Quyết định số 111-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 111-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Trà My và huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 111-CP Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 1979 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ THU C HUY N TRÀ MY VÀ HUY N TAM KỲ THU C T NH QU NG NAM – À N NG H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng nam – à N ng, QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã thu c huy n Trà My và huy n Tam Kỳ thu c t nh Qu ng Nam – à N ng như sau: 1. Sáp nh p xã Trà Thư ng c a huy n Trà My vào huy n Tam Kỳ 2. H p nh t xã Trà Thư ng và xã Tam Sơn thu c huy n Tam Kỳ thành m t xã l y tên là xã Tam Trà. i u 2. y ban nhân dân t nh Qu ng Nam – à N ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. VÀ TH A Y NHI M C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản