Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 112/2001/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2003V VI C BAN HÀNH M T S Đ NH M C CHI TIÊU ÁP D NG CHO CÁC D ÁN CÓ S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) VAY N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v Nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n v n H tr Phát tri n Chính th c; Căn c Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v "Ti n lương c a cán b viên ch c làm vi c t i Ban qu n lý d án u tư xây d ng "; Căn c Thông tư s 150/1998/TT-BTC ngày 19/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n Qu n lý và s d ng kinh phí ào t o b i dư ng cán b và công ch c Nhà nư c; Căn c Thông tư s 93/1998/BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính quy nh Ch chi tiêu H i ngh ; Căn c Thông tư s 94/1998/TC-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính quy nh Ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác trong nư c; Xét ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, QUY T Đ NH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n H tr Phát tri n Chính th c (ODA) vay n ". i u 2: Nh ng nh m c ư c ban hành kèm theo Quy t nh này là m c tr n t i a . Trong ph m vi các nh m c quy nh t i Quy t nh này và trong ph m vi cho phép c a ngu n ngân sách chi qu n lý d án, giám c các Ban qu n lý các d án ODA quy t nh m c chi c th áp d ng cho D án m t cách phù h p. i u 3: Các quy nh, hư ng d n v nh m c trư c ây do B Tài chính ban hành, ho c B Tài chính có ý ki n th ng nh t B ch qu n ban hành áp d ng cho m t s d án ODA s ch m d t hi u l c k t khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B , ngành, UBND các c p, các ơn v s d ng ngu n v n ODA có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm
  2. ( ã ký) QUY NNH M TS Đ NH M C CHI TIÊU ÁP D NG CHO CÁC D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) VAY N (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 112/2001/QĐ-BTC ngày 9 tháng 11 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) i u 1. Ph c p qu n lý d án ODA áp d ng cho các công ch c thu c biên ch các cơ quan hành chính s nghi p c a nhà nư c ư c i u chuy n sang làm vi c t i các ban qu n lý d án ODA Hành chính s nghi p: 1. i v i các công ch c thu c biên ch các cơ quan hành chính s nghi p Nhà nư c khi ư c i u sang công tác t i các ban qu n lý d án ODA Hành chính s nghi p ư c hư ng nguyên lương theo ng ch b c như khi chưa sang d án, ngoài ra ư c hư ng thêm m t kho n ph c p qu n lý d án ODA b ng 100% lương cơ b n c a công ch c tương ương trong ng ch b c lương hành chính s nghi p theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. Khi ư c i u ng sang công tác t i các ban qu n lý d án ODA, các công ch c ư c i u ng hư ng lương cơ b n do cơ quan i u ng chi tr và hư ng m t kho n ph c p qu n lý d án ODA t ngu n chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý d án ODA. N u cơ quan i u ng ch m d t tr lương cho công ch c ư c i u ng thì Ban qu n lý d án ODA có trách nhi m tr c lương cơ b n và kho n ph c p qu n lý d án ODA cho ngư i lao ng t ngu n chi phí qu n lý d án ODA . 2. i v i các công ch c thu c biên ch hành chính s nghi p Nhà nư c ư c phân công làm kiêm nhi m thêm t i các ban qu n lý d án ODA thì v n hư ng lương cơ b n t i cơ quan ương ch c và ch hư ng m t kho n ph c p qu n lý d án ODA t ngu n chi phí qu n lý d án c a ban qu n lý d án ODA. Kho n ph c p qu n lý d án ODA ư c hư ng phù h p v i t l th i gian làm vi c cho d án. Trư ng h p ư c phân công làm kiêm nhi m nhi u ban qu n lý d án ODA thì ch ư c hư ng ph c p m t ban qu n lý nơi có th i gian làm vi c kiêm nhi m nhi u nh t. Ví d cách tính c th : Ông A là cán b kiêm nhi m làm vi c 30% th i gian cho d án ODA th nh t và 20% th i gian cho d án ODA th 2 ư c hư ng: - Lương cơ b n do cơ quan ương ch c tr . - M c ph c p qu n lý d án ODA ư c hư ng b ng: Lương cơ b n (x) 30 -------------------------- 100
  3. và ư c chi tr t ngu n chi phí qu n lý d án c a d án ODA th nh t. Quy nh v m c ph c p qu n lý ODA nêu trên ch áp d ng i v i các ban qu n lý d án ODA Hành chính s nghi p . 3. Ti n lương và thu nh p c a các cán b , viên ch c thu c các ban qu n lý d án ODA Xây d ng cơ b n: hi n ang ư c áp d ng quy nh t i Quy t nh s 198/1999/Q - TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v Ti n lương c a cán b , viên ch c làm vi c t i các Ban qu n lý d án u tư xây d ng . Do v y ph c p qu n lý d án ODA không áp d ng i v i các Ban qu n lý d án ODA Xây d ng cơ b n. i u 2. Ti n công/ ti n lương c a ngư i lao ng tuy n d ng theo ch h p ng c a các ban qu n lý d án ODA 1. V tr lương: (a) i v i lao ng h p ng làm công tác mang tính ch t nghi p v trong các d án ODA (c ODA Xây d ng cơ b n và ODA Hành chính s nghi p) th ng nh t th c hi n nguyên t c tr lương theo m c b ng v i lương c a ngư i lao ng trong biên ch có trình ào t o và trình nghi p v công vi c tương ương ( ã nhân theo h s i u ch nh i v i d án ODA Xây d ng cơ b n ho c c ng thêm ph c p qu n lý d án ODA i v i d án ODA Hành chính s nghi p nêu t i i m 1 trên ây). (b) i v i lao ng h p ng làm công vi c ơn gi n, không mang tính ch t nghi p v c a D án như lái xe, văn thư, b o v , làm v sinh, v.v.. c a c d án ODA Xây d ng cơ b n và ODA Hành chính s nghi p: th c hi n theo nguyên t c trên nhưng có m c kh ng ch t i a không vư t quá 1,5 l n so v i m c lương cơ b n (chưa tính h s i u ch nh ho c ph c p qu n lý d án ODA c a ngư i có công vi c tương ương). 2. Ch b o hi m Ch b o hi m xã h i và b o hi m y t cho ngư i lao ng tuy n d ng theo ch h p ng ư c áp d ng theo quy nh hi n hành. i u 3. nh m c chi d ch thu t 1. D ch vi t: (a) D ch tài li u t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: không quá 35.000 VND/trang 300 t . (b) D ch tài li u t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: không quá 40.000 VND/trang 300 t . 2. D ch nói: (a) D ch nói thông thư ng: không quá 70.000 VND/gi /ngư i, tương ương v i không quá 560.000 VND /ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng.
  4. (b) D ch u i: không quá 150.000 VND/gi /ngư i, tương ương v i không quá 1.200.000 VND/ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng. nh m c ư c nêu i m 3.1 và 3.2 ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n thi t khi ban qu n lý d án ODA ph i thuê biên phiên d ch t bên ngoài, không áp d ng cho biên phiên d ch là cán b c a ban qu n lý d án ODA. i u 4. Ch công tác phí 1.Thanh toán ti n tàu xe: áp d ng th ng nh t theo quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c. Trư ng h p c bi t i công tác b ng máy bay, giám c d án ư c quy t nh vi c cho phép cán b , khách m i c a d án i theo ngu n chi tr c a d án . 2. Ph c p công tác phí i công tác ngo i t nh (a) Cán b c a ban qu n lý d án ODA i công tác ngo i t nh t i các t nh ng b ng, trung du ư c hư ng ph c p không quá 30.000 VND/ngày/ngư i. (b) Cán b c a ban qu n lý d án ODA i công tác ngo i t nh t i các t nh vùng núi cao, h i o, biên gi i, vùng sâu ư c hư ng ph c p không quá 50.000 VND/ngày/ngư i. 3. Ti n thuê ch t i nơi n công tác Cán b c a ban qu n lý d án ODA i công tác ư c thanh toán ti n thuê ch t i nơi n công tác. M c chi ti n thuê phòng ng ư c thanh toán theo hóa ơn thu ti n th c t nhưng không quá các m c sau: (a) T i các thành ph tr c thu c trung ương: 110.000 VND/ngày/ngư i (b) T i các t nh, thành ph còn l i: 70.000 VND/ngày/ngư i Trư ng h p cán b c a ban qu n lý i công tác m t mình ho c trư ng h p oàn công tác có l ngư i khác gi i ph i thuê phòng riêng thì m c thanh toán ti n thuê phòng ng không quá các m c sau: (c) T i các thành ph tr c thu c trung ương: 180.000 VND/ngày/ngư i (d) T i các t nh, thành ph còn l i: 110.000 VND/ngày/ngư i i u 5. Ch chi t ch c h i ngh , h i th o: 1. Thanh toán ti n tàu xe và ti n thuê ch : áp d ng ch thanh toán ti n tàu xe và ti n thuê ch theo ch công tác phí ư c quy nh t i i m 1 và 3 i u 4. 2. Ph c p ti n ăn và tiêu v t: (a) i v i h i ngh , h i th o c p Trung ương:
  5. - Cán b ban t ch c, i bi u, gi ng viên c a h i ngh , h i th o t ch c t i các thành ph tr c thu c trung ương ư c hư ng m c ph c p ti n ăn và tiêu v t không quá 80.000 VND/ngày/ngư i. - Cán b ban t ch c, i bi u, gi ng viên c a h i ngh , h i th o t ch c t i các t nh thành còn l i trong c nư c ư c hư ng m c ph c p ti n ăn và tiêu v t không quá 60.000 VND/ngày/ngư i. (b) i v i h i ngh h i th o c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương: m c tương ng là 60.000 VND/ngày/ngư i và 40.000 VND ngày/ngư i. Th ng nh t quy nh i v i các h i ngh , h i th o do các ban qu n lý d án ODA t ch c, ban t ch c s chi 100% ph c p ti n ăn và tiêu v t cho t t c cán b t ch c, i bi u tham d và gi ng viên t ngu n kinh phí c a d án. Cơ quan c tham gia i bi u tham d không thanh toán ti n ph c p công tác phí cho cán b ư c c tham d h i ngh , h i th o . Ban t ch c h i ngh , h i th o c n thông báo rõ trong gi y m i ch chi cho các i bi u d h i ngh , h i th o. Trư ng h p c bi t, ban t ch c h i ngh , h i th o không chi thanh toán ti n ăn và tiêu v t cho các i bi u tham d cũng ph i ghi rõ trong gi y m i. 3. Ti n thuê gi ng viên: Ti n thuê gi ng viên do giám c d án quy t nh d a trên các y u t trình c a gi ng viên, tính ch t c a bài gi ng, a i m i gi ng bài v.v... nhưng trong m i trư ng h p không vư t quá m c tr n sau: (a) Gi ng viên là các cán b , giáo viên có h c hàm giáo sư, phó giáo sư, các cán b lãnh o là B trư ng, th trư ng, th trư ng, phó th trư ng các ban ngành trung ương, bí thư và phó bí thư, ch t ch và phó ch t ch các t nh thành tr c thu c trung ương và các ch c v tương ương: 100.000 VND/ gi . (b) i v i các gi ng viên còn l i: + Gi ng viên là cán b cơ quan c p trung ương: 80.000 VND/gi + Gi ng viên là cán b cơ quan c p t nh: 60.000 VND/gi + Gi ng viên là cán b cơ quan c p huy n: 30.000 VND/gi + Gi ng viên là cán b cơ quan c p xã: 20.000 VND/gi . M c tr n nêu trên ã bao g m c ti n công gi ng và so n tài li u gi ng d y. Trư ng h p c bi t, n u tài li u gi ng d y hay tham kh o thu c lo i chuyên môn sâu, òi h i nhi u kinh nghi m và ch t xám, Ban qu n lý d án có th tính tr ti n chuNn b tài li u riêng theo d ng h p ng công vi c, bao g m c ti n in n tài li u. 4.Văn phòng phNm: Ban t ch c ư c thanh toán theo th c chi nhưng không vư t quá m c 50.000 VND/ngư i/khóa c p Trung ương và t nh, không vư t quá m c 30.000 VND/ngư i/khóa c p huy n và xã.
  6. 5.Gi i khát gi a gi : Ban t ch c ư c thanh toán theo th c chi nhưng không vư t quá m c 15.000 VND/ngày c p Trung ương và t nh, không vư t quá m c 10.000 VND/ngày c p huy n và xã. 6. Các kho n chi khác như thuê phòng h p, thuê thi t b , c t dán phông ch v.v... trong ch đ chi h i ngh , h i th o đư c thanh toán theo ch đ th c chi do Giám đ c Ban qu n lý d án quy t đ nh trên cơ s ti t ki m và h p lý.
Đồng bộ tài khoản