Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND huyện và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/2009/Q -UBND C Chi, ngày 10 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH V M I QUAN H CÔNG TÁC GI A Y BAN NHÂN DÂN HUY N VÀ BAN THƯ NG V LIÊN OÀN LAO NG HUY N Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Công oàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ch th s 60/CT ngày 24 tháng 02 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v xây d ng quy ch ph i h p gi a y ban nhân dân và Liên oàn Lao ng; Căn c Quy t nh s 465/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v m i quan h công tác gi a Chính ph v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; Xét ngh c a Phòng Tư pháp huy n t i Văn b n s 155/PTP ngày 24 tháng 6 năm 2009 v vi c th m nh Quy t nh ban hành quy ch m i quan h công tác gi a UBND huy n và Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n; Sau khi th ng nh t v i Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n và xét ngh c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v m i quan h công tác gi a UBND huy n và Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã - th tr n, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Lê Minh T n QUY CH V M I QUAN H CÔNG TÁC GI A Y BAN NHÂN DÂN HUY N VÀ BAN THƯ NG V LIÊN OÀN LAO NG HUY N C CHI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2009/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n) i u 1. Nh ng quy nh chung Quy ch này quy nh m t s i m c th v quan h ph i h p trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân huy n có liên quan n ch c năng c a Liên oàn Lao ng huy n trong vi c tham gia v i cơ quan Nhà nư c xây d ng và ki m tra giám sát vi c ch p hành pháp lu t, th c hi n các cơ ch , ch trương, chính sách qu n lý có liên quan tr c ti p n phát tri n s n xu t, gi i quy t vi c làm, c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n c a cán b , công ch c và ngư i lao ng; tham gia ki m tra, giám sát ho t ng c a cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t góp ph n b o m các quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp, chính áng c a cán b , công ch c và ngư i lao ng; ng th i t ch c, giáo d c, ng viên cán b , công ch c và ngư i lao ng tích c c th c hi n các nhi m v v chính tr , kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng. i u 2. Tham gia xây d ng các văn b n 1. Các phòng, ban, ngành ư c y ban nhân dân huy n giao ch trì so n th o văn b n có liên quan n cán b , công ch c, viên ch c, công nhân lao ng như: Lao ng, vi c làm, ti n công, ti n lương, an toàn v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n , v sinh môi trư ng, cũng như các chính sách xã h i khác có trách nhi m g i văn b n d th o n Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n trư c khi t ch c h p ít nh t 02 ngày l y ý ki n tham gia. 2. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m c i di n tr c ti p tham gia cùng cơ quan ch trì so n th o văn b n. 3. Trư ng h p ý ki n tham gia c a Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n và ý ki n c a cơ quan ch trì so n th o chưa th ng nh t thì cơ quan ch trì so n th o ph i báo cáo y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh theo thNm quy n. i u 3. T ch c phong trào thi ua lao ng s n xu t, th c hành ti t ki m, ch ng tham nhũng, lãng phí trong cán b , công ch c, ngư i lao ng 1. y ban nhân dân huy n có trách nhi m ra m c tiêu, n i dung, ti n tri n khai các phong trào thi ua hàng năm; t ch c khen thư ng t p th , cá nhân tiêu bi u xu t s c; xem xét quy t nh vi c t ch c các phong trào thi ua và danh hi u thi ua m i.
  3. 2. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân huy n t ch c phát ng phong trào thi ua, xây d ng chương trình k ho ch; ch o công oàn cơ s tr c thu c huy n tri n khai và v n ng công nhân, viên ch c - lao ng tham gia; t ch c ki m tra, hư ng d n phong trào; phát hi n, tuyên truy n các i n hình tiên ti n; l a ch n xu t các ơn v , cá nhân tiêu bi u ngh y ban nhân dân huy n khen thư ng; xu t các hình th c, bi n pháp ch o danh hi u thi ua m i có liên quan n phong trào thi ua trong công ch c, viên ch c, công nhân lao ng. 3. Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m ch o công oàn cơ s tr c thu c huy n tuyên truy n, giáo d c cán b , công ch c và ngư i lao ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; ki n ngh các bi n pháp nh m phát hi n, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng. i u 4. Công tác ki m tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t, ch chính sách liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích c a CNVC - L 1. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n ư c c ngư i tham gia các oàn thanh, ki m tra ho c thành l p oàn ki m tra theo Lu t Công oàn trong vi c th c hi n ch chính sách pháp lu t có liên quan n quy n, l i ích c a cán b , công ch c, viên ch c, công nhân lao ng theo quy nh c a pháp lu t. Khi c n thi t, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n xây d ng và xu t k ho ch ki m tra y ban nhân dân huy n xem xét ưa vào k ho ch thanh tra, ki m tra c a huy n. 2. Căn c vào k t qu thanh tra, ki m tra liên ngành ho c c l p ki m tra, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n báo cáo k t qu và nh ng xu t, ki n ngh các v n có liên quan n quy n, l i ích c a công ch c, viên ch c, công nhân lao ng và ho t ng Công oàn y ban nhân dân huy n xem xét và gi i quy t k p th i. i u 5. Gi i quy t các ki n ngh c a cán b , công ch c, viên ch c, công nhân lao ng 1. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m ph i h p, giám sát và t p h p tình hình th c hi n các ch chính sách, pháp lu t có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích c a cán b , công ch c, công nhân lao ng các ơn v , các xã, th tr n, các cơ s , doanh nghi p trên a bàn huy n. Khi có v n phát sinh ho c th y có d u hi u vi ph m pháp lu t ph i h p ch t ch v i các ngành ch c năng c a huy n gi i quy t theo thNm quy n ư c pháp lu t quy nh, l y vi c gi i quy t tr c ti p t i ch và t cơ s là ch y u. 2. Trư ng h p ơn thư ki n ngh , khi u n i t cáo c a công ch c, viên ch c, công nhân lao ng ã ư c y ban nhân dân các xã, th tr n và các ngành ch c năng ho c y ban nhân dân huy n gi i quy t nhưng Liên oàn Lao ng huy n còn có ý ki n khác thì Ch t ch Liên oàn Lao ng huy n có văn b n ki n ngh Ch t ch UBND huy n xem xét gi i quy t theo lu t nh. i u 6. Gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công
  4. 1. y ban nhân dân huy n ch o các phòng ban, ngành ch c năng ư c phân công gi i quy t tranh ch p lao ng t p th , ình công ph i h p v i Liên oàn Lao ng huy n gi i quy t k p th i theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m ph i h p v i các ngành ch c năng n m b t tình hình v quan h lao ng t i các cơ quan, ơn v , doanh nghi p, ch o Công oàn cơ s có các bi n pháp xây d ng và c i thi n m i quan h lao ng t i các cơ s . 3. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n k p th i phát hi n, ch ng ph i h p v i các ngành ch c năng gi i quy t các mâu thu n, tranh ch p lao ng và ình công khi x y ra theo hư ng i tho i, hòa gi i d a trên các quy nh c a pháp lu t, không kéo dài nh hư ng tr c ti p n tình hình an ninh, chính tr và phát tri n kinh t - xã h i c a huy n. i u 7. H tr ngân sách Công oàn 1. Hàng năm, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n l p d trù kinh phí ho t ng g i y ban nhân dân huy n l p d toán trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 2. y ban nhân dân huy n b o m c p y kinh phí ho t ng cho Liên oàn Lao ng huy n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c. Trong trư ng h p t xu t, phát sinh chi l n ph c v các ho t ng, t ch c phong trào thi ua Liên oàn Lao ng huy n l p d toán qua Phòng Tài chính - K ho ch ngh y ban nhân dân huy n xem xét chi h tr . i u 8. Ch h ih p 1. Ch t ch Liên oàn Lao ng huy n (ho c ngư i ư c y quy n) ư c m i d các phiên h p c a y ban nhân dân huy n bàn và gi i quy t các v n có liên quan n t ch c Công oàn, n quy n, nghĩa v và l i ích c a công ch c, viên ch c, công nhân lao ng và các v n khác khi c n thi t. 2. Ch t ch y ban nhân dân huy n (ho c ngư i ư c y quy n) ư c m i d các kỳ h p c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n khi bàn các v n có liên quan n vi c làm, i s ng c a công ch c, viên ch c, công nhân lao ng và ho t ng c a các doanh nghi p trên a bàn huy n. i u 9. Ch thông tin, báo cáo 1. Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có trách nhi m thông tin, báo cáo cho y ban nhân dân huy n nh ng v n có liên quan n tình hình tư tư ng, vi c làm, i s ng, th c hi n ch chính sách, pháp lu t có liên quan n công ch c, viên ch c, công nhân lao ng và ho t ng công oàn theo nh kỳ 06 tháng, 01 năm ho c t xu t khi c n thi t. 2. y ban nhân dân huy n có trách nhi m thư ng xuyên thông tin cho Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n v tình hình kinh t - xã h i, các chính sách c a a phương m i ban hành có liên quan n quy n, nghĩa v , l i ích h p pháp c a công
  5. ch c, viên ch c, công nhân lao ng và nh ng v n liên quan n ho t ng c a Liên oàn Lao ng huy n. 3. y ban nhân dân huy n có trách nhi m g i n Liên oàn Lao ng huy n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình công tác c a y ban nhân dân huy n, văn b n có liên quan n Liên oàn Lao ng. i u 10. T ch c th c hi n 1. Căn c các quy nh v m i quan h công tác, Thư ng tr c y ban nhân dân huy n, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n có k ho ch ph i h p, có bi n pháp c th ki m tra th c hi n Quy ch này. 2. Vào cu i quý IV hàng năm, Thư ng tr c y ban nhân dân huy n và Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n cùng h p ki m i m, ánh giá công tác ph i h p th c hi n Quy ch . 3. Văn phòng y ban nhân dân huy n, Liên oàn Lao ng có trách nhi m ph i h p, theo dõi và tham mưu t ch c sơ, t ng k t vi c th c hi n Quy ch này. i u 11. i u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có v n phát sinh c n b sung, s a i thì Thư ng tr c y ban nhân dân huy n và Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng huy n s trao i có s th ng nh t chung./.
Đồng bộ tài khoản