Quyết định số 112/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 112/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2001/QĐ-UB việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội-Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 112/2001/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I DNCH V NG, QU N C U GI Y, HÀ N I - T L 1/ 500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án QHXD ô th ; Căn c Quy t nh s 111/2001/ Q -UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i D ch V ng, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500. Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “ i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu ph ô th m i D ch V ng thu c qu n C u Gi y, Hà N i , t l 1/500”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính-Nhà t, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân qu n C u Gi y, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng:D ch V ng, Yên Hòa; Giám c Công ty u tư xây d ng và kinh doanh nhà T Liêm; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I DNCH V NG, QU N C U GI Y, HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 112/2001/Q -UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1L QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t khu ô th m i D ch V ng, qu n C u Gi y - Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th m i D ch V ng còn ph i tuân theo nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao UBND qu n C u Gi y qu n lý xây d ng t i khu ô th m i D ch V ng và ph i h p v i các S , Ban, Ngành Thành ph ki m tra, hư ng d n ch u tư và nhân dân th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t . Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô khu ô th m i D ch V ng: 1/ V trí: N m trong a gi i hành chính c a hai phư ng D ch V ng và Yên Hòa, qu n C u Gi y - Hà N i 2/ Ranh gi i: - Phía B c giáp khu dân cư thôn Trung, phư ng D ch V ng. - Phía ông giáp ru ng canh tác và khu dân cư phư ng D ch V ng và phư ng Yên Hòa.
 3. - Phía Tây giáp ru ng canh tác c a phư ng D ch V ng. - Phía Nam giáp ru ng canh tác c a phư ng Yên Hòa. 3/ Quy mô: - T ng di n tích t: 225.174 m2 - T ng s dân: 4580 ngư i i u 6: Quy ho ch s d ng t khu ô th m i D ch V ng ư c chia thành các khu ch c năng sau: - t công trìng công c ng (khu và ơn v ). - t h n h p. - t trư ng h c (nhà tr m u giáo, trư ng ti u h c và trung h c cơ s ). - t cây xanh ơn v . - t . - t xây d ng bãi xe và d ch v k thu t giao thông. (Các ch tiêu kh ng ch ư c xác nh trên b n v ư c duy t.) i u 7: t xây d ng công trình công c ng 1/ Công trình công c ng khu : - T ng di n tích t: 6.712 m2 - Ch c năng: d ch v thương m i, d ch v văn hóa ... 2/ Công trình công c ng ơn v : - T ng di n tích t: 2.249 m2 - Ch c năng: qu n lý hành chính c p phư ng, d ch v thương m i, văn hóa, y t . - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t ư c xác nh như sau: B NG CH TIÊU S D NG T CÔNG TRÌNH CÔNG C NG KHU - ƠN VN KÝ LO I DI N DI N DI N M T H T NG CAO GHI HI U T, TÍCH TÍCH TÍCH S (T NG) CHÚ
 4. Ô T XÂY SÀN XÂY SD T CH C 2 (M ) D NG (M2) D NG (L N) NĂNG (M2) (%) CÔNG TRUNG TRÌNH BÌNH CÔNG TRÌNH K t h p Công 4500 CC - c ng 2260 720 5850 32,6% 2,65 2-9 8,13 m2 1 khu sàn Công CC - công 2249 556 1293 24,7% 0,57 2-3 2,33 2 ơn v Công CC - c ng 4506 1507 3701 33,4% 0,82 1-3 2,46 3 khu * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : + Yêu c u chung: xem i u 13 + Yêu c u riêng: Các công trình công c ng khi thi t k , xây d ng c th ph i có gi i pháp m b o cho ngư i tàn t t s d ng thu n ti n. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: + Yêu c u chung: xem i u 14 + Yêu c u riêng: C p i n: Vi c c p i n ph i t ch c thành m ng riêng và c p t i t n công trình. m b o an toàn trong v n hành s d ng. i u 8: t xây d ng công trình h n h p (nhà k t h p v i công trình ch c năng khác) - T ng di n tích t: 9.861 m2. - Ch c năng: tr s cơ quan, văn phòng giao d ch, nhà cho thuê, công trình thương m i. - V trí c th c a lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n ư c quy nh như sau:
 5. M t xây d ng : 30,7% H s s d ng t : 2,86 l n. T ng cao : 2 15 t ng. * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : xem i u 13. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t : như i u 7 i u 9: t xây d ng trư ng h c. - T ng di n tích t : 24.878 m2 - Ch c năng: Nhà tr - m u giáo, ti u h c, trung h c cơ s - V trí c th c a lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n ư c quy nh như sau: B NG CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG NHÀ TR , M U GIÁO VÀ TRƯ NG H C LO I T NG CAO T, (T NG) DI N M T KÝ DI N DI N H TÍCH HI U CH C TÍCH TÍCH S GHI XÂY XÂY Ô NĂNG T SÀN SD CÔNG TRUNG CHÚ 2 D NG D NG T (M ) (M2) (L N) TRÌNH BÌNH (M2) (%) CÔNG TRÌNH Trư ng TH-1 ti u 7654 1625 2665 21,2% 0,35 1-3 1,64 h c NT-1 Nhà tr 5058 1010 1010 20,0% 0,20 1-2 1,00 Trư ng trung TH-2 h c 8810 1580 2620 17,9% 0,30 1-3 1,66 cơ s NT-2 Nhà tr 3356 590 590 17,6% 0,18 1-2 1,00 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : xem i u 13. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t : + Yêu c u chung: xem i u 14
 6. + Yêu c u riêng: C p i n: ư c l y t tr m bi n áp công c ng c a khu v c. i u 10: Cây xanh ơn v . - T ng di n tích: 4.529 m2. - Tr ng cây xanh bóng mát, vư n hoa, k t h p vui chơi, gi i trí ngh ngơi, thư giãn. - V trí c th c a lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. *Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : + Di n tích xây d ng các công trình ph tr không vư t quá 5% t ng di n tích t cây xanh ơn v . + Hình th c t ch c cây xanh, sân vư n p, phong phú, thu n l i cho s d ng chung và phù h p v i quy ho ch . + Cây tr ng s d ng nhi u ch ng lo i, m b o tươi xanh cho c b n mùa, có th k t h p v i sân chơi nh , các ư ng d o, vòi phun nư c, gh á... tăng hi u qu s d ng, tư ng rào thoáng không che ch n t m nhìn. *Các yêu c u v quy ho ch k thu t: như i u 9. i u 11: t - T ng di n tích t: 89.079 m2. - Ch c năng: Xây d ng các nhà , căn h c l p, chung cư cao t ng, nhà bi t th và nhà vư n. - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t ư c th hi n b ng dư i ây: B NG CH TIÊU S D NG T LO I T NG CAO T, (T NG) DI N M T KÝ DI N DI N H TÍCH HI U CH C TÍCH TÍCH S GHI XÂY XÂY Ô NĂNG T SÀN SD CÔNG TRUNG CHÚ D NG D NG T (M2) (M2) (L N) TRÌNH BÌNH (M2) (%) CÔNG TRÌNH NO-1 t 3678 1833 5499 49,8% 1,50 3-4 3,00 (1) NO-2 t 4229 2430 5940 57,5% 1,4 2-3 2,44 (2)
 7. NO-3 t 4890 2592 7776 53,0% 1,59 3-4 3,00 NO- t 12428 2855 20165 23,0% 1,62 3 - 11 7,06 (3) 4 NO-5 t 3421 1061 9549 31,0% 2,79 9 9,00 (3) NO-6 t 9256 2399 15267 25,9% 1,65 3-9 6,36 (3) NO-7 t 15734 5716 39119 36,3% 2,49 3 - 12 6,84 (3) NO-8 t 10411 2707 16449 26,0% 1,58 3-9 6,08 (3) NO-9 t 9822 3342 26346 34,0% 2,68 3 - 12 7,88 (3) NO- t 5265 1632 14688 31,0% 2,79 9 9,00 (3) 10 NT- t 4641 1439 12951 31,0% 2,79 9 9,00 (3) 11 NT- t 5304 1278 3834 24,1% 0,72 3-4 3,00 12 (1): t ã l p QHBM cho Phòng c nh sát phòng ch ng ma tuý - CATPHN (2): TT Trư ng H Tài chính. C i t o, ch nh trang. (3): Có k t h p làm d ch v công c ng nhà chung cư cao t ng. *Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : + Yêu c u chung : xem i u 13 + Yêu c u riêng: Trong cùng m t ô t chi u cao các t ng ph i ư c thi t k ng nh t. Các công trình nhà chung cư có b trí k t h p d ch v t ng 1 và t ng 2, t ng 1 ph i có chi u cao t i thi u là 4m. i v i kho ng cách gi a các công trình ch ư c phép xây d ng m t s công trình h t ng k thu t theo quy ho ch và làm cây xanh sân vư n, ư ng n i b s d ng chung. Tuy t i không ư c l n chi m xây d ng tư ng rào và công trình. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: + Yêu c u chung: xem i u 14 + Yêu c u riêng: - Giao thông: H th ng giao thông trong khu nhà ph i ư c xây d ng hoàn ch nh theo tiêu chuNn, Quy chuNn xây d ng Vi t Nam .
 8. Trong các nhóm nhà có b trí bãi xe công c ng; i v i các nhà chung cư b trí nơi xe t ng h m ho c t ng 1 c a công trình. Nhà tiêu chuNn cao, khuy n khích gi i quy t ch xe tư nhân trong b n thân công trình. - C p nư c: i v i nhà th p t ng, công trình ư c c p nư c t m ng ng phân ph i chính trong khu v c. i v i các công trình nhi u t ng, công trình ư c c p nư c thông qua hai c m bơm tăng áp phía B c và Nam khu quy ho ch . ư ng ng d n vào các b ch a nư c không ư c tính toán v i lưu lư ng cao nh t c a công trình tránh gây s t áp cho m ng ng chung c a khu v c. - V sinh môi trư ng: i v i các công trình th p t ng có th k t h p xây d ng b rác chung ho c dân tr c ti p rác vào xe thu gom rác theo gi quy nh. - C p i n: i n h th t tr m bi n áp công c ng ư c d n n u h i c a t ng nhà ho c t ng ơn nguyên và ph i m b o an toàn theo quy nh. i u 12: Bãi xe. - T ng di n tích t: 6.062m2. - Ch c năng: Làm bãi xe có th có d ch v bán xăng d u - k t h p v i cây xanh tronh nhóm . B NG CH TIÊU S D NG T BÃI XE DI N TÍCH T KÝ HI U CH C NĂNG GHI CHÚ 2 (M ) XE-1 Bãi xe 880 Có b trí i m bán xăng XE-2 Bãi xe 2000 d u XE-3 Bãi xe 1238 Có b trí i m bán xăng XE-4 Bãi xe 1100 d u XE-5 Bãi xe 844 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc : + Tuy t i không xây d ng công trình trong bãi xe, nhưng ư c tr ng cây xanh phân tán. + Bãi xe ph i m b o v sinh môi trư ng và các i u ki n v phòng ch ng cháy, n theo quy nh hi n hành. T ch c ư ng ra vào không nh hư ng t i giao thôn c a khu v c.
 9. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t : xem i u 14. i u 13: Các yêu c u chung v quy ho ch ki n trúc . + i v i các công trình công c ng, nhà , công trình h n h p (nhà k t h p v i công trình ch c năng khác) và trư ng h c, nhà tr hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và ch c năng s d ng c a t ng công trình. Tư ng rào bao quanh công trình có hình th c p, thoáng, không che ch n t m nhìn. + Ch gi i xây d ng và kho ng cách công trình ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch . i u 14: Các yêu c u chung v h t ng k thu t. + Giao thông : Vi c i l i thông qua m ng ư ng chung c a khu v c. L i ra vào t ng công trình v trí thích h p i l i ư c thu n ti n và không nh hư ng t i giao thông trên các tuy n ư ng chính c a thành ph . Trong t ng công trình c n b trí bãi xe áp ng nhu c u ho t ng c a công trình, không s d ng lòng ư ng, v a hè xe. + C p nư c: ư c c p nư c t m ng phân ph i chính trong khu v c. i v i các công trình nhi u t ng n u áp l c nư c trong m ng không thì xây d ng b ch a nư c và tr m bơm tăng áp. Chú ý ư ng ng d n nư c vào b ch a không ư c tính toán v i lưu lư ng yêu c u cao nh t c a công trình tránh gây s t áp cho m ng ư ng ng chung. + Nư c: mưa theo h th ng rãnh thu, c ng thoát nư c k li n thoát vào ư ng c ng chung c a khu v c. i v i công trình n m giáp tr c ư ng có xây d ng gi ng thu nư c mưa thì cho phép ư c thoát vào các gi ng này. H th ng c ng, rãnh nư c mưa bên trong công trình ư c u n i vào ư ng c ng g n nh t c a khu v c t i các v trí ã b trí gi ng thăm. H th ng thoát nư c ph i m b o tiêu thoát nhanh và ư c xây d ng thu n ti n cho công tác duy tu, b o dư ng. + Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng: H th ng c ng thoát nư c th i ư c xây d ng hoàn ch nh theo quy ho ch t trong t ng công trình n i ra h th ng c ng thoát nư c th i c a khu v c. Trư ng h p chưa xây d ng ư c tr m x lý t p trung thì nư c th i ư c s lý sơ b t i t ng công trình (có th xây d ng b bán t ho i), trư c khi thoát ra h h ng bên ngoài. i v i các công trình công c ng và công trình cao t ng c n xây d ng b rác riêng, công trình cao t ng c n xây d ng h th ng gom rác t trên cao xu ng.
 10. i v i khu v c công c ng, tr c ư ng chính, khu v c vư n hoa, công viên... t các thùng rác nh v trí thu n ti n v i kho ng cách 100m/ thùng. Rác th i s ư c ơn v làm công tác v sinh môi trư ng v n chuy n n khu x lý rác th i c a thành ph . + C p i n: H th ng c p i n ch y u i ng m, các tr m bi n áp là các tr m kín, ư c xây d ng m b o an toàn trong v n hành và s d ng. i u 15: ư ng giao thông theo quy ho ch Có các c p ư ng sau: 1. ư ng liên khu v c phía ông và ông Nam, v i chi u dài 703,56m có m t c t ngang r ng 50m. G m: 4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ. 2. ư ng phân khu v c phía Tây B c và c t qua khu ô th , v i chi u dài 174,73m, có m t c t ngang r ng 30m, v i 4 làn xe. 3. ư ng nhánh v i t ng chi u dài 2514,75m có m t c t ngang r ng t 13,5 – 17,5m, v i 2 làn xe. - Các quy nh v k thu t: + Ch gi i ư ng c a t ng tuy n ư ng s ư c xác nh trên b n t l 1/500 phù h p v i quy ho ch ư c duy t. + Các tuy n ư ng trên c n m b o m t c t lòng ư ng và v a hè theo úng quy ho ch ư c duy t và các quy nh khác c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 17: Các cơ quan ch c năng có nhi m v qu n lý xây d ng, căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a i u l này hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n úng quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 18: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 19: án quy ho ch chi ti t khu ô th m i D ch V ng, t l 1/500 lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan, nhân dân ư c bi t và th c hi n: - U ban Nhân dân thành ph Hà N i.
 11. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph . - S Xây d ng Hà N i . -S a chính - Nhà t Hà N i . - U ban nhân dân qu n C u Gi y . - U ban nhân dân huy n T Liêm - U ban nhân dân phư ng D ch V ng, Yên Hòa. - Công ty u tư xây d ng và kinh doanh nhà T Liêm.
Đồng bộ tài khoản