Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND về thành lập trung tâm y tế dự phòng quận 8 trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 110/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N 8 TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 3632/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 4019/SYT-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 525/TTr-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Trung tâm Y t D phòng qu n 8 tr c thu c y ban nhân dân qu n 8 trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n 8. Trung tâm Y t D phòng qu n 8 là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s chính t t i s 314 ư ng Âu Dương Lân, phư ng 3, qu n 8 (tr s t m t t i s 170 ư ng Tùng Thi n Vương, phư ng 11, qu n 8). Trung tâm Y t D phòng qu n 8 ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 8 và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Trung tâm Y t D phòng qu n 8 1. Ch c năng:
  2. Trung tâm Y t D phòng qu n 8 có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng; phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng b nh xã h i; an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên a bàn qu n. 2. Nhi m v và quy n h n: a) Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng; phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm; chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a thành ph và tình hình th c t trên a bàn qu n trình c p có thNm quy n phê duy t. b) T ch c th c hi n các ho t ng sau: - Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kh e lao ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; - Tr c ti p qu n lý, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách và khám ch a b nh thông thư ng i v i các tr m y t phư ng, các cơ s y t trên a bàn; - Tham gia ào t o, ào t o l i, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b y t thu c ơn v mình và nhân viên y t phư ng; - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan; - Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c S Y t phân công; - Th c hi n qu n lý cán b , chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; - Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; - Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t và y ban nhân dân qu n 8 giao. i u 3. V t ch c b máy c a Trung tâm Y t D phòng qu n 8 1. Trung tâm Y t D phòng qu n 8 do Giám c qu n lý có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 8. Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 8 quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng và Tr m Y t phư ng. 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e.
  3. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh; b) Khoa An toàn v sinh th c phNm; c) Khoa Y t công c ng; d) Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n; ) Khoa Xét nghi m; e) Khoa Dư c; g) Khoa Tham v n h tr c ng ng HIV/AIDS; h) Liên Chuyên khoa Lao, Tâm th n, Da li u. i u 4. V biên ch , nh m c lao ng và kinh phí ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n 8 th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” và do y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu biên ch s nghi p y t qu n 8 hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n 8 phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n 8, Giám c Trung tâm Y t qu n 8, Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thu Hà
Đồng bộ tài khoản