Quyết định số 1104/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 1104/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1104/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1104/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN H I NH P KINH T QU C T THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khóa XII v vi c i u ch nh thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Quy t nh s 2081/Q -UBND ngày 17/11/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban H i nh p kinh t qu c t thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh 2220/Q -UBND ngày 25/11/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p T thư ký giúp vi c c a Ban H i nh p kinh t qu c t thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Công Thương Hà N i t i T trình s 398/SCT-KT N ngày 23/01/2009 v vi c phê duy t Quy ch ho t ng c a Ban H i nh p kinh t qu c t thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban HNKTQT thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quy t nh này thay th s 61/2004/Q -UB ngày 20/4/2004 c a UBND thành ph Hà N i cũ v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban H i nh p kinh t qu c t thành ph Hà N i cũ và Quy t nh s 330 Q /UB ngày 29/3/2004 c a UBND t nh Hà Tây v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban H i nh p kinh t qu c t t nh Hà Tây. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c S Công Thương, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan, các ng chí thành viên Ban H i nh p kinh t qu c t Thành ph , Ban Thư ký H i nh p kinh t qu c t Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - y ban qu c gia v HTKTQT; - B Công Thương; - /c Ch t ch UBNDTP ( báo cáo); - /c Nguy n Huy Tư ng PCT UBND TP; - Lưu VT, SCT. Nguy n Huy Tư ng
Đồng bộ tài khoản