Quyết định số 111/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 111/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Ủy ban nhân dân quận 11 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 111/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH V N U TƯ VÀ XÂY D NG B SUNG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i Công văn s 1749/UBQLDA ngày 18 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao y ban nhân dân qu n 11 ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung cho d án c i t o, m r ng ư ng L c Long Quân, qu n 11 v i t ng v n u tư 16,058 t (mư i sáu t năm mươi tám tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m tri n khai th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : PVP/ T - Các T T, DA, TM, T TH (3b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản