Quyết định số 111-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
6
download

Quyết định số 111-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 111-H BT NGÀY 13-10-1981 V VI C S A I, B SUNG M T S CHÍNH SÁCH, CH I V I CÁN B XÃ, PHƯ NG H I NG B TRƯ NG Căn c ngh quy t c a H i ng B trư ng trong phiên h p Thư ng v H i ng B trư ng ngày 29/9/1981; Xét nhu c u công tác và i s ng c a cán b c p xã, phư ng; Theo ngh c a ng chí trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1: Nay s a i m c ph c p sinh ho t phí hàng tháng cho cán b xã, phư ng như sau: a. Bí thư ng u xã, phư ng ho c bí thư chi b xã, phư ng (nơi chưa có ng u ), ch t ch U ban Nhân dân xã, phư ng ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng tương ương v i m c lương quy nh trong khung lương hi n hành c a trư ng ban chuyên môn c a huy n. b. Các phó ch t ch, u viên quân s , u viên thư ký u ban nhân dân xã, phư ng ư c hư ng ph c p sinh ho t phí hàng tháng tương ương v i phó trư ng ban chuyên môn c a huy n. c. Cán b M t tr n t qu c và cán b các oàn th nhân dân ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng tương ương v i m c lương quy nh trong khung lương hi n hành c a u viên thư ng tr c các oàn th c p huy n; cán b , nhân viên chuyên môn, nghi p v c a ng u , U ban Nhân dân xã, phư ng và cán b ph trách các p, b n, buôn làng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng tương ương v i khung lương c a nhân viên hành chính hi n hành. d. Cán b , nhân viên y t và cán b k thu t, nghi p v ư c ào t o có trình i h c, trung c p và sơ c p chuyên nghi p n u ư c s d ng úng ngành ngh , làm vi c theo quy ch chung c a Nhà nư c thì hàng tháng cũng ư c hư ng sinh ho t phí tương ương b c lương c a cán b cùng trình , cùng ngành trong biên ch Nhà nư c; cán b xã, th tr n biên gi i Vi t - Trung và h i o, ngoài ph c p hàng tháng còn ư c hư ng ph c p khu v c theo ch hi n hành.
  2. i u 2: Cán b ư c b u c nói i m a và b trong i u 1 khi h t nhi m kỳ không trúng c l i, n u ư c b trí công tác khác thì ãi ng theo nhi m v m i. S lư ng cán b xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí nói i m c và d trong i u 1 do U ban Nh n dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương quy nh cho sát h p, tuỳ theo c i m tình hình và kh năng ài th c a ngân sách xã, phư ng, và trên tinh th n h n ch n m c th p nh t s ngư i thoát ly s n xu t trong các h p tác xã, t p oàn s n xu t. i u 3: V lương th c, cán b xã nói chung, hư ng theo quy t nh s 400-CP ngày 5-11-1979 c a H i ng Chính ph và thông tư s 8-BNN/TT ngày 5/5/1980 c a B Nông nghi p hư ng d n thi hành quy t nh s 400-CP c a H i ng Chính ph . i v i các xã biên gi i Vi t - Trung và h i o, hàng tháng, m i xã ư c d trù 150 kilôgam lương th c bán theo giá ch o cho cán b xã ph i làm vi c nhi u, không có i u ki n s n xu t ho c s d ng cho cán b xã trong nh ng ngày thư ng tr c t i tr s . Ngoài ra, huy n và t nh c n t o m i i u ki n anh ch em có phương ti n ho t ng và sinh ho t, b o m cho m i xã có ư c nh ng th c n thi t như sách, báo, máy thu thanh, chăn, màn, chi u, d ng c n u ăn, v.v... khi thư ng tr c tr s . nh ng xã chưa có h p tác xã, chưa có t p oàn s n xu t, n u cán b xã g p khó khăn t xu t, thì huy n xét ngh t nh gi i quy t c th , không t v n bán lương th c thư ng xuyên. Cán b y t xã, hàng tháng ư c mua 13 kilôgam g o theo giá ch o trích trong t l thu nông nghi p l i cho xã. Cán b phư ng ư c mua lương th c, th c phNm và m t s hàng công ngh phNm như cán b , công nhân, viên ch c trong biên ch Nhà nư c. Cán b xã ư c mua m t s m t hàng công ngh phNm: ph tùng xe p, v i, ư ng, xà phòng như cán b trong biên ch Nhà nư c. i u 4: Cán b xã, phư ng i h c, d l p b i dư ng nghi p v , ư c hư ng ch như cán b , công nhân, viên ch c trong biên ch Nhà nư c; cán b xã h c l p ng n h n, không quá ba tháng do huy n, t nh tri u t p, ư c mua m i tháng 15 kilôgam lương th c theo giá ch o, ph n lương th c nhà ư c l i cho gia ình. i u 5: Cán b xã, phư ng công tác lâu năm, khi già y u, ngh vi c, có nh ng i u ki n quy nh trong quy t nh s 130-CP ngày 20/6/1975 c a H i ng Chính ph , ư c hư ng tr c p hàng tháng b ng 60% c a m c sinh ho t phí khi ang công tác. M c tr c p này ư c áp d ng cho c nh ng cán b xã ã ư c hư ng ch tr c p theo quy t nh s 130-CP. i u 6: Cán b xã, phư ng còn ư c hư ng các ch khen thư ng, b o v s c kho , thai s n, công tác phí, tr c p khó khăn, mai táng phí như cán b , công nhân viên trong biên ch Nhà nư c. V ch nghĩa v dân công áp d ng i v i cán b xã, phư ng c n th c hi n theo i m VI c a quy t nh s 130-CP c a H i ng Chính ph .
  3. i u 7: Các ngu n kinh phí tr sinh ho t phí cho cán b xã, phư ng quy nh như sau: a. Bí thư ng u ho c bí thư chi b (nơi chưa có ng u ), ch t ch U ban Nhân dân xã, phư ng do ngân sách t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương ài th . Phó ch t ch kiêm trư ng công an xã, u viên thư ký và u viên quân s do ngân sách xã, phư ng ài th , n u thi u thì ngân sách huy n, t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương tr c p thêm. b. Cán b M t tr n t qu c và cán b các oàn th , cán b , nhân viên y t và các cán b , nhân viên khác c a xã, phư ng ghi i m c, i u 1 do ngân sách xã, phư ng ài th . Các cán b , nhân viên bưu i n, h p tác xã tín d ng, h p tác xã mua bán do ngành d c c p trên và t ch c kinh doanh ài th . i u 8: B Tài chính và U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o t t vi c xây d ng ngân sách xã, phư ng xã, phư ng có ngu n thu n nh và t ó có i u ki n xây d ng cơ s v t ch t và chi các kho n ph c p cho cán b ; có ch khuy n khích tho áng i v i nh ng xã, phư ng xây d ng ngân sách t t, thu chi úng ch qu n lý kinh t tài chính. Các oàn th nhân dân xã, phư ng c n có k ho ch th c hi n xây d ng qu d n d n b o m ư c các kho n chi cho cán b oàn th mình b t ph n Nhà nư c tr c p. i u 9: i v i cán b th tr n, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương d a theo quy t nh này hư ng d n vi c v n d ng cho thích h p. i u 10: Quy t nh này ư c thi hành th ng nh t trong c nư c k t tháng 10 năm 1981. Các ng chí B trư ng, T ng thư ký H i ng B trư ng, th trư ng các ngành có liên quan trung ương và ch t ch U ban Nhân dân c a các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ng chí trư ng Ban t ch c c a Chính ph có trách nhi m hư ng d n, theo dõi vi c th c hi n và báo cáo k t qu lên H i ng B trư ng. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản