Quyết định số 1113/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 1113/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1113/QĐ-TTg về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1113/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1113/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N MI N NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH SÓC TRĂNG NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Sóc Trăng t i t trình s 27 và 28/TTr-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2398/TTr-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn mi n nhi m Thành viên y ban nhân dân t nh Sóc Trăng nhi m kỳ 2004-2009 như sau: 1. Phó Ch t ch: - Ông Nguy n Duy Tân, ngh hưu theo ch ; 2. y viên: - Ông Quách Vi t Tùng, nh n nhi m v m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản