Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 11/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐNNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐNN H” BAN HÀN H KÈM THEO QUYẾT ĐNN H 13/2007/QĐ-BKHCN N GÀY 06 THÁN G 7 N ĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞN G BỘ KHOA HỌC VÀ CÔN G N GHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đoạn “Chu kỳ kiểm định của từng loại phương tiện đo trong bảng trên được quy định trong Quy trình kiểm định tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành” quy định tại mục 1 của “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: “Chu kỳ kiểm định và việc kiểm định từng loại phương tiện đo trong bảng trên thực hiện theo Văn bản kỹ thuật đo lường Việt N am về quy trình kiểm định hiện hành”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng cục Tiêu chuNn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuNn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBN D các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Viện KSN D Tối cao; - Toà án N D Tối cao; - Cục kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp; Trần Quốc Thắng - Công báo; - Lưu VT, TĐC.
Đồng bộ tài khoản