i m không (0) thì trúng tuy n kỳ thi tuy n sinh vào trư ng ã d thi. i u 6. Tuy n sinh i h c trung h c chuyên nghi p nư c ngoài Vi c tuy n sinh i h c trung h c chuyên nghi p nư c ngoài ư c ti n hành theo quy nh riêng c a B Giáo d c và ào t o. i u 7. Chính sách và i tư ng ưu tiên trong tuy n sinh 1. Chính sách ưu tiên theo i tư ng a. Nhóm ưu tiên 1. - Thương binh, b nh binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh; quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c; quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s và công an nhân dân ã chuy n ngành, ph c viên, xu t ngũ mà trong th i gian t i ngũ ã chi n u, công tác t t t 12 tháng tr lên t i các vùng biên gi i, h i o. - Con li t sĩ, con thương binh, b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên; con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng t 81% tr lên; con c a Bà m Vi t Nam anh hùng; con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng.
 7. - Ngư i có cha ho c m là ngư i dân t c thi u s Vi t Nam. - Công nhân ưu tú tr c ti p s n xu t ã làm vi c 5 năm, trong ó có 2 năm li n là chi n sĩ thi ua ư c t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành tr lên công nh n và c p b ng khen. - Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i dân t c ít ngư i (ngư i Kinh, Hoa...) có h khNu thư ng trú 3 năm tr lên và h c ph thông t i nơi có h khNu thư ng trú (tính n ngày d thi) t i vùng cao, vùng sâu khu v c 1. b. Nhóm ưu tiên 2: - Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ho c thanh niên xung phong ư c c i h c; quân nhân, công an nhân dân ph c viên, xu t ngũ ã có th i gian t i ngũ t 24 tháng tr lên (tính n ngày d thi); con thương b nh binh m t s c lao ng dư i 81%; con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng dư i 81%; - Ngư i lao ng ưu tú thu c t t c các thành ph n kinh t ư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n danh hi u th gi i, ngh nhân; ngư i ư c c p b ng Lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ho c danh hi u Tu i tr sáng t o c a Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; giáo viên chưa có b ng trung h c chuyên nghi p sư ph m ã tham gia gi ng d y 3 năm (tính n ngày d thi) thi vào trung h c chuyên nghi p kh i Sư ph m; y tá, dư c tá, h lý, k thu t viên kh i Y dư c có b ng sơ c p ã có th i gian làm vi c 3 năm (tính n ngày d thi) thi vào trung h c chuyên nghi p kh i Y dư c; ngư i lao ng có b ng t t nghi p ào t o ngh h chính quy ã có th i gian làm vi c 3 năm (tính n ngày d thi) thi vào trung h c chuyên nghi p (ngành tương ng). - Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i thi u s , có h khNu thư ng trú 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c 1 nhưng không thu c vùng cao, vùng sâu. - H c sinh không thu c các i tư ng ưu tiên nhóm 1 và 2 có h khNu thư ng trú t i khu v c 2 nhưng xã, th tr n (không phư ng, xã c a các thành ph , th xã và các huy n ngo i thành c a thành ph tr c thu c Trung ương) thu c nhóm khu v c 2 - nông thôn. c. Th i h n ư c hư ng ch ưu tiên iv im ts i tư ng Th i h n t i a ư c hư ng ưu tiên i v i quân nhân ph c viên, xu t ngũ, công an nhân dân chuy n ngành d thi là 18 tháng k t ngày ký quy t nh xu t ngũ n ngày d thi. Ngư i thu c nhi u di n ưu tiên theo i tư ng ch ư c hư ng ch ưu tiên cao nh t. 2. Các khu v c ưu tiên trong tuy n sinh Thí sinh ang sinh s ng và có h khNu thư ng trú t 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c nào thì tính theo khu v c ó. H c sinh các l p chuyên, h c sinh các trư ng, l p d b ư c tính theo h khNu g c trư c khi n h c t i các trư ng, l p
 8. này. Riêng quân nhân, công an nhân dân ư c c i d thi óng quân t i khu v c nào thì tính theo khu v c ó. Các khu v c ư c quy nh như sau: - Khu v c 1: G m các huy n, xã mi n núi, vùng cao, vùng xa xôi h o lánh, vùng sâu, h i o và các thôn, b n, xã thu c vùng có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Chính ph . - Khu v c 2: G m các t nh, huy n, xã trung du và ng b ng, ngo i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. Khu v c này ư c chia thành 2 nhóm: a. H c sinh có h khNu thư ng trú t i các phư ng, xã, th tr n thu c thành ph không tr c thu c Trung ương; t i các phư ng xã, th tr n thu c các th xã và các xã, th tr n thu c các huy n ngo i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương. b. H c sinh có h khNu thư ng trú t i các xã, th tr n không thu c nhóm ghi i ma nói trên thì thu c nhóm khu v c 2 - nông thôn - Khu v c 3: G m các qu n n i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương. Các khu v c tuy n sinh, hàng năm s ư c B Giáo d c và ào t o công b chi ti t. 3. Khung i m ưu tiên theo i tư ng và khu v c tuy n sinh a. i m chênh l ch gi a hai i tư ng ưu tiên và khu v c tuy n sinh k ti p nhau không quá 2 i m. b. i v i các trư ng ho c các khóa ào t o có a ch s d ng, có th nh i m xét tuy n theo t nh, huy n v i m c chênh l ch i m gi a các t nh, huy n l n hơn m c quy nh t i i m a kho n này tuy n s lư ng. c. i m xét tuy n i v i thí sinh di n khu v c 2 - nông thôn th p hơn so v i thí sinh là h c sinh ph thông khu v c 2 nhưng cao hơn i v i thí sinh là ngư i Kinh mi n núi. i u 8. H sơ và th t c ăng ký d thi, chuy n và nh n gi y báo thi 1. H sơ ăng ký d thi Thí sinh căn c vào k ho ch tuy n sinh ư c B Giáo d c và ào t o thông báo hàng năm ghi nguy n v ng ăng ký d thi vào trư ng (ho c vào ngành h c c a trư ng i v i nh ng trư ng tuy n theo ngành) phù h p v i kh năng và i u ki n c a mình. Thí sinh có th ăng ký d thi vào m t ho c nhi u trư ng theo m u h sơ ăng ký d thi th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o và ph i có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã, cơ quan nơi cư trú ho c h c t p, công tác. 2. Th t c n p h sơ, l phí ăng ký d thi và chuy n, nh n gi y báo thi
 9. Vi c n p h sơ, l phí ăng ký d thi, chuy n và nh n gi y báo thi ư c th c hi n theo nh ng phương th c sau: a. Thông qua h th ng tuy n sinh theo trình t sau: Thí sinh -> S Giáo d c và ào t o -> Trư ng -> S Giáo d c và ào t o -> Thí sinh. b. Thí sinh tr c ti p n trư ng n p phi u ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và tr c ti p nh n gi y báo thi c a trư ng. Sau khi n p phi u ăng ký d thi, n u có s thay i v gia ình ho c b n thân, thí sinh có trách nhi m b sung và khi t i d thi n p y các gi y t b sung h p pháp làm cơ s th c hi n chính sách ưu tiên trong tuy n ch n và các ch khác. Sau ngày thi các trư ng không gi i quy t vi c thay i i tư ng và khu v c ưu tiên cho thí sinh ã d thi. Sau khi ã l p xong danh sách phòng thi và in gi y báo thi, các trư ng không ư c nh n ti p h sơ ăng ký d thi. Chương 2: QUY N H N VÀ TRÁCH NHÓM C A CÁC TRƯ NG TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 9. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a H i ng tuy n sinh trư ng i u hành m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh, hàng năm t i các trư ng có ch tiêu tuy n sinh, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p H i ng tuy n sinh. 1. Thành ph n c a H i ng tuy n sinh - Ch t ch: Hi u trư ng ho c Phó hi u trư ng ư c Hi u trư ng y quy n, - Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng ho c Trư ng phòng ào t o. - U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng ào t o. - Các y viên: M t s trư ng phòng, trư ng khoa, trư ng ban và t trư ng chuyên môn. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó không ư c tham gia H i ng tuy n sinh. 2. Quy n h n và trách nhi m c a H i ng tuy n sinh trư ng H i ng tuy n sinh trư ng Trung ương t dư i s ch o th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o, H i ng tuy n sinh trư ng a phương t dư i s ch o th ng nh t c a S Giáo d c và ào t o.
 10. H i ng tuy n sinh có quy n h n và trách nhi m t ch c th c hi n t t các khâu: ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và phúc kh o, tuy n ch n và tri u t p thí sinh trúng tuy n n trư ng; thu và s d ng l phí ăng ký d thi, l phí d thi; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t và báo cáo k p th i công tác tuy n sinh cho B Giáo d c và ào t o và các B , ngành ( i v i các trư ng Trung ương), U ban nhân dân ho c S Giáo d c và ào t o ( i v i các trư ng a phương). 3. Quy n h n và trách nhi m c a Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng - Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh theo quy nh t i Quy ch này. - Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H i ng tuy n sinh trư ng bao g m: Ban thư ký, Ban thi, Ban coi thi, Ban ch m thi, Ban phúc kh o.... Tùy hoàn c nh c th c a t ng trư ng, Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng có th thành l p Ban cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kỳ tuy n sinh c a trư ng. Các ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng. - Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n công tác tuy n sinh úng Quy ch này. - Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng giúp Ch t ch H i ng tuy n sinh th c hi n nhi m v và thay th Ch t ch H i ng tuy n sinh gi i quy t công vi c khi Ch t ch H i ng tuy n sinh y quy n. i u 10. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng 1. Thành ph n Ban thư ký H i ng tuy n sinh - Trư ng ban: Do y viên thư ng tr c H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên: M t s cán b Phòng ào t o và giáo viên. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh - Nh n bài thi t Ban coi thi; ki m kê và b o qu n bài thi. - Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách và r c phách bài thi theo quy nh t i i u 19 c a Quy ch này. - Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban ch m thi và th c hi n các công tác nghi p v quy nh t i i u 25 c a Quy ch này. - Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. L p biên b n x lý i m bài thi vi ph m quy ch . - Làm báo cáo tình hình ch m thi trình Ch t ch H i ng tuy n sinh xem xét. - D ki n phương án i m tuy n ch n trình Ch t ch H i ng tuy n sinh xem xét.
 11. - G i gi y báo i m, gi y báo trúng tuy n cho thí sinh. Ban Thư ký H i ông tuy n sinh ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t 2 y viên c a Ban tr lên. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh - L a ch n nh ng cán b trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t và không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó trình Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng xem xét ra quy t nh c vào Ban thư ký. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh i u hành công tác c a Ban thư ký. i u 11. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban thi 1. Thành ph n Ban thi - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Ch t ch H i ng tuy n sinh ho c Trư ng Ban thi ch nh. - Tùy theo s lư ng môn thi c a trư ng, Trư ng Ban thi ch nh m i môn thi m t Trư ng môn thi. Giúp vi c Ban thi có 1 - 2 cán b làm nhi m v ánh máy, in, óng gói thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó không ư c là thành viên Ban thi ho c cán b giúp vi c Ban thi. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban thi - Giúp ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng xác nh yêu c u ra thi, in, óng gói, b o qu n và s d ng thi theo úng Quy ch này. - Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p và tr c ti p gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi, không làm vi c t p th toàn Ban. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban thi - L a ch n ngư i tham gia công tác thi và nêu yêu c u biên so n thi. - T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi theo úng các quy trình làm thi t i i u 17 c a Quy ch này. - Xét duy t, quy t nh ch n chính th c, d b và x lý các tình hu ng c p bách và b t thư ng v thi trong kỳ tuy n sinh.
 12. - Ch u trách nhi m cá nhân trư c H i ng tuy n sinh trư ng v ch t lư ng chuyên môn và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu công tác liên quan n thi. 4. Quy n h n và trách nhi m c a y viên thư ng tr c Ban thi: - Nghiên c u n m v ng các quy nh v công tác thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t giúp Trư ng Ban thi i u hành công tác thi. - L p k ho ch và l ch duy t thi, ghi biên b n xét duy t thi và ph n bi n thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi. - L p k ho ch và tr c ti p t ch c in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi, phòng thi. 5. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng môn thi N m v ng và quán tri t y yêu c u c a vi c ra thi theo i u 11 c a Quy ch này. - Nghiên c u các ã ư c gi i thi u ch n l c ch nh lý, t h p và biên so n thi m i áp ng các yêu c u c a thi tuy n sinh. D ki n phương án ch n chính th c và d b (k c áp án và thang i m) trình Trư ng Ban thi xem xét quy t nh. - Giúp Trư ng Ban thi theo dõi, gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong các bu i thi. - Trư ng môn thi tham gia quy t nh ch n chính th c cho kỳ thi. i u 12. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban coi thi 1. Thành ph n Ban coi thi - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên bao g m m t s lãnh o các phòng (T ch c cán b , ào t o, Công tác h c sinh, Tài v , B o v , Hành chính t ng h p, Qu n tr , Ban ký túc xá...) m t s trư ng khoa, t trư ng b môn, cán b coi thi, tr t t viên, cán b y t , công an (nơi c n thi t có th thêm m t s cán b ki m soát quân s ). - N u trư ng có nhi u i m thi thì m i i m thi Ch t ch H i ng tuy n sinh ch nh m t y viên c a Ban làm Trư ng i m thi. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t vi c b trí l c lư ng coi thi, giám sát phòng thi, b o v phòng thi, t ch c coi thi, thu bài n vi c bàn giao bài thi theo úng Quy ch tuy n sinh, b o m an toàn cho kỳ thi và bài thi c a thí sinh.
 13. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó không ư c là thành viên Ban coi thi. Trong trư ng h p thi u cán b coi thi, Ban coi thi ư c phép m i giáo viên các trư ng khác, cán b ang công tác t i các cơ quan ch qu n c p trên c a trư ng làm cán b coi thi nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ho c cơ quan qu n lý cán b , giáo viên. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban coi thi - Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng, quy t nh danh sách thành viên Ban coi thi, danh sách cán b coi thi, cán b giám sát thi, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s , nhân viên ph c v t i các i m thi. - Quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi theo úng Quy ch này. - U viên thư ng tr c Ban coi thi có trách nhi m giúp Trư ng Ban coi thi th c hi n nhi m v . 4. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng i m thi - Thay m t Trư ng Ban coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t i i m thi ư c giao. - Phân công cán b giám sát phòng thi. - X lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. N u tình hình ph c t p ph i báo cáo ngay cho Trư ng Ban coi thi gi i quy t. - Trư c m i bu i thi, t ch c b c thăm phân công cán b coi thi. i u 13. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban ch m thi 1. Thành ph n Ban ch m thi - Trư ng ban do Ch t ch ho c phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên g m: Các Trư ng môn ch m thi và các cán b ch m thi. Danh sách các y viên và l ch ch m thi ph i ư c gi bí m t. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó không ư c là thành viên Ban ch m thi. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban ch m thi Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo úng Quy ch này. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban ch m thi
 14. - L a ch n và c các thành viên Ban ch m thi Ch t ch H i ng tuy n sinh quy t nh. - i u hành c ng tác ch m thi. Ch u trách nhi m trư c H i ng tuy n sinh trư ng v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi. - Trong trư ng h p thi u cán b ch m thi, Trư ng Ban ch m thi ư c phép m i cán b , giáo viên c a các trư ng khác tham gia ch m thi. H p ng gi a Ban ch m thi và cá nhân ư c m i ph i có xác nh n c a trư ng ho c cơ quan ch qu n. 4. Quy n h n và trách nhi m c a y viên thư ng tr c Ban ch m thi Thay m t Trư ng Ban ch m thi i u hành toàn b công tác ch m thi khi ư c y quy n. 5. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng môn ch m thi - L a ch n và gi i thi u cán b ch m thi Trư ng Ban ch m thi ra quy t nh. - Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi thu c b môn nghiên c u áp án, thang i m và ch m chung t 3 - 5 bài thi, sau ó h p th o lu n, rút kinh nghi m. Tri n khai k ho ch ch m thi và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách. - Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài ngay t vòng ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n c n báo cáo Trư ng Ban ch m thi bi t t ch c ki m tra môn thi khác c a thí sinh và cho ti n hành ch m chung bài thi ó. - Ki n ngh Trư ng Ban ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m Quy ch ho c ch m sai sót nhi u. Cán b ch m thi ph i là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m. Nh ng giáo viên ang trong th i kỳ t p s không ư c tham gia ch m thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, chi, em ru t) d thi vào trư ng nào thì không ư c làm cán b ch m thi t i trư ng ó. Thành viên Ban thư ký không ư c tham gia ch m thi. i u 14. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban phúc kh o 1. Thành ph n c a Ban phúc kh o - Trư ng ban do Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ph trách ào t o m nhi m. - Các y viên: M t s cán b giáo viên có trình c a các b môn. Danh sách các y viên và l ch làm vi c c a Ban ph i ư c gi bí m t. Nh ng ngư i tham gia Ban phúc
 15. kh o không ư c có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) thi vào trư ng năm ó. Các cán b ã tham gia Ban ch m thi không ư c tham gia Ban phúc kh o. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban phúc kh o Khi có ơn khi u n i c a thí sinh, Ban phúc kh o có nhi m v ch o: - Ki m tra các sai sót như: C ng sai i m, ghi nh m i m bài thi c a ngư i này sang ngư i khác - Ch m l i các bài mà thí sinh cho r ng có sai, sót so v i thang i m chính th c. - Ch m bài thi th t l c nay tìm th y. - Ch m bài m i thi b sung c a thí sinh thi u i m do sai sót c a H i ng tuy n sinh. Trình Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng quy t nh i m bài thi sau khi ã ch m l i. Chương 3: QUY NNH C TH TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH M c 1:CÔNG TÁC CHU N BÀI CHO KỲ THI i u 15. Quy nh v môn thi, th i gian thi và phòng thi. T ch c nh n h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và g i gi y báo thi cho thí sinh 1. S môn thi tuy n sinh là 2 môn. Môn thi do Hi u trư ng nhà trư ng quy t nh sau khi có s ng ý b ng văn b n c a B Giáo d c và ào t o và ư c công b công khai trư c kỳ thi 3 tháng. Môn thi tuy n sinh (tr các môn năng khi u) ph i là các môn h c trong chương trình b c trung h c. Thí sinh ph i thi s môn thi do trư ng quy nh, n u không s không thu c di n tuy n ch n. 2. Th i gian quy nh cho kỳ thi tuy n sinh trung h c chuyên nghi p là 3 ngày: ngày u làm th t c d thi, ngày th hai làm bài thi và ngày cu i cùng d tr cho trư ng h p c n thi t. Th i gian làm bài cho m i môn thi t 90 phút n 150 phút. L ch thi t ng ngày do Ch t ch H i ng tuy n sinh quy nh. 3. Trư c kỳ thi ch m nh t 1 tu n, H i ng tuy n sinh trư ng ph i t ch c các i m thi và chuNn b s phòng thi c n thi t. M i phòng thi ph i có bàn, gh , ph n, b ng, m b o thông thoáng và ánh sáng. Kho ng cách gi a hai thí sinh li n k nhau ph i t 1,2 m tr lên. V trí phòng thi ph i an toàn, yên tĩnh. M i phòng thi ph i có hai cán b coi thi. 4. Hi u trư ng (ho c Ch t ch H i ng tuy n sinh) giao cho phòng ào t o (ho c Ban thư ký) t ch c nh n h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và g i gi y báo thi cho thí sinh theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này, ng th i ch o các b ph n tri n khai ho t ng.
 16. i u 16. Yêu c u v n i dung thi tuy n sinh thi vào trung h c chuy n nghi p ph i t ư c các yêu c u v ki m tra nh ng ki n th c cơ b n, kh năng v n d ng và k năng th c hành c a thí sinh trong ph m vi chương trình trung h c ph thông, trung h c cơ s i v i t ng h tuy n, ch y u là chương trình l p cu i c p, phù h p v i trình chung c a thí sinh d thi, úng v i chương trình. thi ph i t ư c yêu c u phân lo i ư c trình h c l c c a thí sinh và phù h p v i th i gian quy nh cho m i môn thi. N i dung thi ph i m b o tính khoa h c, chính xác, ch t ch , rõ ràng, không sai sót. Ch t ch H i ng tuy n sinh và Trư ng Ban thi c a trư ng ch u trách nhi m v cách ra thi và n i dung thi c a trư ng mình. i u 17. Quy trình ra thi 1. Biên so n và gi i thi u Tùy theo tình hình c th c a t ng trư ng, i v i m i môn thi, Trư ng Ban thi ch nh m t s giáo viên có tinh th n trách nhi m cao và có trình chuyên môn gi i tham gia gi i thi u thi. Vi c biên so n thi ph i căn c vào yêu c u v n i dung thi tuy n sinh, i tư ng, trình thí sinh d thi, nh ng yêu c u c th khác c a Trư ng Ban thi biên so n và gi i thi u cùng áp án và thang i m chi ti t. Trong th i h n quy nh c a Trư ng Ban thi, ngư i gi i thi u ph i n p b n g c cho Trư ng Ban thi. Không ư c ánh máy, sao chép thành nhi u b n, không lưu gi riêng và không em n i dung ã gi i thi u ph o ho c luy n thi. 2. L a ch n và hoàn ch nh . Trên cơ s nh ng ã ư c gi i thi u, Trư ng môn thi có th ki n ngh ch n nguyên hai, ba nào ó ho c l a ch n các câu h i t nh ng khác nhau t h p thành hai, ba m i. Sau ó, biên so n áp án và thang i m chi ti t cho t ng r i trình Trư ng Ban thi xem xét quy t nh. Trư c ngày thi môn u tiên, t i a i m cách ly v i môi trư ng bên ngoài, Trư ng Ban thi làm vi c tr c ti p và c l p l n lư t v i t ng Trư ng môn thi v i s có m t c a y viên thư ng tr c Ban thi. Trư ng Ban thi có th thay i th t các câu h i, thay câu này b ng câu khác ho c yêu c u Trư ng môn thi biên so n l i. Căn c vào ý ki n c a Trư ng Ban thi, Trư ng môn thi hoàn ch nh l i các d ki n kèm theo áp án và thang i m chi ti t, ký tên vào b n g c và giao cho Trư ng Ban thi. 3. L a ch n và ph n bi n thi
 17. Trư ng Ban thi ph i t ch c ph n bi n ; m i môn thi ph i có m t ngư i ph n bi n; ngư i ph n bi n c n có kinh nghi m và trình chuyên môn. Ngư i ph n bi n ph i tr c ti p gi i chi ti t thi trong m t th i gian xác nh. Trong quá trình gi i thi không ư c trao i, ti p xúc v i ngư i ra ; không mang theo tài li u, áp án và thang i m. Ý ki n ph n bi n c n có nh ng n i dung sau ây: -M c th a mãn yêu c u v n i dung thi theo i u 16 c a Quy ch này; - Nh n xét v áp án, thang i m, m c khó, d c a và nh ng sai sót khác; - Nh ng ki n ngh c a ngư i ph n bi n. Sau khi nh n ư c văn b n ph n bi n, Trư ng môn thi ph i h p v i ngư i ra , ngư i ph n bi n th ng nh t ý ki n ho c s a i, b sung nh ng i u c n thi t trư c khi báo cáo v i Trư ng Ban thi. Sau khi hi u ính l n cu i , áp án, thang i m v i s góp ý c a ngư i biên so n và ph n bi n thi c a t ng môn, Trư ng môn thi ký tên vào b n g c và giao cho Trư ng Ban thi. Trư ng Ban thi t ánh s các thi và quy t nh ch n m t trong s d ki n làm chính th c, các còn l i làm d b , ng th i quy t nh thang i m cho t ng ph n c a thi chính th c và d b . Toàn b thi do các giáo viên gi i thi u, d ki n do Trư ng môn thi biên so n thi chính th c, d b , áp án, thang i m và các tài li u liên quan do chính Trư ng Ban thi c t gi theo ch b o m t. 4. ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi Vi c ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi ư c th c hi n dư i s ch o tr c ti p c a Trư ng Ban thi. a) ánh máy và in thi. - Các thành viên tham gia vào quá trình ánh máy và in thi không ư c mang theo b t kỳ phương ti n liên l c và lưu gi thông tin nào. - Máy tính s d ng ánh máy thi không ư c n i m ng. - Trư ng môn thi tr c ti p ánh máy ho c tr c ti p ki m tra sau khi ngư i khác ánh máy. Trư ng Ban thi ch nh nh ng cán b có nghi p v chuyên môn và tinh th n trách nhi m cao ánh máy và in thi. - Trư c khi ánh máy ho c in thi ph i thu d n m i gi y t , tài li u cũ. - thi ph i ư c ánh máy và in rõ ràng, chính xác, s ch, p, úng quy cách, úng s b n n nh, không th a, thi u, không dùng gi y in h ng c a thi khác. Các thi in h ng và b n g c thi ph i n p cho Trư ng Ban thi qu n lý.
 18. - Trư ng môn thi và Trư ng Ban thi nh t thi t ph i ki m tra k b n ánh máy r i c hai ngư i cùng ký duy t trư c khi in . - Trong quá trình in, sao ch p, Trư ng môn thi ph i ki m tra s lư ng, ch t lư ng b n in, lo i b t in m , in h ng, x u, bNn, rách hay t tr ng. Khi ph i in thi c hai m t gi y, ph i in úng u uôi và ki m tra phòng in sót. - ánh máy ho c in, sao ch p t ng m t. Ch ư c ti p t c ánh máy ho c in khác sau khi ã ki m tra khu v c ánh máy, in, thu d n và giao cho Trư ng Ban thi m i gi y t liên quan n v a làm trư c ó. - Tuy t i không ánh máy ho c in áp án thi trư c khi thi. b) óng gói thi. U viên thư ng tr c Ban thi n m v ng s lư ng thí sinh c a t ng kh i, ngành, a i m thi c a trư ng phân ph i thi, ghi tên a i m thi, phòng thi và s lư ng thi vào t ng phong bì, sau ó giao cho ngư i ph trách óng gói ho c t mình tr c ti p cho thi vào t ng phong bì. - Ngư i óng gói thi ph i b o m úng s lư ng thi, úng môn thi ghi phong bì thi, s lư ng thi cho t ng i m thi, t ng phòng thi không có t tr ng, t h ng. - Phong bì thi ư c dán kín, ch t, không bong mép, có nhãn và d u niêm phong (n a d u in vào nhãn, n a d u in vào phong bì). - Sau khi óng gói xong t ng thi, y viên thư ng tr c Ban thi ki m tra s lư ng phong bì ã óng gói và bàn giao cho Trư ng ban thi qu n lý, k c các b n in th a, in h ng, m , x u, rách, bNn ã b lo i. c) B o qu n và phân ph i thi. thi ph i b o qu n trong hòm, t , hay két s t, có khoá ch c ch n, niêm phong k và có ngư i b o v thư ng xuyên. Chìa khóa hòm, t hay két s t do Trư ng Ban thi gi . - L ch phân ph i thi t ng bu i cho các i m thi do Trư ng Ban thi quy nh. Khi giao nh n thi ph i có biên b n. Khi ưa thi n các i m thi ph i có công an b o v . d) S d ng thi chính th c và d b . - Phong bì ng thi chính th c ch ư c m s d ng t i phòng thi úng ngày, gi và môn thi do Ch t ch H i ng tuy n sinh quy nh th ng nh t cho m i kỳ thi và ư c dùng i chi u, ki m tra ã phát cho thí sinh ho c chép lên b ng. - thi d b ch ư c s d ng trong trư ng h p thi chính th c b l , khi có b ng ch ng xác th c và có k t lu n chính th c c a H i ng tuy n sinh trư ng và S Công an a phương theo quy nh t i i u 23 c a Quy ch này.
 19. i u 18. B o m t thi - Trư ng Ban thi ch ch n nh ng ngư i áng tin c y tham gia làm thi. Không ch n nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó tham gia làm thi. Danh sách nh ng ngư i tham gia làm thi ph i ư c gi bí m t cho n khi k t thúc các bu i thi. - Nơi làm thi ph i an toàn kín áo, bi t l p, xa hàng rào và ư c b o v nghiêm m t su t th i gian làm thi. Các c a s ph i ư c niêm phong k . Có y phương ti n b o m t, phòng cháy, ch a cháy. Ngư i làm vi c trong khu v c có phù hi u riêng và ch ho t ng trong ph m vi cho phép. - T t c m i ngư i tham gia làm thi t khi ti p xúc v i thi u ph i hoàn toàn cách ly v i môi trư ng bên ngoài dư i m i hình th c. Trong trư ng h p c n thi t, ch có Trư ng Ban thi m i ư c liên h v i Ch t ch H i ng tuy n sinh b ng i n tho i dư i s giám sát c a cán b b o v . - Cán b tham gia biên so n, ph n bi n thi và ngư i ph c v Ban thi t i nơi làm ch ra kh i khu v c cách ly sau khi ã thi ư c 2/3 th i gian môn thi cu i cùng. - Trư ng môn thi và các cán b làm ph i thư ng tr c trong su t th i gian thí sinh làm bài x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách. i u 19. S d ng ph n m m tuy n sinh trung h c chuyên nghi p Các trư ng nh t thi t ph i s d ng ph n m m tuy n sinh trung h c chuyên nghi p th ng nh t trong các khâu sau: 1. ánh s báo danh và l p danh sách thí sinh d thi. 2. L p danh sách phòng thi căn c tên thí sinh theo v n A, B, C... theo ngành. Tuy t i không x p phòng thi theo cách gom h c sinh t ng a phương vào các s th t g n nhau. 3. In gi y báo thi cho t ng thí sinh (có th k t h p dùng làm th d thi). 4. L p các bi u m u th ng kê v s lư ng thí sinh ăng ký d thi theo ngành, t nh và g i v B Giáo d c và ào t o trư c ngày thi m t tu n. 5. L p bi u m u ch m thi bao g m b n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách và biên b n ch m thi. a) B n hư ng d n d n túi là tài li u Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng d n các bài thi vào các túi ch m thi. M i môn thi, m i ngành ư c d n túi theo các quy lu t khác nhau m b o các nguyên t c sau: - Trong m i môn thi, ngành, quy lu t d n túi do máy tính t ng th c hi n. M i túi ch m thi không d n quá 50 bài. Trong m i túi không d n tr n v n bài c a m t phòng thi.
 20. - Khi in xong các b n hư ng d n d n túi c a m i môn, ngành ph i ư c ưa vào t ng phong bì, ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. b) B n i chi u s báo danh - phách là tài li u Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng ánh s phách vào bài thi c a thí sinh. - Căn c vào b n hư ng d n d n túi, Ban thư ký ti n hành ánh s phách c a t ng môn, và t ng ngành qua t ng túi nơi bi t l p. S phách ph i ánh b t u t m t s ng u nhiên do máy tính th c hi n t ng. - Khi in xong các b n i chi u s báo danh - phách c a m i môn thi, ngành thi ph i ư c ưa vào t ng phong bì, ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. c) Biên b n ch m thi (bi u s 4) là tài li u cán b ch m thi ghi k t qu ch m thi t ng bài sau khi ã ch m hai l n c l p và ã th ng nh t k t qu . i m bài thi ph i ghi c ph n ch và s . N u có s a ch a, Trư ng môn ch m thi ph i ký tên và óng d u. B n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách, biên b n ch m thi và t t c các tài li u, phương ti n lưu gi thông tin có liên quan như ĩa m m, c ng, chương trình... do Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng c t gi theo ch b o m t. 6. Sau khi có k t qu ch m thi, th ng kê i m bài thi theo i tư ng, khu v c, ngành h c làm i m tuy n ch n. 7. In phi u báo i m cho t ng thí sinh. Trư ng h p thí sinh m t gi y báo i m và có ơn xin xác nh n thì Trư ng Ban thư ký t tra s i m, làm gi y xác nh n r i trình Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng ký. M c 2: CÔNG TÁC T CH C KỲ THI i u 20. Làm th t c d thi cho thí sinh. Trư c ngày thi, Ban thư ký hoàn thành danh sách thí sinh c a t ng phòng thi dán trư c m i phòng thi. M i phòng thi ph i có m t danh sách s báo danh kèm theo nh (DSA) c a thí sinh trao cho cán b coi thi i chi u ki m tra trong các bu i thi. Theo úng l ch ã công b , trong ngày u tiên c a kỳ thi, Ban thư ký phân công cán b ph bi n Quy ch , hư ng d n thí sinh n phòng thi, thu l phí d thi c a thí sinh, b sung, i u ch nh nh ng sai sót n u có trong h sơ c a thí sinh. Nh ng b sung và i u ch nh này, cán b tuy n sinh c a trư ng ph i ghi xác nh n vào t phi u ăng ký d thi s 2 và c p nh t vào máy tính. i u 21. Nhi m v và trách nhi m c a cán b coi thi và c a các thành viên khác trong Ban coi thi 1. Cán b coi thi
Đồng bộ tài khoản