Quyết định số 111/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 111/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 111/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY U TƯ PHÁT TRI N H T NG Ô THN THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 86/2003/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph Hà N i giai o n 2003-2005; Căn c Quy t nh s 111/2004/Q -TTg ngày 23/06/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án thành l p T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1 : Thành l p T NG CÔNG TY U TƯ PHÁT TRI N H T NG Ô THN, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con. - Tên giao d ch qu c t : URBAN INFRASTRUCTURES DEVELOPMENT INVESMENT COPORATION; - Tên vi t t t: UDIC; - Công ty m - T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th là doanh nghi p Nhà nư c ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty u tư phát tri n h t ng ô th tr c thu c S Xây d ng Thành ph Hà N i. 1- Tr s ư c t t i: s 27 Huỳnh Thúc Kháng, qu n ng a, Hà N i. 2. UDIC có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và các ngân hàng thương m i, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh và th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n Nhà nư c u tư vào các công ty con, công ty liên k t.
  2. 3. UDIC có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty u tư phát tri n h t ng ô th . 4. V n i u l c a T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th : V n i u l t i th i i m thành l p bao g m: - V n Nhà nư c th c có trên s sách k toán ư c h ch toán t p trung t i Công ty m - T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th ; - V n Nhà nư c mà Công ty m - T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th n m gi các công ty c ph n, công ty liên doanh, công ty liên doanh v i nư c ngoài và u tư ra nư c ngoài. Và ư c ghi c th trong i u l T ch c và ho t ng c a Công ty m - T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th ; 5. UDIC ch u s qu n lý Nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i và các cơ quan qu n lý khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 2: Ch c năng và nhi m v UDIC: 1. Ch c năng c a UDIC: - i di n ch s h u v n Nhà nư c c a T ng Công ty và ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i v vi c b o toàn và phát tri n s v n ư c giao. - Gi vai trò ch o t p trung, chi ph i và liên k t các ho t ng c a các công ty con, công ty liên k t nh m t hi u qu s n xu t kinh doanh c a UDIC và các công ty thành viên; - Ki m tra, giám sát vi c qu n lý s d ng v n, tài s n, ch chính sách ... i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a các công ty thành viên theo quy nh c a pháp lu t, i u l t ch c ho t ng c a các công ty con và ơn v ph thu c. - T ch c ho t ng s n xu t – kinh doanh a ngành ngh , trong ó ngành ngh chính là u tư phát tri n ô th , xây d ng phát tri n k t c u h t ng ô th . 2. Nhi m v ch y u c a UDIC: - Tham gia v i các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n h t ng ô th theo nh hư ng phát tri n chung c a Thành ph . - Xây d ng nh hư ng chi n lư c s n xu t kinh doanh, k ho ch SXKD dài h n, ng n h n và hàng năm v u tư, xây d ng phát tri n k t c u h t ng ô th , khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t; S n xu t kinh doanh các ch ng lo i VLXD; - L p, qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng: giao thông, công nghi p, nông nghi p, dân d ng, bưu i n, th y l i, Khu ô th m i, khu công
  3. nghi p, khu ch xu t; Tư v n u tư xây d ng cho các ch u tư trong và nư c ngoài; - u tư, xây d ng và l p t các công trình: dân d ng, giao thông ô th (c p thoát nư c, chi u sáng, công viên cây xanh, hè ư ng ...), công nghi p, i n ( ư ng dây và tr m bi n áp n 110KV), th y l i, bưu i n, th d c, th thao – vui chơi gi i trí; Trang trí n i, ngo i th t công trình; - S n xu t – kinh doanh v t li u xây d ng nung và không nung, c u ki n v t li u xây d ng các lo i, bê tông thương phNm (Bê tông tươi); Chuy n giao công ngh , xây d ng l p t máy móc thi t b s n xu t VLXD; - Kinh doanh xu t nh p khNu v t li u xây d ng, v t tư, máy móc thi t b chuyên ngành xây d ng; Xu t khNu lao ng; - Kinh doanh nhà , khách s n, nhà hàng, văn phòng làm vi c, b n bãi, v n t i, du l ch, kho tàng, d ch v qu ng cáo. - ào t o b i dư ng cán b qu n lý, công nhân k thu t (cơ khí, i n, th s a ch a b o dư ng, n m c, v n hành máy móc, thi t b ...) ngành xây d ng; - Liên doanh liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c phát tri n s n xu t kinh doanh. - Nghiên c u xu t các ch chính sách liên quan n quá trình s n xu t kinh doanh c a T ng Công ty trình UBND Thành ph Hà N i phê duy t; i u 3: T ch c b máy c a UDIC 1. B máy qu n lý i u hành c a UDIC g m: -H i ng qu n tr , Ban ki m soát - T ng Giám c và các Phó T ng Giám c - K toán trư ng và b máy giúp vi c. 2. Các phòng, ban chuyên môn nghi p v sau: - Phòng T ch c – qu n tr hành chính. - Phòng K ho ch – T ng h p. - Phòng u tư. - Phòng Tài chính – K toán. - Phòng K thu t – Công ngh . 3. UDIC có các Xí nghi p ph thu c:
  4. - Xí nghi p Xây d ng s 1. - Xí nghi p Xây d ng s 2. - Trung tâm Tư v n u tư xây d ng. - Xí nghi p Xây d ng s 3. - Xí nghi p Xây d ng s 4. - Xí nghi p S n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng. - Xí nghi p Cơ gi i công trình. - Xí nghi p D ch v qu n lý nhà và khu ô th . - Trung tâm Thương m i và Xu t khNu lao ng. (Riêng các Xí nghi p Xây d ng s 1, Xí nghi p Xây d ng s 2 và Trung tâm Tư v n u tư xây d ng s ti n hành chuy n thành các Công ty c ph n). Các Xí nghi p ph thu c trên có con d u, ư c m tài kho n t i ngân hàng, h ch toán chuyên chi ho c chuyên thu theo s y quy n c a T ng Giám c UDIC. - Trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh m r ng quy mô phát tri n SXKD theo nhu c u c a Thành ph và xã h i UDIC ư c nghiên c u thành l p thêm m t s phòng, ban, Công ty h ch toán ph thu c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Chuy n các doanh nghi p sau ây tr c thu c S Xây d ng, S Công nghi p và Liên hi p Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i sang tr c thu c T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th ti n hành c ph n hóa mà Công ty m có c ph n chi ph i theo l trình Quy t nh 86/2003/Q -TTg ngày 07/5/2003, Quy t nh s 111/Q -TTg ngày 23/6/2004 và án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: A. Các Công ty thu c S Xây d ng: 1- Công ty Xây d ng dân d ng Hà N i 2- Công ty Xân d ng s 1 Hà N i 3- Công ty Xân d ng s 5 Hà N i 4- Công ty Xây d ng công nghi p 5- Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i 6- Công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng 7- Công ty V t li u xây d ng và xu t nh p khNu H ng Hà
  5. 8- Công ty u tư xây d ng và s n xu t v t li u C u u ng 9- Công ty V t li u và xây d ng i La 10- Công ty V t li u và xây d ng Phúc Th nh 11- Công ty Bê tông và xây d ng Th nh Li t 12- Công ty Bê tông và Xây d ng Vĩnh Tuy 13- Công ty Tư v n và Thi t k xây d ng Hà N i 14- Công ty Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i. B- Công ty thu c S Giao thông công chính: 1- Công ty Tư v n u tư xây d ng giao thông công chính Hà N i 2- Công ty Xây l p giao thông công chính C- Công ty thu c S Công nghi p - Công ty Khóa Vi t – Ti p D- Công ty thu c Liên hi p Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i - Công ty S n xu t công nghi p và xây l p Hà N i 5. Chuy n quy n i di n ch s h u v n Nhà nư c trong các Công ty C ph n v UDIC: - Công ty c ph n Xây l p và kinh doanh thi t b Hà N i; 6. Chuy n quy n qu n lý v UDIC mà các công ty con thu c T ng Công ty ã tham gia góp v n thành l p Công ty Liên doanh TNHH: - Công ty Liên doanh TNHH phát tri n khu ô th Nam Thăng Long; - Công ty Liên doanh TNHH phát tri n N i Bài; - Công ty Liên doanh TNHH Tháp Trung tâm Hà N i; - Công ty Liên doanh TNHH s n xu t t m l p AUSTNAM - Công ty TNHH Xây d ng h t ng. i u 4: 1. Giao Giám c S N i v ch trì và ph i h p v i Giám c các S : Xây d ng, Tài chính, Giao thông công chính, Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, K ho ch và u
  6. tư và Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan ti n hành t ch c bàn giao: ti n v n, tài s n, t ai, lao ng, h sơ tài li u, tình hình ho t ng SXKD ... cho T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th qu n lý i u hành theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Trong khi ch ti n hành chuy n các Công ty thu c s : Xây d ng, Giao thông công chính, Công nghi p và Liên hi p Công ty xu t nh p khNu và u tư Hà N i v T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th qu n lý, thì các Công ty không ư c i u ng, luân chuy n ho c b nhi m cán b trong n i b ơn v mình. 3. Giao S Tài chính ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh và ti n hành giao v n cho UDIC. - Vi c bàn giao ư c th c hi n theo nguyên t c: + Bàn giao nguyên tr ng tình hình: t ai, tài chính, tài s n, v n qu , CBCNV ... + m b o s n xu t – kinh doanh bình thư ng + Không th t thoát tài s n c a Nhà nư c và t p th 4. Giao H i ng qu n tr T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th : - Hoàn ch nh i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty báo cáo Ch t ch UBND Thành ph Hà N i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Xây d ng Qui ch tài chính c a T ng Công ty báo cáo Ch t ch UBND Thành ph Hà N i trình B Tài chính phê duy t. - Nghiên c u, xây d ng các quy ch , quy nh, phương án SXKD ... th ng nh t ch o v qu n lý và i u hành nh m t ng bư c ưa T ng Công ty i vào n nh và phát tri n. i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông Công chính, Công nghi p, Liên hi p Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c – T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th và Giám c các doanh nghi p (t i i u III) ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản