Quyết định số 111/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 111/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mớiDịch vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 111/2001/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I DNCH V NG, QU N C U GI Y - HÀ N I, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29/5/1999 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông); Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án QHXD ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 459/TTr-KTST ngày 6 tháng 9 năm 2001, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i D ch V ng, qu n C u Gi y, t l 1/500, do Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i l p v i n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí: Khu ô th m i D ch V ng n m trong a gi i hành chính c a hai phư ng D ch V ng và Yên Hoà, qu n C u Gi y - Hà N i. 1.2. Ranh gi i: - Phía B c giáp khu dân cư thôn Trung, phư ng D ch V ng. - Phía ông giáp ru ng canh tác và khu dân cư phư ng D ch V ng và phư ng Yên Hoà. - Phía Tây giáp ru ng canh tác c a phư ng D ch V ng. - Phía Nam giáp ru ng canh tác c a phư ng Yên Hoà.
  2. 1.3. Quy mô: - T ng di n tích là 225.174m2. - Dân s (theo quy ho ch) là 4580 ngư i 2. N i dung quy ho ch chi ti t : 2.1.M c tiêu : - Xây d ng m t khu ô th m i ng b cơ s h t ng ô th theo quy ho ch, áp ng ư c các yêu c u v không gian ki n trúc và h t ng k thu t, t o môi trư ng s ng n nh cho ngư i dân ô th . - Quy ho ch chi ti t ch c năng s d ng t c a các lo i công trình phù h p v i quy ho ch chung Thành ph và khu v c, áp ng m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i c a Thành ph . - T o qu nhà t gi i quy t nhu c u v nhà di dân gi i phóng m t b ng và các nhu c u khác v nhà c a Thành ph . 2.2.Các ch tiêu quy ho ch t ư c: T ng di n tích trong ph m vi nghiên c u: 225.174m2. T ng s dân : 4580 ngư i. B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T DI N CH TIÊU T L TT LO I T TÍCH GHI CHÚ M2/NGƯ I (%) (M2) I T DÂN D NG 215.313 - ư c cân i chung trong cơ c u quy ho ch khu v c 1 T GIAO THÔNG 48.540 - 1-1. T Ư NG 42.478 - G m các ư ng có THÀNH PH VÀ m t c t 50m và Ư NG PHÂN 30m. ư c cân i KHUV C chung trong cơ c u quy ho ch khu v c 1-2. T GIAO 6.062 1,32 THÔNG TĨNH 2 CÔNG TRÌNH 6.712 - ư c cân i chung CÔNG C NG KHU trong cơ c u quy ho ch khu v c. 3 T Ư NG KHU 18.665 - ư ng có m t c t
  3. DI N CH TIÊU T L TT LO I T TÍCH GHI CHÚ M2/NGƯ I (%) (M2) 17,5m. ư c cân i chung trong cơ c u quy ho ch khu v c 4 T ƠN VN 141.396 29,81 100,00 4-1 T Ư NG 20.661 4,51 14,61 ư ng có m t c t ƠN VN 13,5m 4-2 T CÔNG 2.249 0,50 1,60 TRÌNH CÔNG C NG ƠN VN 4-3 T CÂY 4.529 1,00 3,20 XANH ƠN VN 4-4 T NHÀ TR 8.414 1,84 5,95 4-5 T TRƯ NG 7.654 1,17 5,41 TI U H C 4-6 T TRƯ NG 8.810 1,35 6,23 TRUNG H C CƠ S 4-7 T 89.079 19,45 63,00 T HI N CÓ 7.907 C I T O CH NH TRANG VÀ ANG XÂY D NG T XÂY M I 81.172 100,00 BAO G M - NHÀ TH P T NG 29.282 36,00 Tính trên di n tích t xây m i - NHÀ CAO T NG 51.890 64,00 II T DÂN D NG 9.861 KHÁC 5 T H N H P (nhà 9.861 k t h p v i công trình ch c năng khác) T NG C NG 225.174 - * Ch tiêu cho nhà xây d ng m i và nhà k t h p v i công trình ch c năng khác. + T ng cao trung bình: 6,4 t ng
  4. +M t xây d ng trung bình: 31,6%. + H s s d ng t trung bình: 2,0 l n * Bình quân di n tích sàn nhà chung cư cao t ng :32,4 m2/ngư i * Bình quân di n tích t xây d ng nhà bi t th :250,0 m2/lô * Qu t dành cho di dân gi i phóng m t b ng và xây d ng nhà chính sách c a thành ph : 15.912m2, g m có: + Nhà 3 t ng có vư n: 8.979m2 + Nhà bi t th : 3.512m2 + Nhà chung cư cao t ng: 3.421m2 2.3. B c c quy ho ch ki n trúc: - D c theo ư ng liên khu v c phía ông khu ô th và ư ng phân khu v c b trí xây d ng các công trình nhà và văn phòng cao t 9 ¸ 11 t ng, k t h p v i d ch v thương m i, t o thành tuy n ph khang trang, có b m t ki n trúc ô th hi n i. T o các i m nh n ki n trúc b ng công trình cao 12 ¸ 15 t ng t i các v trí có không gian, t m nhìn l n: như các ngã tư, ngã ba ư ng chính. Các công trình th p t ng b trí vào lõi, k t h p v i công viên TDTT, t o ư c không gian th p, thoáng, hài hoà v i c nh quan chung. - T ng cao công trình t 1 n 15 t ng. - T ng cao trung bình i v i khu v c xây d ng m i: 6,4 t ng (không k các công trình công c ng, nhà tr , trư ng h c). 2.4 Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 2.4.1 Quy ho ch giao thông: - Phía ông và ông nam khu ô th m i có ư ng liên khu v c v i m t c t ngang r ng 50m; dài 703,56m. - Phía Tây b c và gi a khu ô th có ư ng phân khu v c v i m t c t ngang r ng 30m; dài 174,73m. - Các ư ng nhánh có m t c t ngang r ng t 13,5¸17,5m; v i t ng chi u dài 2514,75m. - Nút giao c t gi a 2 tuy n ư ng liên khu v c có m t c t ngang r ng 50m v i nhau (là tuy n ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài và tuy n ư ng Vành ai 2 lên) t ch c giao b ng có o t i u khi n.
  5. - Các bãi xe ư c b trí phân tán trong các nhóm nhà, m b o ch tiêu t 1,3 - 2 2m ngư i. - T t c các tuy n ư ng nói trên u có b r ng v a hè theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam; Các tuy n ư ng t c p ư ng phân khu v c tr lên b trí tuy nel k thu t “ng m hoá” h th ng ư ng dây, ư ng ng. 2.4.2 San n n, thoát nư c mưa: a. San n n: - San p n n t o mái d c m b o yêu c u thoát nư c mưa, không úng ng p. - Thi t k theo phương pháp ư ng ng m c, d c n n t i thi u i=0,004 - Cao thi t k th p nh t +6,8m và cao nh t +7,19m - T i các khu v c giáp v i khu v c ã ư c xây d ng ph i có bi n pháp k thu t kh c ph c chênh c t n n và không gây úng ng p. b. Thoát nư c mưa: - Xây d ng h th ng thoát nư c mưa riêng bi t hoàn ch nh theo quy ho ch chung. - Tiêu thoát theo hai hư ng: hư ng th nh t thoát ra sông Tô L ch phía ông khu ô th . Hư ng th hai theo mương D ch V ng - Phú ô ra tr m bơm Phú ô. 2.4.3 Quy ho ch c p nư c: Ngu n c p t nhà máy nư c Mai D ch, thông qua tuy n ng f600mm Mai D ch - Trung Kính phía Tây và Nam khu ô th m i. Ch tiêu thi t k : - Nư c sinh ho t: 200 L /ngư i - ngày - Nư c cho công trình công c ng: 38 m3 /ha - ngày - Nư c d phòng: 25 % t ng các lư ng nư c trên. 2.4.4 Quy ho ch thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Xây d ng h th ng c ng thoát tách riêng nư c mưa và nư c th i, ch tiêu tính toán phù h p v i tiêu chuNn c p nư c. - H th ng c ng thoát nư c th i ư c xây d ng hoàn ch nh theo quy ho ch, thoát v tr m bơm nư c th i d ki n xây d ng phía Nam (Bên ngoài khu ô th m i D ch V ng), d n n x lý t i tr m x lý Phú ô. - Khi tr m x lý nư c th i Phú ô chưa ư c xây d ng thì gi i quy t theo h th ng c ng n a chung, n a riêng. Nư c th i ư c x lý c c b t i t ng công trình trư c khi
  6. thoát ra h th ng c a Thành ph . H th ng thoát nư c th i trư c m t ư c ut m vào h th ng thoát nư c mưa t i m t s i m nh t nh. - Rác th i: + i v i khu nhà cao t ng: xây d ng h th ng thu gom rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. + i v i khu nhà th p t ng có th gi i quy t theo 2 phương th c: • t các thùng rác t i các khu v c thích h p v i kho ng cách không quá 100m thu n ti n cho dân cư mang rác ra . • Xe thu gom rác theo gi quy nh, dân cư tr c ti p rác vào xe. + i v i khu v c công c ng, tr c ư ng chính, khu v c vư n hoa, công viên... t các thùng rác nh v trí thu n ti n v i kho ng cách 100 m/ thùng. 2.4.5 Quy ho ch c p i n và thông tin bưu i n: a. C p i n - Xây d ng h th ng c p i n an toàn phù h p v i quy ho ch chuyên ngành. - Ngu n cung c p t tr m B c Thanh Xuân (110/22KV) và tr m bi n áp trung gian 110/22/10(6)KV Nghĩa ô. b. Thông tin bưu i n: L y ngu n thông qua t ng ài T Liêm. Ch tiêu tính toán d ki n t: 44 máy/ 100 dân ( ư c tính riêng cho t ng i tư ng s d ng). i u 2: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t th c hi n và qu n lý; T ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Căn c thông tư s 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây d ng hư ng d n Ch u tư l p d án u tư xây d ng ng th i v i vi c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch xây d ng này theo quy nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  7. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, a chính - Nhà t, Tài chính v t giá, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân qu n C u Gi y, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng Yên Hoà, D ch V ng; Giám c Công ty u tư xây d ng và kinh doanh nhà T Liêm, Giám c, Th trư ng các S , ngành các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M.U BAN NHÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản