Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc giai đoạn 2006 - 2010; Sau khi trao đổi thống nhất và căn cứ công văn cử cán bộ tham gia của các Bộ liên quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 gồm các ông/bà có tên trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và tổ chức thẩm định các đề án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì Chương trình và điều chỉnh, tổng hợp thành Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm theo các yêu cầu, mục tiêu định hướng để kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định việc phê duyệt chương trình theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP; - Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN và PTNT, Công nghiệp, Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Bộ Thương mại: các Thứ trưởng, Trương Đình Tuyển Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế; - Công báo; - Lưu: VT, XTTM. Phụ lục: DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại. 2. Các Uỷ viên: - Ông Nguyễn Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại - Uỷ viên thường trực. - Ông Nguyễn Đăng Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại. - Ông Vũ Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Thương mại. - Ông Nguyễn Văn Thiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Thương mại. - Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Thương mại. - Ông Nguyễn An Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á và Nam Á, Bộ Thương mại. - Ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại. - Bà Nguyễn Thị Mẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ông Trần Hữu Bưu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công nghiệp. - Bà Trần Thị Miêng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thủy sản.
  3. - Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Bưu chính Viễn thông. - Bà Phạm Thị Tước, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 01 Lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính. 3. Tổ thư ký Đại diện của Cục Xúc tiến Thương mại và Cục Tài chính Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản