Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 11/2007/Q -BGTVT Hà N i , ngày 28 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N T NH HÀ TĨNH VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I HÀ TĨNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t i Công văn s 2102/UBND- CN1 ngày 29 tháng 09 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a c ng Vũng Áng và b n c ng Xuân H i, Xuân Ph ; b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Khu v c c ng Vũng Áng: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m A1, A2, A3, A4 và A5 có t a sau ây: A1: 18o06'30"N, 106o22'30"E; A2: 18o08'30"N, 106o22'30"E; A3: 18o08'30"N, 106o27'30"E;
  2. A4: 18o05'00"N, 106o27'30"E; A5: 18o05'00"N, 106o22'24"E. b) Ranh gi i v phía t li n: t i m A1 ch y d c theo ven b n i m A5. 2. Khu v c b n c ng Xuân H i, Xuân Ph trên sông Lam bao g m: a) Vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng B n Thu : là vùng nư c ư c quy nh Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i Ngh An; b) Vùng nư c b n c ng Xuân H i, Xuân Ph : là vùng nư c trên sông Lam ư c gi i h n b i hai ư ng th ng c t ngang sông t i i m cách mép c u c ng Xuân H i 2.000 mét v phía thư ng lưu và i m cách mép c u c ng Xuân Ph 1.000 mét v phía h lưu sông Lam. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: a) Khu v c c ng Vũng Áng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 18o08'00"N; 106o23'30"E. b) Khu v c b n c ng Xuân H i, Xuân Ph : là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : o o 18 47'12"N; 105 47'00"E. 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: a) i v i c ng Vũng Áng: do Giám c C ng v hàng h i Hà Tĩnh ch nh trên cơ s i u ki n th i ti t, sóng gió và thu tri u th c t t i khu v c; b) i v i b n c ng Xuân H i, Xuân Ph : t i các v trí g n o Hòn Ngư trong vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng B n Thu . i u 4. 1. C ng v hàng h i Hà Tĩnh có trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i trong vùng nư c c ng Vũng Áng, b n c ng Xuân H i và Xuân Ph ;
  3. b) Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. i v i vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng B n Thu , vi c ph i h p qu n lý gi a C ng v hàng h i Hà Tĩnh và C ng v hàng h i Ngh An ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây: a) C ng v hàng h i Hà Tĩnh có trách nhi m ph i h p v i C ng v hàng h i Ngh An th c hi n qu n lý v b o m tr t t , an toàn hàng h i trong ph m vi vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng B n Thu . Nh ng v vi c phát sinh liên quan n tàu thuy n vào, r i b n c ng nào thì do C ng v hàng h i qu n lý khu v c ó ch trì gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t; b) Trư ng h p tàu thuy n vào, r i b n c ng Xuân H i, Xuân Ph nhưng ph i neo ch , chuy n t i ho c tránh bão t i vùng nư c khu v c Hòn Ngư, C ng v hàng h i Hà Tĩnh ph i thông báo trư c khi tàu n ít nh t 03 gi cho C ng v hàng h i Ngh An bi t các thông tin liên quan cùng ph i h p qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Trư ng h p tàu thuy n n b n c ng Xuân H i, Xuân Ph nhưng sau ó vào b n c ng B n Thu hay c ng C a Lò ho c ngư c l i, thì C ng v hàng h i nơi có tàu thuy n n u tiên có trách nhi m làm th t c, thu các lo i phí lư t vào; C ng v hàng h i nơi tàu thuy n n sau ó làm th t c, thu các lo i phí lư t r i theo quy nh c a pháp lu t; d) i v i các ho t ng khác liên quan n tr t t , an toàn hàng h i cũng như ho t ng c a tàu thuy n trong vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng B n Thu , tr các ho t ng ư c quy nh t i i m a, i m b kho n 2 c a i u này, u do C ng v hàng h i Ngh An th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v hàng h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Hà Tĩnh còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 2437/2002/Q -BGTVT ngày 07 tháng 08 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh và khu v c trách nhi m c a C ng v Hà Tĩnh.
  4. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám cS Giao thông v n t i t nh Hà Tĩnh, Giám c S Giao thông v n t i t nh Ngh An, Giám c C ng v hàng h i Hà Tĩnh, Giám c C ng v hàng h i Ngh An,Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B GIAO THÔNG V N T I KT. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản