Quyết định số 11/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/2004/qđ-bxd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY KH O SÁT VÀ XÂY D NG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4-4-2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Lu t Doanh nghi p ư c công b theo L nh s 05-L/CTN ngày 26-6-1999 c a Ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14-9-2001 c a Chính ph v chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và các văn b n hư ng d n th c hi n có liên quan; Căn c văn b n s 2679/VPCP- MDN ngày 21-5-2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c ch n các DNNN ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên; Xét ngh c a Giám c Công ty Kh o sát và xây d ng t i các văn b n s 600/CTKS-TCL ngày 12-6-2003, s 762/CTKS-TCL ngày 14-8-2003; Trư ng ban Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng và V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH i u 1. Chuy n Công ty Kh o sát và xây d ng – Doanh nghi p c l p tr c thu c B Xây d ng, ư c thành l p theo Quy t nh s 17/BXD-TCL ngày 06-01-1996 c a B trư ng B Xây d ng thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng : 1. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng (Dư i ây g i t t là Công ty) do Nhà nư c n m gi 100% v n i u l , th c hi n ch h ch toán kinh t c l p; có tư cách pháp nhân; có các quy n và nghĩa v dân s theo lu t nh; có con d u, v n, tài s n, có tài kho n m t i các ngân hàng theo qui nh c a Nhà nư c; t ch c và ho t ng c a Công ty theo Lu t Doanh nghi p, Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14-9-2001 c a Chính ph ; i u l t ch c và ho t ng c a Công ty do B trư ng B Xây d ng phê duy t; 2. Công ty có tên g i như sau : - Tên y : Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng;
  2. - Tên vi t t t ti ng Vi t : Công ty Kh o sát và xây d ng; - Tên giao d ch qu c t : UNION OF SURVEY LIMITED COMPANIES; - Tên vi t t t ti ng Anh : USCo. 3. Tr s chính c a Công ty t t i s nhà 91 ph Phùng Hưng – Qu n Hoàn Ki m – Thành ph Hà N i; 4. T i th i i m chuy n i, Công ty có tài kho n giao d ch : 710A – 00380 Chi nhánh Ngân hàng công thương khu v c Ba ình – Hà N i. i u 2. M c tiêu và ngành ngh kinh doanh c a Công ty: 1. M c tiêu ho t ng c a Công ty là s n xu t – kinh doanh, l y hi u qu kinh t là m c tiêu ch y u; 2. Ngành ngh kinh doanh ch y u c a Công ty g m : - Kh o sát a ch t công trình, a ch t th y văn, thăm dò tài nguyên làm v t li u xây d ng. - o c thành l p b n a hình, o c công trình. - Thí nghi m m u cơ lý, hóa, v t li u xây d ng, môi trư ng và ki m nh xây d ng. - L p và qu n lý các d án u tư xây d ng dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, các công trình k thu t h t ng. - Thi t k , l p t ng d toán và giám sát thi công các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, th y i n, công trình k thu t h t ng; thi t k quy ho ch chi ti t khu công nghi p, dân cư. - Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, các công trình k thu t h t ng, các công trình c p nư c, ư ng dây và tr m i n. - u tư xây d ng và kinh doanh nhà . - Gia công, s a ch a thi t b , s n xu t và kinh doanh v t tư chuyên ngành kh o sát, xây d ng. Công ty có th m r ng ngành ngh kinh doanh phù h p v i năng l c c a Công ty và qui nh c a pháp lu t. i u 3. Công ty có t ng s v n i u l t i th i i m chuy n i là : 12.638.217.025 ng. i u 4. Mô hình và cơ c u t ch c : Công ty th c hi n t ch c qu n lý theo mô hình Ch t ch Công ty, T ng giám c và b máy giúp vi c. T i th i i m chuy n i, Ch t ch Công ty kiêm T ng Giám c.
  3. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng có trách nhi m ti p nh n và s d ng có hi u qu các ngu n l c ư c Nhà nư c giao; k th a các quy n, nghĩa v i v i v n, tài s n, các kho n n ph i thu, ph i tr , lao ng, quy n s d ng t, các H p ng kinh t ã ký k t c a Công ty Kh o sát và xây d ng t i th i i m chuy n i phát tri n s n xu t – kinh doanh theo nhi m v ư c giao. i u 6. Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng có trách nhi m t ch c xây d ng và trình B trư ng B Xây d ng phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty; t ch c th c hi n ăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p; ng th i làm th t c ăng ký l i quy n s h u tài s n t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ăng ký. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trư ng ban Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan, Giám c Công ty Kh o sát và xây d ng, Ch t ch và T ng Giám c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Kh o sát và xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 7; - Th tư ng Chính ph ( b/cáo); - Ban Ch o M & PTDN; - VPCP (V MDN); - Công báo; - Các Th trư ng; - Các TV Ban M & PTDN; - Lưu VP, TCCB, MDN. Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản