Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
50
lượt xem
7
download

Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/Q -BXD Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 297 : 2003 "PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG - TIÊU CHU N CÔNG NH N" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/03/1994 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b Xây d ng. Căn c biên b n s 184/BXD-KHCN ngày 12/2 / 2002 c a H i ng Khoa h c công ngh chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng - Tiêu chu n công nh n '' Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng. QUY T NNH: i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXDVN 297 : 2003 '' Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng - Tiêu chuNn công nh n '' i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT/B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3 - T ng C c TC LCL - Lưu VP&V KHCN PGS,TSKH Nguy n Văn Liên
 2. TCXDVN................: 2003 PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG - TIÊU CHU N CÔNG NH N Construction Laboratory - Criteria for Recognition
 3. HÀ N I – 2003 L i nói u Tiêu chuNn Phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng - Tiêu chuNn công nh n (TCXDVN .......: 2003) do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n, V Khoa h c Công ngh trình duy t và B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s :............/2003/Q -BXD ngày........2003.
 4. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN ....... : 2003 PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG – TIÊU CHU N CÔNG NH N Construction Laboratory – Criteria for Recognition 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các yêu c u t i thi u c a m t phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng ư c công nh n; Tiêu chuNn áp d ng cho các ơn v thi t l p, qu n lý i u hành thí nghi m chuyên ngành Xây d ng và làm căn c các cơ quan ch c năng ánh giá công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng. 2 Tiêu chu n vi n d n TCVN ISO /IEC 17025: 2001 – ISO/IEC 17025: 1999 - Yêu c u chung v năng l c c a phòng th nghi m và hi u chuNn; TCVN 5951: 1995 - Hư ng d n xây d ng s tay ch t lư ng; TCVN 5954: 1995 (ISO/IEC Guide 58-93) - H th ng phòng th nghi m và hi u chuNn – Yêu c u chung v ho t ng và th a nh n; TCXD 273: 2002 - C p b c k thu t công nhân thí nghi m ngành Xây d ng; TCVN / ISO 9001: 2000 – H th ng qu n lý ch t lư ng – Các yêu c u. 3 Thu t ng và nh nghiã Các thu t ng và nh nghĩa trình bày trong TCVN 5958: 1995, TCVN 5954: 1995 (ISO/IEC Guide 58-93), ASTM E 548: 1993 cùng các thu t ng dư i ây ư c dùng trong tiêu chuNn này: 3.1 Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng: Là ơn v ch c năng th c hi n vi c ki m tra, ánh giá các c trưng k thu t c a t xây d ng, v t li u, k t c u, c u ki n,...s d ng trong công trình xây d ng b ng các thi t b , máy móc chuyên dùng. 3.2 Phòng thí nghi m ư c công nh n: Là phòng thí nghi m ư c B Xây d ng công nh n năng l c (có các i u ki n quy nh theo tiêu chuNn này), ư c quy n th c hi n m t s lĩnh v c thí nghi m theo Quy t nh công nh n. Phòng thí nghi m ph i t c nh t i m t a ch c th . 3.3 Phòng chu n: Là không gian thu c phòng thí nghi m có yêu c u môi trư ng v i nh ng i u ki n chuNn quy nh (ngu n i n cung c p, kh trùng sinh h c, b i, nhi t , Nm, rung ng, i n t trư ng,...). 3.4 V t chu n: Là m t v t li u ho c ch t chuNn dùng hi u chuNn l i thi t b o ho c hi u ch nh l i s li u o khi ti n hành thí nghi m.
 5. 3.5 Lĩnh v c thí nghi m: Là m t chuyên ngành mà các phương pháp thí nghi m có chung m t i tư ng. Ví d t xây d ng; bê tông và các v t li u thành ph n; nh a và bê tông nh a, thí nghi m hi n trư ng, phân tích hoá, cơ lý các lo i v t li u khác. 4 Yêu c u i v i phòng thí nghi m ư c công nh n 4.1 Ph m vi ho t ng: Phòng thí nghi m ư c công nh n ch có quy n th c hi n nh ng thí nghi m ghi trong danh m c quy t nh công nh n. 4.2 T ch c và qu n lý: a) phòng thí nghi m ph i có quy t nh thành l p c a m t t ch c ho c cá nhân có thNm quy n; b) phòng thí nghi m ư c công nh n ph i có kh năng qu n lý ho t ng c a mình b ng máy vi tính. 4.3 m b o ch t lư ng: Các phòng thí nghi m ư c công nh n ph i có trang thi t b , hi u bi t, tay ngh và trình qu n lý, m b o các s li u và k t qu thí nghi m ã công b là chuNn xác, sai s n m trong ph m vi quy nh c a tiêu chuNn tương ng. 4.4 L c lư ng cán b : Phòng thí nghi m ph i có: Trư ng phòng, các phó phòng (n u có), m t s công nhân, thí nghi m viên cho m i lĩnh v c thí nghi m và nh ng cán b c n thi t khác. 4.5 Di n tích m t b ng: Phòng thí nghi m ph i có di n tích m t b ng t i thi u, t yêu c u v i u ki n môi trư ng làm vi c (không gây nh hư ng n k t qu thí nghi m). Di n tích m t b ng t i thi u cho m i lĩnh v c thí nghi m không dư i 15m2. N u là phòng thí nghi m t ng h p, di n tích m t b ng t i thi u không dư i 30m2. 4.6 Môi trư ng: Phòng thí nghi m ph i có môi trư ng tho mãn yêu c u làm thí nghi m cho t ng lĩnh v c. i v i nh ng chuyên ngành có yêu c u thí nghi m và lưu m u trong i u ki n tiêu chuNn thì ph i có phòng chuNn. 4.7 Qu n lý ch t lư ng: Phòng thí nghi m ph i xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo yêu c u c a TCVN ISO 9001:2000; H th ng qu n lý ch t lư ng - Các yêu c u. 4.8 Trang thi t b Phòng thí nghi m ư c công nh n ph i áp ng các trang thi t b ư c th ng kê trong các ph l c A-G ho c tương ương và ph i t chuNn xác theo yêu c u c a m i phương pháp th . 4.9 Phòng chu n: Các lĩnh v c thí nghi m chuyên ngành có yêu c u phòng chuNn ư c th hi n trong ph l c A-G. 4.10 Công nhân, thí nghi m viên a) Phòng thí nghi m chuyên ngành ph i có ít nh t 2 công nhân, thí nghi m viên c a m i lĩnh v c ư c các cơ quan có ch c năng ào t o và c p ch ng ch . b) Công nhân, thí nghi m viên ph i ư c c p ch ng ch t i các cơ quan có ch c năng ào t o;
 6. c) Công nhân k thu t thí nghi m ư c ào t o và x p b c th áp d ng theo Tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân thí nghi m ngành Xây d ng (TCXDVN 273: 2002).. 4.11 Cán b qu n lý phòng thí nghi m Trư ng, phó phòng thí nghi m, ph i có trình i h c chuyên ngành xây d ng và ư c ào t o v qu n lý phòng thí nghi m do các cơ quan có ch c năng t ch c. 4.12 Tài li u k thu t Phòng thí nghi m ph i có tiêu chuNn phương pháp th ho c tài li u hư ng d n thí nghi m tương ng. Có th dùng TCVN, TCXDVN, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s ( ã ư c ăng ký khi công nh n) hay các tiêu chuNn tương ng c a nư c ngoài. 4.13 Qu n lý m u th . Phòng thí nghi m ph i th c hi n lưu gi và b o qu n mâũ th trư c và sau khi thí nghi m theo úng yêu c u c a m i phương pháp th quy d nh. 4.14 chu n xác c a k t qu thí nghi m chuNn xác c a k t qu thí nghi m ph i tho mãn yêu c u quy nh i v i m i phương pháp th tương ng. Các thi t b thí nghi m ph i qua ki m nh c a cơ quan có thNm quy n (có ch ng ch ghi rõ th i h n hi u l c). 4.15 Các tài li u công b c a phòng thí nghi m ph i t yêu c u v chính xác và y các thông tin mà phương pháp th yêu c u. 4.16 Lưu gi h sơ Phòng thí nghi m ph i có trách nhi m lưu gi h sơ k t qu thí nghi m ã công b trong th i h n 5 năm. Trư ng h p c bi t, ch lưu gi h sơ do ơn v quy nh riêng. 5 Ki m tra công nh n phòng thí nghi m 5.1 Nguyên t c công nh n c) Phòng thí nghi m có kh năng làm thí nghi m ch tiêu k thu t nào thì ư c công nh n ch tiêu k thu t ó, nhưng không ít hơn s ch tiêu ư c ánh d u sao cho m t lĩnh v c trong ph l c A-G c a tiêu chuNn này; b) Khi phòng thí nghi m ã ư c công nh n n u có kh năng th c hi n ư c nhi u ch tiêu k thu t hơn thì ăng ký công nh n b sung; c) Th i h n hi u l c là 3 năm cho m i l n ánh giá công nh n. 5.2 N i dung ki m tra Cơ quan ch c năng có thNm quy n s c cán b n phòng thí nghi m ã ăng ký xét công nh n ki m tra nh ng v n sau ây: 5.2.1 Tư cách pháp nhân: a) Quy t nh thành l p phòng thí nghi m; b) Quy t nh b nhi m Trư ng phòng.
 7. 5.2.2 Thi t b : a) S thi t b hi n có cho các ch tiêu ăng ký; b) Tình tr ng thi t b : Tính hi n i, chính xác, h sơ ki m nh. 5.2.3 S lư ng, trình hi u bi t và tay ngh c a công nhân thí nghi m: a) S lư ng công nhân, nhân viên thí nghi m c n có theo quy nh; b) Trình hi u bi t và tay ngh c a công nhân, nhân viên thí nghi m. 5.2.4 Di n tích m t b ng: Tình tr ng di n tích m t b ng, yêu c u v môi trư ng c n t, phòng chuNn (n u có), v sinh,... 5.2.5 Tài li u k thu t: Các tiêu chuNn phương pháp th và các hư ng d n k thu t hi n có. Tính hi u l c c a các tài li u k thu t. 5.2.5 Qu n lý i u hành: Tình tr ng qu n lý i u hành ho t ng phòng thí nghi m m c tin c y v ch t lư ng thí nghi m. 6. H sơ xin công nh n phòng thí nghi m H sơ xin công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng bao g m: a) ơn ngh công nh n (theo ph l c I); b) Báo cáo tình hình ho t ng c a Phòng thí nghi m (ph l c K); c) Quy t nh thành l p phòng thí nghi m c a cơ quan qu n lý tr c ti p; d) Quy t nh b nhi m Trư ng phòng thí nghi m; e) B n sao gi y ki m nh hay hi u chuNn các thi t b thí nghi m và o lư ng c a cơ quan có thNm quy n; f) B n sao ch ng ch ào t o và t p hu n c a cán b ph trách, thí nghi m viên hay công nhân k thu t thí nghi m do các cơ quan có ch c năng ào t o c p; g) Sơ m t b ng phòng thí nghi m. 7 Th t c công nh n phòng thí nghi m 7.1 Các bư c ti n hành: a) ơn v l p và g i h sơ v V KHCN B Xây d ng (2 b ); b) v KHCN t ch c ki m tra, ánh giá t i ch theo i u 5 và l p biên b n v tình hình c th c a ơn v tương ng; c) Căn c k t qu ki m tra ánh giá, V KHCN B Xây d ng ra Quy t nh công nh n phòng thí nghi m; d) B trư ng B Xây d ng ký Quy t nh công nh n phòng thí nghi m. Trong quy t nh ghi rõ nh ng ch tiêu thí nghi m nào ư c công nh n, tên trư ng phòng và th i h n hi u l c c a quy t nh. 8. Trách nhi m lâu dài a) Phòng thí nghi m sau khi ư c công nh n ph i th c hi n t t vi c qu n lý ho t ng, có k ho ch u tư b sung, nâng c p trang thi t b , di n tích m t b ng, b
 8. sung l c lư ng cán b , công nhân, thí nghi m viên, nâng cao trình hi u bi t và tay ngh b o m ch t lư ng ho t ng c a phòng thí nghi m ư c công nh n; b) Phòng thí nghi m ph i ch u trách nhi m lâu dài trư c pháp lu t v nh ng s li u thí nghi m ã công b . N u có th u ph thí nghi m thì cũng ph i ch u trách nhi m c nh ng s li u ã ch p nh n c a nhà th u ph .
 9. PH L C A (Tham kh o) CÁC PHÉP TH VÀ THI T BN CH Y U CHO THÍ NGHI M XI MĂNG A.I CƠ LÝ XI MĂNG TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* Xác nh mn TCVN 4030: 1985 Sàng (kích thư c m t 0,08 - TCVN c a b t xi măng 2230: 1977), cân k thu t (0,01g), t s y 2* Xác nh kh i TCVN 4030: 1985 Bình kh i lư ng riêng, ch u nư c, d u lư ng riêng c a ho xi măng 3* Xác nh d o TCVN 6017: 1995 D ng c Vica, vành khâu, ch o tr n, tiêu chu n, th i bay tr n h , cân k thu t (0,01g), ng gían ông k t, ong, dao thép, t m kim lo i, ng h n nh th b m giây ho c ng h cát, cân (1g), tích máy tr n (ISO 679), thùng lu c m u, khuôn Lơ Satơlie 4* Xác nh b n Sàng (ISO 2591 và 3310-1), kích thư c nén TCVN 6016: m t sàng (ISO 565), máy tr n, khuôn 1995-ISO 679: (4x4x16cm), máy d n ( i n hình), máy 5 Xác nh u n 1989 th b n u n (10kN±1%), máy th ± b n nén (tăng t i 2400±200N/s), gá nh ± v , t dư ng h nhi t m 6 Xác nh n TCVN 6068: 1995 Khuôn (25,4x25,4x285,75mm), chày, sun phát c a xi d ng c o chi u dài và thanh chu n, măng khay ngâm m u, máy tr n hành tinh, b sàng (TCVN 230: 77), bàn d n, cân k thu t (0,01g), ng ong, dao thép, ng h b m giây. Ghi chú 1: Xi măng poóclăng - Yêu c u k thu t TCVN 2682: 1999; Xi măng pooclăng h n h p - Yêu c u k thu t TCVN 6260: 1998. Ghi chú 2: Có phòng chu n thí nghi m xi mâng. A.II PHÂN TÍCH HOÁ XI MĂNG TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* Lư ng m t khi nung 2* Hàm lư ng SiO2 và Thi t b như phòng hoá phân tích: c n không tan Lò nung, khay ng m u, cân
 10. 3* Hàm lư ng Fe2O3, phân tích (0,001g), cân k thu t Al2O3, CaO, MgO, TCVN 141: 1998 (0,01g), d ng c chu n , d ng c SO3, Clorua phá m u 4 Hàm lư ng Na2O, K2 O PH L C B (Tham kh o) CÁC PHÉP TH VÀ THI T BN CH Y U CHO THÍ NGHI M BÊ TÔNG B.I C T LI U NH (CÁT) TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th (và hoá ch t) 1 Xác nh thành TCVN 338: 1986 Kính lúp, kính hi n vi, gi y nhám,... ), ph n khoáng v t kính hi n vi, kính hi n vi phân c c c a cát 1350 l n, kính lúp, thanh nam châm, thu c th , que nh n 2* Xác nh kh i TCVN 339: 1986 Bình kh i lư ng riêng, cân k thu t lư ng riêng c a cát (0,01g), bình hút m, t s y, b p cách cát ho c cách th y 3* Xác nh kh i TCVN 340: 1986 ng ong 1lít. cân k thu t (0,01g), t lư ng th tích x p s y, thư c lá, sàng (1mm) và x p 4* Xác nh m TCVN 341: 1986 Cân k thu t (0,01g), t s y c a cát 5* Xác nh thành TCVN 342: 1986 Cân k thu t, b sàng (10; 5; 2,5; 1,25; ph n h t và mô 0,63; 0,315; 0,14mm), t s y un l n c a cát 6* Xác nh hàm TCVN 343: 1986 Cân k thu t (0,01g), t s y, bình r a lư ng chung b i, cát, ng h b m giây bùn, sét 7 Xác nh hàm TCVN 344: 1986 Cân k thu t (0,01g), ng nghi m, lư ng sét bình 1000ml, cao 40cm; ng xi phông, ũa th y tinh, nhi t k , t s y, dung d ch amôniăc 8* Xác nh lư ng t p TCVN 345: 1986 Cân k thu t (0,01g), b p cách th y, ch t h u cơ bình tr thu tinh 250ml, NaOH k thu t, thang màu 9 Xác nh hàm TCVN 346: 1986 Cân k thu t (0,01g), lư i sàng 4900 lư ng sunphat, l /cm2; cân phân tích (0,001g), bình
 11. sunphit hút m, t s y i u ch nh ư c t0, c c 500ml, máy khu y, b p i n, lò nung, máy l c, ng ong 100ml; BaCl2, metyl 10 Xác nh hàm TCVN 4376: T s y, b sàng cát tiêu chu n (5; 2,5; lư ng mica trong 1986 1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm), gi y nhám, cát ũa thu tinh Ghi chú: Cát – Yêu c u k thu t - TCVN 1770:1986 B.II C T LI U Á DĂM (S I) TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1 Xác nh kh i TCVN 1772: 1987 Bình kh i lư ng riêng, cân k thu t lư ng riêng c a (0,01g), c c th y tinh, c i chày b ng á nguyên khai, ng (gang, s ), bình hút m, t s y á dăm (s i) i u ch nh ư c t0, b p cách cát ho c cách th y, bàn ch i s t 2* Xác nh kh i TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), cân th y tĩnh, lư ng th tích t s y i u ch nh ư c t0, thùng, c a á nguyên ch u ngâm m u, b sàng tiêu chu n, khai và á dăm thư c k p, bàn ch i s t (s i) 3* Xác nh kh i TCVN 1772: 1987 Cân thương nghi p 50kg (1g), thùng lư ng th tích (2, 5, 10, 20l), ph u ch a v t li u, t x p c a á dăm s y i u ch nh ư c t0. (s i) 4 Xác nh r ng TCVN 1772: 1987 Tính toán t (2) và (3) c a á nguyên khai, á dăm (s i) 5 Xác nh TCVN 1772: 1987 Tính toán t (2) và (3) h ng gi a các h t á dăm (s i) 6* Xác nh thành TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), b sàng tiêu ph n h t c a á chu n và t m c l 90, 100, 110, dăm (s i) 120mm,..., t s y i u ch nh ư c t0. 7* Xác nh hàm TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), t s y i u lư ng b i, bùn, ch nh ư c t0, thùng r a có vòi sét trong á dăm (s i) 8* Xác nh hàm TCVN 1772: 1987 Cân thương nghi p, thư c k p c i lư ng h t thoi ti n, b sàng tiêu chu n. d t trong á dăm
 12. (s i) 9* Xác nh hàm TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), t s y i u lư ng h t m m ch nh ư c t0, b sàng tiêu chu n, y u và phong hoá kim s t ho c kim nhôm, búa con trong á dăm (s i) 10* Xác nh m TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), t s y i u c a á dăm (s i) ch nh ư c t0. 11* Xác nh hút TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), t s y i u nư c c a á ch nh ư c t0, thùng ngâm m u, nguyên khai, á bàn ch i s t. dăm (s i) 12 Xác nh gi i h n TCVN 1772: 1987 Máy ép th y l c 50 t n, máy khoan b n khi nén c a và máy cưa á, máy mài, thư c k p, á nguyên khai thùng ho c ch u ngâm m u 13* Xác nh nén TCVN 1772: 1987 Máy ép th y l c 50t n, xi lanh b ng d p c a á dăm thép φ 75 và φ 150, cân, b sàng tiêu (s i) trong xi lanh chu n, sàng 2,5 và 1,25mm, t s y, thùng ngâm m u. 14 Xác nh h s TCVN 1772: 1987 Máy ép th y l c 50t n, máy khoan, hoá m m c a á máy cưa á, thư c k p, thùng ho c nguyên khai ch u ngâm m u. 15 Xác nh h s TCVN 1772: 1987 Máy ép th y l c 50 t n, xi lanh b ng hoá m m c a á thép Κ75 và Κ100, cân, b sàng tiêu dăm (s i) chu n, sàng 2,5 và 1,25mm, t s y, thùng ngâm m u. 16* Xác nh mài TCVN 1772: 1987 Máy mài tang quay, cân thương mòn c a á dăm nghi p, t s y i u ch nh ư c t0, b (s i) sàng tiêu chu n, sàng 1,25mm. 17 Xác nh TCVN 1772: 1987 Máy búa, cân thương nghi p, các ch ng va p c a sàng 3, 5. 20 (25) 40 và các sàng 0,5 á dăm (s i) và 1mm. 18* Xác nh hàm TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), sàng 20mm, lư ng t p ch t ng ong th y tinh h u cơ trong s i 19 Xác nh hàm TCVN 1772: 1987 Cân k thu t (0,01g), kính lúp lư ng h t p v trong s i dăm p t cu i 20 Phương pháp hóa TCXD 238: 1999 Cân k thu t (0,01g), cân phân tích h c xác nh kh (0,0002g), t s y có qu t gió và t
 13. năng ph n ng ng t t0 n 2000C, lò nung 11000C t ki m – silic ng t, búa, c i chày ng, sàng tiêu chu n (5; 0,315; 0,14mm ho c sàng 4.75; 0,3; 0,15mm Ghi chú: á dăm (S i) - Yêu c u k thu t - TCVN 1771:1986. B.III CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ H N H P BÊ TÔNG TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1* L y m u, ch t o TCVN 3105: 1993 Khuôn các lo i, d ng c l y m u và b o dư ng m u th 2* Xác nh s t TCVN 3106: 1993 Côn th s t, que ch c, ph u c a h n h p bê h n h p, thư c lá kim lo i tông n ng 3 Xác nh c ng TCVN 3107: 1993 Nh t k Vebe, bàn rung, que ch c, VEBE c a h n ng h b m giây h p BT 4 Xác nh kh i TCVN 3108: 1993 Thùng kim lo i 5, 15l (cao 186 và lư ng th tích 267mm), thi t b m (2800-3000 c a h n h p bê vg/ph, biên 0,35-0,5mm), cân k tông n ng thu t (50g), thư c lá thép 400mm. 5* Xác nh tách TCVN 3109: 1993 Khuôn thép 200x200x200mm, bàn nư c và tách rung, que ch c, cân k thu t 50g v ac ah nh p (,01g), sàng 5mm, thư c lá kim lo i, bê tông n ng ng ong 50-200ml, pipet 5ml, t s y, khay s t 6* Phân tích thành TCVN 3110: 1993 Cân k thu t 50kg (0,1g), sàng (5, 1, ph n h n h p bê 2; 0,15 mm), t s y 2000C, khay s t, tông n ng khay s y, x ng xúc 7 Xác nh hàm TCVN 3111: 1993 Bình b t khí, bàn rung lư ng b t khí (2800±200vg/ph), que ch c ± c a bê tông 8 Xác nh kh i TCVN 3112: 1993 Bình kh i lư ng riêng ho c bình tam lư ng riêng c a giác, cân phân tích (0,01g), búa con, bê tông n ng c i chày ng, bình hút m, t s y 0 200 C, sàng 2 ho c 2,5mm, nư c l c, d u ho , c n 900. 9* Xác nh hút TCVN 3113: 1993 Cân k thu t (5g). thùng ngâm m u, nư c c a bê tông t s y 2000C, khăn lau 10 Xác nh mài TCVN 3114: 1993 Máy mài mòn (30±1 vg/ph), cân k ± mòn c a bê tông thu t (0,01g), thư c k p, cát mài
 14. 11* Xác nh kh i TCVN 3115: 1993 Cân k thu t (50g), thư c lá kim lo i, lư ng th tích b p i n và thùng n u paraphin, t c a bê tông s y 2000C. 12 Xác nh TCVN 3116: 1993 Máy th ch ng th m, bàn ch i ch ng th m nư c s t, paraphin, t s y 2000C, giá ép m u 13* Xác nh co TCVN 3117: 1993 ng h o co ngót, ch t và u 0 c a bê tông o, t s y 200 C, t khí h u (27 ± 0 2 C, m 80±5%) ± 14* Xác nh cư ng TCVN 3118: 1993 Máy nén 150-200 t n (6±4 daN/cm2-s, ± nén c a bê thư c lá kim lo i, m truy n t i tông 15 Xác nh cư ng TCVN 3119: 1993 Máy th u n 50 t n (0,6±0,4 ± 2 kéo khi u n daN/cm -s), thư c lá kim lo i 16 Xác nh cư ng TCVN 3120: 1993 Máy nén 50 t n (0,6±0,4 daN/cm2-s), ± kéo khi b a g i truy n t i, m g 17 Xác nh cư ng TCVN 5726: 1993 Máy nén 150-200 t n, bi n d ng k lăng tr và (±5.10-6), thư c lá kim lo i ± mô un àn h i khi nén tĩnh 18 Xác nh cư ng TCVN 5847: 1994 T i kéo có l c k , th c lá kim lo i. c a c t i n bê tông c t thép ly tâm 19 L y m u bê tông ASTM C 42- 1990 Máy khoan bê tông lư i b ng kim b ng khoan t cương, máy cưa bê tông lư i b ng c u ki n kim cương, d ng c capping (≤ 50), ≤ 0 b ngâm m u (23±1,7 C) ± 20 Th áp l c ng AASHTO T280- Máy th áp l c nư c trong ng nư c bê tông - 94 (Three –Edge-Bearing Test) và các ng cao áp và ng ph ki n thư ng Ghi chú 1: Có phòng chu n dư ng h m u. B.IV CƠ LÝ V A VÀ H N H P V A XÂY D NG TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* L y m u h n TCVN 3121: 1979 D ng c l y m u. h pv a 2* Xác nh TCVN 3121: 1979 D ng c th lưu ng h n h p v a, lưu ng c a chày m b ng thép (φ10-12mm, dài φ
 15. h nh pv a 250mm), ch o s t, x ng con, bay th n 3 Xác nh TCVN 3121: 1979 m rung (2800-300vg/ph, biên phân t ng c a 0,35mm), ng h b m giây và bàn, h nh pv a chày m v a, bay, d ng c th lưu ng, khuôn ép tr tròn xoay 4 Xác nh kh i TCVN 3121: 1979 Bình tr b ng s t (1000±2ml), chày ± lư ng th tích m, d ng c th lưu ng, cân k c a h n h p thu t (1g), dao ăn, bay, ch o s t v a 5* Xác nh kh TCVN 3121: 1979 ng h b m giây, gi y l c, ch o s t, năng gi nư c bay, thi t b t o chân không c a h n h p v a 6 Xác nh giơi TCVN 3121: 1979 Khuôn 40x40x160mm, bàn d n, d ng h n b n khi c th lưu ng c a v a, dao ăn, u nc av a bay, gi y báo, d ng c u n m u ki u òn b y ho c máy nén th y l c 5T (±2%) ± 7* Xác nh gi i TCVN 3121: 1979 Khuôn 40x40x160mm, ho c khuôn 70,7 h n b n khi x 70,7 x 70,7mm, máy nén th y l c 5T nén c a v a (±2%), 2 t m m b ng thép (chày m, ± b khuôn gá l p khi dùng khuôn 70,7 x 70,7 x 70,7mm) 8* Xác nh TCVN 3121: 1979 Cân k thu t (1g), thùng ngâm m u, t hút nư c c a s y 2000C, khăn lau v a 9 Xác nh kh i TCVN 3121: 1979 T s y, sàng 900 l /cm2, bình kh i lư ng riêng lư ng riêng, bình hút m (φ150mm), φ c av a ph u th y tinh, chày c i mã não ho c ng, ph u th y tinh, d u ho 10 Xác nh TCXD 236: 1999 Thi t b kéo t (5-100kN), khoan ng bám dính n n (φ50mm), máy mài, á mài, bàn ch i φ b ng phương nh a, ch i lông, dao thép, thư c thép. pháp kéo t c c và dũa tr n keo, t m thép hình vành khăn (φ trong 10cm, φ ngoài 20cm) φ dày 5mm, keo dán chuyên dùng Ghi chú: V a xây - Yêu c u k thu t - TCVN 4314:1986 B.V PHÂN TÍCH HOÁ B.5.1 Phân tích hoá c t li u TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th
 16. 1* Hàm lư ng SiO2 và kh TCXD 238: 1999 ki m 2* m c t li u TCVN 341: 1986 3* Hàm lư ng t p ch t h u cơ TCVN 345: 1986 Thi t b như phòng hóa 4* Hàm lư ng sunphat, sunphit TCVN 346: 1986 phân tích 5* Hàm lư ng Nhôm Oxít (Al2O3) TCVN 4348: 1986 6* Hàm lư ng S t III Oxít (Fe2O3) TCVN 4349: 1986 7* Hàm lư ng Canxi Oxít (CaO) TCVN 4350: 1986 8* Hàm lư ng Magie Oxít (MgO) TCVN 4351: 1986 PH L C C (Tham kh o) CÁC PHÉP TH VÀ THI T BN CH Y U CHO THÍ NGHI M V T LI U XÂY D NG C.I G CH T SÉT NUNG VÀ G CH BL C, G CH BÊ TÔNG T CHÈN TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* Xác nh b n TCVN 6355-1: Máy cưa, máy ép th y l c 30 ÷ 60 nén c a g ch xây 1998 t n, thư c kim lo i (1mm), các mi ng kính, bay, ch o 2* Xác nh cư ng TCVN 6355-2: Máy th u n, thư c kim lo i (1mm), u n c a g ch 1998 các mi ng kính, bay, ch o xây 3* Xác nh hút TCVN 6355-3: T s y, cân k thu t, thùng ngâm nư c c a g ch 1998 m u xây 4 Xác nh kh i TCVN 6355-4: Búa con, c i chày s , sàng 0,2mm lư ng riêng c a 1998 ho c 900 l /cm2, t s y 2000C g ch xây (kh ng ch ư c nhi t ), bình hút m, thìa con, cân k thu t (500g – 0,01g), bình c cao, d u h a 5* Xác nh kh i TCVN 6355-5: T s y 2000C (kh ng ch ư c nhi t lư ng th tích c a 1998 ), cân k thu t (1g), thư c lá kim g ch xây lo i (1mm) 6 Xác nh r ng TCVN 6355-6: Cân k thu t (1g), Thư c lá (1mm), c a g ch xây 1998 cát en, cát tiêu chu n khô, gi y ho c mút (60x60)cm 7 Xác nh v t tróc TCVN 6355-7: Thư c lá (1mm), thùng ch a m u
 17. do vôi c a các 1998 lo i gach xây 8 Xác nh s thoát TCVN 6355-8: Khay ch a mãu cao 30mm, có l mu i g ch xây 1998 ch y tràn 23±3mm ± 9* Xác nh các tính TCVN 6476: 1999 Thư c lá (1mm), máy nén, bay, ch t cơ lý g ch bê ch o, các mi ng kính, b má ép tông t chèn (120x60) dày ≥ 15mm, máy mài. 10* Xác nh các tính TCVN 6477: 1999 Thư c lá (1mm), máy nén, bay, ch t cơ lý g ch ch o, các mi ng kính, b má ép bl c bê tông (120x60) dày ≥ 15mm Ghi chú: G ch r ng t sét nung - Yêu c u KT TCVN 1450:1998; G ch c t sét nung - Yêu c u KT TCVN 1451:1998 C.II NGÓI T SÉT NUNG TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* Xác nh t i TCVN 4313: 1995 Thi t b th u n có các g i tr ng u n gãy c a ngói 2* Xác nh hút TCVN 4313: 1995 T s y, cân k thu t (0,1g), thùng nư c c a ngói ngâm m u 3* Xác nh th i TCVN 4313: 1995 Khung b ng kim lo i, keo dán gian không xuyên nư c c a ngói 4* Xác nh kh i TCVN 4313: 1995 Thư c lá, cân k thu t (0,1g) lư ng 1m2 ngói bão hoà nư c Ghi chú: Ngói t sét nung - Yêu c u k thu t TCVN 1452:1995 C.III G CH XI MĂNG LÁT N N TT Tên phép th Tên tiêu chu n Tên thi t b th 1* Xác nh kích thư c TCVN 6065: 1995 Thư c lá (1mm) và khuy t t t ngo i quan 2* Xác nh mài mòn TCVN 6065: 1995 Thư c c p kim lo i, cân k thu t (0,1g), t s y, máy mài, v t li u mài 3* Xác nh hút nư c TCVN 6065: 1995 Cân k thu t (0,1g), t s y, thùng ngâm m u 4* Xác nh l c va p TCVN 6065: 1995 Viên bi s t hình c u (φ30mm, φ
 18. xung kích 111-112g), thư c ng 1000mm (1mm) 5* Xác nh t i tr ng TCVN 6065: 1995 Thư c lá kim lo i, máy u n 50 u n gãy toàn viên kN 6* Xác nh c ng l p TCVN 6065: 1995 Chìa khoá ng m t 7* Th cơ lý g ch lát TCVN 6074: 1995 Máy nén 5T Granito Ghi chú: G ch xi măng lát n n - Yêu c u KT TCVN 6065: 1995. C.IV G CH G M P LÁT TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1* Xác nh kích thư c TCVN 6415: 1998 Thư c calip (0,1mm), thư c cơ và hình d ng khí, thi t b o ph ng b m t 2 Xác nh ch t lư ng TCVN 6415: 1998 èn huỳnh quang, thư c mét, b m t ng h o cư ng ánh sáng 3* Xác nh hút nư c TCVN 6415: 1998 T s y, bùn ho c n i un sôi có lư i ngăn, ngu n nhi t, cân k thu t (0,01g), nư c c t ho c nư c kh ion, bình hút m, khăn th m v i bông 4* Xác nh b nu n TCVN 6415: 1998 T s y, thư c k p (0,1mm), máy u n g ch . 5* Xác nh mài mòn TCVN 6415: 1998 Thi t b mài mòn, t s y kh ng ch nhi t , èn huỳnh quang (300 lux), b t mài corindon, nư c c t ho c nư c á, t i tr ng mài mòn 6 Xác nh h s dãn TCVN 6415: 1998 Thi t b th h s dãn nhi t dài, n nhi t dài thư c c p (0,01mm), t s y kh ng ch ư c nhi t , bình hút m 7* Xác nh b n nhi t TCVN 6415: 1998 Bê nư c (15±50C), t s y (105- ± 0 110 C) 8* Xác nh b n r n TCVN 6415: 1998 N i h p (5 viên/l n, 500±50kPa) ± men 9 Xác nh b n hóa TCVN 6415: 1998 Dung d ch amon clorua 100g/l, h c dung d ch tNy r a Ghi chú: G ch g m p lát - Yêu c u k thu t TCVN 6414: 1998 C.V G M S V SINH
 19. TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1 Ki m tra kích thư c và TCVN 5436: 1998 bi n d ng SP T s y (t0), cân k thu t (0,1g), 2* Ki m tra ch tiêu CL TCVN 5436: 1998 thùng có d ng c un nư c, v i b m t SP m m. 3 Ki m tra các v t n t TCVN 5436: 1998 Bình hút chân không, bình hút r n không th y m, máy bơm chân không, áp k chân không. Các lá cao su dày (2- 4* Xác nh hút nư c TCVN 5436: 1998 4mm), các ván g dày 15-30mm, 5* Ki m tra b n cơ TCVN 5436: 1998 d m g , thi t b gia t i ( n 2,0 ± h c c a SP 0,01kN), t s y, bình hút m, c c 6* Ki m tra b n hoá TCVN 5436: 1998 thu tinh, xà phòng, nư c c t, h c c a men HCl 10%, Natri perophotphat 10%. 7 Phương pháp ki m TCVN 5436: 1998 tra s c 8* Ki m tra b n nhi t TCVN 5436: 1998 9 Ki m tra tính năng TCVN 5436: 1998 s d ng Ghi chú: G m s v sinh - Yêu c u k thu t TCVN 6073: 1995 C.VI T M SÓNG AMIĂNG - XI MĂNG TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1* Ki m tra ngo i TCVN 4435: 2000 M t ph ng chu n (kích thư c quan và kích thư c b ng ho c l n hơn m u th ), thư c d t, êke (1mm), thư c k p (0,1mm), khung o th ng góc, ng thép (dài 200mm, Φ g p 2 l n bán kính) 2* Xác nh th i gian TCVN 4435: 2000 Khung b ng g không th m nư c xuyên nư c (dài 531mm, r ng b ng 3 sóng) 3* Xác nh t i tr ng TCVN 4435: 2000 Bàn t m u xác nh u n gãy, u n gãy m u t i tr ng ch t lêm m u, thư c lá kim lo i 4* Xác nh kh i TCVN 4435: 2000 T s y, cân k thu t (0,01g), cân lư ng th tích th y tĩnh (0,01g) Ghi chú: T m sóng amiăng XM - Yêu c u KT TCVN 4434:2000
 20. C.VII TH Y TINH VÀ KÍNH XÂY D NG TT Tên phép th Tên tiêu chuNn Tên thi t b th 1 Xác nh b n TCVN 1045:1988 Lò hình tr (0,50C), c c thành cao xung nhi t (100ml), nhi t k (0,50C), nhi t k o (0,50C) 2 Xác nh b n TCVN 1046: 1988 B p cách th y (1000C, 100ml, nhi t 0 nư c 98 C và phân k (90-1000C – 0,20C), chày c i, c p búa 0,5kg 3 Xác nh b n TCVN 1047: 1988 Bình thí nghi m b ng b c hay h p ki m và phân c p kim b n ki m, ng sinh hàn ngư c dòng (300mm), dây b c (0,3mm), cân phân tích (0,0002g), t s y (1500C), bình hút Nm, d ng c c t th y tinh, thư c k p, c c 100ml, k p hay kìm g ng b c. 4 Xác nh b n TCVN 1048: 1988 C c thành cao 100ml, qu c u c axit và phân c p ng n 100ml, gi ng m u b ng dây b ch kim, cân phân tích (0,0001g), t s y (150 ±20C), bình hút Nm 5 Phân tích hoá h c – TCXD 129: 1985 Hoá ch t các lo i, chén b ch kim, bát hàm lư ng silic s , gi y o pH dioxyt 6 Phân tích hoá h c – TCXD 130: 1985 Các lo i hoá ch t hàm lư ng lưu huỳnh trioxyt 7 Phân tích hoá h c – TCXD 131: 1985 Máy so m u quang i n hay ph hàm lư ng s t oxyt quang k , các lo i hoá ch t 8 Phân tích hoá h c – TCXD 132: 1985 Các lo i hoá ch t hàm lư ng nhôm oxyt 9 Phân tích hoá h c – TCXD 133: 1985 Các lo i hoá ch t hàm lư ng canxi oxyt và magie oxyt 10 Phân tích hoá h c – TCXD 134: 1985 Quang k ng n l a, các lo i hoá ch t hàm lư ng natri oxyt và kali oxyt 11 Phân tích hoá h c – TCXD 135: 1985 Các hoá ch t hàm lư ng Bo oxyt 12 Cát s n xu t th y TCXD 137: 1985 Chén ho c bát b ch kim, các hoá tinh- Phân tích hoá ch t
Đồng bộ tài khoản