Quyết định số 1101/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
20
lượt xem
2
download

Quyết định số 1101/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1101/QĐ-TTg về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1101/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1101/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V CÁC T CH C S NGHI P THU C B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c Công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Các t ch c s nghi p thu c B Khoa h c và Công ngh bao g m: 1. Vi n ng d ng công ngh . 2. Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam. 3. Vi n Khoa h c s h u trí tu . 4. Vi n ánh giá khoa h c và nh giá công ngh ( ư c i tên t Trung tâm H tr ánh giá khoa h c và công ngh ). 5. Ban Khoa h c và Công ngh a phương. 6. Trung tâm Nghiên c u và phát tri n vùng. 7. Trung tâm Nghiên c u và phát tri n truy n thông khoa h c và công ngh . 8. T p chí Tia sáng. 9. Văn phòng Công nh n các t ch c ch ng nh n ch t lư ng (g i t t là Văn phòng Công nh n ch t lư ng). 10. Văn phòng ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh . i u 2. Hi u l c thi hành
  2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (07b).
Đồng bộ tài khoản