Quyết định số 111/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 111/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2003/QĐ-UB về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 111/2003/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I THNNH LI T, T L 1/2000. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Th tư ng Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s : 372/2002/TTr- KTST ngày 15 tháng 8 năm 2002. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Th nh Li t, (huy n Thanh Trì và qu n Hai Bà Trưng, Hà N i), t l 1/2000, do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1- V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí: Khu ô th m i Th nh Li t n m Phía ông Nam Thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính c a: xã Th nh Li t (huy n Thanh Trì) và phư ng Hoàng Văn Th , Tương Mai (qu n Hai Bà Trưng) - Hà N i. 1.2- Ranh gi i: - Phía B c giáp khu quy ho ch n L II ( ang tri n khai XD). - Phía ông giáp ư ng quy ho ch và khu ô th d ki n xây d ng m i. - Phía Tây giáp khu dân cư và ư ng quy ho ch d ki n. - Phía Nam giáp Công viên H Yên S . 1.3- Quy mô: T ng di n tích t: 407.842 m2 (~40,78 ha). Dân s d ki n: 10.000 ngư i. 2- N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1- M c tiêu:
  2. - Xây d ng khu ô th m i Th nh Li t ng b v cơ s h t ng ô th m b o cho s phát tri n n nh, lâu dài, phù h p v i i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; góp ph n th c hi n có hi u qu chương trình phát tri n nhà c a Thành ph trong nh ng năm t i, nâng cao i s ng tinh th n và v t ch t cho nhân dân. - Trên cơ s quy ho ch chi ti t ư c duy t, UBND Thành ph s xem xét giao Ch u tư t ch c nghiên c u l p D án u tư và xây d ng khu ô th m i Th nh Li t theo úng quy nh qu n lý u tư và xây d ng. 2.2- Ch tiêu s d ng t: T ng di n tích t: 407.842 m2, ư c quy ho ch theo các b ng sau: B NG T NG H P CH TIÊU QUY HO CH S D NG T S Ch c năng s d ng Di n tích (m2) T l (%) TT 1 Công c ng Thành ph 10628 2.61 2 th nh p 10487 2.57 3 t ơn v 307648 75.43 4 t tuy n i n và hành lang b o v 3674 0.90 5 t ư ng khu v c và phân khu v c 75405 18.49 22,2≤B≤40,0m T ng c ng 407842 100.00 B NG T NG H P CH TIÊU T ƠN VN S Ch c năng s d ng Di n tích (m2) T l (%) TT 1 t công c ng ơn v 19328 6.28 2 t trư ng h c 46816 15.22 3 t 178220 57.93 4 t cây xanh + TDTT 22911 7.45 5 t ư ng + Bãi xe 40373 13.12 T ng c ng 307648 100.00 Trong ó: t 178.220 m2 T l 100,00% - t cao t ng 116.748 m2 --- 65,5% - t th p t ng (nhà vư n và bi t th ) 61.472 m2 --- 34,5% 2.3- T ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: - B trí các công trình công c ng, công trình h n h p ph c v cho nhu c u c a Thành ph và khu v c g n các ư ng giao thông l n, t o không gian ki n trúc ô th , t o
  3. c nh quan cho khu v c. T ch c m ng lư i giao thông ô th liên h v i các công trình và c m công trình h p lý, thu n ti n cho ngư i s d ng. - Quy ho ch khu v c xây d ng nhà cao t ng vào khu trung tâm c a khu ô th , d c theo tr c ư ng n i t khu n L xu ng công viên Yên S và d c theo các tuy n ư ng phía B c c a khu ô th , giáp v i khu dân cư hi n có. Phía Tây và phía Nam c a khu ô th m i b trí khu nhà vư n, bi t th t o không gian m , có t m nhìn thoáng. T l xây d ng nhà cao t ng h p lý, tăng kh năng nh cư t i khu ô th , s d ng t có hi u qu . - T n d ng qu t khi th c hi n c ng hóa tuy n thoát nư c, và khai thác làm m t ư ng giao thông phân khu v c. Quy ho ch s d ng t và t ch c không gian: t công trình công c ng c p thành ph : B trí công trình công c ng c p Thành ph t i góc tuy n ư ng khu v c (40m) và ư ng phân khu v c (30m), t ng cao trung bình 10,8 t ng, i di n v i khu công viên n L II. (Có di n tích: 10.628 m2). t công trình h n h p: T i góc tuy n ư ng phân khu v c phía Tây và ư ng phân khu v c phía Nam khu ô th , b trí c m công trình h n h p (Văn phòng, d ch v - thương m i, căn h cao c p), ư c th c hi n v i 30% di n tích sàn dành cho cao c p, t o i m k t không gian cu i ư ng phân khu v c, t ng cao trung bình 12 t ng. (Có di n tích: 10.487 m2). t công trình công c ng ơn v : (Thương m i, hành chính, tr s ) ư c b trí phía Tây và phía ông c a khu ô th , góc ư ng phân khu v c 37m, 30m và ư ng 22,2m, có t ng cao trung bình 2,8 - 5 t ng (Có di n tích: 19.328 m2). t xây d ng nhà : (T ng di n tích 178.220 m2) - B trí nhà cao t ng d c theo các tr c ư ng chính, t n d ng l i th m t ư ng, ti t ki m xây d ng, d c tr c ư ng 40m b trí công trình cao t ng (theo d ki n khu n L III). B trí thành t ng ô t thu n l i cho u tư xây d ng. K t h p d ch v công c ng và d ch v cho khu nhà cao t ng t i t ng 1 c a công trình, t ng cao trung bình 9 - 12 t ng (Có t ng di n tích: 116.748 m2 chi m 65,5% t ). - Nhà th p t ng ư c b trí n m phía Tây và phía Nam c a khu ô th , k t h p v i các khu cây xanh ơn v . Nhà vư n và bi t th , t ng cao trung bình 3 t ng (Có t ng di n tích: 61.472 m2 chi m 34,5%). t cây xanh, TDTT: Cây xanh t p trung ư c b trí t i trung tâm nhóm nhà ph c v dân cư trong các khu nhà cũng như các vùng lân c n, có th xây d ng m t s công trình ph tr cho sinh ho t c a ngư i dân (Có di n tích: 22.911 m2). t tuy n i n cao th và hành lang cách ly: D c theo tr c ư ng nhánh chính khu v c có tuy n i n 110KV theo hư ng ông Tây, có hành lang b o v , t o thành tr c cây xanh xuyên su t qua khu v c, góp ph n c i t o khí h u cũng như c nh quan môi trư ng. (Có di n tích: 3.674 m2). t ư ng và bãi xe: ư c b trí phù h p v i quy chuNn xây d ng VN. T ch c gara trong t ng dư i c a các công trình công c ng, công trình h n h p và các khu nhà cao t ng. 2.4- Quy ho ch giao thông: a- ư ng c p khu v c và phân khu v c: - ư ng khu v c có m t c t ngang B = 40,0m n m ranh gi i phía B c khu ô th .
  4. - Phía Tây và phía Nam khu ô th là tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang ư ng B = 30,0m. - Phía ông khu ô th là ư ng phân khu v c v i m t c t ngang là 37,0m. ây là tuy n ư ng có k t h p v i d i cây xanh n i t khu nhà n L v i công viên H Yên S . - T phía ông sang phía Tây ( trung tâm c a khu ô th ) có tuy n ư ng phân khu v c, v i quy mô m t c t ngang ư ng r ng 22,2m. b- M ng lư i ư ng nhánh: - M ng ư ng nhánh v i quy mô m t c t nh hơn 17,5m, m c tiêu là m b o giao thông gi a các nhóm nhà và các khu ch c năng như trư ng h c, nhà tr , các công trình công c ng trong khu v c; u n i v i h th ng ư ng quy ho ch c p thành ph , tăng kh năng liên h giao thông t khu ô th m i Th nh Li t v i các khu v c khác c a thành ph . - M ng ư ng nhánh ư c thi t k thành tuy n liên t c, theo tiêu chuNn quy chuNn xây d ng, b r ng hè t i thi u là 3,0m m b o di n tích b trí các công trình h t ng k thu t như c p i n, c p nư c, thông tin liên l c... c- M ng lư i ư ng vào nhà: ư ng vào nhà ư c quy ho ch có b r ng là 11,5m, ph c v i l i n t ng công trình. Bó v a t i các tuy n ư ng 11,5m khi xây d ng ph i b o m chi u cao t i thi u t n d ng làm ư ng giao thông khi c n thi t. (Quy ho ch chi ti t ư c th hi n c th t l 1:500). e- Bãi xe t p trung: B trí các bãi xe k t h p v i tr ng cây xanh d c tuy n i n và g n các công trình cao t ng, áp ng ch xe theo yêu c u c a khu ô th m i. 2.5- nh hư ng quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a- San n n và thoát nư c mưa: - Cao san n n c a khu ô th m i trung bình là +6,0m. Cao cao nh t kho ng +6,30m, th p nh t là +5,80m. - H th ng thoát nư c mưa ư c quy ho ch là h th ng c ng ng m bê tông c t thép, b trí d c theo các tr c ư ng khu v c, phân khu v c, thoát vào h th ng chung và h i u hòa Yên S . K t c u h th ng c ng thoát nư c mưa trong khu ô th g m các h thu nư c mưa, c ng ng m, h th ng gi ng ki m tra ư c b trí trên các tuy n ư ng vào nhà và ư ng nhánh, ư c u n i ra các tuy n c ng chính trên ư ng khu v c và phân khu v c. b- Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - H th ng thoát nư c bNn ư c quy ho ch tách riêng v i h th ng thoát nư c mưa, và ư c x lý c c b trư c khi th i vào h th ng chung c a toàn khu v c. m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng trong khu v c ô th và công viên H Yên S , không x nư c th i vào h th ng h i u hòa Yên S .
  5. - Rác th i ư c thu gom t p trung t i các khu v c ư c quy nh trong khu ô th (có th k t h p trong các hành lang cánh ly công trình h t ng k thu t) và ư c v n chuy n n các khu x lý rác th i c a thành ph . H th ng thùng rác có n p y ư c b trí g n các công trình công c ng, công viên cây xanh, khu dân cư th p t ng m b o thu gom rác tri t , gi gìn v sinh môi trư ng. c- C p nư c: - Ngu n c p nư c cho khu ô th m i Th nh Li t ư c l y t Nhà máy nư c Nam Dư và Nhà máy nư c Pháp Vân thông qua h th ng ng truy n d n D600mm trên ư ng Nguy n Tam Trinh và ư ng giao thông khu v c phía B c khu ô th m i. - Các tuy n ng phân ph i chính ư c tính toán theo nhu c u dùng nư c c a khu v c d án và b trí ch y u trên các tuy n ư ng nhánh trong khu ô th mb oc p nư c n t ng lô t xây d ng công trình công c ng, nhà , các công trình h t ng xã h i, các khu công viên cây xanh và vui chơi gi i trí trong khu ô th . - i v i các công trình cao t ng, th c hi n c p nư c b ng h th ng tr m bơm, b ch a cho các công trình. Công su t c a các tr m bơm và b ch a s ư c tính toán phù h p v i nhu c u s d ng nư c c a các công trình. d- C p i n: - Ngu n c p i n ư c l y t tr m bi n th 110/35/6 Kv Mai ng hi n có phía ông khu ô th . Tr m Mai ng trong tương lai s ư c nâng c p i n áp trung th lân 22 Kv theo quy ho ch c a ngành i n. - Các tuy n cáp ng m trung th cung c p cho các tr m bi n áp trong khu ô th s ư c b trí d c ư ng giao thông khu v c phía B c khu ô th và i theo các tuy n ư ng nhánh n các tr m h th 22/0,4 Kv trong khu ô th . e- Thông tin bưu i n: - ph c v cho các thuê bao trong khu v c, s xây d ng 1 t ng ài n i th v i dung lư ng thích h p, k t h p v i d ch v c a bưu c c t trong khu ô th m i và ph c v cho toàn b khu ô th phía B c h Yên S . Cáp g c t t ng ài n i th n các t cáp ư c quy ho ch i ng m. - Tuy n trung k cáp quang ư c n i t T ng ài Mai ng và b trí ng m d c theo tuy n ư ng Nguy n Tam Trinh và ư ng phía B c khu ô th . f- H th ng công trình ng m: Xây d ng h th ng tuynel k thu t b trí các công trình ư ng dây, ư ng ng k thu t, m b o an toàn cho các tuy n k thu t này và qu n lý khai thác n nh trong tương lai. Vi c b trí c th các tuy n tuynel k thu t này s ư c xác nh c th trong quy ho ch chi ti t t l 1/500. i u 2: - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc căn c n i dung quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Th nh Li t ư c phê duy t, ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ b n v thi t k kèm theo trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ph i h p v i UBND Huy n Thanh Trì, UBND Qu n Hai Bà Trưng t ch c công b công khai quy chi ti t ư c phê duy t cho các t ch c và nhân dân bi t, giám sát và th c hi n. - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m ph i h p cùng Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo
  6. ánh giá tác ng môi trư ng i v i án Quy ho ch chi ti t này theo quy nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Ch t ch y ban nhân dân huy n Thanh Trì và Ch t ch y ban nhân dân qu n Hai Bà Trưng có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch; x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính V t giá, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch y ban nhân dân huy n Thanh Trì; Ch t ch y ban nhân dân qu n Hai Bà Trưng; Ch t ch y ban nhân dân xã Th nh Li t; Ch t ch y ban nhân dân các phư ng: Hoàng Văn Th , Tương Mai; Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản