Quyết định số 11/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 11/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2004/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH NH A VI T NAM N NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (Công văn s 5435BKH/T &GS T ngày 05 tháng 9 năm 2003) và c a các B , ngành có liên quan góp ý v Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Nh a Vi t Nam n năm 2010; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph giao B trư ng B Công nghi p phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Nh a Vi t Nam n năm 2010 (Công văn s 1659/CP-CN ngày 01 tháng 12 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph ) ; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Nh a Vi t Nam n năm 2010 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu Phát tri n ngành Nh a Vi t Nam thành m t ngành kinh t m nh. S d ng t i a nguyên li u s n xu t trong nư c, s d ng công ngh v t li u m i, phát tri n s n xu t các s n phNm ch t lư ng cao, a d ng hoá v ch ng lo i, m u mã, nâng cao kh năng c nh tranh, áp ng nhu c u trong nư c và tăng s n lư ng xu t khNu, tăng ngu n thu cho ngân sách, h i nh p v ng ch c vào kinh t khu v c và th gi i. Các công ty nh a thu c s h u nhà nư c mà nòng c t là Công ty Nh a Vi t Nam ư c giao trách nhi m th c hi n các chương trình s n xu t nguyên li u; chương trình s n xu t thi t b khuôn m u, nghiên c u ng d ng v t li u m i, ào t o công nhân k thu t cho ngành. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia s n xu t các s n phNm nh a ch t lư ng cao, áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. 2. nh hư ng phát tri n a)V công ngh , thi t b : ng d ng công ngh hi n i, t ng bư c thay th thi t b hi n có b ng thi t b tiên ti n, hi n i c a th gi i, m b o các ch tiêu ch t lư ng,
  2. an toàn, v sinh, áp ng các tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a Vi t Nam và qu c t s n phNm có kh năng c nh tranh cao trên th trư ng trong nư c và trên th gi i b) V u tư: T p trung u tư các nhà máy s n xu t nguyên li u, bán thành phNm, hoá ch t, ph gia, khuôn m u, thi t b cho ngành nh a, các nhà máy s n xu t s n phNm nh a có công su t l n, ng d ng công ngh và thi t b hi n i, ng th i ti n hành u tư m r ng năng l c c a m t s nhà máy hi n có. a d ng hoá hình th c u tư, phương th c huy ng v n, khuy n khích huy ng ngu n v n c a m i thành ph n kinh t , Ny m nh vi c c ph n hoá i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c trong ngành. Th c hi n 3 chương trình u tư tr ng i m c a ngành Nh a Vi t Nam bao g m: - Phát tri n công nghi p s n xu t nguyên li u cho ngành nh a. - Phát tri n s n xu t các s n phNm nh a k thu t cao và s n phNm nh a xu t khNu. - Phát tri n công nghi p x lý ph li u, ph th i ngành nh a. Tương ng v i 3 chương trình u tư tr ng i m c a ngành Nh a Vi t Nam là 9 lĩnh v c khuy n khích u tư (Ph l c 1). c) V nghiên c u khoa h c và ào t o: Quy ho ch và xây d ng các phòng thí nghi m, trung tâm nghiên c u tri n khai th c nghi m g n v i ng d ng khoa h c và công ngh vào th c t s n xu t; ng th i quy ho ch và ào t o i ngũ cán b khoa h c, cán b qu n lý, công nhân k thu t áp ng yêu c u phát tri n c a ngành. d) V thu gom, x lý ph th i b o v môi trư ng: Thành l p m ng lư i t ch c thu gom, phân lo i ph th i nh a, x lý tái s d ng, b o v môi trư ng. 3. Các ch tiêu ch y u: -T c tăng trư ng c a ngành Nh a giai o n 2001-2005 t 18%/năm; giai o n 2006-2010 t 15%/năm. - Cân i theo vùng lãnh th : B c - Trung - Nam v i t l tương ng n năm 2005: 26 - 5 - 69; năm 2010: 31 - 9 - 60. - Tiêu th bình quân u ngư i năm 2005: 20 kg/ngư i; năm 2010: 40kg/ngư i. - Ngu n nguyên li u s n xu t trong nư c năm 2005: áp ng 30% nhu c u kho ng 560.000 t n; năm 2010: áp ng 50% nhu c u kho ng 1.560.000 t n. a) Ch tiêu s n lư ng: V nguyên li u, bán thành ph m, hoá ch t, ph gia (t n/năm):
  3. TT NGUYÊN LI U 2005 2010 1 B t PVC 300.000 500.000 2 H t PP 150.000 450.000 3 H t PE 450.000 4 Màng BOPP 20.000 40.000 5 Hoá d o DOP 30.000 60.000 6 H t PS 60.000 60.000 T ng c ng 560.000 1.560.000 - Thi t b khuôn m u : n năm 2005 : 60.000 b /năm n năm 2010 .132.000 b /năm. - Các s n ph m ch y u( t n /năm ): S N PH M 2000 2005 2010 S n xu t bao bì 360.000 800.000 1.600.000 S n xu t v t li u xây d ng 170.000 400.000 900.000 S n xu t s n phNm nh a gia d ng 300.000 550.000 900.000 S n xu t s n phNm nh a k thu t cao 120.000 350.000 800.000 T ng c ng 950.000 2.100.000 4.200.000 - V x lý ph th i nh a : Năm 2005 : Xây d ng nhà máy x lý ph th i t nh a công su t 50.000 t n/năm. Năm 2010 : Xây d ng nhà máy x lý ph th i t nh a công su t 200.000 t n/năm. b) Ch tiêu v nhu c u v n u tư (t ng): TT NHU C U V N 2005 2010 1 Các Nhà máy s n xu t nguyên li u, ph gia 3.007 16.337
  4. 2 Các Nhà máy s n xu t thi t b khuôn m u 1.472 4.448 3 Các Nhà máy s n xu t s n phNm nh a 16.430 30.349 T ng 20.909 51.134 i u 2. Các chính sách và gi i pháp th c hi n quy ho ch 1.V th trư ng: Các doanh nghi p khNn trương ăng ký thương hi u, nhãn hi u, m u mã và ch t lư ng s n phNm c a mình v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư cb oh .T ch c t t vi c xây d ng m ng lư i tiêu th s n phNm trong nư c, ph i h p v i Hi p h i Nh a và Phòng thương m i Vi t Nam t ch c xúc ti n m r ng th trư ng xu t khNu. 2. V u tư: G n công nghi p s n xu t nguyên li u ngành Nh a v i công nghi p hoá d u. T ng công ty D u khí Vi t Nam, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam ph i h p các doanh nghi p ngành nh a u tư các nhà máy s n xu t nguyên li u ngành Nh a, m b o ch t lư ng, n nh ngu n cung c p trong nư c, t o s c c nh tranh cho các s n phNm nh a trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Khuy n khích các thành ph n kinh t và u tư nư c ngoài tham gia s n xu t các s n phNm nêu trên. Các doanh nghi p th c hi n u tư chương trình tr ng i m (ph l c I) và các d án th c hi n di d i ra kh i thành ph ư c hư ng ch ưu ãi c a a phương v mi n ti n thuê t, n bù gi i phóng m t b ng, u tư h t ng ngoài hàng rào nhà máy và ư c s d ng kinh phí v i m c t i a do chuy n quy n s d ng t u tư m i. 3. V nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh : u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, k thu t cho các vi n, trung tâm nghiên c u ch t d o và ào t o ngu n nhân l c cho ngành nh a. Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí cho các doanh nghi p nghiên c u s n phNm m i, áp d ng công ngh m i, c bi t nghiên c u s d ng nguyên li u trong nư c thay th nh p khNu, hư ng t i xu t khNu. Chú tr ng ào t o các ngh m i ph c v cho các nhà máy s n xu t các s n phNm nh a k thu t cao. Các cơ s s n xu t t t ch c ào t o t i ch ư c Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí ào t o cho cơ s . 4. V huy ng v n: V n ngân sách, v n tín d ng ưu ãi c a nhà nư c t p trung cho các d án u tư h tr phát tri n ngành; h t ng ngoài hàng rào nhà máy; ào t o ngu n nhân l c cho
  5. ngành k c b i dư ng ki n th c khoa h c k thu t; nghiên c u khoa h c công ngh ; xúc ti n thương m i. Thu hút các ngu n v n trong dân cư, v n c ph n hoá, bán c phi u, trái phi u trên th trư ng ch ng khoán, v n u tư nư c ngoài bao g m c v n ODA; quĩ môi trư ng, các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c phi Chính ph u tư các d án x lý môi trư ng. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng l trình c ph n hoá; xác nh danh m c các doanh nghi p nhà nư c gi c ph n chi ph i i v i ngành nh a; ng th i ch o th c hi n t ch c s p x p l i các cơ s gia công nh a hi n có. b) T ch c tri n khai Quy ho ch phát tri n ngành Nh a chi ti t theo nhóm s n phNm. c) Ph i h p v i các B , ngành h u quan ban hành văn b n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh các s n phNm nh a. d) Căn c vào m c tiêu và ch tiêu trong Quy ho ch ngành, ch o th c hi n, t ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n qui ho ch và xu t i u ch nh Quy ho ch phù h p v i i u ki n kinh t , xã h i c th c a c nư c. 2. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Quĩ H tr phát tri n theo ch c năng c a mình, ph i h p v i B Công nghi p h tr các doanh nghi p trong vi c tri n khai th c hi n Quy ho ch ã ư c phê duy t. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o các doanh nghi p s n xu t nh a c a a phương th c hi n theo úng m c tiêu, nh hư ng phát tri n ngành. Thông qua h th ng qu khuy n công và các chính sách c a a phương khuy n khích phát tri n các cơ s nh a theo quy ho ch chi ti t a phương. Chú tr ng phát tri n cân i theo khu v c; tăng thêm vi c làm, nâng cao i s ng cho ngư i lao ng. b) Chuy n các nhà máy nh a trong n i ô vào các khu công nghi p, c m công nghi p. Hình thành các khu công nghi p nh a t p trung: M Hào (Hưng Yên); Bình An (Bình Dương); Cát Lái (Thành ph H Chí Minh). 4. T ng công ty D u khí Vi t Nam, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam: K t h p Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Nh a Vi t Nam v i Quy ho ch t ng th c a ngành D u khí và ngành Hoá ch t Vi t Nam trong ó t p trung th c hi n các chương trình tr ng i m s n xu t nguyên li u nh a. 5. Công ty Nh a Vi t Nam và Hi p H i Nh a Vi t Nam:
  6. Công ty Nh a Vi t Nam là ơn v nòng c t t p trung th c hi n u tư các d án tr ng i m c a ngành như các nhà máy s n xu t nguyên, ph li u, ng th i có trách nhi m ch trì ph i h p, trong vi c th c hi n các d án tr ng i m liên quan n ngành D u khí và Hoá ch t tăng cư ng trách nhi m, phát huy hi u qu u tư trong chương trình u tư xây d ng và phát tri n s n xu t nguyên li u cho ngành Nh a Vi t Nam. Hi p H i Nh a Vi t Nam là u m i t p trung các doanh nghi p m nh trong ngành nh a th c hi n các d án ch t o thi t b khuôn m u, các s n phNm k thu t cao, các công trình x lý ph li u, t o cơ s v t ch t v ng ch c cho các doanh nghi p trong ngành phát tri n, là u viên thư ng tr c c a Ban tri n khai Quy ho ch chi ti t theo nhóm s n phNm, cung c p thông tin và ch o th c hi n t ch c s p x p l i các cơ s gia công nh a hi n có theo quy ho ch chung, phát huy vai trò là c u n i gi a các cơ quan c a Chính ph và doanh nghi p. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Vi n trư ng Vi n nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p, Ch t ch Hi p h i Nh a Vi t Nam, các T ng giám c: T ng công ty D u khí Vi t Nam, T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam và Công ty Nh a Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 5, - Th tư ng và PTT Nguy n T n Dũng, - Văn phòng Chính ph , - B trư ng và các /c Th trư ng, - Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c CP, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ, - Công báo, - Lưu VP, CNTDTP. Hoàng Trung H i B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** Ph L c 1: CHƯƠNG TRÌNH U TƯ TR NG I M C A NGÀNH NH A (Ban hành kèm theo Quy t nh s .../2004/Q -BCN ngày tháng năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Chương trình tr ng i m Lĩnh v c u tư TT
  7. 1 S n xu t nguyên li u Các d án s n xu t nguyên li u nh a. 2 S n xu t nguyên li u Các d án s n xu t ph gia, hoá ch t ngành nh a. 3 S n phNm ch t lư ng cao, Các d án s n xu t bán thành phNm nh a màng, t m, thay th hàng nh p khNu phi n,... 4 - Như trên - Các d án s n xu t khuôn m u, tr c in, thi t b và ph tùng thi t b ngành nh a. 5 - Như trên- Các d án s n xu t s n phNm nh a s d ng nguyên li u m i, công ngh m i. 6 - Như trên - Các d án s n xu t s n phNm nh a là v t li u m i cho xây d ng, công nghi p, nông nghi p và tiêu dùng. 7 S n phNm xu t khNu Các d án s n xu t s n phNm nh a xu t khNu. 8 X lý ph li u Các d án x lý ph li u, ph th i t công nghi p thư ng ngu n ngành nh a. 9 X lý ph li u Các d án x lý ph li u, ph th i t công nghi p h ngu n ngành nh a. Ph L c 2: DANH M C CÁC D ÁN NGUYÊN LI U VÀ BÁN THÀNH PH M NGÀNH NH A GIAI O N 2001-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s .../2004/Q -BCN ngày tháng năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Tên d án a i m 2005 2010 Công T ng v n Công su t T ng v n su t (t n/n) (t n/n) (tri u (tri u USD) USD) Nhà máy s n Phía B c 12.000 20 20.000 20 xu t BOPP 1 Nhà máy s n Phía Nam 28.000 30 20.000 20 xu t BOPP2 Nhà máy s n Dung 150.000 99 xu t PP1 Qu t Nhà máy s n Nghi Sơn 300.000 157 xu t PP2
  8. Nhà máy s n ng Nai 120.000 45 xu t PVC1 m r ng Nhà máy s n Vũng Tàu 100.000 80 xu t PVC2 Nhà máy s n Vũng Tàu 200.000 147 xu t PVC3 Nhà máy s n Nghi Sơn 60.000 43 xu t PS1 Nhà máy s n Phía Nam 60.000 43 xu t PS1 Nhà máy s n 450.000 235 xu t PE T ng c ng 320.000 218 1.200.000 721 Ph L c 3: B NG T NG H P NH NG D ÁN U TƯ S N PH M NH A GIAI O N 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2004/Q -BCN ngày tháng năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) D án u tư cho các T ng công su t (t n) V n (tri u USD) nhóm s n phNm 2001-2005 2006-2010 2001-2005 2006-2010 1. u tư m i Bao bì 310 560 372 672 V t li u xây d ng 160 350 128 280 Gia d ng 180 250 144 200 K thu t cao 160 320 240 480 C ng 810 1.480 884 1.632 2. u tư chi u sâu Bao bì 130 240 74 134 V t li u xây d ng 70 150 25 56 Gia d ng 70 100 29 40 K thu t cao 70 130 48 96
  9. C ng u tư chi u 340 620 176 326 sâu T ng c ng (1+ 2) 1.150 2.100 1.060 1.958
Đồng bộ tài khoản