Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
7
download

Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 110/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N CHI N LƯ C PHÁT TRI N TR C THU C B K HO CH VÀ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Vi n Chi n lư c phát tri n là t ch c s nghi p khoa h c c p qu c gia tr c thu c B K ho ch và u tư, th c hi n ch c năng nghiên c u và xu t v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th ; t ch c cung ng d ch v công trong các lĩnh v c nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b chuyên ngành và th c hi n ho t ng tư v n v chi n lư c, quy ho ch phát tri n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi n Chi n lư c phát tri n có tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n riêng và tr s chính t i thành ph Hà N i; kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Nhi m v và quy n h n Vi n Chi n lư c phát tri n th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. D th o các án, d án v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th trong t ng th i kỳ, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét quy t nh. 2. Nghiên c u lý lu n và phương pháp lu n v xây d ng chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
  2. 3. Phân tích, t ng h p và d báo các bi n ng kinh t , xã h i, khoa h c, công ngh , môi trư ng và các y u t qu c t tác ng n chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. 4. Ph n bi n các án v chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành, lĩnh v c theo phân công c a c p có thNm quy n. 5. T ch c cung ng d ch v công: a) Tri n khai các chương trình nghiên c u khoa h c v chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và nh ng nghiên c u khoa h c khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Xây d ng h th ng thông tin ph c v nghiên c u chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; c) Th c hi n ho t ng tư v n v chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; d) ào t o, b i dư ng cán b chuyên ngành chi n lư c và quy ho ch phát tri n; ào t o ti n s theo quy nh c a pháp lu t; ) Biên so n và xu t b n các n phNm, công trình nghiên c u khoa h c, tài li u nghiên c u v chi n lư c, quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n h p tác qu c t trong nghiên c u chi n lư c, quy ho ch phát tri n theo phân công c a B trư ng B K ho ch và u tư. 7. Qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B K ho ch và u tư. 8. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B K ho ch và u tư giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Ban T ng h p; 2. Ban Các v n qu c t ; 3. Ban Phát tri n các ngành s n xu t; 4. Ban Phát tri n các ngành d ch v ; 5. Ban Phát tri n nhân l c và xã h i; 6. Ban Phát tri n vùng;
  3. 7. Ban Phát tri n h t ng; 8. Ban Thông tin và H p tác qu c t ; 9. Văn phòng; 10. Trung tâm Tư v n phát tri n và ào t o; 11. Trung tâm Nghiên c u kinh t mi n Nam. i u 4. Lãnh o 1. Vi n Chi n lư c phát tri n có Vi n trư ng và không quá 03 Phó Vi n trư ng. 2. Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng do B trư ng B K ho ch và u tư b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi n trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B K ho ch và u tư. 4. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B K ho ch và u tư và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Vi n. Phó Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 10 năm 2009. Bãi b Quy t nh s 232/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Chi n lư c phát tri n. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ,Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Vi n trư ng Vi n Chi n lư c phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  4. - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Vi n Chi n lư c phát tri n, B K ho ch và u tư; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản