Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 110/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU PHÒNG, CH NG MA TÚY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 156/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương h tr công tác phòng, ch ng ma túy. i u 2. Ngu n hình thành Qu phòng, ch ng ma túy 1. Ti n Vi t Nam, ngo i t và ti n bán u giá tài s n, tang v t (tr ma túy), phương ti n thu ư c t các v án ph m t i v ma túy trên a bàn c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là a phương) sau khi b n án, quy t nh x lý có hi u l c pháp lu t. 2. Các kho n tài tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, n u không có a ch c th thì chuy n v Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương qu n lý, s d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Quy t nh này. 3. H tr t ngân sách nhà nư c theo phân c p hi n hành v qu n lý ngân sách nhà nư c. i u 3. Trách nhi m qu n lý, i u hành Qu phòng, ch ng ma túy 1. Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương giao B trư ng B Công an qu n lý, i u hành. 2. Qu phòng, ch ng ma túy c a các a phương do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh qu n lý, i u hành.
  2. 3. Qu phòng, ch ng ma túy ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 4. M c trích Qu phòng, ch ng ma túy Ngu n hình thành Qu ư c quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy t nh này ư c phân chia như sau: 1. Trích 30% thư ng cho các ơn v , cá nhân tr c ti p phát hi n, i u tra v án; 2. Trích 10% cho Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương; 3. Trích 60% cho Qu phòng, ch ng ma túy c a các a phương nơi Tòa án nhân dân xét sơ thNm. i u 5. N i dung h tr t Qu phòng, ch ng ma túy 1. i v i Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương: a) H tr các chi n d ch truy quét các băng, nhóm buôn bán, tàng tr , s d ng các ch t ma túy; h tr ho t ng i u tra, truy t , xét x các v án tr ng i m, ph c t p; h tr vi c xóa b , tri t phá cây có ch t ma túy liên quan n a bàn c a nhi u a phương và các t nh có chung ư ng biên gi i v i Campuchia, Lào, Trung Qu c; b) H tr n bù, tr c p thi t h i theo quy t nh c a c p có thNm quy n thu c Trung ương quy nh t i Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c tham gia phòng, ch ng ma túy b thi t h i v tính m ng, s c kh e, tài s n; c) H tr vi c thư ng b ng ti n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thu c Trung ương cho các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng ma túy theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 5 Ngh nh s 04/2003/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh v khen thư ng i v i cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c có thành tích trong phòng, ch ng ma túy; d) H tr các ho t ng nghiên c u, ng d ng các bài thu c cai nghi n, ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy. 2. i v i Qu phòng, ch ng ma túy c a các a phương: a) H tr các ơn v trên a bàn tr c ti p u tranh phòng, ch ng t i ph m ma túy mua s m trang, thi t b k thu t nghi p v ph c v ho t ng u tranh, phòng, ch ng t i ph m ma túy; b) H tr thân nhân nh ng ngư i hy sinh, nh ng ngư i b thương t t, m au do tr c ti p tham gia u tranh phòng, ch ng t i ph m ma túy; c) Trích thư ng cho các ơn v tr c ti p tham gia i u tra, khám phá, th lý các v án v ma túy trên a bàn các a phương;
  3. d) H tr ho t ng cai nghi n, sau cai nghi n và h tr tái hòa nh p c ng ng cho các i tư ng sau cai nghi n ma túy t i a phương; ) H tr công tác xóa b và thay th cây có ch t ma túy trên a bàn các a phương; e) H tr ho t ng c a các chi n d ch hành ng; tuyên truy n v phòng, ch ng ma túy trên a bàn các a phương; g) H tr n bù, tr c p thi t h i theo quy t nh c a c p có thNm quy n thu c a phương quy nh t i Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan tham gia phòng, ch ng ma túy b thi t h i v tính m ng, s c kh e, tài s n; h) H tr vi c thư ng b ng ti n theo quy t nh c a c p có thNm quy n thu c a phương cho các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng ma túy theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 5 Ngh nh s 04/2003/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh v khen thư ng i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan có thành tích trong phòng, ch ng ma túy. i u 6. Trách nhi m qu n lý, i u hành Qu phòng, ch ng ma túy 1. Cơ quan Thi hành án các c p: Ch u trách nhi m thi hành theo quy nh c a pháp lu t ngay sau khi B n án, Quy t nh x lý c a Tòa án i v i các v án ph m t i v ma túy trên a bàn các a phương có hi u l c pháp lu t và chuy n giao toàn b ti n Vi t Nam, ngo i t , tài s n, tang v t (tr ma túy), phương ti n thu ư c cho y ban nhân dân c p t nh x lý, trích l p Qu phòng, ch ng ma túy theo quy nh. 2. B Công an: a) Ph i h p v i cơ quan Thi hành án các c p và y ban nhân dân c p t nh, trong quá trình thi hành các B n án, Quy t nh x lý c a Tòa án i v i các v án ph m t i v ma túy trên a bàn các a phương; b) Ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh trong vi c trích l p Qu phòng, ch ng ma túy theo quy nh t i i u 4 Quy t nh này; c) Ch u trách nhi m qu n lý, i u hành, s d ng và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương; d) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính trong vi c ki m tra, qu n lý, i u hành, s d ng thanh quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương; ) T ng h p s li u, tình hình qu n lý, s d ng Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương và Qu phòng, ch ng ma túy c a các a phương; nh kỳ 6 tháng, hàng năm và t xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph và báo cáo nhanh hàng tháng g i Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; ng g i B Tài chính theo dõi.
  4. 3. B Tài chính: a) Ch trì, hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính Qu phòng, ch ng ma túy; ph i h p v i B Công an, y ban nhân dân c p t nh trong vi c ki m tra, qu n lý, s d ng và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương và Qu phòng, ch ng ma túy c a các a phương; b) Trình c p có thNm quy n h tr t ngân sách nhà nư c cho các a phương không i u ki n thành l p Qu phòng, ch ng ma túy theo úng quy nh hi n hành v phân c p, qu n lý ngân sách nhà nư c. 4. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ph i h p v i cơ quan Thi hành án các c p và B Công an trong quá trình thi hành các b n án, quy t nh x lý c a Tòa án i v i các v án ph m t i v ma túy trên a bàn các a phương x lý v tài chính theo quy nh t i i u 4 Quy t nh này. b) Ch u trách nhi m qu n lý, i u hành, s d ng và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương; c) Ph i h p v i B Công an, B Tài chính trong vi c ki m tra, qu n lý, i u hành, s d ng và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương; d) H tr t ngân sách a phương cho Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương theo úng quy nh hi n hành v phân c p, qu n lý ngân sách nhà nư c; ) T ng h p s li u, tình hình qu n lý, s d ng và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương; nh kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu c u c a B trư ng B Công an, g i B Công an t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; ng g i B Tài chính theo dõi, qu n lý chung. i u 7. T ch c th c hi n 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 31/2000/Q -TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu phòng, ch ng ma túy; Quy t nh s 114/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 31/2000/Q -TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu phòng, ch ng ma túy. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n:
  5. - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản