Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
104
lượt xem
13
download

Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 111/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L M U V T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V VÀ PHÁT TRI N R NG C P T NH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu B o v và phát tri n r ng; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Lâm nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l m u v t ch c và ho t ng c a Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh theo Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14/01/2008 c a Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Lâm nghi p, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh I UL M U V T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V VÀ PHÁT TRI N R NG C P T NH (ban hành kèm theo Quy t nh s 111/2008/Q -BNN ngày 18 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Ph m vi i u ch nh i u l này quy nh v nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, ngu n tài chính và ho t ng c a Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh theo quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu b o v và phát tri n r ng (sau ây g i t t là Ngh nh s 05/2008/N -CP). i u 2. a v pháp lý c a Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh 1. Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh (sau ây g i t t là Qu ) là m t t ch c tài chính Nhà nư c, tr c thu c y ban nhân dân c p t nh ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c thành l p theo Quy t nh s ……………….. ngày … tháng … năm … c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Tr s c a Qu : ……………………………. 3. Tên g i c a Qu : Qu B o v và phát tri n r ng t nh/thành ph … 4. Tên giao d ch qu c t c a Qu : ……………… Provinces Forest Protection and Development Fund (…….PFPDF). 5. Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. M c ích thành l p và nguyên t c ho t ng c a Qu . 1. M c ích thành l p Qu ư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 05/2008/N -CP. 2. Nguyên t c ho t ng c a Qu ư c quy nh t i i u 4 Ngh nh s 05/2008/N -CP. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A QU i u 4. Ch c năng c a Qu 1. Ti p nh n v n ngân sách c a c p t nh, v n tài tr , vi n tr ; huy ng các ngu n v n trung và dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n v n. 2. Ti p nh n và qu n lý ngu n v n y thác t các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n các ho t ng theo h p ng y thác. 3. Ti p nh n và qu n lý các kho n óng góp b t bu c theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 05/2008/N -CP. 4. Th c hi n h tr v n cho các chương trình, d án, ho t ng phi d án theo quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Qu Nhi m v và quy n h n c a Qu ư c quy nh t i i u 6 Ngh nh s 05/2008/N -CP. Chương 3. NGU N V N VÀ HO T NG C A QU
  3. i u 6. Ngu n tài chính hình thành Qu 1. Ngân sách nhà nư c c p t nh h tr v n ban u khi thành l p Qu tùy theo i u ki n c th c a a phương. 2. Ngu n thu t các kho n óng góp b t bu c c a các i tư ng quy nh t i i u 10 Ngh nh s 05/2008/N -CP. 3. Tài tr , óng góp t nguy n c a các t ch c qu c t ; t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. 4. V n nh n y thác t các t ch c qu c t , t ch c và cá nhân trong nư c và ngoài nư c; t các Qu và các ngu n tài chính khác. 5. Ngu n h tr t Qu Trung ương. i u 7. i tư ng và n i dung ư c h tr i tư ng và n i dung ư c h tr th c hi n theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 05/2008/N -CP. i u 8. i u ki n ư c h tr 1. Chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án phù h p v i n i dung ư c h tr quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh s 05/2008/N -CP và ư c c p có thNm quy n quy t nh. 2. T ch c ư c h tr có i ngũ cán b có trình chuyên môn v lâm nghi p và kinh nghi m th c hi n chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án th c hi n nhi m v b o v và phát tri n r ng. 3. H gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn ư c h tr có năng l c dân s th c hi n chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án do Qu h tr . 4. Có cam k t hoàn tr toàn b ho c m t ph n v n n u ngu n h tr có i u ki n ph i hoàn tr . i u 9. Phương th c h tr tài chính c a Qu . 1. H tr không hoàn l i toàn ph n ho c m t ph n v n cho vi c th c hi n các chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án ư c quy nh t i i u 12 Ngh nh s 05/2008/N -CP. 2. Cơ quan có thNm quy n thành l p Qu quy nh c th trình t , th t c, i tư ng ư c h tr không hoàn l i toàn ph n ho c m t ph n v n tùy theo t ng lo i chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án; ng th i quy nh m c h tr , th i gian hoàn tr kho n h tr , các trư ng h p ư c xét mi n, gi m kho n kinh phí ph i hoàn tr . Chương 4. T CH C B MÁY QU N LÝ C A QU i u 10. T ch c b máy Cơ c u t ch c c a Qu g m có H i ng qu n lý Qu , Ban Ki m soát và b máy i u hành. i u 11. T ch c và ho t ng c a H i ng Qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý Qu có t 7 n 9 ngư i. y ban nhân dân c p t nh quy t nh s lư ng c th thành viên H i ng qu n lý Qu theo nguyên t c t ng s lư ng thành viên H i ng qu n lý Qu ph i là s l . M i thành viên này ư c g i là m t y viên H i ng qu n lý Qu .
  4. 2. Trong s các y viên H i ng qu n lý Qu , 01 y viên gi ch c Ch t ch; 01 y viên khác gi ch c Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu (n u c n). 3. Các y viên c a H i ng qu n lý Qu ư c tuy n ch n t các cơ quan qu n lý ngành lâm nghi p, i di n các ngành tài chính, k ho ch và u tư c a a phương, ho t ng kiêm nhi m. 4. Cơ c u H i ng qu n lý Qu do y ban nhân dân c p t nh quy t nh và ghi rõ t i kho n này. 5. Ch t ch H i ng qu n lý Qu , Giám c, Phó Giám c, Trư ng Ban ki m soát và K toán trư ng c a Qu không ư c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s , k toán – tài v , th qu c a Qu . 6. Vi c b nhi m, mi n nhi m y viên H i ng qu n lý Qu th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 12. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý Qu 1. T ch c nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n ngân sách và các ngu n l c do Nhà nư c giao cho Qu . 2. ư c s d ng con d u c a Qu trong vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý Qu . 3. Ban hành các lo i quy ch liên quan n ho t ng c a Qu . 4. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên c a Ban ki m soát theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát. 5. Trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh phân c p, i u ch nh phân c p gi a H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu trong vi c quy t nh h tr v n. 6. Thông qua k ho ch kinh phí và báo cáo tài chính hàng năm c a Qu . 7. Ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a H i ng qu n lý Qu và ch u trách nhi m cá nhân v ph n vi c ư c phân công trư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t. 8. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n và trách nhi m khác theo y quy n c a y ban nhân dân c p t nh nhưng không ư c trái v i quy nh c a Ngh nh s 05/2008/N -CP. i u 13. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu 1. Thay m t H i ng qu n lý Qu , cùng Giám c Qu ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Qu . 2. T ch c th c hi n các nhi m v c a H i ng qu n lý Qu theo quy nh t i i u 12 i u l này. 3. Thay m t H i ng qu n lý Qu ký các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n lý Qu . 4. T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu ; có quy n h y b các quy t nh c a Giám c Qu trái v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . 5. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng qu n lý Qu y quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c cho y viên H i ng qu n lý Qu th c hi n m t s nhi m v thu c thNm quy n. Ngư i ư c y quy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu v các công vi c ư c y quy n.
  5. 6. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Ch làm vi c c a H i ng qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý Qu làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ t i thi u 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a H i ng qu n lý Qu . Khi c n thi t, H i ng qu n lý Qu có th h p b t thư ng gi i quy t các v n c p bách c a Qu theo yêu c u c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu , ho c theo ngh c a Giám c Qu ho c Trư ng ban ki m soát, sau khi ư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu ch p thu n. 2. Các cu c h p c a H i ng qu n lý Qu ch có hi u l c khi có ít nh t 2/3 s y viên c a H i ng tham d . y viên H i ng v ng m t ph i thông báo lý do v ng b ng văn b n. Cu c h p do Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c m t y viên khác ư c Ch t ch y quy n trong trư ng h p Ch t ch v ng m t làm Ch t a. Trong trư ng h p c p bách, vi c xin ý ki n các y viên H i ng qu n lý Qu có th ư c th c hi n b ng văn b n. 3. Tài li u h p ph i ư c chuNn b và g i t i các y viên H i ng qu n lý Qu t i thi u 3 ngày làm vi c trư c ngày h p. N i dung cu c h p ph i ư c ghi chép y vào biên b n h p. 4. H i ng qu n lý Qu quy t nh các v n theo nguyên t c a s , m i y viên H i ng qu n lý Qu có m t phi u bi u quy t ngang nhau. Các quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có hi u l c khi có ít nh t 50% tr lên t ng s y viên trong H i ng bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u bi u quy t ngang nhau thì ý ki n theo phi u c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu là quy t nh cu i cùng. y viên c a H i ng qu n lý Qu có quy n b o lưu ý ki n c a mình và báo cáo lên Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 5. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n lý Qu ph i ư c ghi rõ trong biên b n cu c h p ư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu ký, trong m t s trư ng h p c bi t có th ư c t t c các y viên tham d cu c h p ký. K t lu n c a cu c h p ư c th hi n b ng Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu và ph i ư c g i t i t t c các y viên c a H i ng qu n lý Qu . 6. Ch t ch H i ng qu n lý Qu thay m t H i ng ký ban hành các Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n lý Qu và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu phát sinh t các quy t nh ó. Ch t ch H i ng qu n lý Qu có th y quy n b ng văn b n cho m t y viên H i ng ký thay. 7. Các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có tính b t bu c thi hành i v i ho t ng c a Qu . Giám c Qu có trách nhi m t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh ó. Giám c Qu có quy n ngh H i ng qu n lý qu xem xét l i ho c b o lưu ý ki n và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh, nhưng trong th i gian chưa có quy t nh khác c a H i ng qu n lý Qu hay quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh thì v n ph i ch p hành các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . i u 15. T ch c Ban ki m soát Qu 1. Ban ki m soát Qu có t i a 3 thành viên, giúp H i ng qu n lý Qu giám sát ho t ng c a b máy i u hành Qu . Ban ki m soát ho t ng theo ch kiêm nhi m. 2. Trư ng Ban Ki m soát Qu do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n lý Qu . 3. Các thành viên khác c a Ban ki m soát Qu do Ch t ch H i ng qu n lý Qu b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát Qu . i u 16. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát Ban ki m soát Qu ho t ng theo Quy ch do H i ng qu n lý Qu phê duy t. Ban ki m soát còn có các nhi m v và quy n h n sau:
  6. 1. K p th i phát hi n và báo cáo ngay v i H i ng qu n lý Qu và trong trư ng h p c n thi t thì báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t, ho c các vi ph m trong vi c qu n lý tài chính c a b máy i u hành Qu . 2. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa ư c H i ng qu n lý Qu ch p thu n. 3. Trư ng Ban ki m soát Qu ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh, H i ng qu n lý Qu và pháp lu t v nh ng tiêu c c ho c b qua các hành vi vi ph m ã phát hi n; v các thi t h i c a Qu n u ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa có s ch p thu n c a H i ng qu n lý Qu . 4. Trư ng h p t xu t, vì l i ích c a Qu và trách nhi m c a Ban Ki m soát Qu , Trư ng ban ki m soát Qu có quy n báo cáo tr c ti p v i Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. i u 17. Nhi m v và quy n h n c a Giám c Qu 1. Giám c là ngư i i di n pháp nhân c a Qu , ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng nghi p v c a Qu , do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m. 2. Giám c Qu có các nhi m v và quy n h n sau: a) i di n pháp nhân c a Qu trư c pháp lu t trong vi c t t ng, tranh ch p, gi i th và nh ng v n thu c ph m vi i u hành tác nghi p c a Qu ; b) Xây d ng k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm; xây d ng k ho ch huy ng v n, k ho ch tài chính trình H i ng qu n lý Qu thông qua; c) Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ã ư c duy t và các ho t ng khác c a Qu phù h p v i quy nh t i i u l này và các quy nh khác có liên quan; d) Căn c các quy ch ho t ng nghi p v do H i ng qu n lý Qu ban hành, ban hành các quy nh v nghi p v ho t ng c a Qu ; ) Th c hi n báo cáo nh kỳ ho c t xu t v các ho t ng c a Qu cho H i ng qu n lý Qu , y ban nhân dân c p t nh, S Tài chính; e) ngh H i ng qu n lý Qu trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m khen thư ng, k lu t i v i Phó Giám c, K toán trư ng c a Qu ; g) Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác c a Qu do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c H i ng qu n lý Qu y nhi m nhưng không ư c trái v i quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP. i u 18. Phó Giám c 1. Phó Giám c giúp Giám c qu i u hành Qu , ư c phân công qu n lý, i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Qu ; ch u trách nhi m trư c Giám c, Ch t ch H i ng qu n lý Qu , y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c phân công. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 19. K toán trư ng
  7. 1. K toán trư ng là ngư i giúp vi c cho Giám c Qu , có trách nhi m và quy n h n theo quy nh c a Lu t k toán; ch u trách nhi m trư c Giám c Qu , Ch t ch H i ng qu n lý Qu , y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c giao. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m K toán trư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 20. B máy i u hành 1. B máy i u hành do H i ng qu n lý Qu quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th theo ngh c a Giám c Qu , có ch c năng tham mưu và t ch c th c hi n các nhi m v do H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu giao. 2. Lãnh o c a b máy i u hành do Giám c Qu b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng và k lu t. 3. Lãnh o c a b máy i u hành và cán b công ch c, viên ch c làm nhi m v chuyên môn, ch u trách nhi m trư c Giám c Qu và trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao. i u 21. Kinh phí ho t ng, ch lương, ph c p c a H i ng qu n lý Qu , Ban ki m soát và Ban i u hành Qu 1. Kinh phí ho t ng c a H i ng qu n lý Qu , Ban ki m soát Qu và Ban i u hành Qu ư c tính vào chi phí qu n lý c a Qu . 2. Các thành viên chuyên trách ư c hư ng ch ti n lương, thư ng, ph c p theo quy nh hi n hành áp d ng i v i ơn v s nghi p. Các thành viên làm vi c theo ch kiêm nhi m ư c hư ng các kho n ph c p theo quy nh v ch kiêm nhi m. Chương 5. CH TÀI CHÍNH – K TOÁN i u 22. Ch tài chính, k toán 1. Ch tài chính, k toán c a Qu th c hi n theo quy nh do B Tài chính ban hành. 2. Qu ph i t ch c b máy k toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán. Chương 6. X LÝ TRANH CH P, T CH C L I, GI I TH i u 23. M i tranh ch p gi a Qu v i pháp nhân và th nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng c a Qu ư c x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 24. Vi c t ch c l i ho c gi i th Qu do H i ng Qu n lý Qu ngh y ban nhân dân c p t nh quy t nh; các trư ng h p khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Vi c t ch c l i, sáp nh p, thành l p m i các ơn v , phòng ban nghi p v tr c thu c b máy i u hành c a Qu do Ch t ch H i ng qu n lý Qu quy t nh theo ngh c a Giám c Qu , trên cơ s phương th c t ch c b máy qu n lý ã ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t. Chương 7. I U KHO N THI HÀNH
  8. i u 26. Căn c vào các quy nh hi n hành c a pháp lu t, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy nh th i h n có hi u l c thi hành c a i u l . i u 27. Trong quá trình th c hi n, Qu có trách nhi m t ng k t ho t ng, xu t Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh s a i, b sung i u l này (n u c n thi t)./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
Đồng bộ tài khoản