Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 11/2007/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C KINH T - K THU T ĐĂNG KÝ QUY N S D NG Đ T, L P H SƠ Đ A CHÍNH, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T TH C HI N Đ NG TH I CHO NHI U NGƯ I S D NG Đ T B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Đăng ký và Th ng kê đ t đai và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t th c hi n đ ng th i cho nhi u ngư i s d ng đ t t i xã, phư ng, th tr n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đ nh m c này thay th đ nh m c quy đ nh t i m c A và m c B Chương II Ph n II, m c A và m c B Chương II Ph n III c a b n Đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ban hành theo Quy t đ nh s 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Đi u 3. Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B trư ng, các Th trư ng; - B LĐTBXH; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; Mai Ái Tr c - Công báo; - Lưu VT, KHTC, PC.
 2. Đ NH M C KINH T - K THU T ĐĂNG KÝ QUY N S D NG Đ T, L P H SƠ Đ A CHÍNH, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ TTH C HI N Đ NG TH I CHO NHI U NGƯ I S D NG Đ T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 11 /2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) A. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t th c hi n đ ng th i cho nhi u ngư i s d ng đ t t i xã, th tr n A1. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t l n đ u, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính th c hi n đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i xã, th tr n (g i chung là xã) I. Phân lo i khó khăn: - Khó khăn lo i 1 (KK1): các xã vùng đ ng b ng, trung du; - Khó khăn lo i 2 (KK2): các xã ven đô th , trong đô th lo i II, III, IV; các th tr n, các phư ng c a đô th lo i III, IV; - Khó khăn lo i 3 (KK3): các xã mi n núi, biên gi i, h i đ o, các xã đ c bi t khó khăn, các xã ven đô th , các xã trong đô th lo i đ c bi t, lo i I, các phư ng c a đô th lo i II; - Khó khăn lo i 4 (KK4): các phư ng trong đô th lo i I; - Khó khăn lo i 5 (KK5): các phư ng trong đô th lo i đ c bi t. II. Đ nh m c lao đ ng: Đơn v tính c a ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 1 Hư ng d n ngư i s d ng đ t l p h sơ xin c p GCNQSDĐ Chu n b đ a đi m, các tài li u, b n đ , m u Nhóm 2KTV 20 1.1 Xã 1-3 đơn xin c p GCNQSDĐ (1KTV6+1KTV4) 20 Ph bi n, tuyên truy n ch trương, chính sách 10 1.2 Xã 1KTV4 1-3 v c p GCNQSDĐ 10 8000h Nhóm 2KTV (1KTV6 1.3 Hư ng d n l p h sơ xin c p GCNQSDĐ 1-3 160 sơ +1KTV4) 2 Nh n h sơ xin c p GCNQSDĐ Nh n, ki m tra tính đ y đ , h p l ; hư ng d n 8000h Nhóm 2KTV 2.1 b sung h sơ và hư ng d n l p l i h sơ 1-3 200 sơ (1KTV6+1KTV4) (n u c n thi t) Vi t gi y biên nh n (ho c tr l i h sơ), vào s 8000 2.2 1KTV4 1-3 80 theo dõi nh n, tr h sơ. h sơ Xác nh n c a UBND c p xã; g i h sơ lên c p huy n; nh n, g i thông báo nghĩa v tài chính, 3 nh n b n sao HSĐC, b n sao S c p GCNQSDĐ, Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; tr GCNQSĐ; thu, g i l phí c p GCNQSDĐ v c p huy n 1136 1 100 Th m tra tình tr ng pháp lý (ngu n g c, th i 8000h Nhóm 2KTV 3.1 đi m s d ng, tình tr ng tranh ch p, đi u ki n 1250 sơ (1KTV6+1KTV4) 2 quy ho ch) c a h sơ, phân lo i h sơ 110 3 1375
 3. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 120 200 1 200 Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a 8000 Nhóm 2KTV 220 3.2 2 (10% s h sơ) h sơ (1KTV6+1KTV4) 220 242 3 242 L p danh sách các trư ng h p đ đi u ki n, 8000h 3.3 1KTV6 1-3 50 không đ đi u ki n c p gi y sơ Công b công khai; nh n các ý ki n góp ý, 8000h 3.4 xem xét các ý ki n góp ý, tr l i ý ki n góp ý 1KTV6 1-3 60 sơ (10% s h sơ ph i tr l i) Xác nh n vào đơn xin c p GCNQSDĐ; G i h sơ xin c p GCNQSDĐ lên Văn phòng 8000h 3.5 1KTV6 1-3 200 ĐKQSDĐ ho c Phòng TNMT nơi chưa có sơ Văn phòng ĐKQSDĐ Nh n thông báo, chuy n thông báo nghĩa v tài chính cho ngư i s d ng đ t; nh n và g i hóa đơn nghĩa v tài chính v huy n; nh n 8000h Nhóm 2KTV 3.6 1-3 80 b n sao HSĐC, b n sao s c p GCNQSDĐ, sơ (1KTV6+ 1KTV4) GCNQSDĐ; giao tr GCNQSDĐ, thu l phí c p gi y, g i l phí v c p huy n Ki m tra h sơ xin c p GCNQSDĐ, xác nh n 1KTV6 8000h 4 vào đơn (đ ho c không đ đi u ki n c p gi y) 1-3 1000 sơ c a ngư i s d ng đ t Trích l c th a đ t t BĐĐC, các lo i b n đ , sơ đ khác (trư ng h p ph i trích đo đ a chính th a 5 đ t ho c đo đ c b sung tài s n g n li n trên đ t thì m c áp d ng theo quy đ nh t i m c B, chương I, ph n II Quy t đ nh s 07/2007/QĐ-BTNMT) - Trích l c b ng công ngh tin h c 8000h 1KTV5 1-3 80 - Trích l c th công sơ 1KTV5 1-3 200 L p Phi u chuy n thông tin đ a chính đ xác đ nh nghĩa v tài chính, g i Phi u chuy n thông tin đ a chính cho cơ quan thu , nh n l i 8000h 6 1KTV6 1-3 400 thông báo nghĩa v tài chính, g i thông báo v sơ c p xã, nh n l i hóa đơn nghĩa v tài chính c a xã g i đ n Chu n b h p đ ng cho thuê đ t; vi t Gi y 7 ch ng nh n quy n s d ng đ t 7.1 Chu n b h p đ ng cho thuê đ t (n u có) Th a 1KTV6 1-3 0,2 7.2 Vi t GCNQSDĐ (g m b n chính và b n sao) Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công - 1KTV6 1-3 360 ngh tin h c 8000 Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công ngh tin - gi y 1KTV6 1-3 600 h c, riêng trang 3 vi t th công - Vi t GCNQSDĐ th công 1KTV6 1-3 640 Chuy n h sơ xin c p GCNQSDĐ, GCNQSDĐ 8000h 8 1KTV4 1-3 10 đã vi t, h p đ ng thuê đ t (n u có) đ n Phòng sơ
 4. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM TNMT, l p s theo dõi vi c chuy n h sơ L p s c p GCNQSDĐ, nhân sao s c p 8000h 9 1KTV6 1-3 80 GCNQSDĐ (1 b n); l p s theo dõi h p đ ng sơ Nh n l i h sơ, GCNQSDĐ, h p đ ng thuê 8000h 10 đ t, g i tài li u g c v Văn phòng ĐKQSDĐ 1KTV4 1-3 20 sơ c p t nh Nh n b n đ đ a chính, S M c kê, b n lưu GCNQSDĐ; ch nh lý BĐĐC, S M c kê theo 11 GCNQSDĐ; l p S Đ a chính; chu n b s theo dõi bi n đ ng, nhân sao HSĐC, g i b n sao HSĐC Nh n các tài li u g c t c p huy n; g i 2 b n 8000h 11.1 1KTV4 1-3 20 sao HSĐC v c p huy n. sơ Hoàn ch nh BĐĐC, s M c kê theo 8000h 11.2 1KTV8 1-3 250 GCNQSDĐ sơ L p S Đ a chính (2.500 ngư i s d ng đ t, 11.3 20 quy n) - L p b ng công ngh tin h c 8000 1KTV6 1-3 50 - L p th công h sơ 1KTV4 1-3 128 In b n đ đ a chính sau c p GCNQSDĐ (40 11.4 Xã 1KTV8 1-3 1 t /b x10% x 3 b ) 8000 11.5 Sao h sơ KTTĐ (8000 th a x10% x 2 b ) 1KTV4 1-3 2 h sơ Nhân sao S Đ a chính, S M c kê (2 b x 8000 11.6 1KTV4 1-3 12 22 quy n/b ) h sơ Nh n b n sao HSĐC; g i b n sao HSĐC, b n sao s c p GCNQSDĐ, GCNQDĐ v xã, tr 8000 12 1KTV4 1-3 50 h p đ ng; nh n l phí c p GCNQSDĐ, n p h sơ kho b c Ghi chú: - Các h ng m c công vi c 1, 2 và 3 th c hi n c p xã; Các h ng m c công vi c 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n (trư ng h p c p huy n chưa thành l p Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t thì do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n); H ng m c công vi c 11 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh; - Khi s h sơ, gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i đ nh m c c a t ng công vi c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. - Trư ng h p nhi u th a đ t nông nghi p c p chung 1 gi y ch ng nh n thì đ nh m c đ i v i h ng m c công vi c t i đi m 7.2 đư c tính h s b ng 1,2 l n đ nh m c c a lo i gi y ch ng nh n c p cho t ng th a đ t. III. Phân lo i khó khăn quy đ nh t i Ti t I và đ nh m c lao đ ng quy đ nh t i Ti t II M c này đư c áp d ng thay th cho phân lo i khó khăn và đ nh m c lao đ ng quy đ nh t i m c A Chương II Ph n II c a Đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ban hành theo quy t đ nh s 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. A2. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p l i h sơ đ a chính th c hi n đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i xã, th tr n (g i chung là c p xã) sau khi đo v b n đ đ a chính chính quy thay th cho tài li u đo đ c cũ I. Phân lo i khó khăn: như M c A1
 5. II. Đ nh m c lao đ ng Đơn v tính c a ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 1 Hư ng d n ngư i s d ng đ t l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ Chu n b đ a đi m, các tài li u, b n đ , m u Nhóm 2KTV 20 1.1 Xã 1-3 đơn xin c p đ i GCNQSDĐ (1KTV6+1KTV4) 20 Ph bi n, tuyên truy n ch trương, k ho ch 10 1.2 Xã 1KTV4 1-3 c p đ i GCNQSDĐ 10 8000h Nhóm 2KTV (1KTV6 1.3 Hư ng d n l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ 1-3 160 sơ +1KTV4) 2 Nh n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ Nh n, ki m tra tính đ y đ , h p l ; hư ng d n 8000h Nhóm 2KTV 2.1 b sung h sơ và hư ng d n l p l i h sơ 1-3 160 sơ (1KTV6+1KTV4) (n u c n thi t) Vi t gi y biên nh n (ho c tr l i h sơ), vào s 8000 2.2 1KTV4 1-3 80 theo dõi nh n, tr h sơ. h sơ 400 1 400 Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a 8000 Nhóm 2KTV 440 2.3 2 (20% s h sơ) h sơ (1KTV6+1KTV4) 440 484 3 484 Chuy n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ lên Văn 8000h 2.4 phòng ĐKQSDĐ; l p s theo dõi vi c chuy n 1KTV4 1-3 20 sơ h sơ Nh n b n sao HSĐC, b n sao s c p Nhóm 2KTV 8000h 2.5 GCNQSDĐ, GCNQSDĐ; trao GCNQSDĐ, thu 1-3 80 sơ (1KTV6+ 1KTV4) l phí c p gi y, g i l phí v c p huy n Ki m tra h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ, xác 8000h 1KTV6 3 1-3 500 nh n vào đơn c a ngư i s d ng đ t sơ 4 Trích l c th a đ t t BĐĐC - Trích l c b ng công ngh tin h c 8000h 1KTV5 1-3 80 - Trích l c th công sơ 1KTV5 1-3 200 Chu n b h p đ ng cho thuê đ t; vi t Gi y 5 ch ng nh n quy n s d ng đ t 5.1 Chu n b h p đ ng cho thuê đ t (n u có) Th a 1KTV6 1-3 0,2 5.2 Vi t GCNQSDĐ (g m b n chính và b n sao) Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công - 1KTV6 1-3 360 ngh tin h c 8000 Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công - gi y 1KTV6 1-3 600 ngh tin h c, riêng trang 3 vi t th công - Vi t GCNQSDĐ th công 1KTV6 1-3 640 6 Chuy n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ, 8000h 1KTV4 1-3 10
 6. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM GCNQSDĐ đã vi t, h p đ ng cho thuê đ t sơ đ n Phòng TNMT; l p s theo dõi vi c chuy n h sơ L p s c p GCNQSDĐ, nhân sao s c p 8000h 7 1KTV6 1-3 80 GCNQSDĐ (2 b n); l p s theo dõi h p đ ng sơ Nh n l i h sơ, GCNQSDĐ, h p đ ng thuê 8000h 8 đ t; g i tài li u g c v Văn phòng ĐKQSDĐ 1KTV4 1-3 20 sơ c p t nh Nh n h sơ c p đ i GCNQSDĐ, b n lưu GCNQSDĐ; ch nh lý BĐĐC, S M c kê theo GCNQSDĐ; 9 l p S Đ a chính; nhân sao HSĐC, g i b n sao HSĐC Nh n các tài li u g c t c p huy n; g i 2 b n 8000h 9.1 1KTV4 1-3 20 sao HSĐC v c p huy n. sơ L p S Đ a chính (2500 ngư i s d ng đ t, 20 9.2 quy n) - L p b ng công ngh tin h c 8000 1KTV6 1-3 50 - L p b ng th công h sơ 1KTV4 1-3 128 In b n đ đ a chính sau c p GCNQSDĐ (10% 9.3 Xã 1KTV8 1-3 1 x 3 b x 40 t /b ) 8000 9.4 Sao h sơ KTTĐ (10% x 2 b x 8000 th a/b ) 1KTV4 1-3 2 h sơ Nhân sao S Đ a chính, S M c kê (2 b x 8000 9.5 1KTV4 1-3 12 22 quy n/b ) h sơ Nh n b n sao HSĐC; g i b n sao HSĐC, b n sao s c p GCNQSDĐ, GCNQDĐ v xã, tr 8000 10 1KTV4 1-3 50 h p đ ng; nh n l phí c p GCNQSDĐ, n p h sơ kho b c Ghi chú: - Các h ng m c công vi c 1, 2 th c hi n c p xã; Các h ng m c công vi c 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n (trư ng h p c p huy n chưa thành l p Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t thì do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n); H ng m c công vi c 9 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh; - Khi s h sơ, gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i đ nh m c c a t ng công vi c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. - Trư ng h p nhi u th a đ t nông nghi p c p chung 1 gi y ch ng nh n thì đ nh m c đ i v i h ng m c công vi c t i đi m 5.2 đư c tính h s b ng 1,2 l n đ nh m c c a lo i gi y ch ng nh n c p cho t ng th a đ t.” A3. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đã c p cho nhi u th a đ t c a m i h gia đình, cá nhân thành gi y ch ng nh n c p cho t ng th a đ t có ch nh lý h sơ đ a chính I. Phân lo i khó khăn: như M c A1 II. Đ nh m c lao đ ng Đơn v tính c a ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 1 Hư ng d n ngư i s d ng đ t l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ 1.1 Chu n b đ a đi m, các tài li u, b n đ , m u Xã Nhóm 2KTV 1-3 20
 7. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM đơn xin c p đ i GCNQSDĐ (1KTV6+1KTV4) 20 Ph bi n, tuyên truy n ch trương, k ho ch 10 1.2 Xã 1KTV4 1-3 c p đ i GCNQSDĐ 10 8000h Nhóm 2KTV (1KTV6 1.3 Hư ng d n l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ 1-3 160 sơ +1KTV4) 2 Nh n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ Nh n, ki m tra tính đ y đ , h p l ; hư ng d n 8000h Nhóm 2KTV 2.1 b sung h sơ và hư ng d n l p l i h sơ 1-3 160 sơ (1KTV6+1KTV4) (n u c n thi t) Vi t gi y biên nh n (ho c tr l i h sơ), vào s 8000 2.2 1KTV4 1-3 80 theo dõi nh n, tr h sơ. h sơ Chuy n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ lên Văn 8000h 2.3 phòng ĐKQSDĐ; l p s theo dõi vi c chuy n 1KTV4 1-3 20 sơ h sơ Trao GCNQSDĐ, thu l phí c p gi y, g i l 8000h 2.4 1KTV6 + 1KTV4 1-3 70 phí v c p huy n sơ Ki m tra h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ, xác 8000h 1KTV6 3 1-3 100 nh n vào đơn c a ngư i s d ng đ t sơ Vi t GCNQSDĐ b ng công ngh tin h c (g m 8000 4 1KTV6 1-3 360 b n chính và b n sao) gi y Chuy n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ, 8000h 5 GCNQSDĐ đã vi t đ n Phòng TNMT; l p s 1KTV4 1-3 10 sơ theo dõi vi c chuy n h sơ L p s c p GCNQSDĐ, nhân sao s c p 8000h 6 1KTV6 1-3 80 GCNQSDĐ (2 b n); l p s theo dõi h p đ ng sơ 8000h 7 Nh n l i h sơ, GCNQSDĐ t Phòng TNMT; 1KTV4 1-3 20 sơ 8 Ch nh lý h sơ đ a chính theo GCNQSDĐ đã c p L p và g i thông báo ch nh lý bi n đ ng h sơ 8000h 8.1 1KTV4 1-3 80 đ a chính sơ 8000 8.2 Ch nh lý S Đ a chính lưu các c p 1KTV6 1-3 50 h sơ Chuy n b n sao s c p GCNQSDĐ và 8000 9 GCNQDĐ v xã; nh n l phí c p GCNQSDĐ 1KTV4 1-3 25 h sơ n p kho b c Ghi chú: - Các h ng m c công vi c 1, 2 th c hi n c p xã; Các h ng m c công vi c 3, 4, 5, 6, 7, 8.1 và 9 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n (trư ng h p c p huy n chưa thành l p Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t thì Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n); H ng m c công vi c 8.2 th c hi n t i Văn phòng quy n s d ng đ t các c p và y ban nhân dân xã; - Khi s h sơ, gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i đ nh m c c a t ng công vi c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i.
 8. B. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t th c hi n đ ng th i cho nhi u ngư i s d ng đ t t i phư ng B1. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t l n đ u, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính th c hi n đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i phư ng I. Phân lo i khó khăn: như M c A1 Ph n A II. Đ nh m c lao đ ng Đơn v tính c a ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 1 Hư ng d n ngư i s d ng đ t l p h sơ xin c p GCNQSDĐ Chu n b các tài li u, b n đ , m u đơn xin c p Nhóm 2KTV 1.1 Phư ng 2-5 20 GCNQSDĐ (1KTV6+1KTV4) Ph bi n, tuyên truy n ch trương, chính sách v 10 1.2 Phư ng 1KTV4 2-5 c p GCNQSDĐ 10 5000 h Nhóm 2KTV (1KTV6 1.3 Hư ng d n l p h sơ xin c p GCNQSDĐ 2-5 250 sơ +1KTV4) 2 Nh n h sơ xin c p GCNQSDĐ Nh n, ki m tra tính đ y đ , h p l ; hư ng d n b 5000 h Nhóm 2KTV (1KTV6 + 2.1 sung h sơ và hư ng d n l p l i h sơ (n u c n 2-5 250 sơ 1KTV4) thi t) Vi t gi y biên nh n (ho c tr l i h sơ), vào s 5000 h 2.2 1KTV4 2-5 70 theo dõi nh n, tr h sơ sơ Th m tra h sơ; xác minh th c đ a; l y xác nh n c a UBND phư ng; l p danh sách ngư i s d ng 3 đ t đ đi u ki n, không đ đi u ki n c p gi y; công b danh sách; nh n ý ki n góp ý, xem xét, gi i đáp ý ki n góp ý; xác nh n đơn xin c p GCNQSDĐ 1700 2 150 1870 3 Th m tra tình tr ng pháp lý (ngu n g c, th i đi m 165 5000 h Nhóm 2KTV 3.1 s d ng, tình tr ng tranh ch p và đi u ki n quy sơ (1KTV6+1KTV4) 2057 ho ch) c a h sơ, phân lo i h sơ 4 180 2260 5 200 250 2 250 275 3 Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a 5000 h Nhóm 2KTV 275 3.2 (10% s h sơ) sơ (1KTV6+1KTV4) 302 4 302 333 5 333
 9. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 5000 h 3.3 L y xác nh n c a UBND phư ng 1KTV6 2-5 50 sơ L p danh sách NSDĐ đ đi u ki n, không đ đi u 5000 h 3.4 1KTV6 2-5 30 ki n c p GCNQSDĐ sơ Công b công khai danh sách; nh n ý ki n góp ý, 5000 h 3.5 1KTV6 2-5 60 xem xét, gi i đáp ý ki n góp ý (10% s h sơ) sơ Hoàn thi n h sơ, xác nh n đơn xin c p 5000 h 3.6 1KTV6 2-5 50 GCNQSDĐ sơ Trích l c th a đ t và b sung tài s n g n li n v i đ t (trư ng h p ph i trích đo đ a chính th a đ t ho c 4 đo đ c b sung tài s n g n li n trên đ t thì m c áp d ng theo quy đ nh t i m c B, chương I, ph n II Quy t đ nh 07/2007/QĐ-BTNMT) - Trích l c b ng công ngh tin h c 5000 h 1KTV5 2-5 50 - Trích l c th công sơ 1KTV5 2-5 125 L p Phi u chuy n thông tin đ a chính đ xác đ nh nghĩa v tài chính, g i cơ quan thu , nh n thông 5000 h 5 1KTV6 2-5 330 báo nghĩa v tài chính; g i thông báo cho NSDĐ, sơ nh n hóa đơn nghĩa v tài chính. Chu n b H p đ ng thuê đ t, vi t Gi y ch ng 6 nh n quy n s d ng đ t 6.1 Chu n b h p đ ng cho thuê đ t (n u có) Th a 1KTV6 2-5 0,2 6.2 Vi t GCNQSDĐ (g m b n chính và b n sao) Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công ngh - 1KTV6 2-5 225 tin h c 5000 Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công ngh gi y - 1KTV6 2-5 375 tin h c, riêng trang 3 vi t th công Chuy n h sơ, GCNQSDĐ đã vi t, h p đ ng thuê 5000 h 7 đ t (n u có) đ n Phòng TNMT; l p s theo dõi 1KTV4 2-5 10 sơ g i h sơ 5000 h 8 L p S c p GCNQSDĐ, S theo dõi h p đ ng 1KTV6 2-5 50 sơ Nh n l i h sơ, GCNQSDĐ, h p đ ng thuê đ t, 5000 h 9 nh n b n sao s c p GCNQSDĐ; g i tài li u g c 1KTV4 2-5 20 sơ v Văn phòng ĐKQSDĐ c p t nh Nh n BĐĐC, S M c kê, b n lưu GCNQSDĐ; ch nh lý BĐĐC, S M c kê theo GCNQSDĐ; l p S Đ a 10 chính, nhân sao HSĐC (2 b ), g i b n sao HSĐC Nh n các tài li u g c t c p huy n; g i 2 b n sao 5000 h 10.1 1KTV4 2-5 20 HSĐC v huy n sơ 5000 h 10.2 Hoàn ch nh BĐĐC và S M c kê theo GCNQSDĐ 1KTV8 2-5 200 sơ L p S Đ a chính b ng công ngh tin h c (3500 5000 10.3 1KTV6 2-5 70 ngư i s d ng đ t, 27 quy n) h sơ 10.4 In b n đ đ a chính (60 t /b x10% x 3 b ) Phư ng 1KTV6 2-5 2 5000 h 10.5 Sao h sơ KTTĐ (5000 t /b x 10% x 2b ) 1KTV4 2-5 2 sơ Nhân sao S Đ a chính, S M c kê (2 b x 29 5000 10.6 1KTV4 2-5 15 quy n/b ) h sơ
 10. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM Nh n l i h sơ; g i b n sao HSĐC v phư ng; 5000 h Nhóm 2KTV 11 trao GCNQSDĐ, H p đ ng thuê đ t; thu l phí 2-5 50 sơ (1KTV6+1KTV4) c p gi y, n p kho b c Ghi chú: - Các h ng m c công vi c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 th c hi n Văn phòng ĐKQSDĐ c p huy n (trư ng h p c p huy n chưa thành l p Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t thì Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n); H ng m c công vi c 10 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh; - Khi s h sơ, gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i đ nh m c c a t ng công vi c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. III. Phân lo i khó khăn quy đ nh t i Ti t I và đ nh m c lao đ ng quy đ nh t i Ti t II M c này đư c áp d ng thay th cho phân lo i khó khăn và đ nh m c lao đ ng quy đ nh t i m c B Chương II Ph n II c a Đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ban hành theo quy t đ nh s 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng B1. Phân lo i khó khăn, đ nh m c lao đ ng đ i v i vi c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p l i h sơ đ a chính th c hi n đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i phư ng sau khi đo v b n đ đ a chính thay th cho tài li u đo đ c cũ I. Phân lo i khó khăn: như M c A1 Ph n A II. Đ nh m c lao đ ng Đơn v tính c a ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM 1 Hư ng d n ngư i s d ng đ t l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ Chu n b các tài li u, b n đ , m u đơn xin c p đ i Nhóm 2KTV 1.1 Phư ng 2-5 20 GCNQSDĐ (1KTV6+1KTV4) Ph bi n, tuyên truy n ch trương, k ho ch v 10 1.2 Phư ng 1KTV4 2-5 c p đ i GCNQSDĐ 10 5000 h Nhóm 2KTV (1KTV6 1.3 Hư ng d n l p h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ 2-5 170 sơ +1KTV4) 2 Nh n h sơ xin c p đ i GCNQSDĐ Nh n, ki m tra tính đ y đ , h p l ; hư ng d n b 5000 h Nhóm 2KTV (1KTV6 + 2.1 sung h sơ và hư ng d n l p l i h sơ (n u c n 2-5 170 sơ 1KTV4) thi t) Vi t gi y biên nh n (ho c tr l i h sơ), vào s 5000 h 2.2 1KTV4 2-5 70 theo dõi nh n, tr h sơ sơ 500 2 500 550 3 Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a 5000 h Nhóm 2KTV 550 2.3 (20% s h sơ) sơ (1KTV6+1KTV4) 605 4 605 665 5 665
 11. STT N i dung công vi c ĐVT Đ nh biên KK ĐM Ki m tra h sơ, xác nh n vào đơn xin c p đ i 5000 h 3 1KTV6 2-5 500 GCNQSDĐ sơ 4 Trích l c th a đ t - Trích l c b ng công ngh tin h c 5000 h 1KTV5 2-5 50 - Trích l c th công sơ 1KTV5 2-5 125 Chu n b H p đ ng thuê đ t, vi t gi y ch ng 5 nh n quy n s d ng đ t 5.1 Chu n b h p đ ng cho thuê đ t (n u có) Th a 1KTV6 2-5 0,2 5.2 Vi t GCNQSDĐ (g m b n chính và b n sao) Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công ngh - 1KTV6 2-5 225 tin h c 5000 Nh p d li u và in GCNQSDĐ b ng công ngh gi y - 1KTV6 2-5 275 tin h c, riêng trang 3 vi t th công Chuy n h sơ, GCNQSDĐ đã vi t, h p đ ng thuê 5000 h 6 1KTV4 2-5 10 đ t đ n Phòng TNMT; l p s theo dõi g i h sơ sơ 5000 h 7 L p S c p GCNQSDĐ, S theo dõi h p đ ng 1KTV6 2-5 50 sơ Nh n l i h sơ, GCNQSDĐ, h p đ ng thuê đ t; 5000 h 8 1KTV4 2-5 20 g i tài li u g c v Văn phòng ĐKQSDĐ c p t nh sơ Nh n h sơ c p đ i GCNQSDĐ, b n lưu GCNQSDĐ; ch nh lý BĐĐC, S M c kê theo GCNQSDĐ; l p 9 S Đ a chính, nhân sao HSĐC (2 b ), g i b n sao HSĐC Nh n các tài li u g c t c p huy n; g i 2 b n sao 5000 h 9.1 1KTV4 2-5 20 HSĐC v huy n sơ L p S Đ a chính (kho ng 3500 ngư i s d ng 9.2 đ t, 27 quy n) - L p b ng công ngh tin h c 5000 1KTV6 2-5 70 - L p b ng th công h sơ 1KTV4 2-5 125 9.3 In b n đ đ a chính (60 t /b x 10% x 3 b ) Phư ng 1KTV6 2-5 2 5000 h 9.4 Sao h sơ KTTĐ (5000 t /b x 10% x 2b ) 1KTV4 2-5 2 sơ Nhân sao S Đ a chính, S M c kê (2 b x 29 5000 9.5 1KTV4 2-5 25 quy n/b ) h sơ Nh n l i h sơ; g i b n sao HSĐC v phư ng; 5000 h Nhóm 2KTV 10 trao GCNQSDĐ, h p đ ng thuê đ t; thu l phí 2-5 50 sơ (1KTV6+1KTV4) c p gi y, n p kho b c Ghi chú: - Các h ng m c công vi c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 th c hi n Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n (trư ng h p c p huy n chưa thành l p Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t thì Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n); H ng m c công vi c 9 th c hi n t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh; - Khi s h sơ, gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i đ nh m c c a t ng công vi c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i.
 12. C. Đ nh m c v t tư và thi t b đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t th c hi n đ ng th i cho nhi u ngư i s d ng đ t t i xã, th tr n C1. Đ nh m c v t tư và thi t b đ i v i vi c đăng ký quy n s d ng đ t l n đ u, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i xã, th tr n (g i chung là xã) I. D ng c Ca/xã (8000 GCN) S Danh m c Đ Th i C Văn phòng Văn phòng V h n p ĐKQSDĐ ĐKQSDĐ d ng c T T xã c p huy n (thán c p t nh T g) 1 Đ ng h treo tư ng C 36 878 436,87 65,60 á ,40 i 2 Gh t a (bàn làm C 60 351 1747,4 263,20 vi c) á 3,6 8 i 0 3 Bàn làm vi c C 60 361 1748,4 263,20 á 3,6 8 i 0 4 T tài li u C 60 878 436,87 65,60 á ,40 i 5 Thư c nh a 30 cm C 24 123 171,43 7,60 á ,00 i 6 Máy tính tay C 36 24, 33,97 1,60 á 00 i 7 Bàn đ c l C 12 6,0 7,90 0,40 á 0 i 8 Bàn d p ghim bé C 12 246 339,70 16,00 á ,00 i 9 Bàn d p ghim to C 12 81, 114,55 6,00 á 00 i 1 Kéo c t gi y C 9 42, 55,30 2,80 0 á 00 i 1 Áo blu C 12 531 1747,4 263,20 1 á 5,6 8 i 0
 13. 1 Dép x p Đ 6 351 1747,4 263,20 2 ô 3,6 8 i 0 1 C p tài li u (trình ký) C 12 81, 106,65 3 á 00 i 1 Qu t tr n 100W C 36 878 436,87 65,60 4 á ,40 i 1 Đèn neon 40W B 30 351 1747,4 263,20 5 3,6 8 0 1 Đi n năng K 191 954,32 143,60 6 w 8,2 0 Ghi chú: - M c d ng c cho các lo i khó khăn tính theo h s m c trong b ng C K VP ĐKQSDĐ c p VP ĐKQSDĐ p K huy n c p t nh x ã 1 0 1 1 , 7 0 2 0 1 1 , 8 5 3 1 1 1 - M c d ng c c p xã tính cho trư ng h p “Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a” là 5% s th a (400 th a/xã). Khi s lư ng th a ph i th m tra tăng lên thì c 100 th a tính thêm 0,03 m c trên. - Khi s h sơ, Gi y ch ng nh n và s th a thay đ i thì tính l i m c theo t l thu n v i s thay đ i đó. II. Thi t b Ca/Xã (8000GCN) S Danh m c thi t b Đ Công Đ nh T V su t m c T T 1 C p xã (kw/h) Máy vi tính C 0,40 3,60 ái Máy in Lazer A4 C 0,60 0,45 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 1,01 ái Máy photocopy A0 C 1,00 ái
 14. S Danh m c thi t b Đ Công Đ nh T V su t m c T T Đi n năng K 33,08 w Văn phòng ĐKQSDĐ c p huy n Máy vi tính C 0,40 582,2 ái 3 Máy in Lazer A4 C 0,60 58,07 ái Máy in Lazer A3 C 0,60 6,32 2 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 185,6 ái 5 Máy photocopy A3 C 1,50 95,99 ái Đi n năng K 6921, w 19 Văn phòng ĐKQSDĐ c p t nh Máy vi tính C 0,40 22,20 ái Máy in Lazer A4 C 0,60 2,22 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 7,40 3 ái Máy photocopy A3 C 1,50 4,07 ái Máy in phun Ao C 0,40 1,33 ái Đi n năng K 278,2 w 4 Ghi chú: Khi s h sơ, Gi y ch ng nh n và s th a thay đ i, tính l i m c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. III. V t li u Tính cho 1 xã (8000GCN) S Danh m c v t li u Đ C Văn phòng Văn phòng T V ĐKQSDĐ c p ĐKQSDĐ T T p huy n x c p t nh ã 1 C p đ tài li u C 5 45 5 ái 2 Ghim vòng H 1 18 1 p 3 Ghim d p H 2 30 5 p 4 M c in laze (A4) H 1 7 1 p
 15. S Danh m c v t li u Đ C Văn phòng Văn phòng T V ĐKQSDĐ c p ĐKQSDĐ T T p huy n x c p t nh ã 5 M c máy Photocopy A3 H 4 8 p 6 M c in laze (A3) H 7 2 p 7 M u trích l c b n đ T 8000 8 Gi y CNQSDĐ B 8000 9 Đơn xin c p GCNQSDĐ T 8 0 0 0 1 Gi y A4 R 5 25 4 0 a m 1 Gi y A3 R 2 27 1 a m 1 S công tác Q 2 25 5 2 uy n 1 Bút bi C 5 30 10 3 hi 0 c 1 Bút xoá C 5 15 1 4 ái 1 Bút đánh d u C 5 15 1 5 ái 1 Bìa s A3 C 64 6 p 1 Đĩa CD Đĩ 5 10 7 a 1 Túi đ ng h sơ C 8 8 ái 0 0 0 1 M c in cho máy Plotter H 0,12 9 p 2 Gi y in b n đ Ao T 4 12 0 0 2 M c photocoppy A0 H 0 1 p , 0 4 Ghi chú: M c v t li u trên tính cho xã trung bình 8000 Gi y ch ng nh n. Khi s lư ng GCN thay đ i thì tính l i m c theo t l thu n v i s thay đ i s lư ng Gi y ch ng nh n.
 16. III. Đ nh m c v t tư và thi t b quy đ nh t i M c này đư c áp d ng thay th cho đ nh m c v t tư và thi t b quy đ nh t i m c A Chương II Ph n III c a Đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ban hành theo quy t đ nh s 07/2007/QĐ- BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. C2. Đ nh m c v t tư và thi t b đ i v i vi c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p l i h sơ đ a chính đ ng th i cho nhi u h gia đình, cá nhân, c ng đ ng dân cư và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mua nhà g n li n v i đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) t i xã, th tr n (g i chung là xã) sau khi đo v b n đ đ a chính chính quy thay th cho tài li u đo đ c cũ I. D ng c : Ca/xã (8000 gi y) Th S i Văn phòng Văn phòng Danh m c h n C p ĐVT ĐKQSDĐ ĐKQSDĐ T d ng c (th xã c p huy n c p t nh T áng ) 1 Đ ng h treo tư ng C 36 292, 232,26 14,76 á 80 i 2 Gh t a (bàn làm vi c) C 60 1171 929,04 59,22 á ,20 i 3 Bàn làm vi c C 60 1171 929,04 59,22 á ,20 i 4 T tài li u C 60 292, 232,26 14,76 á 80 i 5 Thư c nh a 30 cm C 24 41,0 91,14 1,71 á 0 i 6 Máy tính tay C 36 8,00 18,06 0,36 á i 7 Bàn đ c l C 12 2,00 4,20 0,09 á i 8 Bàn d p ghim bé C 12 82,0 180,60 3,60 á 0 i 9 Bàn d p ghim to C 12 27,0 60,90 1,35 á 0 i 1 Kéo c t gi y C 9 14,0 29,40 0,63 0 á 0 i 1 Áo blu C 12 1171 929,04 59,22 1 á ,20 i
 17. 1 Dép x p Đ 6 1171 929,04 59,22 2 ô ,20 i 1 C p tài li u (trình ký) C 12 27,0 56,70 3 á 0 i 1 Qu t tr n 100W C 36 292, 232,26 14,76 4 á 80 i 1 Đèn neon 40W B 30 1171 929,04 59,22 5 ,20 1 Đi n năng K 639, 507,36 32,31 6 w 40 Ghi chú: - M c d ng c cho các lo i khó khăn tính theo h s m c trong b ng sau: C K VP ĐKQSDĐ c p VP ĐKQSDĐ p K huy n c p t nh x ã 1 0 1 1 , 7 0 2 0 1 1 , 8 5 3 1 1 1 - M c d ng c c p xã tính cho trư ng h p “Th m tra tình tr ng th a đ t ngoài th c đ a” là 20% s th a (1600 th a/xã). Khi s lư ng th a ph i th m tra tăng lên thì c 100 th a tính thêm 0,03 m c trên. - Khi s h sơ, Gi y ch ng nh n và s th a thay đ i, tính l i m c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. II. Thi t b : Ca/Xã (8000GCN) S Danh m c thi t b Đ Công Đ nh T V su t m c T T 1 C p xã (kw/h) Máy vi tính C 0,40 1,60 ái Máy in Lazer A4 C 0,60 0,20 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 0,45 ái Máy photocopy A0 C 1,00 ái
 18. Đi n năng K 14,70 w Văn phòng ĐKQSDĐ c p huy n Máy vi tính C 0,40 309,5 ái 4 Máy in Lazer A4 C 0,60 30,87 ái Máy in Lazer A3 C 0,60 3,36 2 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 98,70 ái Máy photocopy A3 C 1,50 51,03 ái Đi n năng K 3679, w 62 Văn phòng ĐKQSDĐ c p t nh Máy vi tính C 0,40 5,40 ái Máy in Lazer A4 C 0,60 0,54 ái Đi u hoà nhi t đ C 2,20 1,80 3 ái Máy photocopy A3 C 1,50 0,99 ái Máy in phun Ao C 0,40 0,32 ái Đi n năng K 67,68 w Ghi chú: Khi s h sơ, Gi y ch ng nh n và s th a thay đ i, tính l i m c theo t l thu n v i s lư ng thay đ i. III. V t li u: Tính cho 1 xã (8000GCN) S Danh m c v t li u Đ C Văn phòng Văn phòng T V ĐKQSDĐ c p ĐKQSDĐ T T p huy n x c p t nh ã 1 C p đ tài li u C 5 45 5 ái 2 Ghim vòng H 1 18 1 p 3 Ghim d p H 2 30 5 p 4 M c in laze (A4) H 1 7 1 p 5 M c máy Photocopy A3 H 1 4 8 p
 19. S Danh m c v t li u Đ C Văn phòng Văn phòng T V ĐKQSDĐ c p ĐKQSDĐ T T p huy n x c p t nh ã 6 M c in laze (A3) H 7 2 p 7 M u trích l c b n đ T 8000 8 Gi y CNQSDĐ B 8000 9 Đơn xin c p đ i GCNQSDĐ T 8 0 0 0 1 Gi y A4 R 5 25 4 0 a m 1 Gi y A3 R 2 27 1 a m 1 S công tác Q 2 25 5 2 uy n 1 Bút bi C 5 30 10 3 hi 0 c 1 Bút xoá C 5 15 1 4 ái 1 Bút đánh d u C 5 15 1 5 ái 1 Bìa s A3 C 64 6 p 1 Đĩa CD Đĩ 5 10 7 a 1 Túi đ ng h sơ C 8 8 ái 0 0 0 1 M c in cho máy Plotter H 0,12 9 p 2 Gi y in b n đ Ao T 4 12 0 0 2 M c photocoppy A0 H 0, 1 p 0 4 Ghi chú: M c v t li u trên tính cho xã trung bình 8000 Gi y ch ng nh n. Khi s lư ng Gi y ch ng nh n thay đ i thì tính l i m c theo t l thu n v i s thay đ i s lư ng Gi y ch ng nh n đó.” C3. Đ nh m c v t tư và thi t b đ i v i vi c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đã c p cho nhi u th a đ t c a m i h gia đình, cá nhân thành gi y ch ng nh n c p cho t ng th a đ t có ch nh lý h sơ đ a chính
 20. I. D ng c : Ca/xã (8000 GCN) S Danh m c Đ Th i C Văn phòng Văn phòng T V h n p ĐKQSDĐ ĐKQSDĐ d ng c T T xã c p huy n (thán c p t nh g) 1 Đ ng h treo tư ng C 36 á 65,59 134,82 13,45 i 2 Gh t a (bàn làm C 60 vi c) á 262,35 539,29 53,96 i 3 Bàn làm vi c C 60 á 262,35 539,29 53,96 i 4 T tài li u C 60 á 65,59 134,82 13,45 i 5 Thư c nh a 30 cm C 24 á 9,18 52,90 1,56 i 6 Máy tính tay C 36 á 1,79 10,48 0,33 i 7 Bàn đ c l C 12 á 0,45 2,44 0,08 i 8 Bàn d p ghim bé C 12 á 18,37 104,83 3,28 i 9 Bàn d p ghim to C 12 á 6,05 35,35 1,23 i 1 Kéo c t gi y C 9 0 á 3,14 17,07 0,57 i 1 Áo blu C 12 1 á 262,35 539,29 53,96 i 1 Dép x p Đ 6 2 ô 262,35 539,29 53,96 i 1 C p tài li u (trình ký) C 12 3 á 6,05 32,91 0,00 i 1 Qu t tr n 100W C 36 4 á 65,59 134,82 13,45 i 1 Đèn neon 40W B 30 262,35 539,29 53,96 5
Đồng bộ tài khoản