Quyết định số 11/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 11/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/QĐ-UB-QLĐT về việc cho phép một số phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác ban ngày và ban đêm trên toàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 1996 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP M T S PHƯƠNG TI N CHUYÊN DÙNG V N CHUY N RÁC BAN NGÀY VÀ BAN ÊM TRÊN TOÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; - Căn c Quy t nh s 6032/Q -UB-QL T ngày 15/8/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n quét rác, v n chuy n và x lý rác ban êm trên toàn thành ph ; - Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 520/CV-KH ngày 16/11/1995) và ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n ; QUY T NNH i u 1. - Cho phép các lo i xe chuyên dùng thu c các Xí nghi p Công trình giao thông ô th qu n, huy n và Công ty D ch v công c ng thu c S Giao thông công chánh ư c v n chuy n rác c ngày và êm (ngoài gi cao i m). Xe chuyên dùng v n chuy n rác ph i có lư i bao b c rác th t kín trên thùng xe, không rác rơi d c ư ng v n chuy n ho c làm m t v sinh không d n s ch rác t i các i m giao nh n rác. Trư ng h p vi ph m s b các cơ quan ch c năng x ph t. i u 2.- Giao cho Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 và qu n 3 xác nh m t s tuy n ư ng tr ng i m thu c a bàn c a qu n c n thêm m t l n quét rác ban ngày (t 8 gi n 11 gi ) ch o Xí nghi p Công trình giao thông ô th c a qu n th c hi n. i u 3.- Th i gian quét rác êm n i thành th c hi n sau 20 gi ngày hôm trư c và k t thúc trư c 6 gi sáng ngày hôm sau. i u 4.- Công an thành ph c p phép lưu thông ban ngày (ngoài gi cao i m) cho các lo i xe chuyên dùng v n chuy n rác c a các Xí nghi p Công trình ô th qu n huy n và Công ty D ch v công c ng c a S Giao thông công chánh. i u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh, Ch nhi m y ban K ho ch thành ph , S Giao thông công chánh , Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n, Trư ng Ban V t giá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.-
  2. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản