Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập và đổi tên thôn, làng, tổ dân phố thuộc phường Hoa Lư, Ia Kring, Thắng Lợi và xã Trà Đa, Tân Sơn, Chư Á, thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 110/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH, THÀNH L P VÀ I TÊN THÔN, LÀNG, T DÂN PH THU C PHƯ NG HOA LƯ, IA KRING, TH NG L I VÀ XÃ TRÀ A, TÂN SƠN, CHƯ Á, THÀNH PH PLEIKU, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 78/2006/Q -UBND ngày 29/9/2006 c a U ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, làng, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n thu c t nh Gia Lai; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph Pleiku t i T trình s 208/TTr-UBND ngày 28/11/2007 v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Chia tách, thành l p và i tên thôn, làng, t dân ph thu c phư ng Hoa Lư, Ia Kring, Th ng L i và xã Trà a, Tân Sơn, Chư Á, thành ph Pleiku; c th như sau: 1. Chia tách t dân ph 12 thu c phư ng Hoa Lư thành 02 t dân ph là t dân ph 12 và t dân ph 13. a. T dân ph 12 (m i): g m 229 h , 868 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 13 ( ư ng Bùi D ); phía Tây giáp t dân ph 10 (h m ư ng Cách M ng Tháng Tám); phía Nam giáp t dân ph 9 ( ư ng Cách M ng Tháng Tám); phía B c giáp t dân ph 10 ( ư ng Tô Vĩnh Di n). b. T dân ph 13: g m 245 h , 940 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Trà a; phía Tây giáp t dân ph 12 ( ư ng Bùi D ); phía Nam giáp t dân ph 11 ( ư ng Cách M ng Tháng Tám); phía B c giáp làng Óp ( ư ng t). 2. Chia tách t dân ph 9 thu c phư ng Ia Kring thành 02 t dân ph là t dân ph 9 và t dân ph 10. a. T dân ph 9 (m i): g m 276 h , 1.454 nhân khNu.
  2. a gi i: phía ông giáp t dân ph 8 ( ư ng t); phía Tây giáp t dân ph 6 và 10 ( ư ng Lê Thánh Tôn); phía Nam giáp phư ng H i Phú; phía B c giáp t dân ph 5 ( ư ng t). b. T dân ph 10: g m 229 h , 1.379 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 9 ( ư ng Lê Thánh Tôn) và phư ng H i Phú; phía Tây giáp xã Diên Phú; phía Nam giáp t dân ph 6 và 7 ( ư ng t). 3. Chia tách thôn 3 thu c phư ng Th ng L i thành 02 t dân ph là t dân ph 1 và t dân ph 2. a. T dân ph 1: g m 160 h , 750 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Chư Á; phía Tây giáp t dân ph 3 và 4 (ru ng lúa); phía Nam giáp t dân ph 2 (ru ng lúa), làng Chuét 2 và Nha prông (khu dân cư); phía B c giáp xã Trà a. b. T dân ph 2: g m 158 h , 582 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 1 ( ư ng t); phía Tây giáp t dân ph 3 ( ư ng t); phía Nam giáp t dân ph 8 ( ư ng Dã Tư ng), làng Chuét 1, Chuét 2 (khu dân cư); phía B c giáp t dân ph 1 (ru ng lúa). 4. Thành l p t dân ph 3 thu c phư ng Th ng L i trên cơ s hi n tr ng thôn 2. T dân ph 3: g m 194 h , 843 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 1 và 2 ( ư ng t); phía Tây giáp t dân ph 4 (Võ Văn T n); phía Nam giáp t dân ph 7 và 8 ( ư ng Lê Du n); phía B c giáp t dân ph 4 ( t tr ng cà phê). 5. Thành l p t dân ph 4 thu c phư ng Th ng L i trên cơ s hi n tr ng thôn 4. T dân ph 4: g m 222 h , 892 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 1 và 3 ( ư ng Võ Văn T n và t tr ng cà phê); phía Tây giáp t dân ph 5 ( ư ng L c Long Quân và khu dân cư) và t dân ph 6 ( ư ng băng dã chi n); phía Nam giáp t dân ph 7 ( ư ng Lê Du n); phía B c giáp t dân ph 6 ( ư ng băng dã chi n và t tr ng cà phê) và xã Trà a. 6. Chia tách thôn 5 thu c phư ng Th ng L i thành 02 t dân ph là t dân ph 5 và t dân ph 6. a. T dân ph 5: g m 157 h , 612 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 4 ( ư ng L c Long Quân và khu dân cư); phía Tây giáp t dân ph 6 ( ư ng băng dã chi n) và phư ng Trà Bá; phía Nam giáp t dân ph 7 ( ư ng Lê Du n) và phư ng Trà Bá; phía B c giáp t dân ph 4 và 6 ( ư ng Âu Cơ)
  3. b. T dân ph 6: g m 163 h , 665 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 4 ( ư ng băng dã chi n); phía Tây giáp phư ng Trà Bá; phía Nam giáp t dân ph 5 ( ư ng băng dã chi n) và phư ng Trà Bá; phía B c giáp xã Trà a. 7. Chia tách thôn 1 thu c phư ng Th ng L i thành 02 t dân ph là t dân ph 7 và t dân ph 8. a. T dân ph 7: g m 233 h , 942 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 8 ( ư ng M c Th Bư i và Nguy n Chí Thanh); phía Tây giáp phư ng Trà Bá; phía Nam giáp phư ng Trà Bá; phía B c giáp t dân ph 3, 4 và 5 ( ư ng Lê Du n). b. T dân ph 8: g m 190 h , 852 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp làng Chuét 1 ( ư ng Dã Tư ng và cánh ng lúa Ia Lôm); phía Tây giáp t dân ph 7 ( ư ng M c Th Bư i và Nguy n Chí Thanh) và xã Chư HDrông; phía Nam giáp xã Chư Á; phía B c giáp t dân ph 2 và 3 ( ư ng Lê Du n). 8. Chia tách thôn 1 thu c xã Trà a thành 02 thôn là thôn 1 và thôn 6. a. Thôn 1 (m i): g m 112 h , 525 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Chư Á; phía Tây giáp thôn 6 ( t quân s CK54); phía Nam giáp thôn 5 ( ư ng quy ho ch) và xã Chư Á; phía B c giáp thôn 2 ( ư ng Dương Minh Châu). b. Thôn 6: g m 117 h , 455 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 1 ( t quân s CK54); phía Tây giáp phư ng Hoa Lư và phư ng Th ng Nh t; phía Nam giáp phư ng Trà Bá; phía B c giáp thôn 2 ( ư ng t) và phư ng Th ng Nh t. 9. Chia tách làng Plei Têng thu c xã Tân Sơn thành 02 làng là làng Plei Têng 1 và làng Plei Têng 2. a. Làng Plei Têng 1 (m i): g m 104 h , 506 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 1 và làng Plei Têng 2 ( ư ng ào Duy T và ư ng t); phía Tây giáp Bi n H nư c); phía Nam giáp Bi n H nư c và làng Plei Têng 2 ( ư ng nh a liên thôn); phía B c giáp thôn Tiên Sơn 1 ( ư ng t) và làng Nhing ( ư ng t). b. Làng Plei Têng 2: g m 121 h , 565 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Tiên Sơn 1 và thôn 9 ( ư ng t); phía Tây giáp Bi n H nư c; phía Nam giáp thôn 9 ( ư ng t) và xã Bi n H ; phía B c giáp thôn Tiên Sơn 1, làng Plei Yêng 1 ( ư ng nh a liên xã) và Bi n H nư c.
  4. 10. Thành l p làng Nha Hyơn thu c xã Chư Á trên cơ s 72 h , 498 nhân khNu là ph n còn l i c a làng Nha Prông b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng Th ng L i. Làng Nha Hyơn: g m 72 h , 498 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp làng Ia Tung ( ư ng Bùi Viên); phía Tây giáp làng Chuét Ngol ( ư ng t); phía Nam giáp thôn 4 (su i Ia Crông); phía B c giáp phư ng Th ng L i. 11. Thành l p làng Chuét Ngol thu c xã Chư Á trên cơ s 106 h , 577 nhân khNu là ph n còn l i c a làng Chuét b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng Th ng L i. Làng Nha Hyơn: g m 106 h , 577 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp làng Nha Hyơn ( ư ng t); phía Tây giáp phư ng Th ng L i; phía Nam giáp thôn 4 (su i Ia Crông); phía B c giáp phư ng Th ng L i. 12. Thành l p thôn 1 thu c xã Chư Á trên cơ s 32 h , 129 nhân khNu là ph n còn l i c a làng Mơ Nú; 72 h , 305 nhân khNu là ph n còn l i c a thôn 3 b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng Th ng L i. Thôn 1: g m 104 h , 434 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 2 và làng Bông Phun ( ư ng t); phía Tây giáp phư ng Th ng L i; phía Nam giáp làng Bông Phun (cánh ng Ia Chanh); phía B c giáp làng Mơ Nú (Lý Thư ng Ki t). 13. i tên thôn 7 thu c xã Chư Á thành thôn 2. 14. i tên thôn 8 thu c xã Chư Á thành thôn 3. 15. i tên thôn 6 thu c xã Chư Á thành thôn 4. i u 2. U ban nhân dân thành ph Pleiku có trách nhi m hư ng d n cho U ban nhân dân các phư ng Hoa Lư, Ia Kring, Th ng L i và các xã Trà a, Tân Sơn, Chư Á tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ban hành. Chánh văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Pleiku, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng Hoa Lư, Ia Kring, Th ng L i và các xã Trà a, Tân Sơn, Chư Á ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
  5. Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản