intTypePromotion=1

Quyết định số 11/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 2 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 2 do Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHUY N CHI C C QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y TH Y S N VÙNG 2 THÀNH TRUNG TÂM CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y TH Y S N VÙNG 2 B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Căn c Quy t đ nh s 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 c a B trư ng B Th y s n quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý CL, ATVS&TYTS; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Chuy n Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2, tr c thu c C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n, thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y Th y s n vùng 2 - Đà N ng (g i t t là Trung tâm Ch t lư ng và Thú y th y s n 2). Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 có tên giao d ch qu c t là "The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 2" vi t t t là "NAFIQAVED - Branch 2", có tr s t i 31 Ngũ Hành Sơn - Qu n Ngũ Hành Sơn - thành ph Đà N ng. Trung tâm là đơn v s nghi p có thu có tài kho n t i kho b c và ngân hàng; có con d u ti ng Vi t và ti ng Anh đ giao d ch. Đi u 2. Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 có nhi m v giúp C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n th c hi n nhi m v c a C c t i đ a bàn các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Đà N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh, Gia Lai, Kon Tum. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h làm vi c c a Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 do C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n quy đ nh, sau khi có th a thu n c a B Th y s n. Đi u 3. Cơ c u t ch c Cơ c u t ch c c a Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2, g m có: 1. Phòng T ng h p, Thông tin và Ch ng nh n. 2. Phòng T ch c - Hành chính, Tài chính 3. Phòng Ch t lư ng và An toàn v sinh th y s n 4. Phòng Thú y th y s n 5. Phòng Ki m nghi m Ch t lư ng, Ki m d ch và Kh o nghi m. Đi u 4. Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 có 01 Giám đ c và không quá 02 Phó giám đ c giúp vi c. Giám đ c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 do B trư ng B Th y s n b nhi m theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n. Phó giám đ c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 do C c trư ng C c qu n lý CL, ATVS&TYTS b nhi m theo đ ngh c a Giám đ c Trung tâm Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2, sau khi có ý ki n th a thu n c a B Th y s n.
  2. Ngoài s biên ch hư ng lương do ngân sách Nhà nư c c p, Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 đư c tuy n d ng lao đ ng h p đ ng hư ng lương t ngu n thu phí, l phí và d ch v k thu t theo quy đ nh c a pháp lu t. Ch tiêu biên ch viên ch c và lao đ ng h p đ ng c a Trung tâm do C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n phân b sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Th y s n. Đi u 5. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 06/2004/QĐ-BTS ngày 20/4/2004 c a B trư ng B Th y s n và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các C c, V , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và Giám đ c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 2 và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B TH Y S N TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2