Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 11/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P TRUNG TÂM DÂN S K HO CH HÓA GIA ÌNH QU N, HUY N VÀ TƯƠNG ƯƠNG THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 29/2000/PL-UBTVQH10 c a y ban Thư ng v Qu c h i v Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 c a B Y t hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c b máy làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình a phương; Căn c Quy t nh s 46/2008/Q -UBND ngày 02/8/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p S Y t thành ph Hà N i trên cơ s h p nh t S Y t t nh Hà Tây v i S Y t Hà N i (cũ); Xét ngh c a S Y t thành ph Hà N i t i T trình s 1217/TTr-SYT-TCCB ngày 14/5/2008 v vi c thành l p Chi c c dân s - KHHG (bao g m c Trung tâm Dân s - KHHG qu n, huy n); Theo ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i t trình s 154/TTr-SNV ngày 11/9/2008, QUY T NNH i u 1. Thành l p Trung tâm Dân s - K ho ch hóa gia ình qu n, huy n và tương ương thu c thành ph Hà N i (vi t t t là Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương). i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và biên ch c a Trung tâm DS – KHHG c p qu n, huy n và tương ương. 1. V trí, ch c năng. a. V trí Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương là ơn v s nghi p tr c thu c UBND qu n, huy n và tương ương, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i Kho b c theo quy nh c a nhà nư c, ch u s ch o v chuyên môn c a Chi c c DS-KHHG – S Y t .
  2. b. Ch c năng. Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t, d ch v DS-KHHG , truy n thông, giáo d c v DS-KHHG trên a bàn qu n, huy n và tương ương. 2. Nhi m v và quy n h n. a. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t v DS- KHHG và truy n thông giáo d c v DS-KHHG trên cơ s k ho ch c a Chi c c DS-KHHG thu c S Y t và tình hình th c t trên a bàn qu n, huy n, trình UBND c p qu n, huy n và tương ương phê duy t; b. Tri n khai, ph i h p th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t, cung c p d ch v v DS-KHHG theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; c. Tri n khai, ph i h p th c hi n các ho t ng truy n thông, giáo d c, v n ng, ph bi n các s n phNm truy n thông v DS-KHHG theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. d. Ch trì, ph i h p v i Trung tâm y t c p qu n, huy n và tương ương hư ng d n, ki m tra và giám sát chuyên môn các ho t ng v DS-KHHG c p xã, phư ng, th tr n và c ng tác viên DS-KHHG thôn, b n; e. Qu n lý và tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu qu c gia v DS-KHHG , các d án khác v DS-KHHG khi ư c giao. g. Ch trì, ph i h p v i Trung tâm y t qu n, huy n, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách i v i cán b DS-KHHG c p xã và c ng tác viên DS-KHHG thôn, b n; h. Tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng k t qu nghiên c u và ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c DS-KHHG . i. Th c hi n qu n lý cán b , viên ch c, ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t; tr c ti p qu n lý cán b DS-KHHG c p xã và c ng tác viên DS- KHHG thôn, b n; k. Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh hi n hành; l. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do UBND c p qu n, huy n và tương ương, Chi c c DS-KHHG Thành ph giao. 3. T ch c b máy. a. Lãnh o Trung tâm. - Giám c Trung tâm.
  3. Giám c Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương ch u trách nhi m trư c UBND và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Trung tâm. - Phó Giám c Trung tâm. Phó Giám c giúp vi c cho Giám c; ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. Giám c và các Phó Giám c Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương do UBND c p qu n, huy n và tương ương b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng phòng N i v c p qu n, huy n và tương ương. c. Cán b ph n chuyên môn, nghi p v : - Ban Hành chính – T ng h p. - Ban Truy n thông – Giáo d c 4. Biên ch : Biên ch c a Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương n m trong t ng biên ch s nghi p c a UBND c p qu n, huy n và tương ương do UBND thành ph giao hàng năm. Trư c m t, năm 2008, m i Trung tâm ư c giao 06 biên ch . Trong ó bao g m c s cán b làm công tác dân s thu c y ban nhân dân – Gia ình và Tr em c a UBND c p qu n, huy n và tương ương trư c ây chuy n sang. i u 3. Kinh phí ho t ng: Kinh phí ho t ng c a các Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương ư c hình thành t các ngu n: - Ngân sách s nghi p y t , DS-KHHG . - Ngân sách th c hi n chương trình m c tiêu Qu c gia DS-KHHG . - Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 4. Giao S Y t ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính: - Ch o Chi c DS-KHHG thành ph Hà N i bàn giao nguyên tr ng các Trung tâm DS-KHHG c p qu n, huy n và tương ương thu c Chi c c DS-KHHG t nh Hà Tây trư c ây cho UBND các qu n, huy n và tương ương qu n lý t ngày 01/10/2008. - Xây d ng án t ch c m ng lư i cán b làm công tác DS-KHHG xã, phư ng, th tr n, trình UBND thành ph xem xét, quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký.
  4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c Trung tâm DS-KHHG , Ch t ch UBND các qu n, huy n thành ph Sơn Tây, thành ph Hà ông, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 5; -B Yt , - TTTU, TTH ND TP; - /c CT UBNDTP; - Các PCT. UBND.TP ( báo cáo) - CPVP, VX, TH; - Lưu: VT. ào Văn Bình
Đồng bộ tài khoản